Thursday, March 27, 2014

Balik Islam Dumarami? (Islam Growing?)(PLEASE SEE ENGLISH VERSION BELOW)

TUWANG-TUWA ang mga MUSLIM kapag nagpo-POST SILA ng mga LITRATO ng mga NAGMU-MUSLIM (o BALIK ISLAM).

Ang TOTOO ay NAKAKAAWA SILA at ang KANILANG NAAAKAY.

TUPAD na naman kasi ang BABALA ni HESUS sa MATTHEW 24:11, 23-26.

At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. [TINGNAN ang LARAWAN ng NAGMU-MUSLIM bilang PATUNAY]

Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinomang tao, Narito ang Cristo, o, Nariyan; huwag ninyong paniwalaan. [SINASABI ng mga USTADZ na ang MESIAS na si HESUS ay MUSLIM. SABI ni HESUS, HUWAG PANIWALAAN. HINDI KAILAN MAN NAGING MUSLIM si HESUS.]

Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang. [KAHIT PINILI ay MAARING MAILIGAW ng mga BULAAN. GANOON SILA KAGALING sa PANLILINLANG.]

Narito, ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo. [MAY PAUNANG BABALA NA si HESUS. Kaya ang MAILIGAW PA rin ay WALA nang DAHILAN sa PAGHUHUKOM.]

Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, Narito, siya'y nasa ilang; huwag kayong magsilabas: Narito, siya'y nasa mga silid; huwag ninyong paniwalaan. [SABI ni HESUS, HUWAG PUMUNTA sa ILANG o DESIERTO. Ang mga NAILIGAW ng BULAAN ay PAPUPUNTAHIN sa DESIERTO dahil BAHAGI raw ng KALIGTASAN. TUTOL si HESUS DIYAN.]

TUPAD na TUPAD ang BABALA ni HESUS.

KAAWAAN ng DIYOS ang KALULUWA ng mga HINDI NAKINIG sa BABALA at NAGPALIGAW.

TULUNGAN NATIN ang mga NAILILIGAW o INILILIGAW.

IPAALAM sa KANILA ang BABALA ni HESUS sa MATTHEW 24:11, 23-26.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ahmad Sha Untong, Muslims Growing in Number?

MUSLIMS PROUDLY post the PICTURES of NEW CONVERTS to ISLAM.

The TRUTH is THEY are PITIFUL.

Such CONVERSIONS just PROVE the FULFILLMENT of the WARNING of JESUS in MATTHEW 24:11, 23-26.

JESUS WARNED:

And many false prophets will arise and lead many astray. [LOOK at the PICTURE to SEE PROOF of THIS.]

Then if anyone says to you, 'Look! Here is the Messiah!' or 'There he is!'-- do not believe it. [MUSLIM TEACHERS CLAIM that the MESSIAH--JESUS--is a MUSLIM. JESUS SAID, DO NOT BELIEVE THEM. JESUS NEVER BECAME A MUSLIM.]

For false messiahs and false prophets will appear and produce great signs and omens, to lead astray, if possible, even the elect. [FALSE PROPHETS and FALSE TEACHERS are SO DECEPTIVE, THEY could EVEN FOOL the CHOSEN.]

Take note, I have told you beforehand. [This WARNING SHOWS that PEOPLE who will NOT HEED the WARNING WILL HAVE NO MORE EXCUSES on JUDGMENT DAY.]

So, if they say to you, 'Look! He is in the wilderness,' do not go out. If they say, 'Look! He is in the inner rooms,' do not believe it. [CONVERTS to ISLAM would be TOLD to GO to the WILDERNESS (the DESERT) as a REQUIREMENT for GOING to PARADISE in ISLAM. JESUS SAID DO NOT GO to the DESERT.]

MATTHEW 24:11, 23-26 is a CLEAR WARNING.

MAY GOD HAVE MERCY on the SOULS of THOSE WHO DEFY the WARNING and ALLOW THEMSELVES to be MISLED.

LET us PITY THEM by INFORMING THEM of the WARNING of JESUS in MATTHEW 24:11, 23-26.

 

1 comment:

 1. Marami rin po ang nagko-convert sa Islam sa KSA. Ang dahilan, ay ang mga sumusunod:

  1. May kinakasama at gustong maging legal ang pagkakaroon ng dalawang asawa.

  2. Baon sa utang (loan) at malaking halaga rin ang makukuha sa pagconvert

  3. Katolikong walang alam sa pananampalataya at nais subukan ang Islam

  4. Di kilala ang Santisima Trinidad at saka lamang naunawaan ang pagka-ISA ng Dios (Tauhid).

  5. Sumama sa daloy o uso.

  6. May kapalit na halaga.


  Ngunit ang tanong, ANONG GAGAWIN ng mga Muslim kung isang araw ang kanilang mga kaanib ay AAYAW na at TITIWALAG sa pagka-MUSLIM?

  Pakisagot nga po!

  ReplyDelete