Monday, February 15, 2010

Never ba nakita ng tao ang Diyos?

MAY BALIK ISLAM na NAGKOMENTO sa artikulo natin na Ex 33:20 patunay na di kinausap ng Diyos ang propeta?

Sabi niya:
"Hoy! Cenon Bibe papaano mo ba unawain ang Bibliya mo? kong talagang nakikipag-usap ang Dios eh papaano mo ngayon ipaliliwanag ang mga talatang ito? Exodus 33:20, John 1:18, John 5:37 at 1Tim 6:16 sige nga tingnan natin; ipaliwanag mo ang mga nakasaad sa mga talatang yan!"


So, ngayon po ay IPALILIWANAG NATIN ang mga talatang binanggit niya.

Bago ang ano pa man ay MALI ang UNAWA ng BALIK ISLAM sa mga TALATANG BINANGGIT NIYA.

Bakit po?

Dahil MAHILIG SIYA sa PULOT-PULOT na TALATA na INUUNAWA NIYA nang HIWALAY sa KONTEKSTO. Sa madaling salita po ay BINABASA NIYA nang OUT OF CONTEXT.

Ang Ex33:20 ay HINDI ang NAG-IISANG TALATA sa EXODUS 33.

Ang Jn1:18 ay HINDI ang NAG-IISANG TALATA sa EBANGHELYONG ISINULAT ni JOHN.

Ganoon din ang Jn5:37 at 1Tim6:16.

KAPAG BINASA ang mga IYAN nang HIWALAY sa BUONG TEKSTO ng CHAPTER o ng BIBLIYA ay TIYAK na MALI ang LALABAS na KAHULUGAN.

Iyan ang dahilan kung bakit MALI-MALI ang UNAWA nitong BALIK ISLAM na NANINIRA sa BIBLIYA.Ngayon, ANO po ba ang KONTEKSTO?

Ang KONTEKSTO ay ang SITWASYON kung saan GINAMIT ang isang SALITA o GRUPO ng mga SALITA.

MALAKI ang EPEKTO ang KONTEKSTO sa KAHULUGAN ng isang SALITA o kahit ng BUONG PANGUNUSAP.

KADALASAN ang KONTEKSTO ang NAGSASABI ng KAHULUGAN ng PANANALITA.PARA TAMA ang UNAWA ay DAPAT MAKITA at MAPAG-ARALAN ang KONTEKSTO.

Gawin po natin iyan sa kaso ng Ex 33:20.

Sinasabi riyan:
But my face you cannot see, for no man sees me and still lives.


Unang tanong natin: Ibig bang sabihin niyan ay NEVER PUWEDE MAKITA ng isang TAO ang MUKHA ng DIYOS?

HINDI po.

Itaas lang natin ang BASA ay MAKIKITA NATIN na NAKAHARAP ni MOISES ang DIYOS nang MUKHA SA MUKHA o FACE TO FACE.

Sabi sa Ex33:11
"The LORD used to speak to Moses FACE TO FACE, as one man speaks to another."


Ang AGAD na SASABIHIN ng BALIK ISLAM ay "AHA! MAGKAKONTRA!"

MAGKAKONTRA nga po ba?

HINDI po.

ITULOY po NATIN ang BASA dahil MAKIKITA NATIN kung bakit SINABI ng DIYOS ang Ex33:20 at kung ANO ang "MUKHA" ng DIYOS na HINDI PUWEDENG MAKITA ng TAO.Tandaan po natin na sa Ex33:11 ay NAKAUSAP ni MOISES ang DIYOS nang "FACE TO FACE." NAKITA ni MOISES ang MUKHA ng DIYOS.

Pagdating sa Ex33:20 ay sinabi ng DIYOS na "HINDI PUWEDENG MAKITA" ni MOISES ang "MUKHA" ng PANGINOON.

Bakit NAGKAGANOON? ANO ang NANGYARI?Ang SAGOT po ay nasa Ex33:18.

Sabi riyan,
"Then Moses said, "Do LET ME SEE YOUR GLORY!"MAITATANONG natin: ANO pa ang SINASABI NIYANG KALUWALHATIAN na GUSTO NIYANG MAKITA?

Iyan po ang BUONG ANYO at WALANG HANGGANG KALUWALHATIAN ng DIYOS.BAKIT po? MAY IBA pa bang MUKHA ang DIYOS na NAROON ang BUONG ANYO at KALUWALHATIAN ng MAYKAPAL?

MAYROON po.

NAKITA na ni MOISES ang MUKHA ng DIYOS (Ex33:11) pero ALAM NIYA na MAYROON pa siyang HINDI NAKIKITA: Ang BUONG KALUWALAHATIAN ng PANGINOON. (Ex33:18)

Ang MUKHA po ng DIYOS sa BUONG KALUWALHATIAN NIYON ang HINDI PUWEDENG MAKITA ng TAO. (Ex33:20)

At diyan po ay MAKIKITA natin na MAY IBA'T-IBANG DEGREE o LEVEL ng PAGPAPAKITA ng DIYOS sa TAO.

MAYROONG LEVEL kung saan MAKIKITA ng TAO ang MUKHA ng DIYOS na WALANG MANGYAYARI sa TAO. (Ex33:11)

At MAYROON ding LEVEL na MAMAMATAY ang TAO kapag NAKITA NIYA ang MUKHA ng DIYOS. (Ex33:20)MAARI po KAYONG MAGTAKA: BAKIT GANOON? ILAN BA ang MUKHA ng DIYOS? BAKIT IBA-IBA ang LEVEL ng PAGPAPAKITA ng DIYOS?

Para po MAINTINDIHAN NATIN IYAN ay KAILANGANG TINGNAN NATIN ang KABUOANG KONTEKSTO ng BIBLIYA o ang KABUOAN ng REBELASYON ng DIYOS.

KAILANGAN po NATING TANDAAN na sa EXODUS 33 ay NAGSISIMULA pa lang ang DIYOS na IPAKILALA ang SARILI NIYA sa TAO. LIMITADO PA ang KAALAMAN ng TAO sa pagka-DIYOS.

MAKUKUMPLETO po ang REBELASYON ng DIYOS sa PAGDATING sa atin ng PANGINOONG HESUS.

At sa PAGDATING ng PANGINOONG HESUS ay IPINAKILALA NIYA kung SINO at ANO ang NAG-IISANG TUNAY NA DIYOS--ang SANTISSIMA TRINIDAD o HOLY TRINITY o BANAL na SANGTATLO.

Si HESUS po mismo ang NAGSABI sa Matthew 28:19:
Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the NAME of the FATHER, and of the SON, and of the HOLY SPIRIT.


Ang AMA, ANAK, at ESPIRITU SANTO ang TATLONG PERSONA ng NAG-IISANG TUNAY na DIYOS.TANGING SA PAMAMAGITAN ng REBELASYON ng DIYOS bilang HOLY TRINITY MAUUNAWAAN ang IBA'T-IBANG LEVEL ng PAGPAPAKITA o HINDI PAGPAPAKITA ng DIYOS kay MOISES (Ex33:11, 33:20).

At SA PAMAMAGITAN ng HOLY TRINITY ay MAUUNAWAAN NATIN ang IBA PANG TALATA (Jn1:18, Jn5:37, 1Tim6:16) na HINDI NAIINTINDIHAN ng BALIK ISLAM.Sa TRINITY, ang BAWAT PERSONA ay DIYOS. PANTAY at IISA na KANILANG pagka-DIYOS pero IBA-IBA ang PAPEL NILA sa pagka-DIYOS.

Ang DIYOS AMA ang SOURCE ng LAHAT ng BAGAY. SIYA ang UNANG PERSONA ng DIYOS na HINDI NAKIKITA at HINDI NARIRINIG. (Jn1:18)

Ang DIYOS ANAK ang IKALAWANG PERSONA na NAGMUMULA sa AMA (Jn8:42, 13:3) at SINUSUGO ng AMA (Jn12:49, 14:24). Kaya po SIYA ang NAKIKITA (Jn1:1, 14) at NARIRINIG (Jn14:24) ng TAO. SIYA ang NAGPAPAKILALA ng DIYOS AMA sa mga TAO (Mt11:27, Jn1:18, Jn8:20). SIYA rin po ang IMAHEN ng DIYOS na HINDI NAKIKITA (Colossians 1:15). SIYA si HESU KRISTO.

Ang DIYOS ESPIRITU SANTO naman po ang PERSONA na NAGMUMULA sa AMA at ANAK (Jn15:26) para GABAYAN ang BAWAT ISANG TAO at ang BUONG SAMBAYANAN ng DIYOS (Jn16:13).So, diyan po ay MAIINTINDIHAN na NATIN ang Ex33:11 at Ex33:20.

Sa Ex33:11, ang NAKITA at NAKAHARAP ni MOISES nang "FACE TO FACE" ay ang IKALAWANG PERSONA ng DIYOS.

Noong HILINGIN ni MOISES na MAKITA ang BUONG KALUWALHATIAN ng DIYOS, ang HINIHILING NIYA ay MAKITA ang KABUOAN ng DIYOS, KASAMA NA ang DIYOS AMA. At IYAN ang HINDI PUWEDE. (Ex33:20)

Iyan po ang DAHILAN kung bakit sinabi ng DIYOS ang Ex33:20. HINDI MAKAKAYANAN ng TAO na MAKITA ang BUONG KALUWALHATIAN ng MAYKAPAL--ang DIYOS AMA.

Kapag NAKITA ng TAO ang DIYOS AMA, ang TAO ay MAMAMATAY.Ang KATOTOHANAN na HINDI PUWEDENG MAKITA ang DIYOS AMA ay MALINAW na INIHAYAG sa Jn1:18.

Sabi riyan.
"No one has ever seen God. The only Son, God, who is at the Father's side, has revealed him."


Ang talata po ay puwede ring isalin nang ganito:
"No one has ever seen God. GOD, the ONLY SON, who is at the Father's side, has revealed him."


Diyan ay MALINAW na MAY DALAWANG PERSONA NG DIYOS na TINUTUKOY: UNA, ang DIYOS AMA. Ang IKALAWA ay ang DIYOS ANAK na NASA TABI ng AMA.Ang DIYOS AMA ang tinutukoy na "NO ONE HAS EVER SEEN GOD." Katulad ng sinabi sa Ex33:20.

Ang PANGINOONG HESUS naman ang DIYOS ANAK na NASA TABI ng AMA at NAGPAPAKILALA sa DIYOS AMA. (Jn1:18, Jn 17:5-6))

Kapag NAKILALA si HESUS ay NAKIKILALA RIN ang AMA. (Jn8:20, Jn 14:7)Sa Jn5:37 ay NAPAKALINAW na ang TINUTUKOY na HINDI NARIRINIG ay ang DIYOS AMA.

Sabi riyan
Moreover, the FATHER who sent me has testified on my behalf. But you have NEVER HEARD HIS VOICE nor SEEN HIS FORM


TUWIRAN at DIREKTA pong SINASABI ng PANGINOONG HESUS na ang AMA ang HINDI NARIRINIG at HINDI NAKIKITA. TUGMA sa Ex33:20.

Pero PAANO NATIN NAKIKILALA ang DIYOS?

Sa PAMAMAGITAN ng DIYOS ANAK na si HESU KRISTO.

Si HESUS ang IMAHEN ng DIYOS (Col 1:15) kaya SIYA ang NAKIKITA ng TAO. Si HESUS din ang SALITA (Jn1:1) kaya naman Siya ang NARIRINIG ng TAO. Pero ang mga SALITANG NARIRINIG kapag NAGSASALIA si HESUS ay sa AMA. (Jn14:24)So, NAKITA po ang DIYOS.

Iyan ang SA PAMAMAGITAN ng DIYOS ANAK na si HESUS.

Ang HINDI NAKIKITA ay ang DIYOS AMA.


NAPAKADALI pong MAUNAWAAN, di po ba? WALANG KONTRA-KONTRA.

ALAM at KILALA NA po kasi NATIN ang HOLY TRINITY.

Sa mga HINDI NAKAKAKILALA sa TRINIDAD--tulad po nitong BALIK ISLAM--ay "KONTRA-KONTRA" pa rin iyan.

HINDI KASI NILA KILALA ang NAG-IISANG TUNAY na DIYOS. At DIYAN SILA KAWAWA.Ngayon, ang TIYAK na BABALUKTUTIN na naman nitong BALIK ISLAM ay ang TRINIDAD.

Sasabihin NIYA na TATLO pala ang DIYOS ng KATOLIKO o ng KRISTIYANO.

WALANG KATAPUSANG PAMBABALUKTOT po ang STRATEGY ng BALIK ISLAM na ito.

IISA po ang DIYOS at TATLO ang KANYANG PERSONA. Ang PERSONA ang TATLO, HINDI ang DIYOS.

Ang BAWAT PERSONA ay DIYOS pero IISA SILA. (Mt28:19, Jn10:30)

Para po MAS MAUNAWAAN NATIN ang TRINIDAD ay paki CLICK po ito: 1Cor8:6 kinontra ang Deut 4:35?

Holy Trinity: Larawan ng pamilyaSALAMAT po.

190 comments:

 1. Muslim;
  Ayan po mga giliw na taga subaybay ang buong pagsasalarawan nitong si Cenon Bibe sa Mukha o Anyo ng Dios. Napakakumplekado at Napakasalimuot po, di po ba? Yon po bang paliwanag nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay ay LETRA for LETRA nating mababasa sa Bibliya? Saan naman kaya nya pinagpupulot ang mga naging kasagutan o mga paliwanag nya mga giliw na taga subaybay? Kaluwalhatian at Mukha ng Dios ay iisa lamang ang kahulogan? Saan po natin mababasa ang ganoon mga giliw na taga subaybay? Cenon Bibe pwede ba nating sabihin na ang iyong Mukha at ang iyong Puwit ay iisa lamang ang pakahulogan? Halimbawa po ay ganito; Cenon Bibe I saw u face to face but then never did I saw your face (which is your Puwit!) ganon po ba mga giliw na taga subaybay ang ibig tukuyin nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay!

  Ang mga paliwanag na ito ni Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay ay hindi STANDARD kahit sa Simbahang Katolisismo sarili at embento lamang nya ang mga ito! Pero kong ang mga nasabing paliwanag ay malinaw nating mababasa mula sa Bibliya ay wala tayong problema dyan!

  Mga giliw na taga subaybay malinaw na malinaw po na ang mga pinagsasabi nitong si Cenon Bibe ay bunga lamang ng kanyang sariling pag-iisip at ang mga ito ay walang kaugnanay sa Bibliya. Dahil ang Bibliya po kailan man ay hindi nagtuturo sa Tao na ang Dios ay nagkaroon nga napakaraming pagmumukha or several Faces of God never po nagturo ang Bibliya sa atin ng ganyang Katangahan!

  Ito po ang mahirap kay Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay sa bawat letra kasi na kanyang binabasa ay kanya itong binibigyan ng kahulogan! Bakit hindi nya makuhang unawain na lamang ang bibliya sa dapat, bakit kailangan pa nyang magbigay kahulogan sa bawat talata na kanyang binabasa? Para po ba ipakita nya sa atin na mas magaling pa sya kay sa mga sumusulat ng Bibliya? And that those who write the Bible are all FAILURES (including God) for not explaining the same? Minsan pa po na IQUOTE ko sa inyo ang mga nasabing Talata without giving any Interpretations like what Cenon Bibe did.

  Exodus 33:20
  "AND HE SAID, THOU CANST NOT SEE MY FACE: FOR THERE SHALL NO MAN SEE ME, AND LIVE"

  Napakalinaw po Face o Mukha ng Dios ang issue dyan. Pero ang ginawa po nitong si Cenon BIbe ay gumawa po sya ng mga palusot at napakahaba at kumplekadong explinasyon patungkol sa panibagong Face o Mukha ng Dios inwhich the Bible never mention! not even Once! kay Cenon Bibe lamang po natin narinig ang mga iyon mga giliw na taga subaybay.

  John 1:18
  "NO MAN HATH SEEN GOD AT ANY TIME; THE ONLY BEGOTTEN SON SON, WHICH IS IN THE BOSOM OF THE FATHER, HE HATH DECLARED HIM."

  Mga giliw na taga subaybay minsan pa pinatutunayan na naman ng book of John na kahit kailan man ay wala daw pong nakakakita sa Dios! ewan ko lang po kong UNAWA kaya nitong si Cenon Bibe ang salitang "NO MAN HATH SEEN GOD AT ANY TIME...." Na ang ibig pakahulogan po ay kahit kailan man ay wala daw pong nakakakita sa Dios. Mga giliw na taga subaybay pls dont misquote me when I said Dios or God i mean its the only One True God, the God of Jesus; John 17:3-4 inwhich he preach for people to know the One True God for then us to have eternal life, by knowing the One True God.

  John 5:37
  "AND THE FATHER HIMSELF, WHICH HATH SENT ME, HATH BORNE WITNESS OF ME. YE HAVE NEITHER HEARD HIS VOICE AT ANY TIME, NOR SEEN HIS SHAPE."

  Napakalinaw po na mga pangungusap mula mismo sa Bibliya na hindi na po natin kailangan pang bigyang pakahulogan ang mga talatang nabanggit. Kaya lang naman tayo nagpapaliwanag minsan kasi maaaring KUMUKONTRA o SUMASALUNGT ang mga nasabing talata sa ibang talata ng Bibliya o di kaya kailanagan nating magpaliwanag dahil ang mga nasabing talata ay KUMUKONTRA o SUMASALUNGAT sa ating pinaniniwalaan! Hindi po ba mga giliw na taga subaybay? Ganoon lamang po kasimply yon! Kaya kita nyo naman ang mga paliwanag nito si Cenon Bibe naging unBiblical na po, dahil isa man sa kanyang mga pinagsasaabi o mga paliwanag ay hindi natin masusumpungan sa Bibliya!

  ReplyDelete
 2. Cenon Bibe;
  Tandaan po natin na sa Ex33:11 ay NAKAUSAP ni MOISES ang DIYOS nang "FACE TO FACE." NAKITA ni MOISES ang MUKHA ng DIYOS.

  Pagdating sa Ex33:20 ay sinabi ng DIYOS na "HINDI PUWEDENG MAKITA" ni MOISES ang "MUKHA" ng PANGINOON.

  Exodus 33:20
  "AND HE SAID, THOU CANST NOT SEE MY FACE: FOR THERE SHALL NO MAN SEE ME, AND LIVE"

  John 1:18
  "NO MAN HATH SEEN GOD AT ANY TIME; THE ONLY BEGOTTEN SON SON, WHICH IS IN THE BOSOM OF THE FATHER, HE HATH DECLARED HIM."

  John 5:37
  "AND THE FATHER HIMSELF, WHICH HATH SENT ME, HATH BORNE WITNESS OF ME. YE HAVE NEITHER HEARD HIS VOICE AT ANY TIME, NOR SEEN HIS SHAPE."

  Bakit NAGKAGANOON? ANO ang NANGYARI?

  Muslim;
  At Nagtatanong ka pa? Ano pa ba tingin mo dyan? Hindi ba Malinaw naman na talagang KONTRA-KONTRA na yan? Niloloko mo lang ang sarili mo! Kong ikaw sanay na Gagohin na yang sarili mo huwag ka namang mangdamay pa!

  Cenon Bibe;
  Ang KONTEKSTO ay ang SITWASYON kung saan GINAMIT ang isang SALITA o GRUPO ng mga SALITA.

  MALAKI ang EPEKTO ang KONTEKSTO sa KAHULUGAN ng isang SALITA o kahit ng BUONG PANGUNUSAP.

  KADALASAN ang KONTEKSTO ang NAGSASABI ng KAHULUGAN ng PANANALITA.

  Muslim;
  Bueno Cenon Bibe ano ang KONTEKSTO ng
  John 10:30 "I AND MY FATHER ARE ONE."
  Alam na alam po natin na maraming mga Tanga na inuunawa na lamang ang talatang iyan (Jh 10:30) as Pre-Text and not the Full-Context of John 10. Sige pabayaan po nating magpaliwanag itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay sa Full-Context ng John 10

  Cenon Bibe;
  Dahil MAHILIG SIYA sa PULOT-PULOT na TALATA na INUUNAWA NIYA nang HIWALAY sa KONTEKSTO. Sa madaling salita po ay BINABASA NIYA nang OUT OF CONTEXT.

  Muslim;
  Bueno ikaw Cenon Bibe saan mo naman pinagpupulot ang napakahaba at napakakuplekado mong paliwanag? Nasa Bibliya ba ang mga iyon? Kong ang mga nasabing paliwanag mo ay Biblical saang parte ng Bibliya namin ito mababas? Na ang Dios daw po ay mayroong ibat-ibang pagmumukha? Pwede nyo po bang ituro para sa kapakanan ng mga READERS nyo? Ngayon kong ang mga nasabing paliwanag nyo naman po ay hindi kailan man masusumpungan ng inyong mga READERS sa Bibliya, kailanagan ba nilang paniniwalaan ang iyon sariling opinion, unawa o intindi ng Bibliya? Batid na batid ko po na ang inyong napakahaba at napakakumplekadong paliwanag sa Exodus 33:20 ay kakaiba sa mga paliwanag ng mga pari (learned men of Catholisism) na nakakausap ko na. Sa makatuwid po ay walang STANDARD o Hindi kayo nagkakaisa sa pag-uunawa ng nasabing talata!

  Yon lamang po ang marming po salamat!

  ReplyDelete
 3. medyo nagkaroon ng linaw. so sa mga naniniwla sa trinidad eh maaaring maapreciate nila ang sagot ni Cenon. Malinaw po na inamin na ni Mr. Cenon na walang nakakita at nakarinig sa AMA... agree po lahat dyan ang katoliko at muslim.
  Ang diskusyon n lang dito eh yung anak daw ang kumausap kay Moises. Eh pano yan walang Muslim na maniniwala na may anak ang Dios...tsk tsk tsk malaking gap yan, so pano nyo ireresolve yan mga kapatid.
  So mula sa simula pala, si Jesus ang kumakausap sa mga propeta ng Dios..tama po ba Mr Cenon? nagtatanong lang po.
  Para kay Mr Muslim meron bang sinabi sa Quran na di nakita o narinig ang Allah? Sino ang kumausap kay Propeta Musa(Moises)
  Nagtatanong lang po

  ReplyDelete
 4. Cenon Bibe;
  Dahil MAHILIG SIYA sa PULOT-PULOT na TALATA na INUUNAWA NIYA nang HIWALAY sa KONTEKSTO. Sa madaling salita po ay BINABASA NIYA nang OUT OF CONTEXT.

  Ang Ex33:20 ay HINDI ang NAG-IISANG TALATA sa EXODUS 33.

  Ang Jn1:18 ay HINDI ang NAG-IISANG TALATA sa EBANGHELYONG ISINULAT ni JOHN.

  Ganoon din ang Jn5:37 at 1Tim6:16.

  KAPAG BINASA ang mga IYAN nang HIWALAY sa BUONG TEKSTO ng CHAPTER o ng BIBLIYA ay TIYAK na MALI ang LALABAS na KAHULUGAN.

  Iyan ang dahilan kung bakit MALI-MALI ang UNAWA nitong BALIK ISLAM na NANINIRA sa BIBLIYA.

  Muslim;
  Katulad po ba ng Pagkaunawa nyo sa JOHN 10:30 Cenon Bibe? Bueno Sige at Hinahamon kita Cenon Bibe pakipaliwanag lamang po kong ano ang KONTEKSTO ng JOHN 10:30 pwede nyo po bang ipaliwanag? Sige Cenon Bibe ano ang KONTEKSTO ng

  John 10:30
  "I AND MY FATHER ARE ONE."

  Alam na alam po natin na maraming mga Tanga na inuunawa na lamang ang talatang iyan (Jh 10:30) as Pre-Text and not the Full-Context of John 10. At isa ka na doon Cenon Bibe! Sige pabayaan po nating magpaliwanag itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay sa Full-Context ng John 10

  Cenon Bibe;
  BAKIT po? MAY IBA pa bang MUKHA ang DIYOS na NAROON ang BUONG ANYO at KALUWALHATIAN ng MAYKAPAL?

  MAYROON po.

  Muslim;
  Bagong katuruan po hindi po ba? Ito ay sariling paniniwala lamang nitong si Cenon Bibe mga giliw na tagag subaybay. Saan po itinuturo ng Bibliya na ang Dios po ay nagkaroon ng NAPAKARAMING pagmuMukha or Faces? Meron po ba? Anong talata kaya sa Bibliya na tinuturo ang mga iyon? Bueno pabayaan na lamang po nating si Cenon Bibe na lamang po ang ang magturo sa atin ng nasabing talata mga giliw na taga subaybay!

  ReplyDelete
 5. Alam nyo mga TAGASUNOD nI MUHAMED dapat bago kayo manira tingnan nyo muna ang sarili nyong bakod..

  Siguro naman alam nyo ANG SATANIC VERSES DI PO BA?

  Siguro naman alam nyo kung bakit nagbago ang posisyon ni muhamed sa isyu nang pag aasawa nang asawa nang anak di po ba?

  Siguro alam nyo din ang pagiging pedopilya nya di po ba?

  Dyan palang mag isip isip na kayo kung anong meron kayong propeta..

  ReplyDelete
 6. BALIK ISLAM:
  Muslim;
  Ayan po mga giliw na taga subaybay ang buong pagsasalarawan nitong si Cenon Bibe sa Mukha o Anyo ng Dios. Napakakumplekado at Napakasalimuot po, di po ba?

  CENON BIBE:
  HINDI lang NINYO MASAGOT at HINDI NINYO MATUTULAN.

  Dahil diyan, ang PALUSOT NINYO ay KUMPLIKADO at MASALIMUOT.

  Ang dapat ninyong sabihin ay KUMPLETO at CONSISTENT ang MGA PANGYAYARI sa BIBLIYA.

  Ang SINASABI sa OLD TESTAMENT ay KINUMPIRMA at IPINALIWANAG sa NEW TESTAMENT.

  MARAMING DETALYE dahil TOTOONG NANGYARI ang mga NASA BIBLIYA.

  Yung mga "SIMPLE" kuno ay MGA IMBENTO LANG ng TAO para MADALING MAKAPANLINLANG at MAKAPANLOKO.

  Subukan ninyong SURIIN at ITAPAT sa KASAYSAYAN ang mga "SIMPLENG" sinasabi nitong BALIK ISLAM, MAKIKITA NINYO na HINDI TUTUGMA at HINDI PAPASA sa KATOTOHANAN.  BALIK ISLAM:
  Yon po bang paliwanag nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay ay LETRA for LETRA nating mababasa sa Bibliya?

  CENON BIBE:
  PALUSOT ng DESPERADO.

  Kapag WALA pong MAITUTOL ay diyan sa LETRA POR LETRA na iyan NAGTATAGO.

  SAAN po SINABI na DAPAT AY LETRA POR LETRA MABASA ang isang ARAL?

  WALA.

  Ang NAPATUNAYAN nitong BALIK ISLAM ay KAMATAYAN ang KANYANG PUPUNTAHAN.

  Sabi sa 2Cor3:6
  [God] has indeed qualified us as ministers of a new covenant, not of letter but of spirit; FOR THE LETTER BRINGS DEATH, but the Spirit gives life.

  NAKITA po NINYO?

  Ang NAGPUPUMILIT sa LETRA POR LETRA ay MAUUWI sa KAMATAYAN dahil ang LETRA ay NAGDADALA ng KAMATAYAN.

  Sabagay po, NOONG TUMALIKOD kay KRISTO ang BALIK ISLAM na ito ay TINALIKURAN NA RIN NIYA ang BUHAY.

  Sa PAGPUPUMILIT NIYA sa LETRA POR LETRA ay KINUMPIRMA LANG NIYA ang PUPUNTAHAN NIYA.

  ReplyDelete
 7. BALIK ISLAM:
  Saan naman kaya nya pinagpupulot ang mga naging kasagutan o mga paliwanag nya mga giliw na taga subaybay? Kaluwalhatian at Mukha ng Dios ay iisa lamang ang kahulogan? Saan po natin mababasa ang ganoon mga giliw na taga subaybay?

  CENON BIBE:
  MALINAW na pong NAIPALIWANAG iyan sa ITAAS.

  OBVIOUS po na HINDI BINASA ang ATING SAGOT.

  HINDI KASI KAYANG TUMUTOL at HINDI KAYANG SUMAGOT.

  ReplyDelete
 8. BALIK ISLAM:
  Cenon Bibe pwede ba nating sabihin na ang iyong Mukha at ang iyong Puwit ay iisa lamang ang pakahulogan? Halimbawa po ay ganito; Cenon Bibe I saw u face to face but then never did I saw your face (which is your Puwit!) ganon po ba mga giliw na taga subaybay ang ibig tukuyin nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay!

  CENON BIBE:
  Para po pala rito sa BALIK ISLAM ang MUKHA NIYA ay PUWIT DIN NIYA.

  HINDI po MASAGOT at HINDI MAKATUTOL kaya KABASTUSAN NA LANG ang INATUPAG.

  Iyan po ang NANGYAYARI kapag TUMALIKOD kay KRISTO. HINDI NAKAKASAGOT at NATUTUTO ng KABASTUSAN at PAMBABASTOS.

  PURIHIN si KRISTO tayo ay KRISTIYANO!

  ReplyDelete
 9. BALIK ISLAM:
  Ang mga paliwanag na ito ni Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay ay hindi STANDARD kahit sa Simbahang Katolisismo sarili at embento lamang nya ang mga ito! Pero kong ang mga nasabing paliwanag ay malinaw nating mababasa mula sa Bibliya ay wala tayong problema dyan!

  CENON BIBE:
  HINDI STANDARD? O HINDI SIYA MAKASAGOT?

  TUMUTOL po KAYO. HUWAG KAYO MAGREKLAMO.

  Kung IMBENTO YAN ay MADALI NIYA IYANG MASASAGOT at MATUTUTULAN.

  Ang kaso po ay HINDI SIYA NAKATUTOL.

  Sa kabilang dako, INIMBENTO NIYA na PROPETA si SOLOMON. Hindi po ba NAPAKADALI NATING NASAGOT at NATUTULAN ang IMBENSYON NIYANG IYAN?

  NAPAHIYA pa nga SIYA, hindi po ba?

  ReplyDelete
 10. BALIK ISLAM:
  Mga giliw na taga subaybay malinaw na malinaw po na ang mga pinagsasabi nitong si Cenon Bibe ay bunga lamang ng kanyang sariling pag-iisip at ang mga ito ay walang kaugnanay sa Bibliya.

  CENON BIBE:
  Ang MALINAW na MALINAW ay WALANG MAITUTOL at WALANG MAISAGOT itong BALIK ISLAM.

  KAHIT ISANG SINABI natin ay WALA SIYANG NAIPAKITANG MALI.

  Kapag SIYA ang NAG-IIMBENTO ay MADALIN NATING NAPAPATUNAYANG IMBENTO LANG.

  Halimbawa po, sabi niya HINDI RAW KINAUSAP ng DIYOS ang TUNAY na PROPETA. Hindi po ba PAULIT-ULIT NATING NAPATUNAYAN na KINAUSAP ng DIYOS ang TUNAY na PROPETA?

  Mismong TALATA na IBINIGAY nitong BALIK ISLAM ay GINAMIT NATIN para PATUNAYAN na NAG-IIMBENTO SIYA.

  Parang BATA na NAGMAMAKTOL itong BALIK ISLAM.

  Kulang na lang ay UMIYAK e.

  ReplyDelete
 11. BALIK ISLAM:
  Dahil ang Bibliya po kailan man ay hindi nagtuturo sa Tao na ang Dios ay nagkaroon nga napakaraming pagmumukha or several Faces of God never po nagturo ang Bibliya sa atin ng ganyang Katangahan!

  CENON BIBE:
  NAG-IMBENTO na naman itong BALIK ISLAM.

  Heto po DUDURUGIN NATIN ang IMBENSYON NIYA.

  SINO po ba ang NAGSABI na ITINURO ng BIBLIYA na "NAPAKARAMING FACES ang DIYOS"?

  MAY SINABI po ba AKONG MARAMING MUKHA ang DIYOS?

  WALA.

  Ang SABI ko po ay IBA'T-IBA ang DEGREE o LEVEL ng PAGPAPAKITA ng DIYOS.

  PAREHO po ba iyan ng MARAMING MUKHA ang DIYOS?

  HINDI po.

  So, DUROG po ang IMBENSYON nitong BALIK ISLAM, hindi po ba?

  Ngayon, BAKIT NAG-IMBENTO itong BALIK ISLAM?

  HINDI MAKASAGOT kasi SIYA MAKASAGOT kaya NAG-IMBENTO SIYA ng ISYU at YUNG INIMBENTO NIYA ang KANYANG INATAKE.

  At dahil IMBENTO LANG ay MADALI RIN NIYANG NAWASAK.

  E KANINONG IMBENTO ba YUNG WINASAK NIYA?

  E di KANYA RIN.

  SINO ang IPINAHIYA NIYA?

  E di SIYA RIN.

  BULOK ang STYLE nitong BALIK ISLAM. NAKAKAHIYA.

  NAKAKATAWA SIYA na NAKAKAAWA.

  ReplyDelete
 12. BALIK ISLAM:
  Ito po ang mahirap kay Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay sa bawat letra kasi na kanyang binabasa ay kanya itong binibigyan ng kahulogan!

  CENON BIBE:
  WALANG MAHIRAP sa AKIN. NAPAKADALI ko nga pong DINUDUROG ang PAGMAMARUNONG NITONG BALIK ISLAM di po ba?

  SIYA ang NAGHIHIRAP. HIRAP na HIRAP SIYANG SUMAGOT at TUMUTOL sa mga PALIWANAG NATIN.

  WALA KASI SIYA sa KATOTOHANAN.

  ReplyDelete
 13. BALIK ISLAM:
  Bakit hindi nya makuhang unawain na lamang ang bibliya sa dapat, bakit kailangan pa nyang magbigay kahulogan sa bawat talata na kanyang binabasa? Para po ba ipakita nya sa atin na mas magaling pa sya kay sa mga sumusulat ng Bibliya?

  CENON BIBE:
  Hindi raw po NATIN INUUNAWA?

  TAYO nga po ang NAKAUNAWA, di po ba? IPINALIWANAG pa nga NATIN at HINDI NIYA NATUTULAN ang PALIWANAG NATIN.

  HINDI SIYA MAKASAGOT dahil ang PALIWANAG NATIN ay SANGAYON sa PAKAHULUGAN ng BIBLIYA at sa SINASABI ng ESPIRITU ng DIYOS na GUMABAY sa BIBLIYA.

  Patunay lang po iyan sa PANGAKO ng PANGINOONG HESUS.

  Sabi Niya sa Lk21:14-15
  Remember, you are not to prepare your defense beforehand, for I MYSELF SHALL GIVE YOU A WISDOM in speaking that ALL YOUR ADVERSARIES WILL BE POWERLESS TO RESIST OR REFUTE.

  Iyan po ang NAGAGAWA ng isang KRISTIYANO.

  WALA ang BALIK ISLAM NIYAN dahil WALA sa KANYA sa KRISTO na SIYANG KATOTOHANAN. (Jn 14:6)

  At dahil WALA SA KANYA si KRISTO ay WALA SA KANYA ang KATOTOHANAN.

  Ang nasa kanya ay PURO IMBENTO at KASINUNGALINGAN.

  ReplyDelete
 14. BALIK ISLAM:
  And that those who write the Bible are all FAILURES (including God) for not explaining the same?

  CENON BIBE:
  GUMAWA na naman ng KWENTO itong BALIK ISLAM na ito.

  SIYA ang FAILURE. TINALIKURAN NIYA ang TUNAY na DIYOS na si KRISTO at ang TRINIDAD.

  PATUNAY diyan ay WALA SIYANG MAISAGOT at WALA SIYANG MAITUTOL sa mga KATOTOHANANG SINASABI NATIN.

  Kaya nga po PURO PANINIRA at PAGSISINUNGALING na lang SIYA sa BIBLIYA at sa ATING MGA KRISTIYANO.

  FAILURE TALAGA itong BALIK ISLAM na ITO.

  Kung NANATILI SIYANG KRISTIYANO, MALAMANG ay IPINAKITA rin sa KANYA ng DIYOS ang mga KATOTOHANAN ng BIBLIYA.

  Hindi raw nagpaliwanag ang DIYOS sa BIBLIYA?

  Si KRISTO nga po mismo ang NAGPALIWANAG kung SINO ang DIYOS na HINDI NAKITA at HINDI NARINIG sa Ex33:20.

  Ayon mismo kay KRISTO, ang HINDI NAKITA at HINDI NARINIG ay ang DIYOS AMA. (Jn1:18, Jn5:37)

  BINULAG lamang nitong BALIK ISLAM ang KANYANG SARILI kaya HINDI NIYA MAKITA ang MALIWANAG na KATOTOHANAN na IYAN.

  Ngayon, KAYO NAMAN ang GUSTO NIYANG MAGBULAG-BULAGAN para SAMAHAN NINYO SIYA sa KANYANG KAMALIAN.

  NAKAKAAWA talata itong BALIK ISLAM na ito.

  ReplyDelete
 15. BALIK ISLAM:
  Minsan pa po na IQUOTE ko sa inyo ang mga nasabing Talata without giving any Interpretations like what Cenon Bibe did.

  CENON BIBE:
  Ayun, HINDI NAKATUTOL at HINDI NAKASAGOT sa mga PALIWANAG NATIN kaya INULIT-ULIT na lang po ang TALATA na HINDI NIYA MAINTINDIHAN.

  Paki pansin po na INULIT pa NIYA ang Jn1:18 at Jn5:37 na MALINAW na NAGPAPAKITA kung SINO ang HINDI NAKITA at HINDI NARINIG sa Ex33:20.

  NAGBUBULAG-BULAGAN talaga.

  Kung ahas yan ay NATUKLAW na SIYA.

  ReplyDelete
 16. BALIK ISLAM:
  At Nagtatanong ka pa? Ano pa ba tingin mo dyan? Hindi ba Malinaw naman na talagang KONTRA-KONTRA na yan? Niloloko mo lang ang sarili mo! Kong ikaw sanay na Gagohin na yang sarili mo huwag ka namang mangdamay pa!

  CENON BIBE:
  NASAAN ang KONTRA-KONTRA?

  NASA UTAK lang po NITONG BALIK ISLAM.

  Kaya nga po HINDI MAKASAGOT at HINDI MAKATUTOL sa mga SINABI NATIN e.

  NILOLOKO na lang NIYA ang KANYANG SARILI.

  NAKAKAAWA talaga.

  ReplyDelete
 17. BALIK ISLAM:
  Bueno Cenon Bibe ano ang KONTEKSTO ng
  John 10:30 "I AND MY FATHER ARE ONE."

  CENON BIBE:
  HINDI MAKASAGOT kaya NAGTANONG NA LANG.

  BULOK na naman pong STYLE YAN.

  Anyway, SAGUTIN po NATIN para MAIPAKITA NATIN sa BALIK ISLAM na PALPAK ang STYLE NIYA.

  Ang KONTEKSTO po ng Jn10:30 ay ang PAGPAPAKITA ni HESUS na SIYA at ang DIYOS AMA ay IISANG DIYOS. IISA rin ang KANILANG GINAGAWA.

  Jn10:28-29
  I give them eternal life, and they shall never perish. NO ONE CAN TAKE THEM OUT of MY HAND.

  My FATHER, who HAS GIVEN THEM TO ME, is greater than all, and NO ONE CAN TAKE THEM OUT of the FATHER'S HAND."


  Paki pansin po na NASA KAMAY na ni HESUS ang MGA TUPA. HINDI nga raw po MAAGAW NINO MAN ang TUPA ni Hesus mula sa KANYANG KAMAY. (Jn10:28)

  Sa simula ng Jn10:29 ay MALINAW na SINASABI ni HESUS na IBINIGAY na SA KANYA ng AMA ang MGA TUPA. Kaya nga po NASA KAMAY na NIYA ang mga TUPA.

  Pero sa DULO po ng Jn10:29 ay MALINAW ring SINABI ng PANGINOON na HINDI MAAAGAW sa KAMAY ng AMA ang mga TUPA.

  Ibig sabihin ay NASA KAMAY PA RIN ng AMA ang mga TUPA.

  PAANO po NANGYARI iyon?

  Lumalabas na PAREHO NILANG HAWAK ang mga TUPA.

  OPO. TAMA po IYAN.

  PAANO po NANGYARI iyon?

  Ang SAGOT po ay nasa Jn10:30.

  Sabi po ni HESUS:
  "I AND MY FATHER ARE ONE."


  KAYA PAREHONG NASA KAMAY ni HESUS at ng AMA ang mga TUPA ay dahil IISA SILA o IISA SILANG DIYOS.


  PINATUTUNAYAN po ng BIBLIYA na IISANG DIYOS si HESUS at ang AMA batay sa SALITANG GINAMIT sa ORIHINAL na GREEK TEXT ng Jn10:30.

  Sa ORIHINAL na GREEK TEXT, ang ginamit pong salita para sa IISA ay HEN.

  Ang KAHULUGAN po ng HEN ay IISA ang SUSTANSIYA o IISA ang KALIKASAN.

  Ibig sabihin po, ng KALIKASAN ng AMA ay KALIKASAN ng DIYOS.

  At dahil IISA ang KALIKASAN ng AMA at ni HESUS, MALIWANAG sa KAHULUGAN ng SALITANG HEN na SA DIYOS DIN ang KALIKASAN ni HESUS.


  Ngayon, heto pa po ang DAGDAG na PATUNAY na KONTEKSTO ng Jn10:30 na NAGPAPAKILALANG DIYOS si KRISTO.

  Sa Jn10:31-33 ay sinasabi:
  The Jews again picked up rocks to stone him.

  Jesus answered them, "I have shown you many good works from my Father. For which of these are you trying to stone me?"

  The Jews answered him, "We are not stoning you for a good work but for blasphemy. YOU, a man, ARE MAKING YOURSELF GOD."


  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

  KITA po NINYO?

  Kahit ang mga HUDYO na GALIT kay HESUS ay MALINAW na NAUNAWAAN ang DEKLARASYON ni KRISTO na SIYA ay DIYOS.

  Iyan po kasi ang KAHULUGAN ng SINABI NIYANG "AKO at ang AMA ay IISA."

  Kung IISA nga naman kasi si HESUS at ang DIYOS AMA, e di DIYOS NGA si KRISTO.

  IISA ang pagka-DIYOS NIYA sa pagka-DIYOS ng AMA.

  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

  TIYAK po HINDI MAKAKATUTOL ang BALIK ISLAM DIYAN.

  KATOTOHANAN po IYAN e.

  ReplyDelete
 18. BALIK ISLAM:
  Bueno ikaw Cenon Bibe saan mo naman pinagpupulot ang napakahaba at napakakuplekado mong paliwanag? Nasa Bibliya ba ang mga iyon?

  CENON BIBE:
  SAAN ko raw po KINUHA ang SAGOT ko?

  ALAM NIYANG NAKABATAY sa BIBLIYA ang LAHAT ng SINABI KO.

  Kaya nga po HINDI MAKATUTOL at HINDI MAKASAGOT e.

  ReplyDelete
 19. NEUTRAL OBSERVER:
  medyo nagkaroon ng linaw. so sa mga naniniwla sa trinidad eh maaaring maapreciate nila ang sagot ni Cenon.

  CENON BIBE:
  NAKITA po NINYO? KAHIT ang IBANG TAO ay NAKAKITA ng LINAW.

  ITO lang po TALAGANG BALIK ISLAM na ITO ang HINDI MAKAKITA dahil BINULAG NIYA ang SARILI NIYA.

  Pero mga naniniwala lang po ba sa TRINITY ang makaka-appreciate ng ating sinabi?

  KAHIT SINO PO ay MAKIKITA na TAMA ang ATING PALIWANAG. KAILANGAN lang po NATING BUKSAN ang ATING PUSO at ISIPAN.

  MALINAW po sa mga NAIPAKITA NATIN na CONSISTENT ang REBELASYON sa BIBLIYA.

  Ang mga SINABI ng PANGINOONG HESUS sa BAGONG TIPAN ay TUGMANG-TUGMA sa mga NAIPAHAYAG sa LUMANG TIPAN.

  IISA po KASING DIYOS ang GUMABAY sa TAO para MASULAT ang BUONG BIBLIYA e.

  PATUNAY po IYAN na TUNAY na SA DIYOS ang BIBLIYA.

  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

  ReplyDelete
 20. NEUTRAL OBSERVER:
  Eh pano yan walang Muslim na maniniwala na may anak ang Dios...tsk tsk tsk malaking gap yan, so pano nyo ireresolve yan mga kapatid.

  CENON BIBE:
  KARAPATAN po ng mga MUSLIM na HINDI MANIWALA sa DIYOS ANAK.

  Kahit po ang DIYOS ay HINDI SILA PIPILITING MANIWALA sa DIYOS at TAGAPAGLIGTAS na si KRISTO kung AYAW NILA.

  Pero sa mga MANINIWALA po ay MAY PANGAKO ang DIYOS.

  Sabi sa Jn3:16
  For God so loved the world that HE GAVE HIS ONLY SON, so that EVERYONE WHO BELIEVES IN HIM MIGHT NOT PERISH but might HAVE ETERNAL LIFE.


  Sa kabilang dako po, ang MGA HINDI MANINIWALA sa KANYA ay PIPILIIN ang KAPAHAMAKAN.

  Sabi po sa Jn3:18
  Whoever believes in him will not be condemned, but WHOEVER DOES NOT BELIEVE HAS ALREADY BEEN CONDEMNED, because he has not believed in the name of the only Son of God


  TAYO po ang PIPILI kung MAGKAKAROON TAYO ng ETERNAL LIFE o kung MAKOKONDENA TAYO.

  Sana po ay TAMA ang PILIIN NATIN.

  ReplyDelete
 21. NEUTRAL OBSERVER:
  So mula sa simula pala, si Jesus ang kumakausap sa mga propeta ng Dios..tama po ba Mr Cenon? nagtatanong lang po.

  CENON BIBE:
  Ang DIYOS ANAK po ang KUMAUSAP sa mga PROPETA ng DIYOS MULA pa noong SIMULA. Tama po IYAN.

  Noon lang po ay HINDI pa SIYA TINAWAG na HESUS.

  Ilan po sa PAGPAPAKILALA sa KANYA ng BIBLIYA ay BILANG SALITA ng DIYOS (Jn1:1) o KARUNUNGAN ng DIYOS (Prov 8:1, 30-31).

  ReplyDelete
 22. Muslim;
  dios anak daw po ang kumakausap sa mga Propeta ng Dios mga giliw na taga subaybay Dios po ba? o ng mga dios? kasi sa gusto palitawin nitong si Cenon Bibe mayroon na pong dsalawang dios mga giliw na taga subaybay. Sa kanyang pag-aamin at palusot ay lumulitaw na mayroon Dios na hindi nakikita at naririnig na ayun na rin sa kanilang Bibliya at yon ang Totoong Dios! At dahil Bibliya ang mismong kumukontra sa paniniwalang iyon mga giliw na taga subaybay ang naging palusot na lamang po nitong si Cenon Bibe na kinopya pa nitong si Cenon Bibe mula sa isang nagpakilalang neutral obserber daw ay ang dios anak daw po ang nakikipag-usap sa mga naging Propeta ng Dios po ba? o mga dios? Nagtatanong lamang po.

  Kaya mga giliw na taga subaybay pilit pilapalabas nitong mga Katoliko na ito na mayroon silang kinikilalang higit sa iisang Dios, na kong saan direkta pong Sumasalungat sa mga katuroan ng mga Propeta ng Dios!
  Gusto ko pong ipa-unawa kina Cenon Bibe at yong nagpakilalang Neutral Obserber mga giliw na taga subaybay ang mga talatang mababasa natin sa Isaiah.

  Isaiah 43:10-11
  "10: YE ARE MY WITNESS, SAITH THE LORD, AND MY SERVANT WHOME I HAVE CHOOSEN; THAT YE MAY KNOW AND BELIEVE ME, AND UNDERSTAND THAT I AM HE: BEFORE ME THERE WAS NO GOD FORMED, NEITHER SHALL THERE BE AFTER ME.

  11: I, EVEN I, AM THE LORD; AND BESIDE ME THERE IS NO SAVIOUR."

  Naunawaan nyo po ba ang napakalinaw na talatang iyan Cenon Bibe? So God is the only Saviour! What God did is that He appoint Man to guide people through His way, at yon mga giliw na taga subaybay ang mga propeta ng Dios! Madiinang sinasaaad ng Bibliya mga giliw na taga ang ganito "YE ARE MY WITNESS" eh sa mga kamangmangan po bang alam nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay maituturing po ba nating isa sya doon sa tinutukoy ng Dios? malamang hindi po! "AND MY SERVART WHOM I HAVE CHOOSEN;" isa din po ba si Cenon Bibe sa mga pinili mga giliw na tag subaybay? malamang hindi na naman po! "THAT YE MAY KNOW AND BELIEVE ME," pinaniniwalaan ba ni Cenon Bibe ang Dios at ang talatang ito mga giliw na taga subaybay? malamang hindi na naman po! "BEFORE ME THERE WAS NO GOD FORMED, NEITHER SHALL THERE BE AFTER ME." napakalinaw po ang mga sinasaad ng nasabing talata mga giliw na taga subaybay. Ngayon Cenon Bibe papaano nagkakaroon ng dios anak ayon sa katangahan mong nalalaman?

  Ito pa po mga giliw na taga subaybay sana po mauunawaan ang mga talatang ito nila ni Cenon Bibe at yong nagpakilalang Neutral Obserber daw po.

  Isaiah 45:5-7
  "5: I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE, THERE IS NO GOD BESIDES ME: I GIRDED THEE, THOUGH THOU HAST NOT KNOWN ME;

  6: THAT THEY MAY KNOW FROM THE RISING OF THE SUN, AND FROM THE WEST, THAT THERE IS NONE BESIDES ME. I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE.

  7: I FORM THE LIGHT, AND CREATE DARKNESS: I MAKE PEACE, AND CREATE EVIL; I THE LORD DO ALL THESE THINGS."

  Now ngayon mga giliw na taga subaybay papaano natin patatanggap ang katangahang paniniwala nitong si Cenon Bibe na mayroon dios anak? Kong iyan eh napakalinaw at napakaliwang ng mga nakatalang iyan sa Bibliya? Ito kayang si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay naniniwala kaya sya sa mga sinasabi at sa mga nakasulat ng kanayang Bibliya? Kong ayun sa kanya mismo na kanya daw pong Bibliya ay salita ng Dios eh bakit hindi nya makuhang paniwalaan at tanggapin ang mga talatang iyan ng kanyang Bibliya?

  Nagtatanong lamang po mga giliw na taga subaybay! Hanggang sa susunod po, at maraming Salamat po!

  ReplyDelete
 23. NEUTRAL OBSERVER:
  Eh pano yan walang Muslim na maniniwala na may anak ang Dios...tsk tsk tsk malaking gap yan, so pano nyo ireresolve yan mga kapatid.

  CENON BIBE:
  KARAPATAN po ng mga MUSLIM na HINDI MANIWALA sa DIYOS ANAK.

  Muslim;
  Isaiah 43:10-11
  "10: YE ARE MY WITNESS, SAITH THE LORD, AND MY SERVANT WHOME I HAVE CHOOSEN; THAT YE MAY KNOW AND BELIEVE ME, AND UNDERSTAND THAT I AM HE: BEFORE ME THERE WAS NO GOD FORMED, NEITHER SHALL THERE BE AFTER ME.

  11: I, EVEN I, AM THE LORD; AND BESIDE ME THERE IS NO SAVIOUR."

  Isaiah 45:5-7
  "5: I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE, THERE IS NO GOD BESIDES ME: I GIRDED THEE, THOUGH THOU HAST NOT KNOWN ME;

  6: THAT THEY MAY KNOW FROM THE RISING OF THE SUN, AND FROM THE WEST, THAT THERE IS NONE BESIDES ME. I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE.

  7: I FORM THE LIGHT, AND CREATE DARKNESS: I MAKE PEACE, AND CREATE EVIL; I THE LORD DO ALL THESE THINGS."

  Pakipaliwanag nyo na lamang po bakit hindi nyo pinaniniwalaan ang talatang iyan.

  ReplyDelete
 24. NEUTRAL OBSERVER:
  Eh pano yan walang Muslim na maniniwala na may anak ang Dios...tsk tsk tsk malaking gap yan, so pano nyo ireresolve yan mga kapatid.

  Muslim;
  Pakipaliwanag na lamang po Mr./Mrs. Neutral Obserber papaano nanganak ang Dios? Kong ang Dios na kinikilala mo Mr./Mrs. Neutral Obserber ay ang Tinatawag na ama mismo ni Jesu-kristo, eh papaano po nangyari na ang isang ama ay nanganganak? Naisip nyo na po ba Mr./Mrs. Nuetral Obserber kong saan DUMAAN si Jesu-kristo noong ipinanganak sya ng ama?

  Mga giliw na taga subaybay para po sa kaliwanagan nitong si Mr./Mrs. Neutral Obserber gusto ko po ipabasa at ipaunawa sa kanya ang Talang nakasulat mismo sa kanya Bibliya.
  basa po NUETRAL OBSERBER;

  John 20:17
  "JESUS SAITH UNTO HER, TOUCH ME NOT; FOR I AM NOT YET ASCENDED TO MY FATHER; BUT GO TO MY BRETHREN, AND SAY UNTO THEM, I ASCEND UNTO MY FATHER, AND YOUR FATHER; AND TO MY GOD, AND YOUR GOD."

  So napakaliwanag po mga giliw na taga subaybay, may kinikilalang Dios si Jesu-Kristo! Kailan sinasabi dyan sa talatang iyan ni Jesu-kristo na ang Dios ay kanya lamang ama? meron po ba kayong mababasa dyan mga giliw na taga subayabay? At papaano naging dios si Jesu-kristo mga giliw na taga subaybaysa kong ito naman pala ang may kinikilala din Dios? Ano po ito dios na may Dios? Sa nasabing tagpo pong iyan John 20:17 mga giliw na taga subaybay ay ang pagkabuhay namang muli ni Jesu-kristo na pinaniniwalaan ng karamihan. Lubos po silang naniniwala na si Jesu-kristo ay dios na nagkatawang tao! Ngayon po mga giliw na taga subaybay kong Tao noong mamatay si Jesu-kristo ayon sa kanilang paniniwala, Tao pa rin po ba sya ng mabuhay namang muli? Ayon sa kanilang paniniwala? Hindi po ba dios na sya ng mabuhay naman syang muli? nagtatanong lamang po! At para na rin sa kaliwanagan nitong nagpkiklalang Neutral Obserber daw po. Sana po Neutral Obserber nauunawaan mo ang mga sinasaad ng mga talata ng inyong Bibliya!

  ReplyDelete
 25. hoy balik-slum na unggoy kunwari ka pa eh kasapakat mo yang "neutral observer" kuno! Ikaw likas na tanga at bastos, 'yan namang neutral observer nagtatanga-tangahan! Malapit na ang araw n'yo mga kampon ni Phedopil... ooopps sorry po hehehehe....

  ReplyDelete
 26. At sino naman itong nagpakilala pang Ampatuan daw sya? hoy! Gago huwag kang magtago! at huwag kang manggamit ng pangalan! Lumantad kang hayop ka! May pagkagago din talaga itong si Cenon Bibe na ito! Kong ano-anong pangalan pa ng kanyang ginagamit! Cenon Bibe hindi mo lang talaga kaya ang ka-blog mong yan! Kaya nakaisip na na naman ng ganyang taktika! Lord Ampatuan na daw sya ngayon at hindi na daw sya si Cenon Bibe! hehehehehehe! Oh ano kaya mo pa ba Cenon Bibe? Huwag kang magtago at magkunwaring isang Muslim pa daw!

  ReplyDelete
 27. Cenon Bibe;
  Ang KONTEKSTO ay ang SITWASYON kung saan GINAMIT ang isang SALITA o GRUPO ng mga SALITA.

  MALAKI ang EPEKTO ang KONTEKSTO sa KAHULUGAN ng isang SALITA o kahit ng BUONG PANGUNUSAP.

  KADALASAN ang KONTEKSTO ang NAGSASABI ng KAHULUGAN ng PANANALITA.

  PARA TAMA ang UNAWA ay DAPAT MAKITA at MAPAG-ARALAN ang KONTEKSTO.

  Gawin po natin iyan sa kaso ng Ex 33:20.

  Sinasabi riyan:

  Ex 33:20
  "But my face you cannot see, for no man sees me and still lives."

  Unang tanong natin: Ibig bang sabihin niyan ay NEVER PUWEDE MAKITA ng isang TAO ang MUKHA ng DIYOS?

  HINDI po.

  Itaas lang natin ang BASA ay MAKIKITA NATIN na NAKAHARAP ni MOISES ang DIYOS nang MUKHA SA MUKHA o FACE TO FACE.

  Sabi sa Ex33:11

  "The LORD used to speak to Moses FACE TO FACE, as one man speaks to another."

  Muslim;
  Sumasang-ayon po ba ang dalwang talata sa itaas mga giliw na taga subaybay? (Ex 33:20 V.S Ex33:11) Hindi po ba Sumasalungat o Nagsalungatan ang mga nasabing Talata? Ang mga paliwanag na ito ni Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay ptungkol sa issue na tinatalakay sa itaas ay hindi po STANDARD kahit sa Simbahang Katolisismo sarili at embento lamang nya ang mga ito! Pero kong ang mga nasabing paliwanag ay malinaw nating mababasa mula sa Bibliya ay wala tayong problema dyan!

  CENON BIBE:
  HINDI STANDARD? O HINDI SIYA MAKASAGOT?

  TUMUTOL po KAYO. HUWAG KAYO MAGREKLAMO.

  Kung IMBENTO YAN ay MADALI NIYA IYANG MASASAGOT at MATUTUTULAN.

  Ang kaso po ay HINDI SIYA NAKATUTOL.

  Muslim;
  Mga giliw na taga subaybay hindi po tayo nasanay na makikipag talakayan na walang Batayan katulad ng mga pinagkukwento nitong si Cenon Bibe. Kaya po mga giliw na taga subaybay sa naging katangahang kasagotan at hamon nitong si Cenon Bibe at para na din po doon isa na nagpakilala po na Neutral Obserber daw sya na mababasa natin sa ibaba ay nararapat po lamang siguro na Talata ng Bibliya ang ating isasagot sa mg katangahan nila. Ayan po mababasa po natin ang naging hakahaka ng Dalwang Tanga!

  NEUTRAL OBSERVER:
  Eh pano yan walang Muslim na maniniwala na may anak ang Dios...tsk tsk tsk malaking gap yan, so pano nyo ireresolve yan mga kapatid.

  CENON BIBE:
  KARAPATAN po ng mga MUSLIM na HINDI MANIWALA sa DIYOS ANAK.

  Muslim;
  Isaiah 43:10-11
  "10: YE ARE MY WITNESS, SAITH THE LORD, AND MY SERVANT WHOME I HAVE CHOOSEN; THAT YE MAY KNOW AND BELIEVE ME, AND UNDERSTAND THAT I AM HE: BEFORE ME THERE WAS NO GOD FORMED, NEITHER SHALL THERE BE AFTER ME.

  11: I, EVEN I, AM THE LORD; AND BESIDE ME THERE IS NO SAVIOUR."

  Isaiah 45:5-7
  "5: I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE, THERE IS NO GOD BESIDES ME: I GIRDED THEE, THOUGH THOU HAST NOT KNOWN ME;

  6: THAT THEY MAY KNOW FROM THE RISING OF THE SUN, AND FROM THE WEST, THAT THERE IS NONE BESIDES ME. I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE.

  7: I FORM THE LIGHT, AND CREATE DARKNESS: I MAKE PEACE, AND CREATE EVIL; I THE LORD DO ALL THESE THINGS."

  ReplyDelete
 28. Mga giliw na taga subaybay ipost po natin dito ang isa sa mga naging kasagotan nitong si Cenon Bibe sa isa sa mga katext nya, ang issue po patungkol kay Solomon po.

  ReplyDelete
 29. Cenon Bibe;
  Sa kabilang dako, INIMBENTO NIYA na PROPETA si SOLOMON. Hindi po ba NAPAKADALI NATING NASAGOT at NATUTULAN ang IMBENSYON NIYANG IYAN?

  BALIK ISLAM:
  Kong magpakaganoon po eh anong ibig sabihin ng mga nakasulat sa kanilang Banal na Bibliya patungkol sa buhay nitong si Haring Solomon? And besides the fact that majority of the learned men of Christiandom or should i say Christian Bible Scholars accept that a book from the Holy Bible was authored by King Solomon at ito ang the book of ECCLESIASTES inwhich til now still part of your Holy Bible! Cenon Bibe denied King Solomon as one of God's Prophet.

  CENON BIBE:
  HINDI ALAM nitong BALIK ISLAM kung BAKIT MAY KWENTO ni SOLOMON sa BIBLIYA.

  WALA po talagang ALAM.

  Si SOLOMON ay ISA sa mga PANGUNAHING TAUHAN sa HISTORY ng ISRAEL.

  MAHALAGA ang KWENTO kay SOLOMON dahil BAHAGI IYON ng HISTORY ng ISRAEL, HINDI DAHIL PROPETA SIYA.

  Ang IMPORTANSYA ni SOLOMON ay SIYA ang GUMAWA ng UNANG TEMPLO ng DIYOS sa ISRAEL.

  Muslim;
  Mga giliw na taga subaybay pag-aamin po iyan nitong si Cenon Bibe, sa kabila ng pagtanggi nya kay Solomon bilang isang Sugo at Propet ng Dios! Sino naman kaya ang nag Sugo o nag-utus kay Solomon mga giliw na taga subaybay para gawin ang kauna-unahang Templo ng Dios sa Israel? Pero hindi nyo po ba alam mga giliw na taga subaybay na binawi nya ang deklarayon nyang ito patungkol kay Solomon sa isang katext nya? Bilang kauna-unahang nagtatayo ng Templo ng Dios sa Israel? Ipinakita po sa akin mismo ng isang kapatid ang nasabing text mga giliw na taga subaybay. At ipost po natin dito ang nasabing text message or reply nitong si Cenon Bibe para po sa kaliwanagan ng lahat. At ng lubusan nyo na pong makilala kong anong klaseng Tao itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay!
  Ito po mga giliw na taga subaybay ang naging tugon o reply nitong si Cenon Bibe sa kanyang ka text patungkol sa issue ni haring Solomon mga giliw na taga subaybay!

  From: +639285031271
  18/02/2010
  03:41 PM

  C herodes ang nagpagawa ng Templo. Pati ba yon Propeta mo rin? Hahaha! Ituloy mo katangahan mo para mapahiya ka ng husto. Hehe

  Iyan po mga giliw na taga subaybay ang naging palusot nitong si Cenon Bibe ng maipit sya ng katext nya patungkol sa usapin kay Haring Solomon.

  ReplyDelete
 30. Sa tingin ko po, HINDI kayo magkakasundo KAILANMAN ng muslim na ito, dahil para sa kanila Koran lang ang dapat na paniwalaan. Kahit ano pang EBIDENSYA mula sa Banal na Kasulatan, hindi nila paniniwalaan 'yan, dahil sa koran nila si King Solomon or Sulayman, ay isang PROPETA.

  Kahit ano pa pong paliwanag, lalabo lang. Madilim na ang utak ng mga taong 'to. Wala silang ibang paniniwalaan kundi ang sinulat ng "propeta" mula sa saudi, na napakaraming asawa. Kahit sabihin pa natin na 'BAWAL ANG PUMATAY', sa kanila ok lang 'yan dahil yun ang aral sa koran. 'MAGING ASAWA LANG NG ISA', sa kanila kahit ilan ok lang kasi yun ang aral ng koran. 'may AMA, ANAK, AT ESPIRITU SANTO', sa kanila wala kundi si allah lang, kasi un ang turo ng koran.

  I-disregard na lahat ng mga NAUNANG KASULATAN, basta koran lang koran.

  Ang tindi talaga ng epekto ng aral na galing sa "propetang" matakaw-sa-laman - at neneng.

  ReplyDelete
 31. BALIK ISLAM:
  Kaya mga giliw na taga subaybay pilit pilapalabas nitong mga Katoliko na ito na mayroon silang kinikilalang higit sa iisang Dios, na kong saan direkta pong Sumasalungat sa mga katuroan ng mga Propeta ng Dios!

  CENON BIBE;
  NAGSINUNGALING at NAG-IMBENTO na naman po itong BALIK ISLAM.

  HINDI MAKASAGOT sa PALIWANAG natin sa TRINITY o IISANG DIYOS na MAY TATLONG PERSONA kaya pinalalabas daw po natin na "mayroon (tayong) kinikilalang higit sa iisang Dios."

  SORRY po pero IMBENTO po ang SINASABI nitong BALIK ISLAM.

  ReplyDelete
 32. BALIK ISLAM:
  Isaiah 43:10-11
  "10: YE ARE MY WITNESS, SAITH THE LORD, AND MY SERVANT WHOME I HAVE CHOOSEN; THAT YE MAY KNOW AND BELIEVE ME, AND UNDERSTAND THAT I AM HE: BEFORE ME THERE WAS NO GOD FORMED, NEITHER SHALL THERE BE AFTER ME.

  11: I, EVEN I, AM THE LORD; AND BESIDE ME THERE IS NO SAVIOUR."

  CENON BIBE:
  TRINIDAD po ang NAGSASALITA RIYAN.

  SINO po ba ang NAGSASALITA sa Is43:10-11?

  Ang DIYOS na SIYANG LORD at SAVIOR.

  Sabi po sa Hosea 13:4
  "But I am the LORD your God, who brought you out of Egypt. You shall acknowledge no God but me, no Savior except me."

  SINO raw po ba ang LORD at SAVIOR?

  2 Peter 3:18
  But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever! Amen.


  Bakit po TINAWAG na LORD at SAVIOR ang DIYOS sa HOSEA tapos sinabi sa 2Peter 3:18 na si HESU KRISTO ang LORD at SAVIOR?

  Kasi po, si HESUS ay SIYA RING DIYOS sa HOSEA.

  SIYA kasi ang DIYOS ANAK, ang IKALAWANG PERSONA ng TRINIDAD, ang NAG-IISANG DIYOS sa Is43:10-11.

  HINDI po yan MAKITA ng BALIK ISLAM dahil BINULAG na NIYA ang SARILI NIYA sa KATOTOHANAN.

  ReplyDelete
 33. BALIK ISLAM:
  Naunawaan nyo po ba ang napakalinaw na talatang iyan Cenon Bibe? So God is the only Saviour!

  CENON BIBE:
  PURIHIN ang DIYOS na si HESUS!

  MALINAW na TANGGAP ng BALIK ISLMA na "GOD is the ONLY SAVIOR."

  SINO po ba ang SAVIOR?

  2 Peter 1:11
  and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and SAVIOR JESUS CHRIST.

  MALINAW po BATAY sa STATEMENT ng BALIK ISLAM. SI HESUS ay ang DIYOS na SAVIOR.

  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS.

  ReplyDelete
 34. BALIK ISLAM:
  Madiinang sinasaaad ng Bibliya mga giliw na taga ang ganito "YE ARE MY WITNESS" eh sa mga kamangmangan po bang alam nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay maituturing po ba nating isa sya doon sa tinutukoy ng Dios?

  CENON BIBE:
  Ang SINABIHAN po ni HESUS na mga "WITNESSES" NIYA ay ang mga ALAGAD NIYA, ang MGA KRISTIYANO.

  Acts 1:8
  But YOU [MGA KRISTIYANO] will receive power when the Holy Spirit comes on you; and YOU [MGA KRISTIYANO] WILL BE MY WITNESSES in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth."

  SINO po ba sa AMIN nitong BALIK ISLAM ang TUMATAYONG SAKSI sa PANGINOONG HESUS?

  AKO po. AKO po kasi ang RISTIYANO.

  E SIYA? SUMASAKSI po ba SIYA sa PANGINOONG HESUS o SINISIRAAN NIYA si KRISTO?

  TINALIKURAN pa nga po NIYA si KRISTO at GINAWANG ORDINARYONG TAO e.

  HINDI po ALAM nitong BALIK ISLAM ang mga SINASABI NIYA.

  SIYA rin lang ang NAPAPAHIYA sa mga MALI NIYANG KWENTO.

  ReplyDelete
 35. BALIK ISLAM:
  "AND MY SERVART WHOM I HAVE CHOOSEN;" isa din po ba si Cenon Bibe sa mga pinili mga giliw na tag subaybay? malamang hindi na naman po! "THAT YE MAY KNOW AND BELIEVE ME," pinaniniwalaan ba ni Cenon Bibe ang Dios at ang talatang ito mga giliw na taga subaybay?

  CENON BIBE:
  SINO po ba ang mga PINILI ng DIYOS?

  Ang mga KRISTIYANO.

  1 Peter 2:9
  But YOU [MGA KRISTIYANO] are a CHOSEN people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.

  Ang mga BALIK ISLAM po ba ay PINILI ng DIYOS?

  HINDI po.

  Katunayan, HINDI po MAIPAKITA at HINDI MAPATUNAYAN nitong BALIK ISLAM na KINAUSAP man lang ng DIYOS ang PROPETA NIYA e.

  PAANO po MASASABING PINILI kung HINDI MAN LANG MAIPAKITA na PINANSIN at KINAUSAP ng DIYOS?

  Tama po ba?

  Sa kabilang dako, TAYO pong mga KRISTIYANO ay PINUNTAHAN pa ng DIYOS dito sa LUPA noong SIYA ay MAGKATAWANG TAO sa PERSONA ng PANGINOONG HESUS.

  Kaya PINAGPALA po TAYONG MGA KRISTIYANO dahil PINILI TAYO ng DIYOS.

  ReplyDelete
 36. BALIK ISLAM:
  "BEFORE ME THERE WAS NO GOD FORMED, NEITHER SHALL THERE BE AFTER ME."

  CENON BIBE:
  GUMAGAMIT po ng TALATA itong BALIK ISLAM pero HINDI NAIINTINDIHAN ang SINASABI NIYON.

  Ang DIYOS na TINUTUKOY sa TALATA ay ang TRINIDAD, ang NAG-IISANG TUNAY na DIYOS na MAY TATLONG PERSONA.

  So, BAGO ang TRINIDAD ay WALANG IBANG DIYOS.

  PAGKATAPOS ng TRINIDAD ay WALA nang IBA PANG DIYOS na darating.

  IYAN po ang KAHULUGAN ng TALATA.

  DUMADALDAL na lang itong BALIK ISLAM para MAILIHIS ang KATOTOHANAN na HINDI NIYA MAPATUNAYAN na SINUGO nga ng DIYOS ang PROPETANG PINANINIWALAAN NIYA.

  ReplyDelete
 37. BALIK ISLAM:
  Isaiah 45:5-7
  "5: I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE, THERE IS NO GOD BESIDES ME: I GIRDED THEE, THOUGH THOU HAST NOT KNOWN ME;

  6: THAT THEY MAY KNOW FROM THE RISING OF THE SUN, AND FROM THE WEST, THAT THERE IS NONE BESIDES ME. I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE.

  7: I FORM THE LIGHT, AND CREATE DARKNESS: I MAKE PEACE, AND CREATE EVIL; I THE LORD DO ALL THESE THINGS."

  CENON BIBE:
  SINO po ba ang ONE GOD at ONE LORD ayon mismo sa BIBLIYA?

  1Cor8:6
  yet for us there is but ONE GOD, THE FATHER, from whom all things came and for whom we live; and there is but ONE LORD, JESUS CHRIST, through whom all things came and through whom we live.


  NAKITA po NINYO?

  Ang NAG-IISANG LORD sa Is45:5-7 ay SI KRISTO HESUS.

  Ngayon, sinabi po sa 1Cor8:6 na ang DIYOS AMA ang NAG-IISANG DIYOS.

  DALAWA po ba ang DIYOS?

  HINDI po dahil si HESUS at ang AMA ay IISA.

  SABI ni HESUS sa Jn10:30
  "I and the Father are one."

  ReplyDelete
 38. BALIK ISLAM:
  Now ngayon mga giliw na taga subaybay papaano natin patatanggap ang katangahang paniniwala nitong si Cenon Bibe na mayroon dios anak?

  CENON BIBE:
  HINDI po talaga MATATANGGAP nitong BALIK ISLAM ang KATOTOHANAN na MAY DIYOS ANAK dahil WALANG BALIK ISLAM na NAKASAKSI nung SABIHIN ng DIYOS na MAYROON SIYANG ANAK.

  Sabi ng DIYOS sa Mt3:17
  And a voice from heaven said, "THIS (JESUS CHRIST) is my Son, whom I love; with him I am well pleased."

  Ang mga NAKARINIG po sa TINIG ng DIYOS na NAGPAKILALA kay HESUS bilang ANAK NIYA ay NAGING MGA KRISTIYANO.

  Yung mga HINDI NAKARINIG sa TINIG ng DIYOS ay NAGING BALIK ISLAM o kung ano pa mang relihiyon.

  Kaya nga po KAHIT ANONG PAKIUSAP NATIN ay NEVER MASABI at HINDI MAPATUNAYAN ng BALIK ISLAM na KINAUSAP ng DIYOS ang PROPETA NILA e.

  Baka po HINDI TALAGA KINAUSAP, di po ba?

  Ang tanong lang ay ito: KUNG HINDI KINAUSAP ng DIYOS ang isang PROPETA, PAANO SIYA MATATAWAG na PROPETA ng DIYOS?

  ReplyDelete
 39. BALIK ISLAM:
  papaano po nangyari na ang isang ama ay nanganganak? Naisip nyo na po ba Mr./Mrs. Nuetral Obserber kong saan DUMAAN si Jesu-kristo noong ipinanganak sya ng ama?

  CENON BIBE:
  NARITO po ang SAGOT=Saan dumaan ang Diyos Anak?

  Heto pa po ang isa=Is55:8-9 patunay na ang pamilya ay di tulad ng Diyos?

  ReplyDelete
 40. BALIK ISLAM:
  John 20:17
  "JESUS SAITH UNTO HER, TOUCH ME NOT; FOR I AM NOT YET ASCENDED TO MY FATHER; BUT GO TO MY BRETHREN, AND SAY UNTO THEM, I ASCEND UNTO MY FATHER, AND YOUR FATHER; AND TO MY GOD, AND YOUR GOD."

  So napakaliwanag po mga giliw na taga subaybay, may kinikilalang Dios si Jesu-Kristo! Kailan sinasabi dyan sa talatang iyan ni Jesu-kristo na ang Dios ay kanya lamang ama?

  CENON BIBE:
  MATAGAL na pong NASAGOT iyang SINASABI nitong BALIK ISLAM.

  NAGPAPAULIT-ULIT na lang SIYA dahil HINDI NIYA MATUTULAN ang mga NAUNA na NATING PALIWANAG.

  Heto po, paki basa ninyo ang Hesus hindi Diyos dahil mayroon ding Diyos?

  HINDI po KAHIT KAILAN NATUTULAN ng BALIK ISLAM ang SINABI NATIN DIYAN.

  ReplyDelete
 41. BALIK ISLAM:
  Anonymous said...
  At sino naman itong nagpakilala pang Ampatuan daw sya? hoy! Gago huwag kang magtago! at huwag kang manggamit ng pangalan! Lumantad kang hayop ka! May pagkagago din talaga itong si Cenon Bibe na ito! Kong ano-anong pangalan pa ng kanyang ginagamit!

  CENON BIBE:
  HUWAG po NINYONG PAGALITAN ang HINDI GUMAGAMIT ng TUNAY NILANG PANGALAN.

  KAYO MISMO ay NAGTATAGO sa ANONYMOUS at "MUSLIM" e.

  KONTING HIYA lang po sana.

  SARILI NINYO ang MINUMURA NINYO.

  ReplyDelete
 42. BALIK ISLAM:
  Cenon Bibe hindi mo lang talaga kaya ang ka-blog mong yan! Kaya nakaisip na na naman ng ganyang taktika! Lord Ampatuan na daw sya ngayon at hindi na daw sya si Cenon Bibe! hehehehehehe! Oh ano kaya mo pa ba Cenon Bibe? Huwag kang magtago at magkunwaring isang Muslim pa daw!

  CENON BIBE:
  KAYO LANG PO ang GUMAGAMIT ng IBA'T-IBANG PANGALAN. MINSAN ay USTADZ KAYO, MINSAN ay KAREEMBILL, MINSAN ay MUSLIM, MINSAN ay ANONYMOUS.

  TIGILAN na po NINYO YAN. MATAGAL ko nang BUKING ang STYLE NINYO.

  Kita ninyo, KAYO MISMO GALIT sa MALI NINYONG ESTILO e.

  ReplyDelete
 43. BALIK ISLAM:
  Sumasang-ayon po ba ang dalwang talata sa itaas mga giliw na taga subaybay? (Ex 33:20 V.S Ex33:11) Hindi po ba Sumasalungat o Nagsalungatan ang mga nasabing Talata?

  CENON BIBE:
  TUTULAN po NINYO ang PALIWANAG ko KAUGNAY DIYAN. HUWAG po kayo NGUMAWA.

  PATUNAYAN po NINYONG MALI ang PALIWANAG KO. WALA pong IYAKAN.

  ReplyDelete
 44. BALIK ISLAM:
  Mga giliw na taga subaybay hindi po tayo nasanay na makikipag talakayan na walang Batayan katulad ng mga pinagkukwento nitong si Cenon Bibe.

  CENON BIBE:
  Ang sabihin po NINYO ay HINDI KAYO NASANAY SUMAGOT dahil KAHIT KAILAN ay HINDI KAYO NAKASAGOT sa mga SINASABI KO.

  SORRY, HINDI po yan PAGYAYABANG. KATOTOHANAN lang po.

  ReplyDelete
 45. BALIK ISLAM:
  Mga giliw na taga subaybay pag-aamin po iyan nitong si Cenon Bibe, sa kabila ng pagtanggi nya kay Solomon bilang isang Sugo at Propet ng Dios! Sino naman kaya ang nag Sugo o nag-utus kay Solomon mga giliw na taga subaybay para gawin ang kauna-unahang Templo ng Dios sa Israel?

  CENON BIBE:
  At SAAN po MABABASA na ang PAPEL ng PROPETA ay ang GUMAWA ng TEMPLO?

  NAPAKAHINA po ng PALUSOT nitong BALIK ISLAM.

  WALA kasing MAIPAKITANG TALATA na SINUGO si SOLOMON BILANG PROPETA.

  E di LUMALABAS nga po na si HERODES na NAGPAGAWA rin ng TEMPLO ng ISRAEL ay KINIKILALANG PROPETA nitong BALIK ISLAM?

  IMBENTO NA NAMAN, di po ba?

  Mukha po bang PURO IMBENTO ang PROPETA nitong BALIK ISLAM na ITO?

  ReplyDelete
 46. BALIK ISLAM:
  From: +639285031271
  18/02/2010
  03:41 PM

  C herodes ang nagpagawa ng Templo. Pati ba yon Propeta mo rin? Hahaha! Ituloy mo katangahan mo para mapahiya ka ng husto. Hehe

  Iyan po mga giliw na taga subaybay ang naging palusot nitong si Cenon Bibe ng maipit sya ng katext nya patungkol sa usapin kay Haring Solomon.

  CENON BIBE:
  HMMM, iyan po ba?

  SAGOT ko po IYAN sa NAGPAPANGGAP na USTADZ na ang NUMERO ng CELLPHONE ay

  09196188558

  IYAN po ang MADALAS MAGMURA sa ATING mga KRISTIYANO, lalo na KAPAG HINDI SIYA MAKASAGOT sa mga SINASABI NATIN.

  Palagay ko po ay IYAN MISMO itong BALIK ISLAM na KAUSAP NATIN e. PILIT na NAGTATAGO sa KUNG ANU-ANONG ALYAS dahil NAKAKAHIYA ang mga SINASABI.

  ReplyDelete
 47. Chris said...
  Sa tingin ko po, HINDI kayo magkakasundo KAILANMAN ng muslim na ito, dahil para sa kanila Koran lang ang dapat na paniwalaan. Kahit ano pang EBIDENSYA mula sa Banal na Kasulatan, hindi nila paniniwalaan 'yan, dahil sa koran nila si King Solomon or Sulayman, ay isang PROPETA.

  CENON BIBE:
  Salamat sa comment mo, brod.

  HINDI MAHALAGA sa AKIN kung ANO MAN ang OPINYON nitong BALIK ISLAM na ito.

  Ang MAHALAGA ay ang mga MAKABABASA sa mga PATUNAY NATIN na HINDI PROPETA si SOLOMON.

  Sa palagay ko ay PINILI na NITONG BALIK ISLAM na ito ang MAPAHAMAK.

  Ang PINAGMAMALASAKITAN NATIN ay ang mga MAAARING MALOKO ng mga MALI-MALI NIYANG PAHAYAG.

  MAKAPAGLIGTAS man lang tayo ng ISANG KALULUWA ay MALAKING BAGAY NA.

  ReplyDelete
 48. Muslim;
  Mga giliw na taga subaybay pansin nyo po ba ang isang nagngangalang Chris? nagkakalat po ipinapakita nya at ibinabalandra pa ang kawalang nya ng alam mga giliw na taga subaybay! Hoy Chris magbasabasa ka naman brod yang level ng pag-iisip mo ms mababa pa sa tuhod mo eh...

  Yon lamang po at maraming salamat po!

  ReplyDelete
 49. Chris said...

  Sa tingin ko po, HINDI kayo magkakasundo KAILANMAN ng muslim na ito, dahil para sa kanila Koran lang ang dapat na paniwalaan. Kahit ano pang EBIDENSYA mula sa Banal na Kasulatan, hindi nila paniniwalaan 'yan, dahil sa koran nila si King Solomon or Sulayman, ay isang PROPETA.

  Muslim;
  Ikinakahiya nyo kasi si Solomon, kasi tingin nyo sa mga sarili nyo mas magaling pa kayo kay Solomon at sa Dios na syang nagsugo kay Solomon! hindi ba ang Jesu-Kristo nyo eh galing sa ni Solomon? basa; Matt 1:6-16. At anong EBIDENSYA kaya mong ipakita mula sa Bibliya? ha? Ang kontra-kontra at Salungatan? Infact yan ang malinaw na EBIDENSYA ng Bibliya na hindi nyo makikita dahil nagbulagbulagan kayo!

  Chris said...
  Kahit ano pa pong paliwanag, lalabo lang. Madilim na ang utak ng mga taong 'to. Wala silang ibang paniniwalaan kundi ang sinulat ng "propeta" mula sa saudi, na napakaraming asawa. Kahit sabihin pa natin na 'BAWAL ANG PUMATAY', sa kanila ok lang 'yan dahil yun ang aral sa koran. 'MAGING ASAWA LANG NG ISA', sa kanila kahit ilan ok lang kasi yun ang aral ng koran. 'may AMA, ANAK, AT ESPIRITU SANTO', sa kanila wala kundi si allah lang, kasi un ang turo ng koran.

  Muslim;
  Kahit anong paliwanag? Hoy! Gogong kong kayo-kayo puro Bibliya ang hawak ninyo hindi pa kayo magka-intindihan! Gago ka ba? Anong ipaliliwanag mo? Hindi nyo nyo nga maresolbahan ang problema ng inyong Bibliya eh. Oh alin ang Authentic at Totoong Bibliya? Ang 73 Books of the Bible or ang 66 Books of the Bible? Nasaan mababasa mula sa inyong Bibliya na ang hawak ninyong Bibliya ay syang totoo at authentic, meron ba? Kong Tao at isang mangmang din lang ang magpatoto patungkol sa 73 Books of the Bible ninyo eh di sa inyo na lamang yan! Malaki ang Problema ninyo talaga! Bulag ka lang kaya hindi mo nakita ang mga kabaluktotang iyan.
  At nandyan din naman sa inyong Banal o Holy na Bibliya ang mga kabanalang gawain ni Solomon, hindi ba? unbreakable nga ang record ng Holy Bible mo eh Biroin mo 1,000 ang naging asawa ni Solomon! Si Moses ilan ang naging Asawa? si David ilang ang naging ASAWA? Magbasa ka kasi ng Bibliya mo ng hindi ka naman napapahiya! Kong hindi kabanalang maituring ang mga gawaing iyon ni Solomon t ng iba pa eh Bakit nandyan at nakatala pa rin sa inyong Banal o Holy na Bibliya? What's the Point? Ultimo salitang Holy siguro hindi mo pa alam ang totoong kahulogan brod, tapus magyayabang ka na parang bang inaakala mo na napakarami mong nalalaman! Matoto ka sanang mahiya!

  ReplyDelete
 50. BALIK ISLAM:
  Mga giliw na taga subaybay pag-aamin po iyan nitong si Cenon Bibe, sa kabila ng pagtanggi nya kay Solomon bilang isang Sugo at Propet ng Dios! Sino naman kaya ang nag Sugo o nag-utus kay Solomon mga giliw na taga subaybay para gawin ang kauna-unahang Templo ng Dios sa Israel?

  CENON BIBE:
  At SAAN po MABABASA na ang PAPEL ng PROPETA ay ang GUMAWA ng TEMPLO?

  NAPAKAHINA po ng PALUSOT nitong BALIK ISLAM.

  WALA kasing MAIPAKITANG TALATA na SINUGO si SOLOMON BILANG PROPETA.

  Muslim;
  Cenon Bibe ikaw mismo ang nagsabi na si Solomon ang nagpagawa ng kauna-unahang Templo sa Israel. At batid ng lahat na may alam ang ang nasabing Templo na iyan ay nananatili hanggang sa kasalukoyan! Ewan ko lang po kong may alam itong si Cenon Bibe tungkol sa mga pinagsasbi nya na Templong ipinagawa ni Haring Solomon! Kaya ng po ang sabi ko batid ng may mga alam! Kong may alam itong si Cenmon Bibe malamang alam nya ang ang Templong iyon mga giliw na taga subaybay!

  Mga giliw na taga subaybay common sense lamang po iyan, nagtatanong itong si Cenon Bibe ng ganito; "At SAAN po MABABASA na ang PAPEL ng PROPETA ay ang GUMAWA ng TEMPLO?" Hindi po ba halatang NAGTANGATANGAHAN na naman itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay? Mga giliw na taga subaybay sa karaniwang tao batid nila na ang isang Propeta na Sugo o Isinugo ng Dios ay nagtuturo, nagpapalaganap at gumagawa ng mga katusan ng Dios yon po ay inatang ng Dios sa kanila o sa Propeta po na yaon! Bakit ang bahay sambahan o Templo ng Dios ay hindi kasama sa maging gawain ng mga Propeta, kong may katotohanan man ang pinagsasabi nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay? Tila sa mga pinagsasabi po nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay parang gusto nya pong ipagdidiinan sa atin na kabisadong kabisado nitong si Cenon Bibe ang mga gawain ng mga Propeta! Bakit Cenon Bibe ikaw ba ang nag-utus nga mga Propetang ito? Hindi po ba Dios naman mga giliw na taga subaybay ang nagsugo at nagpadala ng mga propeta?

