Thursday, August 7, 2014

Diyos ng Bible Brutal na Killer? (Amalek = 1Samuel 15:3)

NAPUPUNA ang mga Muslim kaugnay sa nangyayaring pagpatay ng kanilang mga kapatid sa mga Kristiyano sa Syria, Iraq at iba pang lugar sa mundo at sa Pilipinas.

Bilang buwelta ay inaakusahan ng ilang Muslim ang Diyos ng Bibliya bilang isang MAMAMATAY TAO na nag-uutos ng “WALANG-AWANG PAGPATAY.”

May ilan silang binabanggit na talata, tulad ng 1Samuel 15:2-7; Ezekiel 9:5-7.

Nakakalungkot na HINDI LANG NAUUNAWAAN ng mga Muslim na ito ang kanilang binabasa. Kaya naman MALI ang kanilang UNAWA sa mga talata na ginagamit lang nila para SIRAAN ang Bible.

Ang PAGPATAY at PAGLIPOL na INIUTOS ng Diyos sa mga talatang iyan ay PARUSA sa mga KUMAKALABAN sa KANYA.

Sa article na ito ay talakayin natin ang 1Samuel 15:3.

+++

A. LIPULIN SI AMALEK
Sa 1Samuel 15:2-3 ay mababasa natin:
“Kaya sinabi ng PANGINOON ng mga hukbo, ‘Parurusahan ko ang mga Amalekita sa ginawa nila sa paglaban sa mga Israelita nang palabas ang mga ito sa Ehipto.’

“Ngayon, humayo ka at lusubin si Amalek, at lipulin lahat ng nasa kanila; huwag kang maaawa, kundi patayin mo ang lalake at babae, bata at sanggol, baka at tupa, kamelyo at asno.”

Sa unang pagtingin ay parang ang LUPIT nga ng Diyos sa Bible. Pati ba naman BATA at SANGGOL ay ipinapapatay Niya?

Sinasabi ng mga umaatake sa Bibliya na “Anong klaseng Diyos yan? Walang awa! Malupit! Brutal!”

Pero sa kahit na anong bagay ay dapat nating itanong: Bakit ganoon na lang ang galit ng Diyos diyan? Ano ang dahilan?

Sa madaling salita, tingnan natin ang KONTEKSTO. Ano ang dahilan at GALIT na GALIT ang Diyos, ayon sa mga talatang iyan?

+++

B. BAKIT NGA BA?
Mababasa natin ang dahilan ng GALIT ng Diyos sa Exodus 17:1-8 at Deuteronomy 25:17-19.

Pansinin na tinukoy ng Diyos ang mga AMALEKITA sa Kanyang GALIT.

So, ano ba ang ginawa ng mga Amalekita para magalit nang husto ang Diyos sa kanila?

Sa Exodus 17:1-7 ay makikita natin na kalalabas lang ng mga Israelita mula sa Ehipto matapos silang ILIGTAS ng Diyos. [Iniligtas ng Diyos ang mga Israelita para sila ay makasamba at makapaglingkod sa Kanya. (Exodus 5:1)]

Habang nasa DESIERTO ang mga Israelita ay UHAW sila, PAGOD at MAHINA pero bigla silang NILUSOB ng mga AMALEKITA. (Exodus 17:8; Deuteronomy 25:17-18)

Deuteronomy 25:17-18
“Alalahanin mo ang ginawa sa iyo ng Amalek sa daan nang ikaw ay lumabas sa Egipto; kung paanong NILUSOB ka niya sa daan, noong ikaw ay MAHINA at PAGOD, at PINATAY ang lahat ng nasa hulihan ninyo; at HINDI SILA NATAKOT sa DIYOS.”

Ayun, biglang NILUSOB ng mga AMALEKITA ang ISRAEL, na MAHINA at PAGOD pa mula sa PAGKA-ALIPIN sa Ehipto.

NILUSOB ng mga AMALEKITA ang BAYAN ng DIYOS at HINDI SILA NATAKOT sa DIYOS.

Sa madaling salita, DIYOS ang KANILANG DIREKTANG KINALABAN.

At yan ang dahilan kung BAKIT GALIT na GALIT ang Diyos sa mga AMALEKITA.

Kaya NANGAKO ang Diyos na LILIPULIN ang mga AMALEKITA.

Exodus 17:14
“At sinabi ng PANGINOON kay Moses, ‘Isulat mo ito sa isang libro bilang paalala at bigkasin sa pandinig ni Joshua: LUBOS KONG BUBURAHIN ang alaala ni Amalek mula sa ilalim ng langit.”

Ayan, gustong ipakita ng Diyos na ang mga DIREKTANG LUMALABAN sa Kanya ay LILIPULIN NIYA at LUBOS na BUBURAHIN.

So, iyan ang dahilan kung bakit sinasabi sa 1SAMUEL 15:3 na LIPULIN ang mga AMALEKITA at WALANG ITITIRA—mula “lalake at babae, bata at sanggol, baka at tupa, kamelyo at asno.”

Ang PAGLIPOL ang PARUSA ng Diyos sa mga KAKALABAN sa Kanya.

+++

C. PARUSA, HINDI KALUPITAN
May mahalagang mensahe ang Diyos sa ginawa Niyang PAGLIPOL sa mga AMALEKITA (1Samuel 15:3)

Ang KAKALABAN sa Diyos ay KANYANG LILIPULIN—WALANG PALULUSUTIN.

Kaya hindi biro ang paglaban sa Diyos.

PARURUSAHAN ng Diyos ang LALABAN sa Kanya

Sa Bagong Tipan ay sinabi rin yan ng Diyos. Sa Araw ng PAGHUHUKOM ay LILIPULIN din Niya ang mga HINDI KIKILALA sa Kanya.

Luke 19:27
Datapuwa't itong aking mga kaaway, na AYAW NA AKO’Y MAGHARI sa KANILA, ay dalhin ninyo rito, at PATAYIN ninyo sila sa harapan ko.

May mga Muslim na LALABANAN na naman ang SALITA ng DIYOS at sasabihin na “Malupit ang Diyos ng Bibliya” o “Malupit ang Bibliya.”

HINDI iyan KALUPITAN. Iyan ang HUSTISYA ng DIYOS. Nasa KAPANGYARIHAN yan ng MAYKAPAL.

Sa 1Samuel 15:3 at Luke 19:27 ay NAGWA-WARNING ang Diyos sa mga LALABAN sa KANYA at HINDI TATANGGAP sa KANYA bilang DIYOS at HARI.

Kaya MAKINIG TAYO sa BABALA—lalo na ang mga NAGKUKWESTIYON PA sa SALITA ng DIYOS.

Tiyak na PARURUSAHAN ng Diyos ang mga HINDI MAKIKINIG at LALABAN PA sa Kanyang BABALA.