Thursday, March 20, 2014

Bible o Quran ang na-REVISE? Alin ang Binago?


SINASABI ng Muslim na si  Rah'sna Tayan Ko na ni-REVISE o BINAGO ang BIBLIYA.

Makikita raw iyan sa pagkakaroon ng OLD TESTAMENT at NEW TESTAMENT.

Ang NEW TESTAMENT daw ang "REVISION" ng OLD TESTAMENT.

+++++++++

NAGKAKAMALI si Rah'sna Tayan Ko. HINDI NIYA ALAM ang KAHULUGAN ng REVISE.

HINDI rin niya ALAM na ang QURAN ang NA-REVISE o BINAGO. IPAKIKITA natin iyan sa IBABA.

HETO MEANING ng REVISE: (http://dictionary.reference.com/browse/revise)

re·vise
[ri-vahyz] Show IPA
verb (used with object), re·vised, re·vis·ing.

1. to amend or alter: to revise one's opinion.
2. to alter something already written or printed, in order to make corrections, improve, or update: to revise a manuscript.
3. British . to review (previously studied materials) in preparation for an examination.
noun
4. an act of revising.
5. a revised form of something; revision.
6. Printing. a proof sheet taken after alterations have been made, for further examination or correction.

Ayon diyan, partikular sa Definition 2, ang REVISE ay PAGBAGO sa NAISULAT o NAIMPRENTA NA para PAGANDAHIN o GAWING MAS BAGO.

Kung ni-REVISE ang BIBLE, dapat ay BINAGO ang MISMONG PAGKAKASULAT sa OLD TESTAMENT at MAKIKITA ang PAGBABAGO kung IKUKUMPARA ang mga MATANDA at BAGONG KOPYA ng KASULATAN.

Halimbawa, kung Muslim ang magre-REVISE sa OLD TESTAMENT ay BABAGUHIN NILA ang DEUTERONOMY 18:18.

GANITO ang nasa ORIHINAL na PAGKAKASULAT:
"I will raise up for them a prophet like you from among their own people; I will put my words in the mouth of the prophet, who shall speak to them everything that I command."

Sa pag-REVISE ng Muslim ay GAGAWIN NILANG GANITO ang TALATA:
"I will SEND MY ANGEL to raise up for them a prophet like you from AMONG the OTHER SONS of ABRAHAM; I will SEND MY ANGEL to put words in the mouth of the prophet, who shall speak to them everything that the ANGEL COMMANDS."

GANYAN ang PAGBABAGONG GAGAWIN ng mga MUSLIM dahil HINDI talaga LALAPAT sa PROPETA ng ISLAM ang DEUTERONOMY 18:18. HINDI kasi DIYOS ang NAGBANGON sa PROPETA NILA kundi ang ANGHEL GABRIEL daw.

+++

Ang sinasabi ni Rah'sna Tayan Ko na "NABAGO" ang OLD TESTAMENT nung lumabas ang NEW TESTAMENT ay MALI.

HINDI ang PAGKAKASULAT ng OLD TESTAMENT ang NAGKAROON ng PAGBABAGO.

Ang NABAGO ay ang SITWASYON: ang OLD TESTAMENT ay NAISULAT sa PANAHON ng PANGAKO at PAGHAHANDA. Ang NEW TESTAMENT ay ang PANAHON ng KATUPARAN ng PANGAKO.

WALANG BINAGO sa PAGKAKASULAT ng OLD TESTAMENT.

HINDI rin NABAGO ang OLD TESTAMENT dahil sa NEW TESTAMENT.

NAGKAROON ng PAGBABAGO dahil NATUPAD NA ang PANGAKO ng DIYOS.

HINDI na-REVISE ang OLD TESTAMENT. IYAN ay na-FULFILL o NATUPAD.

+++

Kung meron mang na-REVISE ay MAY EBIDENSIYA na IYON ang QURAN.

Ayon mismo sa TRADISYON ng PROPETA ng ISLAM, ang HADITH, PINABAGO ni CALIPH UTHMAN ang QURAN dahil MARAMI nang PAGKAKAIBA-IBA sa mga QURAN nung panahon niya.

HETO ang PATUNAY. Galing ito sa Hadith na tinipon ni BUKHARI, sa BOOK 61, HADITH 510.

Narrated Anas bin Malik: Hudhaifa bin Al-Yaman came to Uthman at the time when the people of Sham and the people of Iraq were Waging war to conquer Arminya and Adharbijan. Hudhaifa was afraid of their (the people of Sham and Iraq) DIFFERENCES in the RECITATION of the QUR'AN, so he said to 'Uthman, "O chief of the Believers! Save this nation before they differ about the Book (Quran) as Jews and the Christians did before."

So 'Uthman sent a message to Hafsa saying, "Send us the manuscripts of the Qur'an so that we may compile the Qur'anic materials in perfect copies and return the manuscripts to you." Hafsa sent it to 'Uthman.

'Uthman then ordered Zaid bin Thabit, 'Abdullah bin AzZubair, Said bin Al-As and 'AbdurRahman bin Harith bin Hisham to REWRITE the manuscripts in perfect copies.

'Uthman said to the three Quraishi men, "In case you disagree with Zaid bin Thabit on any point in the Qur'an, then WRITE IT IN THE DIALECT of QURAISH, the Qur'an was revealed in their tongue." THEY DID SO,

and when they had written many copies, 'Uthman returned the original manuscripts to Hafsa. 'Uthman sent to every Muslim province one copy of what they had copied, and ORDERED that ALL THE OTHER QUR'ANIC MATERIALS, whether written in fragmentary manuscripts or whole copies, BE BURNT.

+++

Ayon diyan, INIUTOS ni Uthman na i-REWRITE ang QURAN.

HETO ang KAHULUGAN ng REWRITE:

re·write
[v. ree-rahyt; n. ree-rahyt] Show IPA
verb (used with object), re·wrote, re·writ·ten, re·writ·ing.

1. to WRITE in a DIFFERENT FORM or MANNER; REVISE: to rewrite the entire book.
2. to write again.
3. to write (news submitted by a reporter) for inclusion in a newspaper.
noun
4. the news story rewritten.
5. something written in a different form or manner; revision.

Ayan, MALINAW.

QURAN ang na-REWRITE o na-REVISE.

Salamat sa pagpuna ng MUSLIM na si Rah'sna Tayan Ko ay NALANTAD IYAN.

No comments:

Post a Comment