  Pero ganon pa man mga giliw na taga subaybay hindi man matanggap nitong si Cenon Bibe ang pagiging Sugo ni haring Solomon hindi rin po nya matatakasan ang katotohanan na si Solomon ay syaang nagmamay-ari ng book of ECCLESIATES at sya si Solomon di po ang nagpagaw ng Kauna-unahang Templo ng Dios sa Israel ayon na rin kay Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay! Aside from the fact that he King Solomon is the known wisest King in the Bible!

  ReplyDelete
 51. BALIK ISLAM:
  Mga giliw na taga subaybay hindi po tayo nasanay na makikipag talakayan na walang Batayan katulad ng mga pinagkukwento nitong si Cenon Bibe.

  Muslim;
  Mga giliw na taga subaybay pinutol po nitong si Cenon Bibe ang kasagotan nating yan sa itaas.
  kaya Ipost ko po dito muli ang kabuohan ng sagot ko sa kanya dyan;

  Ito po mga giliw na taga subaybay ang kabouhan; at ang mga nasabing talata ng Bibliya!

  "Mga giliw na taga subaybay hindi po tayo nasanay na makikipag talakayan na walang Batayan katulad ng mga pinagkukwento nitong si Cenon Bibe. Kaya po mga giliw na taga subaybay sa naging katangahang kasagotan at hamon nitong si Cenon Bibe at para na din po doon isa na nagpakilala po na Neutral Obserber daw sya na mababasa natin sa ibaba ay nararapat po lamang siguro na Talata ng Bibliya ang ating isasagot sa mg katangahan nila. Ayan po mababasa po natin ang naging hakahaka ng Dalwang Tanga!"
  (ang issue po dito mga giliw na taga subaybay ay patungkol sa Dios ama at dios anak daw po na syang pinagdidiinan nitong si Cenon Bibe. pero ganon pa man nakuha pa rin nilang lokohin ang sarili nila para paniwalain na iisa lang daw po ang dios nila!)

  Muslim;
  Isaiah 43:10-11
  "10: YE ARE MY WITNESS, SAITH THE LORD, AND MY SERVANT WHOME I HAVE CHOOSEN; THAT YE MAY KNOW AND BELIEVE ME, AND UNDERSTAND THAT I AM HE: BEFORE ME THERE WAS NO GOD FORMED, NEITHER SHALL THERE BE AFTER ME.

  11: I, EVEN I, AM THE LORD; AND BESIDE ME THERE IS NO SAVIOUR."

  Isaiah 45:5-7
  "5: I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE, THERE IS NO GOD BESIDES ME: I GIRDED THEE, THOUGH THOU HAST NOT KNOWN ME;

  6: THAT THEY MAY KNOW FROM THE RISING OF THE SUN, AND FROM THE WEST, THAT THERE IS NONE BESIDES ME. I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE.

  7: I FORM THE LIGHT, AND CREATE DARKNESS: I MAKE PEACE, AND CREATE EVIL; I THE LORD DO ALL THESE THINGS."

  CENON BIBE:
  Ang sabihin po NINYO ay HINDI KAYO NASANAY SUMAGOT dahil KAHIT KAILAN ay HINDI KAYO NAKASAGOT sa mga SINASABI KO.

  Muslim;
  Ayan na nga eh Bibliya na nga mismo ang sumasagot sa katangahan nyo! Pinutol mo kasi sagot ko eh, pero ipinopost ko uli ang kabuohan ng nasabing kasagotan/post. Ayan Cenon Bibe unawa mo ba ang mga talatang iyan na nasa itaas? hehehehehe! Supalpal ka na naman ano?

  Cenon Bibe;
  SORRY, HINDI po yan PAGYAYABANG. KATOTOHANAN lang po.

  Muslim;
  Katotohanan na ng Bibliya mo mismo ang sumupalpal sayong Katangahan Cenon Bibe!

  ReplyDelete
 52. Muslim;
  mga giliw na taga subaybay may nakakatwang katangahang ipinangangalandakan itong si Venon Bibe mga giliw na taga subaybay!

  ReplyDelete
 53. Muslim;
  Kahit anong paliwanag? Hoy! Gogong kong kayo-kayo puro Bibliya ang hawak ninyo hindi pa kayo magka-intindihan! Gago ka ba? Anong ipaliliwanag mo? Hindi nyo nyo nga maresolbahan ang problema ng inyong Bibliya eh.

  Chris:
  Kung sa tingin n'yo may problema kami sa Biblia, eh bakit pinoproblema n'yo pa 'yon? Ano naman ang pakialam mo dun at nakikisali ka pa? Eh bakit 'yang problema mo sa koran hindi mo problemahin? Dahil sa librong 'yan NAPAKARAMI ngayong SUICIDE BOMBER, POLYGAMIST, TERRORIST. RAPIST (pati ng kapwa lalake). Eeeew...

  Wala naman po talagang problema sa Biblia, nagkakaroon lang kapag may 'sumingit' na SALOT sa mundo na nagpaparumi ng usapan. Sabi ko nga po, WALANG SENSE makipagtalo lalo na sa isang kagaya mo mUSLIM, KAREEMBILL, USTADZ, o anonymous. (Dami mo namang pangalan!) Sarado na kasi ang utak mo, parang saradong baul na punong-puno ng basura sa loob tapos ikinandado...

  But anyways, heto po mainit-init pa mula sa yahoo. Basahin mo abdul kareembill ustadz ha pero dapat bukas ang mata ok...

  Archaeologist sees proof for Bible in ancient wall
  By MATTI FRIEDMAN, Associated Press Writer Matti Friedman, Associated Press Writer – Mon Feb 22, 8:07 pm ET

  read more...
  http://news.yahoo.com/s/ap/ml_israel_ancient_wall

  ReplyDelete
 54. Cenon Bibe;
  At sa PAGDATING ng PANGINOONG HESUS ay IPINAKILALA NIYA kung SINO at ANO ang NAG-IISANG TUNAY NA DIYOS (Muslim: Malinaw po nating mababasa yan mga giliw na taga subaybay sa John 17:3-4 basahin at unawain po ninyo mga giliw na taga subaybay! May ipinakilala po bang SANTISIMA TRINIDAD SI JESU-KRISTO SA PANGUNGUSAP NYA PONG YAN MGA KAIBIGAN? Wala naman ah!)--ang SANTISSIMA TRINIDAD o HOLY TRINITY o BANAL na SANGTATLO.

  Si HESUS po mismo ang NAGSABI sa Matthew 28:19:

  Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the NAME of the FATHER, and of the SON, and of the HOLY SPIRIT.

  Muslim;
  Ha? Sinuway ni Jesu-Kristo ang kautusan ng Dios sa kanya? mga giliw na taga subaybay si Jesus po ay Ipinadala po lamang ng Dios tungo sa mga nawawalang tupa ng bahay ng Israel. Napakalinaw po yang nakasulat sa kanyang Bibliya; basa po tayo ng talata mismo sa bibliya: Matt 15:24 Bakit naman itong si Cenon Bibe ay nag embento pa ng pagsuway ni Jesu-Kristo laban sa Dios ito po mga giliw na taga subaybay ang malinaw na sinasabi ni Jesu-Kristo sa Bibliya; bas po John 5:30-31 kaya ikaw Cenon Bibe huwag mo namang gawan ng kasalanan at gawin lapastangan si Jesu-Kristo sa Dios! kong ikaw lapastangan ka sa Dios eh huwag mo namang idamay si Jesu-kristo dyan!


  Cenon Bibe;
  Ang AMA, ANAK, at ESPIRITU SANTO ang TATLONG PERSONA ng NAG-IISANG TUNAY na DIYOS.


  Muslim;
  Mga giliw na taga subaybay Ang Dios Ama, na may sariling Personalidad ay Dios, at ang dios Anak na mayroon ding sariling Personalidad ay dios din daw po! at ang ESPIRITU SANTO din daw po na may iba namang Personalidad ay dios din! Mga giliw na taga subaybay, iilang dios na po na mayroong kinilala itong si Cenon Bibe? ibat-ibang Personalidad, Iisa pa rin po ba? Ano sa tingin nyo mga giliw na taga subaybay? iisang dios pa rin po ba ang nakikita ninyo? Pagkatapus ipamukha sa inyo nitong si Cenon Bibe ang Dios Ama, dios Anak at dios ESPIRITU SANTO daw ay iisang dios pa rin po ba iyan? Sino po ba ang ginagago nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay?

  Halimbawa ganito po mga giliw na taga subaybay; si Juan ay Tao, si Pedro naman po ay Tao at si Berto po ay Tao din puro Tao po ang pinapakita ko sa inyo mga giliw na taga subaybay; ngayon po matanong ko kayo nandyan si JUAN, PEDRO at BERTO na mga Tao, mga giliw na taga subaybay iilang Tao po ang nakikita ninyo? iisa lang po ba? eh parehong mga Tao din naman po yan, nagkakaiba lamang po sa kanilang mga pangalan, katulad din ng ipinakilala sa atin ni Cenon Bibe na Ama, Anak at ESPIRITU SANTO. ilang Tao po ang nakikita nyo mga giliw na taga subaybay? iisa lang po ba na Tao ang nakikita ninyo? Siguro po kapag ang tao ay mayroong COMMON SENSE ay agad nyang sasabihing TATLO ang nakikita nyang Tao at ang mga iyon ay sila JUAN, PEDRO at BERTO. Pero para po sa MANGMANG! BOBO! at TANGA! na si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay ay iisang TAO lamang po ang kanyang nakikita!

  Ngayon mga giliw na taga subaybay tanongin nyo po ang inyong mga sarili ng GANITO; Nasa tamang katinoan pa po bang PAG_IISIP itong si Cenon Bibe? Sa tingin nyo po mga giliw na taga subaybay? matino pa po kaya ang pag-iisip nitong si Cenon Bibe? Bueno po kayo na lamang po ang bahalang sumagot at magbulaybulay sa katanungan nating iyan mga giliw na taga subaybay!

  ReplyDelete
 55. Chris said...

  But anyways, heto po mainit-init pa mula sa yahoo. Basahin mo abdul kareembill ustadz ha pero dapat bukas ang mata ok...

  Archaeologist sees proof for Bible in ancient wall
  By MATTI FRIEDMAN, Associated Press Writer Matti Friedman, Associated Press Writer – Mon Feb 22, 8:07 pm ET

  read more...
  http://news.yahoo.com/s/ap/ml_israel_ancient_wall

  JERUSALEM – An Israeli archaeologist said Monday that ancient fortifications recently excavated in Jerusalem date back 3,000 years to the time of King Solomon and support the biblical narrative about the era.

  If the age of the wall is correct, the finding would be an indication that Jerusalem was home to a strong central government that had the resources and manpower needed to build massive fortifications in the 10th century B.C.

  That's a key point of dispute among scholars, because it would match the Bible's account that the Hebrew kings David and Solomon ruled from Jerusalem around that time.

  Muslim;
  Oh nandyan na naman si Solomon! eh suklam na siklam pa naman ang amo mong si Cenon Bibe dyan kay Solomon brod, ikahihiya yan ng amo mong si Cenon Bibe brod. hindi ba tuta ka ni Cenon Bibe brod?

  ReplyDelete
 56. Ang lupit ng balik-islam na ito, ayaw matulog! Brod. matulog ka naman, kaya nagiging BASURA laman ng utak mo eh kasi kulang ka sa tulog. Maya-maya magsa-sallah ka na diba pahinga ka na para mas maraming BASURA ang lumabas sa bunganga mo.

  Pero teka bigyan kita ng isipin: Alam mo ba kung saan PINULOT ng "propeta" kuno mo ang aral tungkol sa EMBRYOLOGY? Pati na rin ang aral na si Satan ay TUMANGGING lumuhod sa harapan ni Adam? Alam mo ba? Tanong mo sa'kin. Malalaman mo na 'yang "propeta" kuno mo NAMULOT lang ng aral sa TABI-TABI. Mamumulot lang, BASURA pa! Manang-mana ka talaga sa "propeta" kuno mo.

  ReplyDelete
 57. Pag-aamin po yan mga giliw na taga subaybay sa nagngangalang Chris daw po, so malinaw na inaamin nitong Chris na ito na ang laman ng ulo nya ang puro basura.

  ReplyDelete
 58. BALIK ISLAM:
  Isaiah 45:5-7
  "5: I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE, THERE IS NO GOD BESIDES ME: I GIRDED THEE, THOUGH THOU HAST NOT KNOWN ME;

  6: THAT THEY MAY KNOW FROM THE RISING OF THE SUN, AND FROM THE WEST, THAT THERE IS NONE BESIDES ME. I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE.

  7: I FORM THE LIGHT, AND CREATE DARKNESS: I MAKE PEACE, AND CREATE EVIL; I THE LORD DO ALL THESE THINGS."

  CENON BIBE:
  SINO po ba ang ONE GOD at ONE LORD ayon mismo sa BIBLIYA?

  Muslim;
  Cenon Bibe ang Lord at God ay iisa lang daw at ang nasa Isaiah daw ay si Jesu-Kristo daw yon? Eh sino naman yong dinadasalan ni Jesu-kristo? Ang malinaw na sinasabi ng Bibliya ay ganito; "5: I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE, THERE IS NO GOD BESIDES ME:... ano ba ang unawa mo dyan Cenon Bibe? ha? Kong nag-iisang God at Lord si Jesu-Kristo hindi po ba nakakatwang isipin na si Jesu-Kristo ay nanggago ng ipakilala nya ang toto at tunay daw po na dios sa John 17:3-4, at sa pagdarasal nya sa kayang sarili! Kong si Jesu-Kristo po ay nagdarasal ayun na rin po ng Bibliya? Kanino po sya nagdarasal? sa Dios po ba o sa kanyang Sarili?

  ReplyDelete
 59. Muhammed said...
  Pag-aamin po yan mga giliw na taga subaybay sa nagngangalang Chris daw po, so malinaw na inaamin nitong Chris na ito na ang laman ng ulo nya ang puro basura.


  Chris:
  Inay ku po... Nahihilo ata itong BALIK-ISLAM NA BUGOK! Kung anu-ano na pinagsasasabi... Sumisinghot ka ba ng rugby ha Mr. Muhammed na Bugok? Ang layo kasi ng mga sagot mo eh nauubusan ka na siguro ng sasabihin ano? Iyan lang kasi NATUTUNAN MO kay Deedat (na isa pang bugok) eh 'no? KAWAWA KA NAMAN MUHAMMED TSK.TSK.TSK...

  ReplyDelete
 60. ang kulet naman niyan... mahirap paliwanagan ang ganyan... sabagay paniniwala nila yon...

  ReplyDelete
 61. Tama ka dyan Turon kaya dapat pritohin na di ba? hehehehehehe! nang mapakinabangan naman si Turon.

  ReplyDelete
 62. BALIK ISLAM:
  Now ngayon mga giliw na taga subaybay papaano natin patatanggap ang katangahang paniniwala nitong si Cenon Bibe na mayroon dios anak?

  CENON BIBE:
  HINDI po talaga MATATANGGAP nitong BALIK ISLAM ang KATOTOHANAN na MAY DIYOS ANAK dahil WALANG BALIK ISLAM na NAKASAKSI nung SABIHIN ng DIYOS na MAYROON SIYANG ANAK.

  Muslim;
  Dito po mga giliw na taga subaybay lumalabas mismo sa pangungusap nitong si Cenon Bibe na ang kinikilala nyang dios ay may Tinatangi; Ganoon po ba ang Katangian ng Totoo at Nag-iisang Tunay na Dios mga giliw na taga subaybay? Sa mga pangungausap nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay na para bang may ilan-ilan lamang daw po ang nakakarinig ng sabihin ng Dios na mayroon syang anak! Iyon po ang malinaw na pag-aamin nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay! Parang sa tingin ko po mga giliw na taga subaybay sa pangungusap nitong si Cenon Bibe lumalabas na parang kapus sa kapangyarihan ang dios na kinikilala nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay! Para iapaalam at ipaabut sa sangkatauhan na ang dios nga ay may anak na! Na kong saan man DUMAAN ang Anak mula sa Ama hindi na siguro kailangan pang magpaliwanag pa itong si Cenon Bibe, kasi alam naman natin na kahit pa ang kanilang Sto Papa ay hindi paipaliwanag ang kasagotan mula sa katanungan nating iyan mga giliw na taga subaybay! Pero sa isang banda mga giliw na taga subaybay ang talata po ba na alam nitong si Cenon Bibe ay Sumang-ayon po ba sa kabuohan ng Bibliya? Wala din po kayang Talata na Sumasalungat sa Talatang pinanghahawakan nitong si Cenon Bibe na kong saan sinasabi daw at ipinakilala pa daw ng dios ang kanyan Anak? Nagtatanong lamang po! Boses ng Dios naririnig mismo ng mga tao? anong Talata kaya yon mga giliw na taga subaybay? Bueno po pakibasa na lamang po mga giliw na taga subaybay ang mga talatang ito at magbulaybulay po kayo kong ang mga talatang ito ay sang-ayon sa Talatang alam nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay; Paki basa po ang Exodus 33:20, JOhn 1:18, JOhn 5:37 at ang 1Timm 6:16 Unawain po lamang mga giliw na taga subaybay ang mga talatang nasa itaas at ikumpara mula sa mga talatang nalalaman nitong si Cenon Bibe na ang dios daw po ay naririnig ng mga tao nang ipakilala daw po ng dios ng kanyang Anak, (paki basa po John 20:17) na malinaw pong lumalabas na ang anak ay syang pangalawang dios! (John 17:3-4) So malinaw pong sinalungat at binali nitong si Cenon Bibe ang Talata sa Isaiah mga giliw na taga subaybay na ganito po ang sinsabi;

  Isaiah 43:10-11
  "10: YE ARE MY WITNESS, SAITH THE LORD, AND MY SERVANT WHOME I HAVE CHOOSEN; THAT YE MAY KNOW AND BELIEVE ME, AND UNDERSTAND THAT I AM HE: BEFORE ME THERE WAS NO GOD FORMED, NEITHER SHALL THERE BE AFTER ME.

  11: I, EVEN I, AM THE LORD; AND BESIDE ME THERE IS NO SAVIOUR."

  Isaiah 45:5-7
  "5: I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE, THERE IS NO GOD BESIDES ME: I GIRDED THEE, THOUGH THOU HAST NOT KNOWN ME;

  6: THAT THEY MAY KNOW FROM THE RISING OF THE SUN, AND FROM THE WEST, THAT THERE IS NONE BESIDES ME. I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE.

  7: I FORM THE LIGHT, AND CREATE DARKNESS: I MAKE PEACE, AND CREATE EVIL; I THE LORD DO ALL THESE THINGS."


  Sabi ng DIYOS sa Mt3:17
  And a voice from heaven said, "THIS (JESUS CHRIST) is my Son, whom I love; with him I am well pleased."

  Ang mga NAKARINIG po sa TINIG ng DIYOS na NAGPAKILALA kay HESUS bilang ANAK NIYA ay NAGING MGA KRISTIYANO.

  Yung mga HINDI NAKARINIG sa TINIG ng DIYOS ay NAGING BALIK ISLAM o kung ano pa mang relihiyon.

  Kaya nga po KAHIT ANONG PAKIUSAP NATIN ay NEVER MASABI at HINDI MAPATUNAYAN ng BALIK ISLAM na KINAUSAP ng DIYOS ang PROPETA NILA e.

  Baka po HINDI TALAGA KINAUSAP, di po ba?

  Ang tanong lang ay ito: KUNG HINDI KINAUSAP ng DIYOS ang isang PROPETA, PAANO SIYA MATATAWAG na PROPETA ng DIYOS?

  ReplyDelete
 63. CHRIS, sige nga ipost mo kung saan napulot ng propeta ng Islam ang turo ukol kay Satanas at sa Embyology? Naniniwala ka ba na si Muhamad ang sumulat ng Koran? eh base sa research ko eh illiterate sia so pano yun?
  Mr. Muslim, hinay lang sa mura mo, ala naman akong sinabi na may dios anak ah, ang sabi ko pano nyo ireresolba yung gap ninyo ni Mr Cenon ukol sa paniniwalang ito. Neutral nga ako diba? So as of now pareho ko kayong tinitingnan kung pano nyo ipagtatanggol ang faith ninyo... konting bawas sa mura Mr. Muslim, nagmumuka kang si Brod. "ADD" eh sino nga yun?? si Eli Soriano.

  ReplyDelete
 64. BALIK ISLAM:
  Kahit anong paliwanag? Hoy! Gogong kong kayo-kayo puro Bibliya ang hawak ninyo hindi pa kayo magka-intindihan! Gago ka ba? Anong ipaliliwanag mo? Hindi nyo nyo nga maresolbahan ang problema ng inyong Bibliya eh. Oh alin ang Authentic at Totoong Bibliya? Ang 73 Books of the Bible or ang 66 Books of the Bible?

  CENON BIBE:
  PAULIT-ULIT na lang itong PALAMURANG BALIK ISLAM. WALA KASING MAITUTOL sa mga SAGOT NATIN.

  Ganyan po talaga. KAPAG HINDI MAKASAGOT MAG-ULIT-ULIT NA LANG.

  Parang PINIRATANG DVD.

  ReplyDelete
 65. BALIK ISLAM:
  Cenon Bibe ikaw mismo ang nagsabi na si Solomon ang nagpagawa ng kauna-unahang Templo sa Israel. At batid ng lahat na may alam ang ang nasabing Templo na iyan ay nananatili hanggang sa kasalukoyan!

  CENON BIBE:
  NAG-IMBENTO NA NAMAN po ang BALIK ISLAM na ito.

  HINDI MAPATUNAYAN na SINUGO ng DIYOS ang KANYANG PROPETA kaya NAGKUKWENTO NA LANG ng KATHANG ISIP NIYA.

  Ang TEMPLO ni SOLOMON ay WINASAK ng mga taga-BALILONIA sa pagitan ng 587BC at 422BC.

  Bsahin po ninyo ang sabi sa WIKIPEDIA.

  PURO na lang IMBENTO ang SINASABI nitong BALIK ISLAM na ITO.

  ReplyDelete
 66. BALIK ISLAM:
  Mga giliw na taga subaybay common sense lamang po iyan, nagtatanong itong si Cenon Bibe ng ganito; "At SAAN po MABABASA na ang PAPEL ng PROPETA ay ang GUMAWA ng TEMPLO?" Hindi po ba halatang NAGTANGATANGAHAN na naman itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay?

  CENON BIBE:
  Ganoon? E NASAAN yung PATUNAY na ang PAPEL ng PROPETA ay GUMAWA ng TEMPLO?

  WALANG MAIPAKITA ang BALIK ISLAM dahil NAGKUKUNWARI LANG SIYANG MAY ALAM.

  Ang TOTOO, IMBENTO LAHAT ng KANYANG IDINADALDAL.

  Ni HINDI MAIPAKITA na SINUGO MISMO ng DIYOS si SOLOMON bilang PROPETA, di po ba?

  BALIK ISLAM. PURO IMBENTO. PURO KWENTO.

  ReplyDelete
 67. BALIK ISLAM:
  Mga giliw na taga subaybay sa karaniwang tao batid nila na ang isang Propeta na Sugo o Isinugo ng Dios ay nagtuturo, nagpapalaganap at gumagawa ng mga katusan ng Dios yon po ay inatang ng Dios sa kanila o sa Propeta po na yaon!

  CENON BIBE:
  PRUWEBA ang IPAKITA MO. HUWAG KANG MAGKWENTO.

  PURO BLAH-BLAH. WALA namang KWENTA.

  NASAAN ang TALATA na SINUGO si SOLOMON bilang PROPETA?

  WALA. NAG-IILUSYON LANG itong BALIK ISLAM.

  ReplyDelete
 68. BALIK ISLAM:
  Bakit ang bahay sambahan o Templo ng Dios ay hindi kasama sa maging gawain ng mga Propeta, kong may katotohanan man ang pinagsasabi nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay?

  CENON BIBE:
  PURO na naman BLAH-BLAH-BLAH.

  WALANG MAIPAKITANG PRUWEBA kaya NAGKUKWENTO NA LANG nang WALANG WENTA.

  GAWAIN daw ng PROPETA ang GUMAWA ng TEMPLO.

  Kaya pala si HERODES ay PROPETA rin NIYA?

  NAGPAGAWA rin ng TEMPLO si HERODES e.

  Ang GALING, di po ba?

  SINO ngayon ang NAGTATANGA-TANGAHAN?

  ReplyDelete
 69. BALIK ISLAM:
  Pero ganon pa man mga giliw na taga subaybay hindi man matanggap nitong si Cenon Bibe ang pagiging Sugo ni haring Solomon hindi rin po nya matatakasan ang katotohanan na si Solomon ay syaang nagmamay-ari ng book of ECCLESIATES at sya si Solomon di po ang nagpagaw ng Kauna-unahang Templo ng Dios sa Israel

  CENON BIBE:
  SO? NASAAN ang PRUWEBA na SINUGO nga ng DIYOS si SOLOMON para MAGING PROPETA?

  Ang TUNAY na PROPETA ay DIYOS MISMO ang NAGSUSUGO.

  Bakit HINDI MAIPAKITA ng BALIK ISLAM na ito na SINUGO nga ng DIYOS ang mga PROPETA NIYA?

  Dahil po kaya HINDI DIYOS ang NAGSUGO sa MGA PROPETA NIYA?

  PAANO naging PROPETA ng DIYOS kung HINDI NAMAN SINUGO ng DIYOS?

  Hindi po kaya FALSE PROPHET?

  NAGTATANONG lang po.

  ReplyDelete
 70. BALIK ISLAM:
  (ang issue po dito mga giliw na taga subaybay ay patungkol sa Dios ama at dios anak daw po na syang pinagdidiinan nitong si Cenon Bibe. pero ganon pa man nakuha pa rin nilang lokohin ang sarili nila para paniwalain na iisa lang daw po ang dios nila!)

  CENON BIBE:
  NASAAN ang PATUNAY na NILOKO KO ang AKING SARILI?

  WALA na NAMAN.

  PURO KWENTO NA NAMAN.

  Ang BALIK ISLAM TALAGA. PURO BLAH-BLAH. WALA NAMANG KWENTA.

  ReplyDelete
 71. NAGPAULIT-ULIT NA LANG NAMAN ng TALATA itong BALIK ISLAM na WALANG NAITUTOL sa mga SAGOT NATIN.

  Kung WALA NANG MAISAGOT e TUMIGIL NA.

  QUIET NA LANG.

  KWENTO nang KWENTO WALA NAMANG WENTA.

  TUMUTOL po KUNG KAYANG TUMUTOL.

  DINADAAN sa STORY-TELLING-A-LIE e.

  ReplyDelete
 72. BALIK ISLAM:
  Dito po mga giliw na taga subaybay lumalabas mismo sa pangungusap nitong si Cenon Bibe na ang kinikilala nyang dios ay may Tinatangi; Ganoon po ba ang Katangian ng Totoo at Nag-iisang Tunay na Dios mga giliw na taga subaybay?

  CENON BIBE:
  WALANG ITINATANGI ang TUNAY na DIYOS.

  Kahit KAYO ay TINAWAG ng DIYOS pero TINALIKURAN at ITINAKWIL NINYO ang TUNAY na DIYOS.

  Kaya nga BALIK ISLAM KA, di ba?

  KASAMA KANG INILIGTAS ni KRISTO pero ANO ang GINAWA MO?

  ITINAKWIL MO si KRISTO, ang DIYOS na NAGKATAWANG TAO para ILIGTAS KA.

  WALANG UTANG NA LOOB.

  Ngayon, SINO ang MAY ITINATANGI?

  Sagutin mo nga itong mga tanong na ito:

  1. BAKIT diyan sa PINASOK MO ay TANGING sa ARABIC LANG PUWEDENG MABASA at MAUNAWAAN ang AKLAT NINYO?

  2. BAKIT KAILANGANG MAGBIHIS KAYO na TULAD ng mga ARABO, MAGSALITA ng ARABO at MAGMUKHANG ARABO?

  SIGE nga, SUMAGOT KA.

  PATUNAYAN MO na HINDI NAGTATANGI ang "DIYOS" na KINIKILALA MO.

  GUMAGAWA KA ng KWENTO na IKAW RIN MISMO ang TATAMAAN e.

  ReplyDelete
 73. BALIK ISLAM:
  Sa mga pangungausap nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay na para bang may ilan-ilan lamang daw po ang nakakarinig ng sabihin ng Dios na mayroon syang anak! Iyon po ang malinaw na pag-aamin nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay!

  CENON BIBE:
  GUMAWA NA NAMAN ng PALSONG KWENTO itong BALIK ISLAM na ITO.

  KAILAN ko po INAMIN na IILAN LANG ang NAKARINIG sa DIYOS?

  Hindi po ba ang LAGI KONG SINASABI ay MARAMI ang NAKARINIG sa DIYOS?

  At yung mga HINDI NAKARINIG ay PINAPUNTAHAN PA ng DIYOS para MALAMAN ng mga iyon ang MABUTING BALITA ng KALIGTASAN.

