Monday, July 31, 2017

Bakit namumugot, pumapatay, nananakit ang mga Muslim?

Laganap ang karahasan at gulo sa mundo. Laganap ang terorismo.

Kadalasan, mga Muslim ang nauulat na sangkot sa gulo. Partikular na nababanggit ang ISIS, Abu Sayyaf, Maute at iba pa.


Kilala ang ISIS sa pagsakop sa mga lugar sa Syria at Iraq kung saan balak ng ito na magtayo ng isang Islamic State o Bayan ng Islam.

Ang Abu Sayyaf ay kilalang gumagala sa mga probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-tawi.

Samantala, ang Maute ay alam na kumikilos sa Lanao del Sur. Kailan nga ay sinubukan ng Maute na sakupin ang Marawi City.

+++

Ang tawag sa mga grupong ito ay "Islamist" o "Maka-Islam." Layunin nilang gawing Muslim ang lahat ng tao na nasa ginagalawan at sinasakop nila. Ang mga hindi Muslim ay kailangang maging Muslim. Ang ayaw umanib sa Islam ay pinalalayas, pinagbabayad ng buwis o pinapatay.

Halos pangkaraniwan nang balita ang pamumugot ng ulo, pagpatay, pananakit o pag-kidnap-for-ransom ng mga Maka-Islam na ito.

Para sa marami, brutal at hindi makatao ang ginagawa ng mga Maka-Islam. Hindi makapaniwala ang marami na magagawa ito ng mga taong nagsasabi na sila ay "maka-diyos."


Sa mata ng marami, tila hindi tugma ang gawain ng mga Islamist o Maka-Islam sa mga turo ng Islam, na sinasabing "Religion of Peace" o Relihiyon ng Kapayapaan.

+++

Ang hindi alam ng marami, ang pamumugot, pagpatay, pananakit at pag-kidnap-for-ransom ng mga grupong ito ay batay sa mababasa sa Koran, ang aklat na banal sa mga Muslim.


Ganito ang mababasa sa Surah (Chapter) 47, Ayah (Verse) 4 ng Koran.

Koran 47:4 (Salin ni Yusuf Ali)
Therefore, when ye meet the Unbelievers (in fight), smite at their necks; At length, when ye have thoroughly subdued them, bind a bond firmly (on them): thereafter (is the time for) either generosity or ransom: Until the war lays down its burdens. Thus (are ye commanded): but if it had been Allah's Will, He could certainly have exacted retribution from them (Himself); but (He lets you fight) in order to test you, some with others. But those who are slain in the Way of Allah,- He will never let their deeds be lost.

Sa salin ni Muhammad Mohsin Khan ay mababasa:
So, when you meet (in fight - Jihad in Allah's Cause) those who disbelieve, smite (their) necks till when you have killed and wounded many of them, then bind a bond firmly (on them, i.e. take them as captives). Thereafter (is the time) either for generosity (i.e. free them without ransom), or ransom (according to what benefits Islam), until the war lays down its burden. Thus [you are ordered by Allah to continue in carrying out Jihad against the disbelievers till they embrace Islam and are saved from the punishment in the Hell-fire or at least come under your protection], but if it had been Allah's Will, He Himself could certainly have punished them (without you). But (He lets you fight) in order to test some of you with others. But those who are killed in the Way of Allah, He will never let their deeds be lost.

Sa salin sa Pilipino:
Kaya, kapag nasalubong ninyo (sa labanan - Jihad sa Adhikain ni Allah) ang mga hindi naniniwala, tirahin ninyo ang (kanilang) leeg. Pagtagal-tagal kapag napatay na ninyo o nasugatan ang marami sa kanila, itali ninyo sila nang mahigpit: pagkatapos ay panahon ng kabutihang loob o pagbabayad ng ransom: hanggang maibaba ang bigat ng digmaan. Ganoon (kayo ay inuutusan), pero kung niloob ng Allah, Siya na ang tiyak na ang nagparusa sa kanila. Pero (hinahayaan Niya kayong lumaban) upang subukin kayo kasama ang iba pa. Pero ang mga nasasawi sa Daan ni Allah, hindi Niya hahayaang mawala ang nagawa.

+++ 

Sabi sa Koran 47:4, pugutan ang "Unbelievers" o hindi naniniwala sa Islam. Sa madaling salita ay hindi Muslim.

Iniuutos din diyan ang pagpatay at pagsugat sa mga hindi naniniwala sa Islam. At maging ang pagbihag at pagpapabayad ng ransom ay sinasabi sa talata.

Kaya ang mga nagtataka at nagtatanong kung bakit may balita ng mga Muslim na namumugot, pumapatay o sumusugat o kumi-kidnap-for-ransom ay maaring maliwanagan sa pagbasa nila sa Koran 47:4.

Sa pangkaraniwang tao, ang pamumugot ay hindi makatao. Ang pagpatay at pananakit ay hindi tama. Samantala, ang kidnapping-for-ransom ay krimen.

Iyan ang sinasabi nilang terorismo. Iyan ang kaguluhan ngayon sa mundo.

Pero iyan ang mababasa sa Quran, ang Banal na Aklat ng Islam na tinatawag ng ilan bilang "Religion of Peace."

Kung sa nakararami ay mali ang pagpugot, pagpatay, pananakit at kidnapping, baka sa mga gumagawa niyan ay hindi yan masama.

+++

Marahil para sa ISIS, Abu Sayyaf, Maute at iba pa ay sinusunod lang ang sabi ng Quran. Ang paniniwala nila ay 'yan ang utos sa kanila ng kanilang aklat kaya tama lang ang kanilang ginagawa.

Para sa kanila hindi terorismo ang kanilang ginagawa kundi pagsunod lang sa aral ng kanilang relihiyon.

Kung hindi sangayon ang iba sa sinasabi ng Quran ay sundin nila ang tama. Gawin nila ang mabuti.

1 comment: