Monday, February 17, 2014

Hesus Sinamba bilang DiyosSINASABI ng mga MUSLIM na HINDI MAAARING DIYOS si HESUS dahil HINDI naman daw SIYA SINAMBA ng mga TAO nung NARITO pa SIYA sa LUPA.

NAGKAKAMALI SILA.

SINAMBA ng mga TAO si HESUS sa MARAMING PAGKAKATAON. HETO ang ILAN sa mga IYON:

A. MATTHEW 2:11
"...At nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kaniyang inang si Maria; at NANGAGPATIRAPA SILA at NANGAGSISAMBA sa KANIYA [SANGGOL na HESUS]."

SANGGOL PA LANG si HESUS ay KINILALA na SIYANG DIYOS at SINAMBA NA ng mga TAO.

B. MATTHEW 14:33
At ang mga nasa daong ay NAGSISAMBA sa KANYA [HESUS], na nangagsasabi, Tunay na ikaw ang Anak ng Dios.

Sa tagpong iyan ay NASAKSIHAN ng mga ALAGAD na NAGLAKAD sa TUBIG si HESUS. Kaya SINAMBA NILA si HESUS at NANIWALANG SIYA ay TUNAY na ANAK ng DIYOS.

C. MATTHEW 28:9
"At narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, Mangagalak kayo. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kaniyang mga paa, at SIYA'S SINAMBA."

NABUHAY na MULI si HESUS at NATUWA ang mga ALAGAD na MAKITA SIYA.

At SIYA ay SINAMBA NILA.

D. MATTHEW 28:17
"At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang SINAMBA SIYA; datapuwa't ang ilan ay nangagalinlangan."

MULI, si HESUS ay SINAMBA ng KANYANG MGA ALAGAD.

+++

ILAN lang IYAN sa mga PATUNAY na NUNG NARITO pa sa LUPA si HESUS ay SINAMBA na SIYA bilang DIYOS ng mga TAO sa PALIGID NIYA.

Kaya NAGKAKAMALI ang mga MUSLIM na NAGSASABING HINDI SINAMBA si HESUS.

At kung ang PAGSAMBA kay HESUS ang BATAYAN NILA na SIYA ay DIYOS, MALINAW na IPINAKIKITA sa KASULATAN na DIYOS si HESUS dahil SINAMBA SIYA ng mga TAONG NAKAKITA at NAKAKILALA sa KANYA.

No comments:

Post a Comment