  Matthew 28:19-20
  "Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit, TEACHING THEM to observe all that I have commanded you.

  And behold, I am with you always, until the end of the age."


  NAKITA po NINYO? INUTUSAN pa ng DIYOS ang mga ALAGAD NIYA na IPANGARAL ang mga SALITA NIYA.

  Ang TINIG ng DIYOS ay MARIRINIG sa mga ALAGAD NIYA na NANGANGARAL ng MGA ARAL ni KRISTO.

  ITO LANG BALIK ISLAM na ITO ang HINDI NAKARINIG dahil tila NABINGI sa KAGUSTUHANG MAG-ASAWA nang MARAMI e.

  Hindi po kaya IYAN ang DAHILAN kung bakit TINALIKURAN NIYA sa KRISTO?

  Si KRISTO po kasi ay HINDI PINAYAGAN ang PAG-AASAWA nang MARAMI e. ISA LANG ang DAPAT ASAWA ng LALAKE.

  Tapos KAYA NIYA IPINAGPIPILITAN ng PROPETA si SOLOMON na MATAKAW sa BABAE.

  ReplyDelete
 74. BALIK ISLAM:
  Ayan na nga eh Bibliya na nga mismo ang sumasagot sa katangahan nyo! Pinutol mo kasi sagot ko eh, pero ipinopost ko uli ang kabuohan ng nasabing kasagotan/post. Ayan Cenon Bibe unawa mo ba ang mga talatang iyan na nasa itaas? hehehehehe! Supalpal ka na naman ano?

  CENON BIBE:
  TAMA ang SINASABI ng BIBLIYA.

  ITONG BALIK ISLAM ang MALI ang MGA KWENTO.

  PINUTOL daw ang SAGOT NIYA?

  E KAHIT BASAHIN nang BUO ay WALA pa ring KWENTA ang mga SINASABI NIYA.

  SUBUKAN po NINYONG BASAHIN nang BUO kung MAY MAKITA KAYONG SENSE.

  WALA e.

  PAULIT-ULIT LANG at HINDI MAKASAGOT sa mga PALIWANAG NATIN sa mga MALI NIYANG BLAH-BLAH.

  ReplyDelete
 75. BALIK ISLAM:
  Ha? Sinuway ni Jesu-Kristo ang kautusan ng Dios sa kanya? mga giliw na taga subaybay si Jesus po ay Ipinadala po lamang ng Dios tungo sa mga nawawalang tupa ng bahay ng Israel. Napakalinaw po yang nakasulat sa kanyang Bibliya; basa po tayo ng talata mismo sa bibliya: Matt 15:24 Bakit

  CENON BIBE;
  UMULIT NA NAMAN ng NASAGOT nang KWENTO NIYA.

  NI HINDI nga NASAGOT ang SAGOT NATIN sa KANYANG BLAH-BLAH e.

  Heto po ang SAGOT sa PAULIT-ULIT na KWENTO nitong BALIK ISLAM: Hesus sinugo lang sa mga Israelita?

  Tingnan po ninyo sa COMMENTS kung NASAGOT YAN.

  MAKIKITA NINYO na HINDI NAKASAGOT.

  Tapos, HETO NA NAMAN at INUULIT ang PALPAK NIYANG KWENTO.

  WALA nga pong KWENTA e.

  ReplyDelete
 76. BALIK ISLAM:
  Mga giliw na taga subaybay Ang Dios Ama, na may sariling Personalidad ay Dios, at ang dios Anak na mayroon ding sariling Personalidad ay dios din daw po! at ang ESPIRITU SANTO din daw po na may iba namang Personalidad ay dios din! Mga giliw na taga subaybay, iilang dios na po na mayroong kinilala itong si Cenon Bibe?

  CENON BIBE:
  ULIT-ULIT NA NAMAN LANG.

  Tulad ng dati, WALA PA RING KWENTA.

  Paki BASA na lang po ang MGA SAGOT KO sa ITAAS kung INTERESADO po KAYO.

  ReplyDelete
 77. Abdul Quadir:
  Ha? Sinuway ni Jesu-Kristo ang kautusan ng Dios sa kanya? mga giliw na taga subaybay si Jesus po ay Ipinadala po lamang ng Dios tungo sa mga nawawalang tupa ng bahay ng Israel. Napakalinaw po yang nakasulat sa kanyang Bibliya; basa po tayo ng talata mismo sa bibliya: Matt 15:24 Bakit

  CENON BIBE;
  UMULIT NA NAMAN ng NASAGOT nang KWENTO NIYA.

  NI HINDI nga NASAGOT ang SAGOT NATIN sa KANYANG BLAH-BLAH e.

  Heto po ang SAGOT sa PAULIT-ULIT na KWENTO nitong BALIK ISLAM: Hesus sinugo lang sa mga Israelita?

  Abdul Quadir;
  basa po tayo ng talata mismo sa bibliya: Matt 15:24 Mukahang gustong tutulan nitong si Cenon Bibe ang sinasabi at ang nakasaad mula sa Bibliya mga giliw na taga subaybay!
  Matt 15:22,23 & 24
  "22; AND BEHOLD, A WOMAN OF CANAAN CAME OUT OF THE SAME COAST, AND CRIED UNTO HIM,(Jesus!) SAYING, HAVE MERCY ON ME O LORD, THOU SON OF DAVID; MY DAUGHTER IS GRIEVOUSLY VEXED WITH A DEVIL.

  23; BUT HE ANSWERED HER NOT A WORD. AND HIS DISCIPES COME AND BESOUGHT HIM SAYING, SEND HER AWAY; FOR SHE CRIETH AFTER US.

  24; bUT HE ANSWERED AND SAID, I AM NOT SENT BUT UNTO THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL."

  Ngayon po mga Kaibigan o mga giliw na taga subaybay kaparte po ba si Cenon Bibe sa mga Israelita? may lahi po kay itong si Cenon Bibe na Israelita kahit katiting lamang? nagtatanong lamang po! Kasi tingin ko po kasi parang pong gusto pumarte nitong si Cenon Bibe bilang isa sa mga Isaraelita mga giliw na taga subaybay!

  Cenon Bibe;
  Tingnan po ninyo sa COMMENTS kung NASAGOT YAN.

  MAKIKITA NINYO na HINDI NAKASAGOT.

  Tapos, HETO NA NAMAN at INUULIT ang PALPAK NIYANG KWENTO.

  WALA nga pong KWENTA e.

  Abdul Quadir;
  Hahahahahaha! wala na daw pong kwenta? Bakit? Maganda yong paulit-ulit sa klase ng UTAK mo Cenon Bibe, ng maisaksak mo na Cenon Bibe dyan mismo sa kukuti mong mapurol. Actually po ngayon lang ako naglalahad at nagpost dito at ito na kaagad ang resulta nag react agad itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay! Praning na praning na po kase itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay! Biroin nyo po paulit ullit na daw po ako? hehehehehehehe! Wala po tayong magawa medyo bumigay na yata ang pag-iisip nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay

  ReplyDelete
 78. BALIK ISLAM:
  Sa mga pangungausap nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay na para bang may ilan-ilan lamang daw po ang nakakarinig ng sabihin ng Dios na mayroon syang anak! Iyon po ang malinaw na pag-aamin nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay!

  CENON BIBE:
  GUMAWA NA NAMAN ng PALSONG KWENTO itong BALIK ISLAM na ITO.

  KAILAN ko po INAMIN na IILAN LANG ang NAKARINIG sa DIYOS?

  Hindi po ba ang LAGI KONG SINASABI ay MARAMI ang NAKARINIG sa DIYOS?

  Muslim;
  Gaano karami Cenon Bibe ang nakakarinig ng ipinakilala ng Dios ang kanyang anak kono? ikamo Dios ang nagpakilala ng kanayang anak kono, kanino ipinakilala ng Dios ang kanyang anak kono? Ipinakilala po ba ng Dios ang kanyang anak sa sangkataohan o ipinakilala nya lamang ang kanyang anak sa iilan-ilan? ayosin mo pagsisinungaling mong Hayop ka! Ang Tanga mo talaga hayop ka! Tumbok ka nang Gago ka! Nagmamaangmaangan ka pang Tarantado ka!

  Cenon Bibe;
  At yung mga HINDI NAKARINIG ay PINAPUNTAHAN PA ng DIYOS para MALAMAN ng mga iyon ang MABUTING BALITA ng KALIGTASAN.

  Muslim;
  Oh di inamin din nitong Tarantadong ito na si Cenon Bibe na mayroon hindi nakakrinig; ito mismo ang sabi ng Tanga at Bobo na si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay: "At yung mga HINDI NAKARINIG ay PINAPUNTAHAN PA ng DIYOS para MALAMAN ng mga iyon ang MABUTING BALITA ng KALIGTASAN." Oh di mayroon talagang hindi nakakarinig! At yon bang mga hindi nakakarinig na yon kong malalaman man nila ang sinasabi daw ng Dios ng ipakilala nya ang anak nya kono na si Jesu-Kristo ay kaninong Salita na po yon mga giliw na taga subaybay? Ito po kasi si Cenon Bibe hindi marunong Gumamit ng Utak mga giliw na taga subaybay! At magpapalusot ka pa ba Cenon Bibe? yan ba sa kwentong mong iyan ang lahat ba nakarinig o mayroong hindi nakarinig sa pagpapakilala ng Dios sa kanyang anak kono na si Jesus? Ang hirap sayo Cenon Bibe hindi mo alam mga pinagsasabi mong Tarantado ka! Tatangatanga kang Bobo ka!

  BALIK ISLAM:
  Mga giliw na taga subaybay Ang Dios Ama, na may sariling Personalidad ay Dios, at ang dios Anak na mayroon ding sariling Personalidad ay dios din daw po! at ang ESPIRITU SANTO din daw po na may iba namang Personalidad ay dios din! Mga giliw na taga subaybay, iilang dios na po na mayroong kinilala itong si Cenon Bibe?

  CENON BIBE:
  ULIT-ULIT NA NAMAN LANG.

  Tulad ng dati, WALA PA RING KWENTA.

  Paki BASA na lang po ang MGA SAGOT KO sa ITAAS kung INTERESADO po KAYO.

  Muslim;
  Maganda yong aulit-ulit para naman matablan na yang matigas mong pagmumukha Cenon Bibe! Tigas kasi ng Pagmumukha mo eh na ultimo Bibliya at mga salita mismo ng Dios at ni Jesu-kristo ay sinasalungat at Kinukontra mo ng Hayop ka!

  ReplyDelete
 79. Abdul Quadir said;
  ...ayosin mo pagsisinungaling mong Hayop ka! Ang Tanga mo talaga hayop ka! Tumbok ka nang Gago ka! Nagmamaangmaangan ka pang Tarantado ka!

  IYAN BA ANG EPEKTO NG 5 BESES MAG-SALLAH SA ISANG ARAW? AT EHEMPLO NG ISANG MATUWID NA MUSLIM?

  NAKAKATAKOT TALAGANG MAGING MUSLIM.

  SALAMAT SA DIOS...

  ReplyDelete
 80. makulet talaga... nagtitinda kea ng dvd yan? mana ke muhamad yan siguro... si muhamad nagpauso ng piracy eh... pinirata yung torah at bible pag tapos siniraang kurap na daw... tas gumawa ng sariling aklat na ayon sa kanya rin mismo ay tsismis daw ng anghel sa kanya... malay ba ni muhamad kung anghel ba talaga yun or dimonyo...

  ReplyDelete
 81. Chris said...

  Abdul Quadir said;
  ...ayosin mo pagsisinungaling mong Hayop ka! Ang Tanga mo talaga hayop ka! Tumbok ka nang Gago ka! Nagmamaangmaangan ka pang Tarantado ka!

  IYAN BA ANG EPEKTO NG 5 BESES MAG-SALLAH SA ISANG ARAW? AT EHEMPLO NG ISANG MATUWID NA MUSLIM?

  Mr. Abella;
  Mga Muslim yan Chris at hindi mga Anghel. Chris alam mo sayang panaglan mo katunog pa naman ng pangalan ni Christo, may binabagayan kasi ang ating mga salita! Hindi mo ba alam yon? At ang ginawa ng kapatid na Muslim na ito ay hindi para sayo! Kundi para kay Cenon Bibe na sa tingin ko matagal na rin nyang kapalitan ng mga katwiran. Hindi natin alam ang mga pinagdadaanan ng dalawang iyan! Bakit ka naman nakikisali sa dalawang iyan? Pumapapel ka ba Chris sa usapang ng dalawang iyan?

  Hindi maganda yang ginagawa mo Chris na nakikisawsaaw ka sa usapan ng may usapan! Bayaan mo sila di mo alam kong ano ang Pinagdadaanan ng dalwang iyan! Yon ang Tama hindi ba Chris? kasi kong ikaw hindi mo kayang iaapply ang tama at nararapat sa sarili mo! Eh anong karapatan mo para punahin ang iba?
  Ano ba tingin mo sa sarili mo? na mas magaling ka? Itama mo sarili mo Chris kong alam mo ang tama! Pero wala tayong karapatang pumuna ng mali kong ang tama ay hindi nga natin maiapply para sa sarili natin! Manahimik ka nalang mas makakabuti sayon yon!

  ReplyDelete
 82. turon said...

  makulet talaga... nagtitinda kea ng dvd yan? mana ke muhamad yan siguro... si muhamad nagpauso ng piracy eh... pinirata yung torah at bible pag tapos siniraang kurap na daw... tas gumawa ng sariling aklat na ayon sa kanya rin mismo ay tsismis daw ng anghel sa kanya... malay ba ni muhamad kung anghel ba talaga yun or dimonyo...

  Engr. Recto;
  Brod naaawa ako sayo, sino po ba tinutukoy nyo s sinsabi ninyong iyon? Mga Muslim ba brod? Nakapag-aral ka ba brod? Kilala at Alam mo ba ang mga Muslim? Brod magsamasamahin man ng buong Pilipinas ang mga kayamanan nila di pa rin natin kayang tumbasan ang yaman ng mga Muslim! Now kong may utak at nakapag-aral ka alam mo ang ibig kong sabihin.

  ReplyDelete
 83. ok! kung ano man yan yaman na sinasabi mo senyo na yan. sana lang di yan galing sa pamimirata. alam mona siguro yung sinasabe ko.

  ReplyDelete
 84. Mr. Abella said;
  Mga Muslim yan Chris at hindi mga Anghel. Chris alam mo sayang panaglan mo katunog pa naman ng pangalan ni Christo, may binabagayan kasi ang ating mga salita! Hindi mo ba alam yon? At ang ginawa ng kapatid na Muslim na ito ay hindi para sayo! Kundi para kay Cenon Bibe na sa tingin ko matagal na rin nyang kapalitan ng mga katwiran. Hindi natin alam ang mga pinagdadaanan ng dalawang iyan! Bakit ka naman nakikisali sa dalawang iyan? Pumapapel ka ba Chris sa usapang ng dalawang iyan?

  Hindi maganda yang ginagawa mo Chris na nakikisawsaaw ka sa usapan ng may usapan! Bayaan mo sila di mo alam kong ano ang Pinagdadaanan ng dalwang iyan! Yon ang Tama hindi ba Chris? kasi kong ikaw hindi mo kayang iaapply ang tama at nararapat sa sarili mo! Eh anong karapatan mo para punahin ang iba?
  Ano ba tingin mo sa sarili mo? na mas magaling ka? Itama mo sarili mo Chris kong alam mo ang tama! Pero wala tayong karapatang pumuna ng mali kong ang tama ay hindi nga natin maiapply para sa sarili natin! Manahimik ka nalang mas makakabuti sayon yon!

  Chris:
  Eh ano kaya sa tingin mo ginagawa mo ngayon? Eh hindi ba nakikisawsaw ka rin? At sa'yo mo kaya i-apply mga pinagsasasabi mo? BAKIT KA NGAYON NAKIKIALAM???

  Kung ngayon ka lang nagbukas ng blog na 'to, dpat nagisip ka muna bago ka nag-comment para hindi ka nagmumukhang MABABAW... Hindi ako nakikisawsaw kagaya ng GINAGAWA mo ngayon, matagal na akong INVOLVED sa usapan FYI...

  At ano naman ang pakialam mo lahat naman may karapatang MAGSALITA di'ba? Sabi mo "mga tao 'yan, hindi anghel", tama ka... PERO ANONG KLASENG MGA TAO? MATANONG NGA KITA "MR. ABELLA" kuno?

  Anong klase ng mga tao itong kinakampihan mo na wala nang ginawa KUNDI SIRAAN ang BANAL NA KASULATAN na kinasihan ng Dios? At ipagtanggol ang aklat na 'NI HINDI MO ALAM KUNG KANINONG "ANGHEL" kuno nagmula? Sige nga Mr. Abella sumagot ka?

  I don't want to judge you but the way you react seems you have a very shallow reasoning, very poor logic.

  I DOUBT YOU'RE NOT REALLY MR. ABELLA. BALIK-ISLAM 'WAG KA NANG MAGTAGO SA SAYA NG IBA, BUKING KA NA.

  ReplyDelete
 85. Engr. Recto KUNO said;
  Brod naaawa ako sayo, sino po ba tinutukoy nyo s sinsabi ninyong iyon? Mga Muslim ba brod? Nakapag-aral ka ba brod? Kilala at Alam mo ba ang mga Muslim? Brod magsamasamahin man ng buong Pilipinas ang mga kayamanan nila di pa rin natin kayang tumbasan ang yaman ng mga Muslim! Now kong may utak at nakapag-aral ka alam mo ang ibig kong sabihin.

  Chris:
  Bakit kaya ang hilig magtago sa ibang pangalan ng BALIK-ISLAM na ito? Minsan kareembill, anonymous,abdul quadir, muhamedan,tukmol, bakit kaya? SIGURO NAUUBUSAN NA NG PANGANGATWIRAN ANG HUNGHANG.

  At ano namang YAMAN ang ipinagmamalaki mo Mr. Engr. Recto kuno? Engineer ka pa naman, pero NAPAKABOBO mo.

  Totoo maraming mayayamang tao. Pero may kinalaman ba dito kung ano ang RELIHIYON nya? Maraming mayaman na hindu, Christian, Atheist, muslim, Communists, so WHAT'S THE POINT?

  Kung talagang mayayaman kayo, BAKIT HALOS LAHAT YATA EH PINIPIRATA N'YO NA? Punta ka sa MUSLIM COMPOUND sa Quiapo, makikita mo ang BULTO-BULTONG SHABU! Punta ka sa Marawi, makikita mo ang mga bahay, pawid lang, pero may naka-PARK na KOTSE sa ilalim - CARNAP! Eh mas marami pa pala ang kayamanan n'yo sa buong Pilipinas eh, bakit puro kayo SANGGANO?

  NAGTATANONG LANG PO MR. ENGR. RECTO a.k.a. BALIK-SPAM.

  ReplyDelete
 86. turon said...

  ok! kung ano man yan yaman na sinasabi mo senyo na yan. sana lang di yan galing sa pamimirata. alam mona siguro yung sinasabe ko.

  Anonymous said...
  Naawa ako sayo brod sa kakakain mo ng Turon ayon tila hindi na gumagana yang utak mo! PAMIMIRATA daw oh? Bobo mo! Anon ba ang pagkakilala mo sa mga Muslim brod? Pwede mo bang iakusa ang KATANGAHANG sinasabi mong PAMIMIRATA sa mga Muslim na taga Saudi Arabia? sa mga taga UAE? sa maraming Muslim sa U.S.A? at sa Europe? Nagsasalita ka brod ng puro KTANGAHAN eh! Nakakaawa ka sa totoo lang! Kumain ka kasi paminsan minsan ng kanin naman, eh puro TURON nalang yata kasi kinakain mo! heheheheheeh! Kaya puro Turon na lamang nilalamon mo dahil sa Epekto ng Kristyanong Bansang ito! Hindi ba hindi naman kayo pinahihirapan ng Gobierno ninyo? Dahil mga Kristyano sila at takot silang Magnakaw mula sa Kaban ng Bayan? Totoo o hindi ang mga sinasabi ko brod? Hindi ba iyon ang tatak Kristyano? ewan ko sa inyo brod pero tingin ko sa inyo mga TANGA kayo eh! Pinagnanakawan na nga kayo ng kapwa ninyo Kristyano eh nakatanga pa rin kayo! Tapus pupunta kayo sa mga Islamikong Bansang at ang gagawin ng karamihang Kristyano doon liban sa Pagtatrabaho ay MagNANAKAW din mula sa Bansang yon! Saan natoto ang karamihang Kristyano sa pagnanakaw brod? Simbahan ba ang Nagtuturo nito? Bahala ka ng mag-isip brod. Tatak na ninyo yan eh mga Kristyano!

  ReplyDelete
 87. Chris:
  Eh ano kaya sa tingin mo ginagawa mo ngayon? Eh hindi ba nakikisawsaw ka rin? At sa'yo mo kaya i-apply mga pinagsasasabi mo? BAKIT KA NGAYON NAKIKIALAM???

  Kung ngayon ka lang nagbukas ng blog na 'to, dpat nagisip ka muna bago ka nag-comment para hindi ka nagmumukhang MABABAW... Hindi ako nakikisawsaw kagaya ng GINAGAWA mo ngayon, matagal na akong INVOLVED sa usapan FYI...

  Anonymous said...
  Matagal ka ng INVOLVED? So kong may katotohanan man yang mga pinagsasabi mo bakit hindi mo sila HARAPIN sa isang Maginoong TAlakayan? Harapin mo sila sa isang talakayan, hindi yong para kang ASONG ULOL!

  Chris...
  At ano naman ang pakialam mo lahat naman may karapatang MAGSALITA di'ba? (Anonymous said... Kong may katotohanan man yan PINAGSASABI mo! HUwag puro Salita Harapin mo sila sa isang Maginoong Talakayan! Oh ano? May bayag ka ba? Ipost mo ang hamon mo dito! kong Pagsasalita ang gusto mo! Harapin mo sila ang mgta Muslim sa isang Maginoong Talakayan!) Sabi mo "mga tao 'yan, hindi anghel", tama ka... PERO ANONG KLASENG MGA TAO? MATANONG NGA KITA "MR. ABELLA" kuno? (Anonymous said... Nagmamalaki ka pa! eh kayong mga Katoliko anong Klaseng Tao Kayo! Tngnan mo nalang ang pamamalakad sa Gobierno hindi ba ang karamihan dyan mga Katoliko naman? At batid ng inyong simbahan ang mga ginagawa ng mga taong yan na nasa Pwesto! Nagsalita ba buong katapangan ang Simbahan ninyo tungkol sa mga pagnanakaw ng mga nakaupo? Ikaw ngayon ang Tanongin ko anong Klaseng mag Tao yan? Tao pa ba ang mga iyan?)

  Anong klase ng mga tao itong kinakampihan mo na wala nang ginawa KUNDI SIRAAN ang BANAL (BANAL ba ikamo? alam mo ba kong anong ibag sabihin ng BANAL? ha? Ang Bibliya ba na naglalaman ng Sal;ita ng Diablo maituturing mo pa bang BANAL yan? BOBO mo! Wala kang alam sa Bibliya mo! Magaling ka lang DUMALDAL eh TAnga ka rin naman pala! Kong TAlagang may nalalaman ka sa iyong Bibliya eh di HumaRap ka sa isang Talakayan laban sa mga Muslim at MagPost ka dito ng Hamon mo! Maliwanag?) NA KASULATAN na kinasihan ng Dios? At ipagtanggol ang aklat na 'NI HINDI MO ALAM KUNG KANINONG "ANGHEL" kuno nagmula? Sige nga Mr. Abella sumagot ka? (Anonymous said... Marami na ang mga nagpapatunay na mga Kristyano patungkol sa Qur'an ng mga Muslim. At ang mga Kristyanong iyon ay may mga UTAK at hindi katulad mo na ISANG TANGA! MANGMANG! at BOBO!)

  ReplyDelete
 88. Chris...
  Totoo maraming mayayamang tao. Pero may kinalaman ba dito kung ano ang RELIHIYON nya? Maraming mayaman na hindu, Christian, Atheist, muslim, Communists, so WHAT'S THE POINT?

  Anonymous said...
  What's my point? Gago Ka! ang kilala mo palang Muslim eh dito lang sa Pilipinas! ang Tanga mong Hayop ka! Wala kang Alam Tanga ka!

  Chris;
  Kung talagang mayayaman kayo, BAKIT HALOS LAHAT YATA EH PINIPIRATA N'YO NA? Punta ka sa MUSLIM COMPOUND sa Quiapo, makikita mo ang BULTO-BULTONG SHABU! Punta ka sa Marawi, makikita mo ang mga bahay, pawid lang, pero may naka-PARK na KOTSE sa ilalim - CARNAP! Eh mas marami pa pala ang kayamanan n'yo sa buong Pilipinas eh, bakit puro kayo SANGGANO?

  Anonymous said...
  Nakikigaya lang siguro sila sa mga Pagnanakaw ng mga Leader nating mga Katoliko na nasa Pwesto, kong totoo man yang piansasabi mo! Wala kang alam sa mga nangyayari sayong paligid brod Tanga ka kasi eh. Imulat mo lang yang mata mo o baka naman tulog ka brod kaya wala kang alam! Pero sa mga pinagsasabi mo ngayon katulad nitong sinabi mong ito; "Punta ka sa MUSLIM COMPOUND sa Quiapo, makikita mo ang BULTO-BULTONG SHABU!" Tingin ko Pusher ka rin siguro at kaisa ka sa mga pinagsasabi mo ngayon! Papaano mo nalalaman ang mga ito kong hindi ka nila KAISA? oh di ba? simple lang brod, Sila lang ang nakikita mo eh yong nasda likod nila at nagmamaniobra o nagpapatakbo sa kanila? kilala mo ba? Siguro naman kong may utak ka alam mo ang tinutukoy ko! Hindi na natin kailangan iprofile pa ang mga involved dito brod pero ang mga nasalikod nyan ay mga di basta2 at mga Kristyano ang mga nasa likod nyan! Sana lumalim pa ang Kaalaman mo ng hindi ka naman namumuhay na lamang sa Katangahan! at Kabobohan brod.

  ReplyDelete
 89. Mukhang nagalit itong si BALIK-SPAM sa mga sinabi ko... Ganun talaga, ang katotohanan, MASAKIT.

  Maginoong usapan ba kamo? KAILAN PA KAYO NAGING MAGINOO? Eh diba puro kayo MAMAMATAY-TAO? Ang matindi pa no'n, bago pumatay, babanggitin muna ang pangalan ng dios nila na ewan kung saang kweba nagmula.

  FYI hindi pa ako nkakapasok sa muslim cmpd. sa Quiapo, at lalong HINDI AKO PUSHER GAYA NG MGA KAPATID MONG SANGGANO. Bakit ko alam? Kasi nga may kaibigan akong muslim do'n, pero hindi kagaya mo, S'YA TOTOONG TAO - HINDI PLASTIC KAGAYA MO! Ikaw brod. balik-spam na ubod ng sinungaling, bakit paibaiba pangalan mo? Recto, Abella, balik-spam, kareembill, Abdultukmol, hehehehe sa pangalan pa lang SINUNGALING KA NA eh!

  Ung mga nasa saudi, uae, hindi nga namimirata yon, dahil mayayamang bansa sila! Eh bakit, kasama ka ba sa yaman nila? HIRAP KASI SAYO PORKE MUSLIM KA, FEELING MO ARABO KA NA! Tukmol ka talaga! Napakaganda ng MINDANAO pero bakit nandyan ang PINAKAMAHIHIRAP na probinsya sa buong Pilipinas? KASI DAHIL SA MGA MUSLIM NA KAGAYA MO! Puro kayo patayan, kidnapping, carnapping, terrorism! Kaya hanggang ngayon, lubog ang Mindanao!

  Pweh!

  ReplyDelete
 90. EX-MUSLIM RADICALMarch 2, 2010 at 9:52 AM

  BAD MUSLIMS ON ATTACK

  Actually, I like the idea that radical Muslims are bad, mainstream Muslims, good. There are millions of Muslims; they're not going to go away. IT WOULD BE HARD TO MANAGE SUCH A BIG ENEMY. No doubt the religion itself is doing a lot of good, keeping its members to the straight and narrow, giving them hope and dignity while they scrape for an existence in often harsh circumstances.

  Yet these village burnings in INDONESIA are simply one instance of worldwide attacks by Muslims against their NON-MUSLIM neighbors.

  In LEBANON, which was a few decades ago RUN BY CHRISTIANS, Muslims have taken over, taking away Christians' lands and businesses and pushing them OUT OF THE COUNTRY.

  In EGYPT, Muslims are KIDNAPPING Coptic Christians, jailing them in closets and such, SCRAPING Christian tatoos off their arms, forcing these Christians to convert and/or marry Muslims.

  In WESTERN EUROPE, especially in FRANCE, Muslims burn synogogues and HARASS Jews.

  In the PHILIPPINES, Muslims (a very small minority) are FIGHTING with the majority CATHOLIC SOCIETY.

  In IRAN and IRAQ, Christians are...do they even exist? Ancient BUDDHIST statues are torn down.

  Muslims are fighting ex-Commies in RUSSIA, Hindus in INDIA and Christians in the BALKANS.

  In SAUDI ARABIA, Bibles are CONFISCATED at the border and Christians are not welcome

  In the US, "moderate" Muslim organizations PRONOUNCE THEIR HATRED of the US and its culture and FUND TERRORIST ORGANIZATIONS

  Where are the moderate Muslims? Certainly, many are BULLIED INTO SILENCE. But clearly, the Muslim record today is PRETTY BAD.

  Christians too, once conquered other lands (Latin America for example) and somewhat forcibly converted the natives. Yet this was several centuries ago. We have changed to peaceful conversion methods.

  WE COULD JUST HOPE THAT THE MUSLIMS TOO WILL CHANGE.

  But, will that happen? Looks IMPOSSIBLE.

  However, if we let this this worldwide Muslim RAMPAGE to continue, many non-Muslim communities will disappear. Why? The radicals will control government jobs and largesse and indoctrinate the youth to their views. (Just like the left is doing in the US today.)

  ReplyDelete
 91. EX-MUSLIM RADICAL MahmoudMarch 2, 2010 at 10:39 AM

  With an open mind if the Muslims ask few questions to themselves the truth will come out automatically. From the Quran and Hadith it is crystal clear that MUHAMMAD WAS MORE LIKE AN UNDERWORLD CRIMINAL AND LESS LIKE A PROPHET. Prophet allowed Muslims to tell lie for the advancement of Islam. THEN HOW DO YOU KNOW THAT THE PROPHET HIMSELF DID NOT TELL YOU LIE FOR ATTRACTING MORE FOLLOWERS?

  If Quran and Hadith is right then Prophet was a HARDCORE CRIMINAL. If Prophet WAS THE REAL MESSENGER OF GOD then Quran and Hadith must be wrong, BECAUSE THE TRUE GOD OF MANKIND CANNOT BE SO CRUEL AND STUPID (I mean the great Quranic contradictions). Three pillars of Islam ARE ISLAMIC GOD ALLAH, THE RELIGIOUS BOOK KORAN, AND THE MESSENGER OF ALLAH, ie, MUHAMMAD. It is like a three-legged table - just remove one leg and the table cannot stand any more. By proper reasoning, IT CAN BE PROVED THAT ALL THREE OF THEM ARE WRONG. THEN WHERE IS THE CREDIBILITY OF ISLAM?

  If everything is ALLAH-WILLING, THEN THE PROSPERITY OF NON-MUSLIM WESTERN WORLD IS ALSO ALLAH-WILLING, IS NOT IT? If there are 1.2 billion people believe in Allah, then there are about 5 BILLION PEOPLE ON THIS EARTH WHO DOES NOT BOTHER ABOUT ALLAH'S BLESSINGS. The achievements of non-muslims are more than Muslims - this is also Allah-willing. SO CAN WE COME TO A CONCLUSION THAT ALLAH LOVES NON-MUSLIMS MORE THAN MUSLIMS?

  ReplyDelete
 92. NEUTRAL OBSERVER:
  medyo nagkaroon ng linaw. so sa mga naniniwla sa trinidad eh maaaring maapreciate nila ang sagot ni Cenon.

  Anonymous said...
  Bibliya po ba ang batayan nitong si Cenon Bibe sa kanyang mga kasagotan?

  CENON BIBE:
  NAKITA po NINYO? KAHIT ang IBANG TAO ay NAKAKITA ng LINAW.

  Anonymous said...
  Saan nagmula ang linaw sa Bibliya po ba o mula lamang sa sarili mong unawa? baka itong mga kristyano na ito na nagkaroon ng linaw ay mga kristyano na hindi Bible base, bagkus sila ay mga kristyano na Cenon Bibe base! Kontento na sila sa mga paliwanag mo na walang batayan mula sa Bibliya!

  Cenon Bibe;
  ITO lang po TALAGANG BALIK ISLAM na ITO ang HINDI MAKAKITA dahil BINULAG NIYA ang SARILI NIYA.

  Anonymous said...
  So kong malinaw po sa inyo ang tungkol sa Trinidad, saang part po ng Bibliya na kong saan malinaw na tinatalakay ang patungkol sa TRINIDAD? pwede nyo po bang maituro sa akin? Bibliya po ang pagbatayan natin Mr. Neutral Observer at hindi po ang mga KWENTO nitong si Cenon Bibe! Siguro po alam nyo na po ang ibig kong sabihin, gusto ko pong makita mula sa sinasabi ninyong malinaw na katuroan ng Bibliya na kong saan malinaw din na binanggit at denedetalye na mayroong TATLONG PINAG-ISANG (John 17:3-4) DIOS! At gusto ko rin pong makita at patunayan po ninyo mula sa nasabing TALATA ng Bibliya na ang TALONG dios na ito ay mayroong pantay-pantay na kapangyarihan John 5:30-31) at hindi yong binibigyan lamang ng kapanhyarihan!

  Basa po tayo ng TALATA mula sa Bibliya

  Isaiah 43:10-11
  "10: YE ARE MY WITNESS, SAITH THE LORD, AND MY SERVANT WHOME I HAVE CHOOSEN; THAT YE MAY KNOW AND BELIEVE ME, AND UNDERSTAND THAT I AM HE: BEFORE ME THERE WAS NO GOD FORMED, NEITHER SHALL THERE BE AFTER ME.

  11: I, EVEN I, AM THE LORD; AND BESIDE ME THERE IS NO SAVIOUR."

  Isaiah 45:5-7
  "5: I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE, THERE IS NO GOD BESIDES ME: I GIRDED THEE, THOUGH THOU HAST NOT KNOWN ME;

  6: THAT THEY MAY KNOW FROM THE RISING OF THE SUN, AND FROM THE WEST, THAT THERE IS NONE BESIDES ME. I AM THE LORD, AND THERE IS NONE ELSE.

  7: I FORM THE LIGHT, AND CREATE DARKNESS: I MAKE PEACE, AND CREATE EVIL; I THE LORD DO ALL THESE THINGS."

  Saang part po ng BIbliya na kong saan sinasabi mismo ni Jesu-Kristo na dios sya at na kailangan syang Sambahin? meron po ba kayong MAipapakita kahit na iisang Talata lamang po mula sa inyong Bibliya? na kong saan sinasabi ni Jesu-Kristo ang mga salitang iyon? That Jesu said "I Am God Worship Me?" meron po bang ganoon na nakasulat mula sa inyong Bibliya Mr. Neutral Obeserver? Now kong wala pong Sinasabi si Kristo mismo na isa syang dios! Saan po ninyo nakuha o napag-aralan ang malaking kasinungalinagan na ito? Kong wala ang mga pangungusap na iyon ni Jesu-Kristo sa Bibliya? Saan nyo po nakuha ang idea na dios nga itong si Kristo? sa Komiks po kaya? Ikinakahiya po kaya ni Jesu-Kristo ang kanyang pagka-Dios? Kaya hindi nya binanggit na malinaw ito mula sa Bibliya? Nagtatanong lamang po! Kasi po kong maykatutohanan na dios nga si Jesu-kristo bakit nya ito ikinakahiyang SABIHIN at ipaalam sa mga Tao? Sa pagiging tahimik nitong si Jesu-kristo at sa kanyang hindi pagpapakilala bilang isang dios na kong saan dapat sinasamba na sya ng mga tao noon pa man ay TALIWAS po sa sinasabi ng Bibliya!
  basa po tayo ng Talata!
  Isaiah 45:19

  Mr. Neutral Observer alam kong may sarili po kayong talino na hindi maaring paikotin at kontrolin ng kong sino-sino lamang! Kong totoo na kayo ay kristyano bumatay kayo ng inyong paniniwala mula mismo sa inyong Bibliya at hindi sa paliwanag ng isang tao na hindi nga makapaglitaw at makapagpaliwanag ng talata mula sa Bibliya.

  Iyon lamang po at Marami pong salamat!

  ReplyDelete
 93. Anonymous said...
  Naawa ako sayo brod sa kakakain mo ng Turon ayon tila hindi na gumagana yang utak mo! PAMIMIRATA daw oh? Bobo mo! Anon ba ang pagkakilala mo sa mga Muslim brod? Pwede mo bang iakusa ang KATANGAHANG sinasabi mong PAMIMIRATA sa mga Muslim na taga Saudi Arabia? sa mga taga UAE? sa maraming Muslim sa U.S.A? at sa Europe? Nagsasalita ka brod ng puro KTANGAHAN eh! Nakakaawa ka sa totoo lang! Kumain ka kasi paminsan minsan ng kanin naman, eh puro TURON nalang yata kasi kinakain mo! heheheheheeh! Kaya puro Turon na lamang nilalamon mo dahil sa Epekto ng Kristyanong Bansang ito! Hindi ba hindi naman kayo pinahihirapan ng Gobierno ninyo? Dahil mga Kristyano sila at takot silang Magnakaw mula sa Kaban ng Bayan? Totoo o hindi ang mga sinasabi ko brod? Hindi ba iyon ang tatak Kristyano? ewan ko sa inyo brod pero tingin ko sa inyo mga TANGA kayo eh! Pinagnanakawan na nga kayo ng kapwa ninyo Kristyano eh nakatanga pa rin kayo! Tapus pupunta kayo sa mga Islamikong Bansang at ang gagawin ng karamihang Kristyano doon liban sa Pagtatrabaho ay MagNANAKAW din mula sa Bansang yon! Saan natoto ang karamihang Kristyano sa pagnanakaw brod? Simbahan ba ang Nagtuturo nito? Bahala ka ng mag-isip brod. Tatak na ninyo yan eh mga Kristyano!


  turon: ayan dahil sa kakabasa at kakasunod sa pinirata at gawagawang istorya ng pekeng propeta nila nawala na sa katinuan yung kukote. muhamad aka propeta kuno pasimuno ng pamimirata. muslim taga tangkilik ng pinirata (alam mo na kung ano yung pinirata). turon lang kinakain ko? masustansya ang turon. ikaw kung kakain ka ng kanin mag ulam ka ng gulay ha. halatang walang sustansya utak mo eh (kung kakain wag puro kanin lang). tanga daw dahil pinagnanakawan daw ng kapwa kristyano na nakaupo sa gubyerno? baket ano tingen mosa mga politiko sa mindanao hindi kurakot? unahin mo na yung mga ampatuan. nuknukan ng yaman samantalang naknakan ng hirap ang probinsyang hawak nila. binulsa lahat ng budget. uso din sa mindanao ang buong angkan ng pamilyang muslim ang nakapuwesto sa gubyerno mas matindi pa nga eh. akusahan pa ang mga kristiyanong ngtatrabaho sa ibang bansa na magnanakaw daw. tsk tsk mei nakita kanabang ofw na umuwing putol ang kamay at paa? diba ganun ang parusa sa magnanakaw sa gitnang silangan? yung mga kristyano pa nga yung mga inaabuso eh. simbahan daw nagutos? brod alang utos na ganyan ang simbahan gawa gawa mo lang yan. tatak ng magnanakaw kei muhamad bagay yan at sa mga naniniwala sa kanya. alam mo na siguro yung mga pagpatay, pangnanakaw, panghahahalay na ginawa ng propeta nyong peke.

  ReplyDelete
 94. Anonymous said...

  A Muslim brother sent an email to me, and I want you also to check this link which I have recieved and discovered from that email, for to learn more of what's really happening in the world today! Puro nalang kasi Katangahan nalalaman nyo eh...

  Criminal State

  A Closer Look at Israel's Role in Terrorism

  An Inside Job?

  http://www.informationclearinghouse.info/article24428.htm

  http://www.youtube.com/watch?v=pNjb1MGmGDc&feature=player_embedded
  http://www.youtube.com/watch?v=GxhMmjDlIC0&feature=player_embedded
  http://www.youtube.com/watch?v=OrkpcbmXAWE&feature=player_embedded

  iclick mo ang link na yan for you to know more! at ng magkalaman naman yang ulo nyo! Tulog kasi kayo ng tulog eh kaya wala kayong alam!

  Hope you enjoy viewing!

  ReplyDelete
 95. ANG MAGNANAKAW TALAGA GALIT SA KAPWA MAGNANAKAW! HEHEHEH... ISTILO TALAGA NG MGA BALIK-SPAM ANG MAGTURO, PERO HINDI NAKIKITA ANG SARILI NILA. NAGHAHANAP PA NG DAMAY SA MGA KA-DEMONYOHANG HINAHASIK NILA SA MUNDO.

  SABAGAY SAAN PA NGA BA MAGMAMANA ANG MGA BUNGA KUNDI SA 'PUNO'.

  POLYGAMOUS. PHEDOPILE. HOME WRECKER. MURDERER. SELF-PROCLAIMED PROPHET. HEHEHEH...

  ReplyDelete
 96. turon, meron akong alam, flor contemplacion, sarah balabagan at maraming unreported case dito sa dubai. try mo tong http://gulfnews.com/news/gulf/uae/crime/al-mabhouh-murder-the-last-assassination-of-its-kind-1.591991
  sigurado ako ka relihiyon nyo yang pumatay dyan...
  wag kasi kau tumingin sa tao... tingnan nyo ang turo ng relihiyon ninyo!

  ReplyDelete
 97. Mr. Abdulbugok! Ito naman ang panoorin mo!

  Former terrorist speaks out against Islamic terrorism

  http://www.youtube.com/watch?v=AUNLQbysMLA

  ReplyDelete
 98. Abdulbugok said:

  turon, meron akong alam, flor contemplacion, sarah balabagan at maraming unreported case dito sa dubai. try mo tong http://gulfnews.com/news/gulf/uae/crime/al-mabhouh-murder-the-last-assassination-of-its-kind-1.591991
  sigurado ako ka relihiyon nyo yang pumatay dyan...
  wag kasi kau tumingin sa tao... tingnan nyo ang turo ng relihiyon ninyo!

  HUWAG DAW PONG TUMINGIN SA TAO, PERO PURO PERSONALIDAD ANG BINANGGIT MO! HINDI MO NGA ALAM KUNG TOTOONG GUILTY YANG MGA BINANGGIT MO EH.

  NAPAKAHUDAS NG MUSLIM NA 'TO. WALA KANG HABAG SA MGA OFW NA NAGTITIIS NG LUNGKOT LALO NA SA MGA ARABONG BANSA... PINAGBIBINTANGAN MO PA NA PURO KALOKOHAN ANG GINAGAWA.. IKAW HINDI KA BA NAGKAKALAT DYAN SA UAE HA ABDULBUGOK?

  more...

  Former muslims Share Jesus Christ with Muslims!

  http://www.youtube.com/watch?v=ZlV9gFFTbys&feature=related

  ReplyDelete
 99. LA na pupuntahan tong blog na to... babuyan nga talaga ang tawag dito gaya ng mga naririnig kong kapatid na muslim. itong si turon... kakaiba ka bro!!! sana kunin ka na ni santino. isa ka sa bulok na sistemang kumakain sa relihiyong Kristyanismo... hindi ko naman nilalahat pero hinamon mo kong mag bigay ng case ng mga BULOK na OFW sa arabong bansa... and alam nyo na palang terorista mga tao dito eh bakit pinapayagan pa ng gobyerno na may pumuntang pinoy dito? haay kawawang pinas, bulok ang ulo bulok din ang katawan...buti pa ang hipon kahit katawan may pakinabang. benta nyo na lang ang pilipinas sa amerika at nang maging US citizen kayong lahat dyan at maging tuta ng TOTOONG TERORISTANG AMERIKANO. at nang di kayo nagkakalat dito sa arabong bansa... nga pala bro FYI, daming pokpok na pinay dito, pinay din ang makikita mong nag susuot ng maiikling damit, tapos pag uwi sa pinas, inabuso daw sila?!!! nirape daw ng arabo... yan ang sistemang pinoy sa middle east!!!

  ReplyDelete
 100. Sagutin mo nga itong mga tanong na ito:

  1. BAKIT diyan sa PINASOK MO ay TANGING sa ARABIC LANG PUWEDENG MABASA at MAUNAWAAN ang AKLAT NINYO?

  SAGOT: sa arabic lang po kasi reveal ang salita sabay utos na "WAG" baguhin, dagdagan o bawasan so kailangan "strict" compliance di po ba?

  2. BAKIT KAILANGANG MAGBIHIS KAYO na TULAD ng mga ARABO, MAGSALITA ng ARABO at MAGMUKHANG ARABO?

  SAGOT: Lahat po kasi ng gawain ng propeta ay pilit na ginagaya ng mga tagasunod nya. Yun kasi ang utos diba? Halos lahat ng prpeta sinabing "Sumunod kayo sa akin" maaaring iba iba ang interpretasyon ng tao sa pag sunod na ito, pero sa Islam ito ay isa na namang compliance sa kung ano ang iniutos. Maging si Propeta Hesus (SAW) naka kandura diba- may mahabang balbas at bigote (base sa imahen nyo sa simbahan)in short mukhang ARABO. Si Mariang ina ni Hesus ano suot??? naka miniskirt ba gaya ng mga Kristyano-kunong tagasunod ni Kristo? Si Maria ay naka abaya.. nkabalot ang ulo, mahaba ang damit at di kakikitaan ng kahalayan sa pananamit. punta ka sa Saudi, mga babae ganyan ang bihis gaya ni Maria. Ngayon sa damit pa lang sino ang totoong tagasunod ni Kristo? Muslim o Katoliko? bakit sa inyo pari lang ang nag susuot ng mahabang damit? take note sa misa lang sila ganun...pakitang tao kaya, sa mga muslim ang pananamit ng gaya sa pari ninyo ay kasama na sa pang araw araw na buhay namin bilang tunay na tagasunod ni Kristo, sa Diwa, sa Salita at sa Gawa!!!

  SIGE nga, SUMAGOT KA.
  Nasagot ko po ba?

  ReplyDelete
 101. Abdulbugok said:
  benta nyo na lang ang pilipinas sa amerika at nang maging US citizen kayong lahat dyan at maging tuta ng TOTOONG TERORISTANG AMERIKANO. at nang di kayo nagkakalat dito sa arabong bansa... nga pala bro FYI, daming pokpok na pinay dito, pinay din ang makikita mong nag susuot ng maiikling damit, tapos pag uwi sa pinas, inabuso daw sila?!!! nirape daw ng arabo... yan ang sistemang pinoy sa middle east!!!

  SAGOT:
  Hangga't may Pilipinong KAGAYA mo talagang mananatiling bulok ang sistema ng bansang ito! Hirap kasi sa inyo porke muslim kayo kala n'yo ARABO na rin kayo! Pwe! Alipin ka lang d'yan hunghang! Gumising ka nga. Eh ano kung maraming pokpok na Pinay dyan? Lahat ba ng pinay pokpok? Eh kung sabihin kong daming TERORISTANG MUSLIM DITO, lahat ba ng muslim terorista? Sa istilo mo mukhang OO.

  Abdulbugok said:
  Si Maria ay naka abaya.. nkabalot ang ulo, mahaba ang damit at di kakikitaan ng kahalayan sa pananamit. punta ka sa Saudi, mga babae ganyan ang bihis gaya ni Maria.

  Alam mo kung bakit brod?? Kasi sa Saudi bawal ang hindi nka-abaya.. Huhulihin sila ng mga MUTAWA (na mga numero-unong MANIAC at kamukha ni HUDAS). Eh bakit hindi sa Bahrain ka magpunta? para makita mo ang NAGLULUWAANG dibdib ng mga kapatid mong muslim don? o sa Qatar?

  Alam mo ba sa Saudi may mga Pinoy na NAGPAPATAYAN? UBUSAN NG LAHI ANG TAWAG DYAN 'REDO'. Maranao vs. Tausug, o kahit prehong Maranao. 'Yan ba ginaya nyo rin sa 'PROPETA' kuno nyong PHEDOPILE AT MASS MURDERER?? YAN BA ANG ITINURO SA INYO? Kaya nasisira ang imahe ng pinoy sa Saudi dahil sa mga muslim na MAMAMATAY-TAO at mga numero-unong DRUG PUSHER! Kaya marami sa Saudi hindi na umuuwi sa Mindanao dahil mismong lugar nila ISINUSUKA nila pweh! Puro kayo trying-hard MGA ALIPING-KANIN lang naman kayo ng mga arabo!

  Puna ka ng puna sa mga Kristyano eh kayo itong SAKSAKAN ng KALOKOHAN kahit saan makarating lalo na ang mga Pilipinong balik-spam, salah ng salah pero puro KALASWAAN at PANLALAMANG SA KAPWA TAO ang laman ng utak!

  ReplyDelete
 102. True that Jesus is not god _ completing the Title
  VISIT this link

  http://www.youtube.com/watch?v=-L7cQ3...
  http://www.youtube.com/watch?v=wDrObm8aotM

  this in order not to say Muslim did this vid
  In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful

  Say: He is Allah the One and Only; (1) Allah, the Eternal, Absolute; (2) He begetteth, not nor is He begotten; (3) And there is none like unto Him. (4)
  Ch 112

  Mark 12:29 Jesus said "Here, O Israel: The Lord our God is one Lord." The words "our God" indicate that Jesus had a higher God over him, a stronger God than him. Jesus didn't say "Your God". He said "our God" which includes Jesus as the creation of GOD.

  MUSLIM believe in all prophets Jesus ,Ibraham Noha and Moses ---- est peace be upon them
  there are no differeces betewen them.
  ch 2 83) Say: "We believe in Allah, and in what has been revealed to us and what was revealed to Abraham, Isma`il, Isaac, Jacob, and the Tribes, and in (the Books) given to Moses, Jesus, and the Prophets, from their Lord; we make no distinction between one and another among them, and to Allah do we bow our will (in Islam)."

  Jesus peace be him said Matt 5-17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.

  As God said in Koran ch 46
  (8) Say (O Muhammad SAW):"I am not a new thing among the Messengers (of Allâh) (i.e. I am not the first Messenger) nor do I know what will be done with me or with you. I only follow that which is revealed to me, and I am but a plain warner.

  chapter 3-58( Verily, the likeness of 'Īsā (Jesus) before Allâh is the likeness of Adam. He created him from dust, then (He) said to him: "Be!" - and he was.
  Allah created Adam Without Father or Mother
  Thus, Islam is continued message for what all prophets called to worship one God. In addition, the last prophet is Mohammed peace be upon him
  http://www.quranexplorer.com/quran/

  ReplyDelete
 103. True that Jesus is not god _ completing the Title
  VISIT this link

  http://www.youtube.com/watch?v=-L7cQ3...
  http://www.youtube.com/watch?v=wDrObm8aotM

  this in order not to say Muslim did this vid
  In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful

  Say: He is Allah the One and Only; (1) Allah, the Eternal, Absolute; (2) He begetteth, not nor is He begotten; (3) And there is none like unto Him. (4)
  Ch 112

  Mark 12:29 Jesus said "Here, O Israel: The Lord our God is one Lord." The words "our God" indicate that Jesus had a higher God over him, a stronger God than him. Jesus didn't say "Your God". He said "our God" which includes Jesus as the creation of GOD.

  MUSLIM believe in all prophets Jesus ,Ibraham Noha and Moses ---- est peace be upon them
  there are no differeces betewen them.
  ch 2 83) Say: "We believe in Allah, and in what has been revealed to us and what was revealed to Abraham, Isma`il, Isaac, Jacob, and the Tribes, and in (the Books) given to Moses, Jesus, and the Prophets, from their Lord; we make no distinction between one and another among them, and to Allah do we bow our will (in Islam)."

  Jesus peace be him said Matt 5-17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.

  As God said in Koran ch 46
  (8) Say (O Muhammad SAW):"I am not a new thing among the Messengers (of Allâh) (i.e. I am not the first Messenger) nor do I know what will be done with me or with you. I only follow that which is revealed to me, and I am but a plain warner.

  chapter 3-58( Verily, the likeness of 'Īsā (Jesus) before Allâh is the likeness of Adam. He created him from dust, then (He) said to him: "Be!" - and he was.
  Allah created Adam Without Father or Mother
  Thus, Islam is continued message for what all prophets called to worship one God. In addition, the last prophet is Mohammed peace be upon him
  http://www.quranexplorer.com/quran/

  ReplyDelete
 104. http://www.youtube.com/watch?v=-L7cQ3BrD5U

  The Lost Gospels, presented by Anglican priest Pete Owen Jones, is a fascinating exploration into the huge number of ancient Christian texts that didn't make it into the New Testament. Shocking and challenging, these were works in that presented a Jesus who didn't die, who took revenge on his enemies and who kissed Mary Magdalene on the mouth. This Jesus is unrecognisable from that found in the traditional books of the New Testament.

  Pete travels through Egypt and the former Roman Empire looking at the emerging evidence of a Christian world that's very different from the one we know. He discovers that in addition to the gospels of Mark, Matthew, Luke and John, there were over 70 gospels, acts, letters and apocalypses circulating in the early Church.

  Through these lost Gospels, Owen Jones reconstructs the intense intellectual and political struggles for orthodoxy that were fought in the early centuries of Christianity, a battle involving different Christian sects, each convinced that their gospels were true and sacred.

  The worldwide success of Dan Brown's The Da Vinci Code has sparked new interest about the origins of the Christian faith. Pete Owen Jones sets out the context in which heretical texts like the Gospel of Mary emerged. He also strikes a cautionary note: if these lost Gospels had been allowed to flourish, Christianity may well have faced an uncertain future, or perhaps not survived at all.

  The documentary, although a great feat of scholarship falls short of exploring some other important manuscripts such as the Gospel of Judas and the Gospel of Barnabas. It also fails to eplore the evidences in the gospels of the other possibility of Christ's nature: that he was entirely human.

  However, the question that really needs to be asked is: isn't God himself supposed to decide what comprises of His book?

  ReplyDelete
 105. Abdul Quadir;
  Hahahahahaha! wala na daw pong kwenta? Bakit? Maganda yong paulit-ulit sa klase ng UTAK mo Cenon Bibe, ng maisaksak mo na Cenon Bibe dyan mismo sa kukuti mong mapurol.

  CENON BIBE:
  HINDI po kasi MAKATUTOL sa MGA PALIWANAG NATIN kaya PAULIT-ULIT NA LANG itong BALIK ISLAM.

  PATUNAY lang po na WALANG KWENTA ang mga MALI NIYANG UNAWA sa SINASABI ng BIBLIYA.

  KAYO na po ang SAKSI sa KAWALAN ng UNAWA at KAWALAN ng ALAM NITONG BALIK ISLAM.

  KAYA nga po NAITALIKOD sa TUNAY na DIYOS e dahil WALA SIYANG ALAM.

  ReplyDelete
 106. Abdul Quadir
  Actually po ngayon lang ako naglalahad at nagpost dito at ito na kaagad ang resulta nag react agad itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay!

  CENON BIBE:
  DAPAT po ay NAGBASA MUNA KAYO ng BLOG na ITO BAGO KAYO NAG-POST.

  LUMANG ISYU na po KASI yang SINABI NINYO e.

  HINDI na nga NASAGOT ng IBANG BALIK ISLAM tapos INULIT LANG NINYO.

  ANO po ang SAYSAY ng PAG-ULIT NINYO?

  WALA.

  Kung KAYA NINYO ay TUTULAN po NINYO ang PAGDUROG KO sa MALING UNAWA NINYO sa sinasabi ng Matthew 15:24.

  NATITIYAK ko po na HINDI NINYO MATUTUTULAN IYAN dahil PINAG-MEMORIZE LANG KAYO ng TALATA na HINDI NINYO NAUUNAWAAN.


  Abdul Quadir:
  Praning na praning na po kase itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay! Biroin nyo po paulit ullit na daw po ako? hehehehehehehe! Wala po tayong magawa medyo bumigay na yata ang pag-iisip nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay

  CENON BIBE:
  AYUN, HINDI MAKATUTOL at HINDI MAKASAGOT sa mga PALIWANAG NATIN kaya "PRANING" daw tayo.

  NAKAAAWA ang pagka-BANGKAROTE sa KATWIRAN nitong BALIK ISLAM.

  KAYA nga NAITALIKOD sa TUNAY na DIYOS e dahil WALANG ALAM e.

  ReplyDelete
 107. BALIK ISLAM:
  Gaano karami Cenon Bibe ang nakakarinig ng ipinakilala ng Dios ang kanyang anak kono? ikamo Dios ang nagpakilala ng kanayang anak kono, kanino ipinakilala ng Dios ang kanyang anak kono?

  CENON BIBE:
  Ano po? KONO-KONO?

  HINDI MAKASAGOT at HINDI MAKATUTOL sa mga SINABI NATIN kaya pa-KONO-KONO NA LANG e.

  Anyway, GAANO po KARAMI ang NAKARINIG noong IPAKILALA ng DIYOS na ANAK NIYA si HESUS?

  Basahin po NATIN:

  Sa Matthew 3:5-6 ay mababasa natin kung mga TAGA-SAAN ang PUMUPUNTA kay JOHN THE BAPTIST.

  Sabi riyan,
  At that time JERUSALEM, ALL JUDEA, ang the WHOLE REGION around the JORDAN were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins.


  Ibig sabihin po, ang mga taga-HERUSALEM, HUDEA at BUONG REHIYON ng JORDAN ay NAROON nung SABIHIN ng DIYOS na ANAK NIYA si HESUS.

  Matthew 3:16-17
  After Jesus was baptized, he came up from the water and behold, the heavens were opened (for him), and he saw the Spirit of God descending like a dove (and) coming upon him.

  And a VOICE CAME FROM THE HEAVENS, saying, "THIS IS MY BLOVED SON, with whom I am well pleased."


  Ngayon, PAGKATAPOS po ng TAGPO na iyan ay SINO NAMAN ang SINUNDAN ng mga taga-HERUSALEM, HUDEA at BUONG JORDAN?

  Ang PANGINOONG HESUS.

  Sabi po sa Matthew 4:24-25
  "His (JESUS's) fame spread to all of Syria, and they brought to him all who were sick with various diseases and racked with pain, those who were possessed, lunatics, and paralytics, and he cured them.

  "And great crowds from Galilee, the Decapolis, JERUSALEM, and JUDEA, and FROM BEYOND the JORDAN followed him."


  BAKIT po YUNG mga SUMUNOD kay JOHN the BAPTIST ay SUMUNOD na kay HESUS?

  SIMPLE lang po: Dahil NARINIG NILA nung IPAKILALA ng DIYOS si HESUS bilang ANAK NIYA.


  GAANO po KARAMI ang NAKARINIG nung IPAKILALA si HESUS bilang ANAK ng DIYOS?

  Sabi po sa Mt4:25 ay "GREAT CROWDS" o MALAKING BILANG ng TAO.

  So, MALINAW na MARAMI ang NAKARINIG.

  TINGNAN po NATIN kung MAKAKASAGOT o MAKAKATUTOL itong BALIK ISLAM sa PATOTOO na IYAN.

  ABANGAN po NATIN.

  ReplyDelete
 108. ABDUL QUADIR:
  Ipinakilala po ba ng Dios ang kanyang anak sa sangkataohan o ipinakilala nya lamang ang kanyang anak sa iilan-ilan?

  CENON BIBE:
  ANO naman ang KAIBAHAN kahit pa sabihin natin na "SA IILAN-ILAN" lang IPINAKILALA ng DIYOS si HESUS bilang ANAK NIYA.

  MALINAW pa rin na IPINAKILALA ng DIYOS si HESUS bilang KANYANG ANAK.

  E kung yung PROPETA NINYO HINDI NINYO MASABI kung KINAUSAP MISMO ng DIYOS e, di po ba?

  BAKIT KAYO NANINIWALA sa PROPETA NINYO kung HINDI NINYO pala TANGGAP ang MISMONG SALITA ng DIYOS AMA bilang PAGPAPAKILALA sa ANAK NIYANG si HESUS?


  ABDUL QUADIR:
  ayosin mo pagsisinungaling mong Hayop ka! Ang Tanga mo talaga hayop ka! Tumbok ka nang Gago ka! Nagmamaangmaangan ka pang Tarantado ka!

  CENON BIBE:
  Ayun, PAGMUMURA ang SAGOT. HINDI KASI MAKATUTOL at HINDI MASAGOT sa mga SINASABI NATIN.

  IYAN po ba ang NATUTUNAN nitong BALIK ISLAM mula nang TALIKURAN NIYA si KRISTO bilang DIYOS at TAGAPAGLIGTAS?

  IYAN po ba ang NANGYAYARI sa isang TUMATALIKOD sa TUNAY na DIYOS?

  TINGNAN po NATING MABUTI itong ABDUL QUADIR na ITO na TUMALIKOD kay KRISTO.

  MAKIKITA NATIN ang HALIMBAWA ng TUMATALIKOD kay KRISTO.

  ReplyDelete
 109. BALIK ISLAM:
  Muslim;
  Oh di inamin din nitong Tarantadong ito na si Cenon Bibe na mayroon hindi nakakrinig; ito mismo ang sabi ng Tanga at Bobo na si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay: "At yung mga HINDI NAKARINIG ay PINAPUNTAHAN PA ng DIYOS para MALAMAN ng mga iyon ang MABUTING BALITA ng KALIGTASAN."

  CENON BIBE:
  SO? ANO po ang PROBLEMA?

  Kaya nga PINAPUNTAHAN e dahil HINDI NILA NARINIG e.

  SINO ang PINAPUNTA?

  Yung MISMONG NAKARINIG sa DIYOS.

  Pero ito po ang PANSININ NATIN: GALIT itong BALIK ISLAM dahil MAY MGA NAKARINIG MISMO sa DIYOS.

  Pero BAKIT NANINIWALA SIYA sa isang PROPETA na HINDI nga NILA MASABI kung PINANSIN o KINAUSAP man lang ng DIYOS?

  TUTOL na TUTOL SIYA sa mga MISMONG KINAUSAP ng DIYOS at SINUGO sa IBANG HINDI NAKARINIG pero BILIB na BILIB SIYA sa isang PROPETA na HINDI NILA MASABI na SINUGO NGA NG DIYOS?

  KAYO po? KANINO KAYO MANINIWALA? Sa KINAUSAP ng DIYOS at MISMONG SINUGO ng DIYOS o sa HINDI MAN LANG KINAUSAP ng DIYOS?

  ITO pong BALIK ISLAM ay MALIWANAG NA ang PINILI.

  ReplyDelete
 110. BALIK ISLAM:
  Ito po kasi si Cenon Bibe hindi marunong Gumamit ng Utak mga giliw na taga subaybay! At magpapalusot ka pa ba Cenon Bibe?

  CENON BIBE:
  Sige nga po, GUMAGAMIT daw ng UTAK itong BALIK ISLAM.

  Paki SAGOT nga po, KANINO KAYO MANINIWALA? Sa mga MISMONG KINAUSAP at MISMONG SINUGO ng DIYOS o isang TAO na HINDI NINYO MASABI kung SINUGO nga MISMO ng DIYOS?

  Tingnan po natin kung GUMAGANA ang UTAK nitong MAGALING LANG MAGMURA.

  ReplyDelete
 111. BALIK ISLAM:
  Maganda yong aulit-ulit para naman matablan na yang matigas mong pagmumukha Cenon Bibe! Tigas kasi ng Pagmumukha mo eh na ultimo Bibliya at mga salita mismo ng Dios at ni Jesu-kristo ay sinasalungat at Kinukontra mo ng Hayop ka!

  CENON BIBE:
  OO nga po, HINDI MAKASAGOT at HINDI MAKATUTOL sa mga SINABI NATIN kaya PAULIT-ULIT NA LANG.

  TUMUTOL po KAYO. HINDI PAGTUTOL yang PAGMUMURA NINYO.

  E kasi po WALANG ALAM at WALA SA KATOTOHANAN kaya HINDI MAKASAGOT nang MAAYOS.

  ReplyDelete
 112. BALIK ISLAM:
  Saan nagmula ang linaw sa Bibliya po ba o mula lamang sa sarili mong unawa? baka itong mga kristyano na ito na nagkaroon ng linaw ay mga kristyano na hindi Bible base, bagkus sila ay mga kristyano na Cenon Bibe base! Kontento na sila sa mga paliwanag mo na walang batayan mula sa Bibliya!

  CENON BIBE:
  HINDI lang po NINYO MATUTULAN ang mga SINABI KO.

  MAGALING ba KAYO sa BIBLE? E di GAMITIN NINYO ang BIBLIYA sa PAGTUTOL sa mga SAGOT KO.

  HUWAG po KAYONG UMIYAK. PANGIT po yan.

  ReplyDelete
 113. BALIK ISLAM:
  So kong malinaw po sa inyo ang tungkol sa Trinidad, saang part po ng Bibliya na kong saan malinaw na tinatalakay ang patungkol sa TRINIDAD?

  CENON BIBE:
  Matthew 28:19
  Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit,


  NAPAKALIWANAG po ng TRINIDAD diyan.

  Ang TRINIDAD ay ang AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO.

  IISA SILA. PATUNAY diyan ang IISA NILANG NGALAN.

  Ngayon, PAKI TUTULAN po KUNG KAYA NINYONG TUTULAN IYAN.

  AABANGAN KO PO.

  ReplyDelete
 114. CENON BIBE:
  1. BAKIT diyan sa PINASOK MO ay TANGING sa ARABIC LANG PUWEDENG MABASA at MAUNAWAAN ang AKLAT NINYO?

  BALIK ISLAM:
  SAGOT: sa arabic lang po kasi reveal ang salita sabay utos na "WAG" baguhin, dagdagan o bawasan so kailangan "strict" compliance di po ba?

  CENON BIBE:
  SIGURADO naman po ba KAYO na WALANG NABAGO?

  Kung WALANG NABAGO, BAKIT MARAMING VERSION ng QURAN na MARAMING NABAGO sa ARABIC TEXT?

  Paki CLICK po NINYO itong ARTIKULO tungkol sa ARABIC VERSIONS OF THE QURAN.

  Heto naman po ang PATOTOO ng MGA MISMONG MUSLIM kaugnay sa PAGKAKAROON ng IBA'T-IBANG TEKSTO ng QURAN sa ARABIC.

  Ngayon po, PAKI ULIT nga po ang SINABI NINYONG DAHILAN kung BAKIT SA ARABIC LANG PUWEDE MASULAT at MABASA ang QURAN?

  Kung PARA sa PRESERVATION ay BAKIT po MAY IBA'T-IBANG VERSION ng ARABIC TEXT?

  Ibig sabihin ba ay HINDI NA-PRESERVE?

  ReplyDelete
 115. CENON BIBE:
  2. BAKIT KAILANGANG MAGBIHIS KAYO na TULAD ng mga ARABO, MAGSALITA ng ARABO at MAGMUKHANG ARABO?

  BALIK ISLAM:
  SAGOT: Lahat po kasi ng gawain ng propeta ay pilit na ginagaya ng mga tagasunod nya. Yun kasi ang utos diba? Halos lahat ng prpeta sinabing "Sumunod kayo sa akin" maaaring iba iba ang interpretasyon ng tao sa pag sunod na ito, pero sa Islam ito ay isa na namang compliance sa kung ano ang iniutos

  CENON BIBE:
  Kaya po NATIN ITINANONG ang mga TANONG sa ITAAS ay dahil NAGBIBINTANG itong BALIK ISLAM na NAGTATANGI raw ang DIYOS.

  Ngayon, BAKIT NAGTATANGI ang mga BALIK ISLAM at DAPAT ay TUMULAD sa PROPETA NILA?

  BAKIT SILA NAGTATANGI at KAILANGANG NASA ARABIC LANG ang WIKA ng KANILANG KASULATAN?

  SINO po ang NAGTATANGI o PUMIPILI ng PAGBIBIGYAN ng ARAL?

  MALINAW po na HINDI ang mga KRISTIYANO.

  ReplyDelete
 116. BALIK ISLAM:
  Maging si Propeta Hesus (SAW) naka kandura diba- may mahabang balbas at bigote (base sa imahen nyo sa simbahan)in short mukhang ARABO

  CENON BIBE:
  Hindi ko po alam kung ano yang KANDURA.

  Bakit MAY BALBAS at BIGOTE ang PANGINOONG HESUS?

  Dahil IYAN po ang ITSURA ng mga ISRAELITA noong PANAHON NIYA.

  HINDI po SIYA GUMAYA sa PROPETA NINYO. NAUNA po si KRISTO nang 600 TAON BAGO DUMATING ang PROPETA NINYO e.

  HINDI po porke MAHABA ang BIGOT ay BUHOK ay MUKHANG ARABO NA. MALI po ang PANINIWALA NINYO.

  ReplyDelete
 117. BALIK ISLAM:"
  Si Mariang ina ni Hesus ano suot??? naka miniskirt ba gaya ng mga Kristyano-kunong tagasunod ni Kristo? Si Maria ay naka abaya.. nkabalot ang ulo, mahaba ang damit at di kakikitaan ng kahalayan sa pananamit. punta ka sa Saudi, mga babae ganyan ang bihis gaya ni Maria

  CENON BIBE:
  NILOLOKO NINYO ang SARILI NINYO sa mga SINASABI NINYO.

  Ang KASUOTAN ng MAHAL NA BIRHEN ay KASUOTAN ng MGA TAO sa MIDDLE EAST noong PANAHON NIYA, KASAMA ang mga ISRAELITA at HUDYO RIYAN at HINDI LANG ang ARABO.

  Kung ganyan po ang gagamitin ninyong pangangatwiran ay PUWEDENG-PUWEDENG SABIHIN ng IBA na ANG MGA ARABO ang GUMAYA sa mga ISRAELITA at HUDYO.

  Ano po sa TINGIN NINYO?

  ReplyDelete
 118. BALIK ISLAM:
  Ngayon sa damit pa lang sino ang totoong tagasunod ni Kristo? Muslim o Katoliko? bakit sa inyo pari lang ang nag susuot ng mahabang damit? take note sa misa lang sila ganun...

  CENON BIBE:
  MABABAW po ang BATAYAN NINYO.

  HINDI po DAMIT ang BATAYAN ng PAGSUNOD.

  Heto po ang SABI ng PANGINOONG HESUS sa mga TUNAY NIYANG TAGASUNOD.

  John 13:35
  "By this all men will know that you are my disciples, if you love one another."

  HINDI po PANANAMIT.


  BALIK ISLAM:
  pakitang tao kaya, sa mga muslim ang pananamit ng gaya sa pari ninyo ay kasama na sa pang araw araw na buhay namin bilang tunay na tagasunod ni Kristo, sa Diwa, sa Salita at sa Gawa!!!

  CENON BIBE:
  Ang mga KRISTIYANO po, partikular ang mga KATOLIKO, ay TINUTURUANG GUMALANG sa HINDI KATOLIKO. IYAN po ang KAHULUGAN ng PAGIGING TAGASUNOD ni KRISTO.

  KAYO po? BAKIT SINISIRAAN NINYO ang MGA KRISTIYANO?

  Iyan po ba ang PAGSUNOD NINYO sa ARAL ng PROPETA at RELIHIYON NINYO?

  NATITIYAK ko po na HINDI IYAN PAGSUNOD kay KRISTO.

  ReplyDelete
 119. PINANOOD ko po ITO:
  http://www.youtube.com/watch?v=wDrObm8aotM

  Ito po ay isang PROPAGANDA. MARAMING HINDI TAMANG SINASABI.

  Heto po ang ILAN LANG:

  1. Sinabi sa VIDEO na iyan na ang DIDACHE ay MAS MATANDA pa raw sa MGA KASULATAN sa NEW TESTAMENT.

  MALI po.

  Ayon sa mga NAG-ARAL tungkol sa DIDACHE, ang KASULATAN na iyan ay NASULAT sa LATE FIRST CENTURY o EARLY SECOND CENTURY.

  Ang LATE FIRST CENTURY po ay 80 to 100 AD at ang EARLY SECOND CENTURY ay 101 to 120 AD.

  MABABASA po NINYO IYAN DITO sa KAILAN NASULAT ang DIDACHE?

  Ang PINAKAUNA pong KASULATAN sa NEW TESTAMENT (ang 1 Thessalinians) ay NASULAT noong 51 AD.

  Ang PINAKAUNANG GOSPEL na NAISULAT ay ang GOSPEL ACCORDING to MARK (65 AD).

  PAANO po magiging MAS MATANDA ang isang LIBRO na NASULAT sa pagitan ng 80 at 120 AD kaysa sa MGA KASULATAN na NASULAT noong 51 AD at 65 AD.

  So, MALI po IYAN.


  2. SINABI sa VIDEO na DAHIL HINDI RAW BINANGGIT ang pagka-DIYOS ng PANGINOONG HESUS ay maaaring HINDI IYON PINANIWALAAN ng mga UNANG KRISTIYANO.

  MALI po.

  HINDI BINANGGIT ang pagka-DIYOS ni HESUS sa DIDACHE dahil HINDI IYON AKLAT ng TUNGKOL sa DOKTRINA.

  Ang DIDACHE ay AKLAT kung PAANO DAPAT KUMILOS ang mga KRISTIYANO sa UNANG IGLESIA.

  DAPAT natin TANDAAN na BAGO PA NASULAT ng DIDACHE ay NASULAT NA ang mga UNANG AKLAT o SULAT ng mga APOSTOL.

  Ang MARK ay NAGMULA kay PEDRO. Si MARK LANG ang NAGSULAT pero si PEDRO ang MISMONG SOURCE NIYA.

  Ano po ba ang SABI NI PEDRO TUNGKOL kay KRISTO?

  2Peter1:1
  Symeon Peter, a slave and apostle of Jesus Christ, to those who have received a faith of equal value to ours through the righteousness of OUR GOD and SAVIOUR JESUS CHRIST:

  NAKIKITA po NINYO?

  BAGO pa NASULAT ang DIDACHE ay PINANIWALAAN na ng PUNONG APOSTOL na si PEDRO na si HESUS ay "DIYOS at TAGAPAGLIGTAS."

  So, diyan pa lang po ay KADUDA-DUDA NA ang mga KONKLUSYON ng VIDEO na iyan.

  MAGANDA lang po na PROPAGANDA. Ang PROPAGANDA ay GUMAGAMIT ng PAGSISINUNGALING sa pamamagitan ng HINDI PAGSASABI ng BUONG KATOTOHANAN.

  Iyan po ang KASO ng VIDEO na IYAN. HINDI NIYAN SINASABI ang BUONG KATOTOHANAN.

  SINABI lang NIYAN ang GUSTO NIYANG SABIHIN para SIRAAN ang PANINIWALA ng TAO sa PAGKA-DIYOS ni KRISTO.

  ReplyDelete
 120. BALIK ISLAM:
  Mark 12:29 Jesus said "Here, O Israel: The Lord our God is one Lord." The words "our God" indicate that Jesus had a higher God over him, a stronger God than him. Jesus didn't say "Your God". He said "our God" which includes Jesus as the creation of GOD.


  CENON BIBE:
  WALA pong SINABI riyan na "HINDI DIYOS si KRISTO."

  SINIPI lang po ng PANGINOONG HESUS ang SINASABI ng LUMANG TIPAN. HINDI NIYA ITINATANGGI na DIYOS SIYA.

  ReplyDelete
 121. BALIK ISLAM:
  MUSLIM believe in all prophets Jesus ,Ibraham Noha and Moses ---- est peace be upon them
  there are no differeces betewen them.
  ch 2 83) Say: "We believe in Allah, and in what has been revealed to us and what was revealed to Abraham, Isma`il, Isaac, Jacob, and the Tribes, and in (the Books) given to Moses, Jesus, and the Prophets, from their Lord; we make no distinction between one and another among them, and to Allah do we bow our will (in Islam)."

  CENON BIBE:
  KINUHA po iyan sa INTERPRETASYON ng mga ISLAMIN SCHOLARS sa ARABIC na QURAN.

  MARAMI pong KONTRA-KONTRANG INTERPRETASYON ang mga ISLAMIC SCHOLARS sa QURAN kaya HINDI SILA KAPANI-PANIWALA.

  Ngayon, IYAN DAW ang SINASABI ng QURAN.

  Ang QURAN po ay GALING sa PROPETA MUHAMMAD ng mga MUSLIM.

  MISMONG mga BALIK ISLAN ay HINDI MASABI kung KINAUSAP ng DIYOS ang KANILANG PROPETA.

  Sa KABILANG DAKO, ang BIBLIYA ay GALING sa mga MISMONG NAKAUSAP ni HESUS, ang DIYOS na NAGKATAWANG TAO.

  SINO po ang PANINIWALAAN NINYO? Ang AKLAT na GALING sa PROPETA na HINDI MASABI ng mga BALIK ISLAM kung KINAUSAP ng DIYOS? O ang AKLAT na ang SOURCES ay MGA MISMONG NAKAUSAP ng DIYOS?

  NASA INYO po YAN.

  ReplyDelete
 122. BALIK ISLAM:
  So kong malinaw po sa inyo ang tungkol sa Trinidad, saang part po ng Bibliya na kong saan malinaw na tinatalakay ang patungkol sa TRINIDAD?

  CENON BIBE:
  Matthew 28:19
  Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit,
  NAPAKALIWANAG po ng TRINIDAD diyan.
  IISA SILA. PATUNAY diyan ang IISA NILANG NGALAN.

  Ngayon, PAKI TUTULAN po KUNG KAYA NINYONG TUTULAN IYAN.

  BALIK ISLAM;
  Pagpasensyahan nyo na po mga giliw na taga subaybay, May PANGALAN pa daw po? anong panaglan po kaya yon? pero sa tingin ko po hilong-hilo na pa talagta itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay; ang sabi ko po ay ganito: "...saang part po ng Bibliya na kong saan malinaw na tinatalakay ang patungkol sa TRINIDAD?" Eh papaano po ito mga giliw na taga subaybay wala po tayong nakita na salitang TRINIDAD sa Matthew 28:19 kayo po may TRINIDAD po bang binanggit ang nasabing talata mga giliw na taga subaybay?

  Unawa lamang po yan nitong TANGANG si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay! If it's so why God then failed to teach ABRAHAM, MOSES, DAVID, SOLOMON etc! etc! about this TRINITY thing? What are the chances of salvation for the people living in the time of ABRAHAM, MOSES, DAVID, SOLOMON etc! etc! for not knowing this TRINITY Teachings or thing? MAy kaligtasan po kaya sila? This TRINITY teachings are NOWHERE to be found in the old Testament! Ang malinaw na sinasabi po ng Bibliya nyo "God is the same TODAY, YESTERDAY and FOREVER!" Pero sa tingin ko po Sinalungat at binabago na naman nitong si Cenon Bibe ang mga talatang iyan ng kanyang Bibliya! Kasi po mula sa katuroang IISANG DIOS ay ginawa po nitong si Cenon Bibe na Tatlong dios or TRINIDAD! na ang KATANGAHANG pakahulogan nitong si Cenon Bibe sa TRI ay IISA at Hindi Tatlo! Oh hindi po ba napakatanga po nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay?

  Ganon pa man po ang Bibliya na nagtuturo ng IISANG DIOS mula lumang Tipan hangang sa bagong Tipan ay naninindigan patungkol sa KAISAHAN ng Dios, bumasa po tayo ng mga talata mula sa Bibliya mga giliw na taga subaybay!

  DEUTERONOMY 6:4-5 (Moses teachings!)
  MARK 12:29-30 (Jesus TEACHINGS!)
  John 17:3-4 (Jesus teachings!)
  1Tim. 2:5 (Paul Teachings!)

  All the above verses from the Bible teach us bout One True God.

  Iyan bang mga talatang iyan Sipon este Cenon pala sasalungatin mo na naman ba yan Sipon este Cenon Bibe pala; para lamang palaganapin ang katuroang at paniniwalang TRINIDAD or TRI na IISA as according to your STUPIDITY? na hindi malinaw at walang batayan sa Bibliya? SHAME ON YOU CENON BIBE! Puro nalang kasi SIPON yan laman ng ULO mo!

  hanggang dito nalang po mga giliw na taga subaybay!

  ReplyDelete
 123. Cenon Bibe:
  Mark 12:29 Jesus said "Here, O Israel: The Lord our God is one Lord." The words "our God" indicate that Jesus had a higher God over him, a stronger God than him. Jesus didn't say "Your God". He said "our God" which includes Jesus as the creation of GOD.

  Muslim:
  Mark 12:29 Jesus said "Here, O Israel: The Lord our God is one Lord." The words "our God" indicate that Jesus had a higher God over him, (WHAT A STUPID UNDERSTANDING FROM CENON BIBE MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY! IF JESUS HAS A HIGHER GOD OVER HIM, IILANG DIOS NA PO ANG YON MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY? AAYON PA RIN PO BA ANG MGA IYON SA KATANGAHANG ALAM NITONG SI CENON BIBE MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY NA MAYROON LAMANG DAW PO SYANG KINIKILALANG IISANG DIOS? HINDI NA PO MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY! DYAN PA LAMANG PO SA PUNTONG IYAN SUMABLAY NA PO ITONG SI CENON BIBE MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY! SADYANG MAKAPAL LANG PO TALAGA ANG PAGMUMUKHA NITONG TARANTADO AT BOBO NA CENON BIBE NA ITO MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY PARA IPAGKAKLAT NYA PA ANG KATANGAHAN NYA! GUSTO KO PONG MAUNAWAAN NYO ANG PANGUNGUSAP NA ITO NI JESU-KRISTO MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY; "The Lord our God is one Lord." MALINAW PO MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY SA MGA PANGUNGUSAP NA IYAN NI JESU-KRISTO NA SYA MAN AY NAKIKI DIOS MISMO SA DIOS DIN NA DAPAT KILALANIN NG TAO! KONG AYON SA KATANGAHANG ALAM NITONG SI CENON BIBE MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY AY IBA RAW ANG GOD AT IBA DIN DAW ANG LORD AT ANG LORD DAW AYON NA RIN SA KATANGAHAN NITONG SI CENON BIBE AY SI JESU-KRISTO DAW PO; EH PAPAANO NGAYON IPAPALIWANAG NI CENON BIBE ITONG PANGUNGUSAP NA ITO NI JESU-KRISTO MISMO MGA GILIW NA TAGASUBAYBAY; "The Lord our God is one Lord." SALITA PO MISMO NI JESU-KRISTO ANG MGA IYAN MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY! NA MALINAW PO NA SINASABI NI JESU-KRISTO ANG MGA KATAGANG ITO "The Lord our God is one Lord." EH SI JESU-KRISTO MISMO MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY AY NAKIKI LORD AT NAKIKI GOD DIN PO!)

  a stronger God than him. (SO DITO PO MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY DALAWA PO NA DIOS ANG KINIKILALA NITONG SI CENON BIBE MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY! SA KANYA PO MISMO NANGGAGALING HINDI PO BA? SO ISANG MALAKING KASINUNGALINGAN ANG SINASABI NITONG SI CENON BIBE NA IISANG DIOS ANG KINIKILALA NYA! BAGKUS DITO PO AY MALINAW PO NYANG SINASABI SA ATIN AT MAKIKITA PO NG BAWAT ISA NA MAY NAIS MAKITA ANG NASABING KATANGAHAN NITONG SI CENON BIBE MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY! NA HINDI IISANG DIOS ANG KINIKILALA NITONG SI CENON BIBE MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY! BAGKUS PO AY DALAWA ISANG STRONGER GOD AT ISANG WEAK GOD! HINDI PO TAYO ANG MAY SABI NYAN MGA GILIW NA TAGA SUBAYBAY SI CENON BIBE PO MISMO AY MAY SABI NG MALAKING KATANGAHAN NA IYAN!) Jesus didn't say "Your God". (OFCOURSE JESUS WONT SAY THAT SIMPLY BECAUSE JESUS IS NOT GOD!)

  He said "our God" which includes Jesus as the creation of GOD. (SO SAYO NA RIN NANGGAGALING JESUS IS A CREATION OF GOD! SO YOU NOW CONFIRMED THE BELIEF THAT THERE IS ONLY ONE CREATOR AND NOT 3 AS YOU FOOLISHLY CLAIMED! AYAN UMAMIN KA NA RIN SA MGA PANLOLOKO MO DITO SA BLOG MO. YOUR TRYING TO DECEIVED ALL YOUR READERS INHERE CENON BIBE!)


  CENON BIBE:
  WALA pong SINABI riyan na "HINDI DIYOS si KRISTO." (JESUS WONT AND WILL NEVER SAY SUCH WORDS! BEING A PROPHET SENT BY GOD TO THE LOST SHEEP IN THE HOUSE OF ISRAEL! ISANG MALAKING KASALANAN PO KONG SASABIHIN NI KRISTO ANG GANON PAGPAPANGGAP! SAMANTALANG ANG MISMONG PANINIWALA NYA AT ANG MGA TURO NYA AY MAYROON LAMANG IISANG DIOS! [JOHN 17:3-4] BAKIT NAMAN NYA SASABIHIN NA HINDI SYA DIOS IN THE FIRST PLACE MISMONG SI KRISTO MAN AY HINDI RIN NAGPAKILALA IN VERBATIM NA SYA AY ISANG DIOS!)

  ReplyDelete
 124. Cenon Bibe;
  Ang QURAN po ay GALING sa PROPETA MUHAMMAD ng mga MUSLIM.

  MISMONG mga BALIK ISLAN ay HINDI MASABI kung KINAUSAP ng DIYOS ang KANILANG PROPETA.

  Sa KABILANG DAKO, ang BIBLIYA ay GALING sa mga MISMONG NAKAUSAP ni HESUS, ang DIYOS na NAGKATAWANG TAO.

  SINO po ang PANINIWALAAN NINYO? Ang AKLAT na GALING sa PROPETA na HINDI MASABI ng mga BALIK ISLAM kung KINAUSAP ng DIYOS? O ang AKLAT na ang SOURCES ay MGA MISMONG NAKAUSAP ng DIYOS?

  Muslim;
  Mga giliw na taga subaybay ito po mismo ang nakasulat mula sa kanilang BIBLIYA! malinaw na malinaw po na ang mga pinagsasabi nitong si Cenon Bibe ay bunga lamang ng kanyang sariling pag-iisip pero teka may isip po ba itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay? at ang mga ito ay walang kaugnanay sa Bibliya. Dahil ang Bibliya po kailan man ay hindi nagtuturo sa Tao na ang Dios ay nagkaroon nga ng napakaraming pagmumukha or several Faces of God never po nagturo ang Bibliya sa atin ng ganyang Katangahan!

  Ito po ang mahirap kay Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay sa bawat letra kasi na kanyang binabasa ay kanya itong binibigyan ng kahulogan! Bakit hindi nya makuhang unawain na lamang ang bibliya sa dapat, bakit kailangan pa nyang magbigay kahulogan sa bawat talata na kanyang binabasa? Para po ba ipakita nya sa atin na mas magaling pa sya kay sa mga sumusulat ng Bibliya? And that those who write the Bible are all FAILURES (including God) for not explaining the same? Minsan pa po na IQUOTE ko sa inyo ang mga nasabing Talata without giving any Interpretations like what Cenon Bibe did.

  Exodus 33:20
  "AND HE SAID, THOU CANST NOT SEE MY FACE: FOR THERE SHALL NO MAN SEE ME, AND LIVE"

  Napakalinaw po Face o Mukha ng Dios ang issue dyan. Pero ang ginawa po nitong si Cenon BIbe ay gumawa po sya ng mga palusot at napakahaba at kumplekadong explinasyon patungkol sa panibagong Face o Mukha ng Dios inwhich the Bible never mention! not even Once! kay Cenon Bibe lamang po natin narinig ang mga iyon mga giliw na taga subaybay.

  John 1:18
  "NO MAN HATH SEEN GOD AT ANY TIME; THE ONLY BEGOTTEN SON SON, WHICH IS IN THE BOSOM OF THE FATHER, HE HATH DECLARED HIM."

  Mga giliw na taga subaybay minsan pa pinatutunayan na naman ng book of John na kahit kailan man ay wala daw pong nakakakita sa Dios! ewan ko lang po kong UNAWA kaya nitong si Cenon Bibe ang salitang "NO MAN HATH SEEN GOD AT ANY TIME...." Na ang ibig pakahulogan po ay kahit kailan man ay wala daw pong nakakakita sa Dios. Mga giliw na taga subaybay pls dont misquote me when I said Dios or God i mean its the only One True God, the God of Jesus; John 17:3-4 inwhich he preach for people to know the One True God for then us to have eternal life, by knowing the One True God.

  John 5:37
  "AND THE FATHER HIMSELF, WHICH HATH SENT ME, HATH BORNE WITNESS OF ME. YE HAVE NEITHER HEARD HIS VOICE AT ANY TIME, NOR SEEN HIS SHAPE."

  Napakalinaw po na mga pangungusap mula mismo sa Bibliya na hindi na po natin kailangan pang bigyang pakahulogan ang mga talatang nabanggit. Kaya lang naman tayo nagpapaliwanag minsan kasi maaaring KUMUKONTRA o SUMASALUNGT ang mga nasabing talata sa ibang talata ng Bibliya o di kaya kailanagan nating magpaliwanag dahil ang mga nasabing talata ay KUMUKONTRA o SUMASALUNGAT sa ating pinaniniwalaan! Hindi po ba mga giliw na taga subaybay? Ganoon lamang po kasimply yon! Kaya kita nyo naman ang mga paliwanag nito si Cenon Bibe naging unBiblical na po, dahil isa man sa kanyang mga pinagsasaabi o mga paliwanag ay hindi natin masusumpungan sa Bibliya!

  ReplyDelete
 125. Copy Paste this Link for you to know more about your Religion...


  An old bible found in Palestine confirms the Quran


  http://www.youtube.com/watch?v=wDrObm8aotM  The Lost Gospel


  01 - http://www.youtube.com/watch?v=-L7cQ3BrD5U
  02 - http://www.youtube.com/watch?v=n8DK6Fe0lf4
  03 - http://www.youtube.com/watch?v=2ON87vtS8jg
  04 - http://www.youtube.com/watch?v=opMhJBFjJMw
  05 - http://www.youtube.com/watch?v=KYkb8esadfM
  06 - http://www.youtube.com/watch?v=q_UAx9GUpMw
  07 - http://www.youtube.com/watch?v=zvXz3N6o9ns
  08 - http://www.youtube.com/watch?v=YhU991nD3Ig
  09 - http://www.youtube.com/watch?v=MhxU6Bz3nEo

  ReplyDelete
 126. Angel Gabriel who foretold the birth of Son of God is the REAL angel of true God and NOT Jibril (Gabriel's supposed counterpart in Islam), the (apocryphal) false angel who supposedly claimed he is an angel messenger of God, he (Jibril) who was witnessed by ONLY ONE person (Muhammad who wage wars and did not perform any HUMANISTIC miracles), who unlike sinless Jesus Christ who was witnessed by MANY and brought messages DIRECTLY from God to the people and NOT directly from an "angel".

  He (Jibril) the so-called "angel" who revealed Qur'an, which contains the world’s MOST vicious "religious" commandments: Surahs 2.178, 2.191, 2.193, 2.194, 2.216, 2.217, 4.74, 4.89, 4.91, 4.92, 4.104, 5.33, 5.38, 5.45, 8.12, 8.16, 8.17, 8.39, 8.65, 9.5, 9.12, 9.14, 9.29, 9.30, 9.36, 9.123, 22.39, 33.25, 33.61, 47.4, 48.16, 61.4, etc., which were the very OPPOSITE of God's 10 commandments and what Jesus Christ has said: "But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you."

  The coming of false angel and prophets were foretold: "But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them—bringing swift destruction on themselves. Many will follow their shameful ways and will bring the way of truth into disrepute. In their greed these teachers will exploit you with stories they have made up. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping." (2 Peter 2:1-3).

  ALL DEVILS CAN FORM IN ANY SHAPES and mislead any humans into thinking that he is holy by presenting good scriptures by "supposed" God while smoothly introducing evil ones. Matthew 7:15 - "Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves.

  ReplyDelete
 127. BALIK ISLAM:
  Pagpasensyahan nyo na po mga giliw na taga subaybay, May PANGALAN pa daw po? anong panaglan po kaya yon? pero sa tingin ko po hilong-hilo na pa talagta itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay

  CENON BIBE:
  Tama po. PAGPASENSIYAHAN po NATIN itong BALIK ISLAM. HINDI MAKATUTOL kaya GUMAWA na naman lang ng PALUSOT.

  Ganyan po talaga kung WALANG ALAM. Kaya NAPAKADALI NIYANG NAITALIKOD sa TUNAY na DIYOS.

  Ang PALUSOT NIYA ay sa paraan ng PAGTATANONG.

  Ano raw po ang "PANGALAN" na tinutukoy riyan?

  Ang tinutukoy po ay ang NAG-IISANG NGALAN ng DIYOS, ang YAHWEH.

  Ang YAHWEH ang IISANG NGALAN o PANGALAN ng TATLONG PERSONA ng IISANG DIYOS. (Mt 28:19)

  Mayroon pong nag-text sa atin at nagtanong kung ano ang PANGALAN ng DIYOS. HESUS daw ba?

  Ang HESUS ay PANGALAN ng DIYOS ANAK.

  Ang PANGALAN ng DIYOS ay YAHWEH. (Exodus 3:15)

  Exodus 3:15
  God spoke further to Moses, "Thus shall you say to the Israelites: The LORD (YAHWEH), the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. "This is my name forever; this is my title for all generations.

  Sa kabila na ang PANGALAN ng ANAK ay HESUS, dala rin Niya ang PANGALAN ng Kanyang Ama na YAHWEH.

  Ang HEBREO po ang HESUS ay YAHSHUA o "YAHWEH SAVES" o "YAHWEH IS SALVATION."

  Si HESUS po ang MAGLILIGTAS sa KANYANG BAYAN.

  Matthew 1:21
  ".. you will name him JESUS, because HE WILL SAVE HIS PEOPLE FROM THEIR SINS.”

  So, MALIWANAG po na TAGLAY ni HESUS ang NGALAN ng KANYANG AMA, ang DIYOS.

  Ang HESUS po ay parang GIVEN NAME sa isang ANAK at ang kanyang SURNAME na GALING sa kanyang AMA.

  Sa isang PAMILYA, ang PANGALAN ng AMA ang IBINIBIGAY sa ANAK.

  Kung BIBE ang AMA ay BIBE ang PANGALAN na IBINIBIGAY sa ANAK.

  Kaya kahit DALAWA at HIWALAY ang AMA at ang ANAK ay IISA SILA dahil sa IISANG PANGALAN na DALA NILA at IISA ang PAMILYA nila.

  Ganoon din sa DIYOS.

  Ang PANGALAN ng AMA ay YAHWEH.

  Ang YAHWEH ay PANGALAN ng AMA na IBINIGAY ng AMA kay HESUS na Kanyang ANAK.

  Sa Philippians 2:9-11 ay mababasa natin, "Kaya nga lubos siyang dinakila ng Diyos at IBINIGAY sa KANYA [kay Hesus] ang PANGALAN na HIGIT sa LAHAT ng PANGALAN,"

  "kaya sa NGALAN ni HESUS ang BAWAT TUHOD ay LULUHOD sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa,"

  "at BAWAT DILA ay IKUKUMPISAL na si HESU KRISTO ay PANGINOON, sa kaluwalhatian ng DIYOS AMA."

  IBINIGAY ng DIYOS AMA ang Kanyang PANGALAN [YAHWEH] kay HESUS na Kanyang ANAK.

  Diyan natin makikita na sa kabila na DALAWA at MAGKAIBA ang AMA at ang ANAK Niyang si HESUS ay IISA SILANG DIYOS dahil PAREHO SILANG si YAHWEH.

  Kung babasahin natin sa ORIHINAL na GREEK ang Phil 2:11 ay MALINAW nating makikita na ang IBINIGAY kay HESUS ay ang PANGALANG YAHWEH.

  Sa GREEK po kasi, ang ginamit na salita na katumbas ng "PANGINOON" ay ang "KYRIOS."

  Ang KYRIOS ang katumbas ng ADONAI, ang TITULO na ginagamit ng mga HUDYO bilang PAMPALIT sa PANGALAN ng DIYOS na YAHWEH.

  Ayaw po kasing banggitin ng mga HUDYO ang PANGALANG YAHWEH. Takot kasi sila na malabag ang sinasabi sa Ex 20:7.

  Sabi kasi riyan, "Huwag mong babanggitin ang PANGALAN ng PANGINOON mong DIYOS sa walang kabuluhan."

  Dahil diyan, sa halip na banggitin ang PANGALAN na YAHWEH ay ADONAI ang sinasabi nila.

  Sa madaling salita, ang pagtawag ng ADONAI ay para na ring pagtawag ng YAHWEH.

  Kaya nung sabihin sa Phil 2:11 na "si HESUS ay PANGINOON [KYRIOS]" ang aktuwal na sinabi riyan ay "si HESUS ay si YAHWEH."

  At dahil ang YAHWEH ay PANGALAN ng DIYOS, sinasabi riyan na si HESUS ay DIYOS.

  Kaya nga ang mga KATANGIAN ng DIYOS ay NASA kay HESUS din. (Phil 2:9-11)

  Pero HINDI SIYA IBANG DIYOS. SIYA ay ANAK ng DIYOS.

  Ang IISA NILANG PANGALAN ang PATUNAY na SILA ay IISANG DIYOS.

  Muli, iyan ay tulad ng PAMILYA na IISA kahit pa MARAMI itong MIYEMBRO.

  PURIHIN ang DIYOS!

  ReplyDelete
 128. BALIK ISLAM:
  saang part po ng Bibliya na kong saan malinaw na tinatalakay ang patungkol sa TRINIDAD?"

  CENON BIBE:
  Diyan po natin MAKIKITA na KAPAG WALANG ALAM ang NAGTATANONG ay HINDI MAKAUUNAWA kahit SINAGOT NA.

  Ano po ba ang TRINIDAD?

  Ang TRINIDAD po ay ang IISANG DIYOS na MAY TATLONG PERSONA.

  Sa Mt28:19 po ay MALIWANAG na TINUKOY ng PANGINOONG HESUS ang IISANG DIYOS.

  Binigyang diin po ng PANGINOON ang PAGBIBINYAG sa "NGALAN" ng "AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO."

  ILANG NGALAN po? MARAMI BA?

  HINDI po. IISANG NGALAN ang SINABI.

  Bakit po IISANG NGALAN?

  Dahil tumutukoy sa IISANG DIYOS.

  Pero ILAN po ang MAY TAGLAY ng IISANG NGALAN ng DIYOS?

  TATLO po: Ang DIYOS AMA, Ang DIYOS ANAK, at Ang DIYOS ESPIRITU SANTO. SILA ang TATLONG PERSONA ng IISANG DIYOS.

  MALIWANAG po ang TATLONG PERSONA ng IISANG DIYOS. MALIWANAG ang TRINIDAD.

  HINDI po NAKITA ng BALIK ISLAM dahil WALA SIYANG ALAM.

  Sabi ng isang kakilala ko ay MAHIRAP MAGPALIWANAG sa WALANG ALAM.

  Ang sabi ko: DI BALENG HINDI MAKAUNAWA ang BALIK ISLAM na WALANG ALAM. Ang MAHALAGA ay MAKAUNAWA ang mga NAGMAMASID.

  DALAWA ang MAKIKITA ng TAO:

  Una, WALANG ALAM itong BUMABATIKOS sa KRISTIYANO.

  Pangalawa, TAMA ang ARAL KRISTIYANO.

  ReplyDelete
 129. BALIK ISLAM:
  saang part po ng Bibliya na kong saan malinaw na tinatalakay ang patungkol sa TRINIDAD?"

  CENON BIBE:
  MAHIRAP po talaga MAKIPAG-USAP sa WALANG ALAM.

  NAGTATANONG itong BALIK ISLAM tungkol sa TRINIDAD pero HINDI PALA NIYA ALAM kung ANO ang TRINIDAD.

  Ang TRINIDAD po ay ang IISANG DIYOS na MAY TATLONG PERSONA.

  Sa Mt28:19 ay MALIWANAG na IPINAPAKITA ang IISANG DIYOS na MAY TATLONG PERSONA.

  MALINAW pong tinukoy riyan ang AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO na IISA ang NGALAN.

  Ang IISANG NGALAN na binanggit sa Mt28:19 ay TUMUTUKOY sa IISANG DIYOS.

  Ang IISANG NGALAN ng DIYOS ay TAGLAY ng TATLONG PERSONA: Ang AMA, Ang ANAK, at Ang ESPIRITU SANTO.

  MALIWANAG po ang IISANG DIYOS na MAY TATLONG PERSONA--ang TRINIDAD.

  HINDI na naman po iyan MATUTUTULAN at HINDI MASASAGOT ng BALIK ISLAM. WALA naman po kasi SIYANG ALAM e.

  NAGSASALITA lang po SIYA na WALA NAMAN SIYANG NAUUNAWAAN sa mga SINASABI NIYA.


  BALIK ISLAM:
  Eh papaano po ito mga giliw na taga subaybay wala po tayong nakita na salitang TRINIDAD sa Matthew 28:19 kayo po may TRINIDAD po bang binanggit ang nasabing talata mga giliw na taga subaybay?

  CENON BIBE:
  SAAN naman po NIYA NAKUHA IYANG DAPAT MABASA ang SALITANG "TRINIDAD"?

  SAAN SINABI na DAPAT MABASA ang MISMONG SALITA para MASABI na TOTOO ang ISANG BAGAY?

  HINDI MAKASAGOT itong BALIK ISLAM kaya NAG-IIMBENTO na lang ng PAMANTAYAN.

  ESTILO po ng mga TALUNAN ang GANYAN: HINDI MAKASAGOT kaya GUMAGAWA ng SARILI NILANG RULES na SILA LANG ang TUMATANGGAP.

  ReplyDelete
 130. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Unawa lamang po yan nitong TANGANG si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay!

  CENON BIBE:
  Unawa ko lang daw po? E BAKIT HINDI NIYA MATUTULAN?

  HINDI nga NIYA MASAGOT, di po ba?

  Sa halip na makasagot ay PURO REKLAMO ang GINAGAWA. ATUNGAL nang ATUNGAL. Parang BAKA na CONSTIPATED. HEHE


  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  If it's so why God then failed to teach ABRAHAM, MOSES, DAVID, SOLOMON etc! etc! about this TRINITY thing?

  CENON BIBE:
  UNTI-UNTI po ang PAGTUTURO na GINAWA ng DIYOS.

  NOON pa pong UNA ay NAGPAHIWATIG na ang DIYOS ng PAGKAKAROON NIYA ng MARAMING PERSONA.

  Sa mismong GENESIS 1:1-3 ay IPINAHIWATIG NA ang TATLONG PERSONA ng DIYOS.

  Genesis 1:1-3
  In the beginning, when God created the heavens and the earth, the earth was a formless wasteland, and darkness covered the abyss, while A MIGHTY WIND SWEPT OVER THE WATERS.

  Then GOD SAID, "Let there be light," and there was light."?

  Paki pansin po ang MIGHTY WIND sa Gen 1:2.

  Iyan po ang PAHIWATIG sa ESPIRITU SANTO. Ang ESPIRITU SANTO po ay INILARAWAN na MALAKAS ng HANGIN.

  Acts 2:2
  And suddenly there came from the sky a noise like a STRONG DRIVING WIND, and it filled the entire house in which they were.

  ESPIRITU SANTO po ang MALAKAS na HANGIN na IYAN.


  Sa Gen 1:3 ay binanggit ang DIYOS na NAGSASALITA. Siya po ang AMA.

  Ang KANYANG SALITA ay ang DIYOS ANAK na LUMABAS sa KANYA.

  Si HESUS po ang SALITA.

  John 1:1
  In the beginning was the WORD, and the WORD was with GOD, ang THE WORD WAS GOD.


  NAKIKITA po NINYO?

  TIYAK po ay HINDI NA NAMAN IYAN MASASAGOT at HINDI MATUTUTULAN nitong BALIK ISLAM.

  IYAN po kasi ang KATOTOHANAN.


  Ngayon, heto pa po ang PAHIWATIG ng DIYOS na MARAMI SIYANG PERSONA.

  Sa Gen 1:26 ay MALINAW na NAGPAKITA ng MARAMING PERSONA ang IISANG DIYOS."

  Sabi riyan,
  Then God said: "Let US make man in OUR image, after OUR likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and the cattle, and over all the wild animals and all the creatures that crawl on the ground."

  MALINAW po ang mga PLURAL na PRONOUNS na "US," at "OUR." NAGPAPAKITA po ng MAY KAUSAP ang IISANG DIYOS.

  MALINAW na MARAMING MAGKAKASAMA sa IISANG DIYOS.

  So, NOON pa man po ay NAGPAHIWATIG NA ang DIYOS na MARAMI SIYANG PERSONA.  NAGING GANAP po ang PAGPAPAKILALA ng DIYOS sa TRINIDAD noong MAGKATAWANG TAO ang MISMONG DIYOS ANAK at IPAHAYAG na ang IISANG DIYOS ay AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO. (Mt 28:19)

  TIYAK po na HINDI NA NAMAN MAKAKATUTOL itong BALIK ISLAM.

  HINTAYIN po NINYO at MAGMUMURA NA LANG ULI YAN.

  ReplyDelete
 131. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  What are the chances of salvation for the people living in the time of ABRAHAM, MOSES, DAVID, SOLOMON etc! etc! for not knowing this TRINITY Teachings or thing? MAy kaligtasan po kaya sila?

  CENON BIBE:
  WALA po TALAGANG ALAM itong BALIK ISLAM na ito.

  HUHUSGAHAN po ng DIYOS ang mga TAO batay sa NAITURO SA KANILA.

  Kung HINDI PA GANAP ang PAGLALAHAD ng DIYOS kina ABRAHAM, MOISES, DAVID at iba pa ay BAKIT SILA HUHUSGAHAN batay sa KABUOHAN ng REVELATION?

  Parang SINABI nitong BALIK ISLAM na LAHAT NG TAO BAGO pa LUMITAW ang PROPETA NIYANG si MUHAMMAD ay HINDI MALILIGTAS.

  Kaya PALPAK po ang PANINIWALA nitong BALIK ISLAM, di po ba?

  ReplyDelete
 132. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  This TRINITY teachings are NOWHERE to be found in the old Testament! Ang malinaw na sinasabi po ng Bibliya nyo "God is the same TODAY, YESTERDAY and FOREVER!"

  CENON BIBE:
  PINATUNAYAN na naman po nitong BALIK ISLAM na WALA SIYANG ALAM.

  NAIPAKITA na po NATIN na NOON pa mang LUMANG TIPAN ay NAGPAHIWATIG NA ang DIYOS na MARAMI SIYANG PERSONA.

  HINDI po IYAN ALAM nitong BALIK ISLAM dahil WALA SIYANG ALAM. NAGSASALITA LANG SIYA na HINDI NIYA NAUUNAWAAN ang mga SINASABI NIYA.

  Tama po na GOD IS THE SAME YESTERDAY, TODAY, ang TOMORROW. Kaya nga po KAHIT NOONG UNANG PANAHON ay TRINIDAD NA ang DIYOS.

  UNTI-UNTI po IYANG INIHAYAG ng DIYOS sa TAO. At MISMONG DIYOS ANAK ang NAGPAKILALA nang LUBOS sa TRINIDAD pagdating ng TAKDANG PANAHON.

  Ang KRISTIYANISMO po ang KATUPARAN at KAGANAPAN ng LAHAT ng PANGAKO at REBELASYON sa OLD TESTAMENT.

  E ang ISLAM PO? KATULOY o KATUPARAN din po ba ng REBELASYON sa OLD TESTAMENT?

  HINDI po.

  Actually, HIWALAY po IYAN sa LAHAT ng NAUNANG PAHAYAG ng DIYOS.

  Kaya nga po HINDI NAUUNAWAAN NITONG BALIK ISLAM ang REBELASYON sa OLD at NEW TESTAMENT. WALA KASING KAUGNAYAN sa LUMA at BAGONG TIPAN ang NAPASUKAN NIYANG RELIHIYON.

  ReplyDelete
 133. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Kasi po mula sa katuroang IISANG DIOS ay ginawa po nitong si Cenon Bibe na Tatlong dios or TRINIDAD! na ang KATANGAHANG pakahulogan nitong si Cenon Bibe sa TRI ay IISA at Hindi Tatlo! Oh hindi po ba napakatanga po nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay?

  CENON BIBE:
  Tingnan po ninyo kung GAANO KASINUNGALING itong BALIK ISLAM na ito.

  Ginawa raw nating TATLONG DIYOS ang IISANG DIYOS? SAAN at KAILAN naman NATIN GINAWA IYAN?

  LANTARAN at SADYAAN kung MAGBALUKTOT at MAGSINUNGALING itong PALAMURANG BALIK ISLAM.

  Ang TRINIDAD po ay IISANG DIYOS na TATLO ang PERSONA. HINDI po Siya IISANG DIYOS na GINAWANG TATLONG DIYOS.

  MAHILIG lang MANLOKO itong BALIK ISLAM na ito.

  ReplyDelete
 134. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Ganon pa man po ang Bibliya na nagtuturo ng IISANG DIOS mula lumang Tipan hangang sa bagong Tipan ay naninindigan patungkol sa KAISAHAN ng Dios, bumasa po tayo ng mga talata mula sa Bibliya mga giliw na taga subaybay!

  CENON BIBE:
  ITO LANG naman pong BALIK ISLAM ang MAHILIG BUMALUKTOT sa ARAL ng BIBLIYA e.

  Yung TRINIDAD na IISANG DIYOS na MAY TATLONG PERSONA ay GINAWA NIYANG TATLONG DIYOS.

  HINDI po kasi MAKIKILALA nitong BALIK ISLAM ang TRINIDAD.

  SIYA MISMO ay AMINADO na HINDI KINAUSAP ng DIYOS ang KANILANG PROPETA. HINDI KAILANMAN NARINIG o NAKITA ng PROPETA NILA ang DIYOS.

  So, PAANO NILA MAKIKILALA ang TRINIDAD? HINDI naman pala SILA KINAUSAP ng DIYOS.

  Tama, di po ba?

  KANINO KAYO MANINIWALA? Sa mga KRISTIYANO na KINAUSAP MISMO ng DIYOS o dito sa BALIK ISLAM na AMINADO na HINDI KINAUSAP ng DIYOS ang PROPETA NIYA?

  ReplyDelete
 135. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Cenon Bibe:
  Mark 12:29 Jesus said "Here, O Israel: The Lord our God is one Lord." The words "our God" indicate that Jesus had a higher God over him, a stronger God than him. Jesus didn't say "Your God". He said "our God" which includes Jesus as the creation of GOD.

  CENON BIBE:
  Tingnan po ninyo kung GAANO MAGSINUNGALING itong BALIK ISLAM na ito.

  AKO raw po ang NAGSABI ng MGA SALITA na INILAGAY NIYA sa ILALIM ng PANGALAN KO.

  SIYA po MISMO ang NAGSABI NIYAN e. TINUTULAN ko pa nga po e.

  HINDI MAKASAGOT itong PALAMURANG BALIK ISLAM kaya NAG-IIMBENTO na naman lang.

  TINGNAN po NINYO sa ITAAS sa ARAW at ORAS na: March 6, 2010 8:29 PM

  Ang SAGOT ko po ay nasa ARAW at ORAS na: March 7, 2010 8:50 AM

  HINDI po MAKASAGOT at HINDI MAKATUTOL sa mga SINASABI NATIN kaya NAG-IIMBENTO SIYA ng mga SALITA na IBINIBINTANG sa ATIN tapos IYON ang KANYANG TITIRAHIN.

  NAPAKABANTOT po ng ESTILO ng PALAMURANG BALIK ISLAM na ITO.

  Iyan po ang NANGYAYARI kapag TUMATALIKOD kay KRISTO: Una ay nagiging PALAMURA. Pangalawa ay nagiging IMBENTOR. Pangatlo ay HINDI MAKASAGOT at HINDI MAKATUTOL sa ATING mga SINASABI.

  KAWAWA itong BALIK ISLAM na ITO.

  ReplyDelete
 136. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Mga giliw na taga subaybay ito po mismo ang nakasulat mula sa kanilang BIBLIYA! malinaw na malinaw po na ang mga pinagsasabi nitong si Cenon Bibe ay bunga lamang ng kanyang sariling pag-iisip

  CENON BIBE:
  ANO raw po ang MISMONG NAKASULAT sa BIBLIYA? Yung mga HINDI NIYA NAUUNAWAAN at HINDI NIYA NAIINTINDIHAN na mga TALATA?

  HINDI nga po NIYA MASAGOT at HINDI NIYA NATUTULAN ang PALIWANAG NATIN DIYAN, di po ba?

  Paki basa po ang MGA PALIWANAG sa MAIN ARTICLE natin sa itaas. HINDI po IYAN NATUTULAN at HINDI NASAGOT nitong BALIK ISLAM.

  Kaya AYAN PO, parang SIRANG DVD itong BALIK ISLAM. PAULIT-ULIT NA LANG sa MALI NIYANG UNAWA.

  PRUWEBA po IYAN na WALANG TAMANG ALAM itong BALIK ISLAM.

  INAAKALA NIYA na KAPAG INULIT-ULIT ang MALI at KASINUNGALINGAN ay magiging "TAMA" at "TOTOO" na iyon.

  WALA SIYANG TAKOT sa DIYOS. Kasi HINDI SIYA NANINIWALA sa TUNAY na DIYOS.

  MISMO nga PROPETA NIYA ay HINDI NIYA MAIPAGMALAKI na PINANSIN at KINAUSAP ng DIYOS, di po ba?

  So, SIYA MISMO ay HINDI KILALA ang TUNAY na DIYOS.

  ReplyDelete
 137. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Dahil ang Bibliya po kailan man ay hindi nagtuturo sa Tao na ang Dios ay nagkaroon nga ng napakaraming pagmumukha or several Faces of God never po nagturo ang Bibliya sa atin ng ganyang Katangahan!

  CENON BIBE:
  ITO lang naman pong PALAMURANG BALIK ISLAM ang NAGSABI na MARAMING MUKHA ang DIYOS e. Tapos SIYA RIN LANG ang MAGMUMURA sa PAGMUMUKHA NIYA.

  KAWAWA naman po.

  HINDI MAKASAGOT at HINDI MAKATUTOL kaya PATI SARILI ay MINUMURA NA. Hehe

  ReplyDelete
 138. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Ito po ang mahirap kay Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay sa bawat letra kasi na kanyang binabasa ay kanya itong binibigyan ng kahulogan!

  CENON BIBE:
  Ang MAHIRAP dito sa PALAMURANG BALIK ISLAM ay INAAKALA NIYANG MAY ALAM SIYA kahit WALA.

  Kung MAY ALAM po SIYA ay DAPAT NAKASAGOT at NAKATUTOL SIYA sa mga PALIWANAG NATIN.

  Pero MALINAW na WALA SIYANG UNAWA sa mga SINASABI NIYANG TALATA.

  DUMADALDAL LANG SIYA pero HINDI NIYA ALAM ang KANYANG DINADALDAL.


  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Bakit hindi nya makuhang unawain na lamang ang bibliya sa dapat, bakit kailangan pa nyang magbigay kahulogan sa bawat talata na kanyang binabasa?

  CENON BIBE:
  NAGSALITA po itong WALANG UNAWA.

  NAIPALIWANAG ko nga po ang BAWAT TALATA na GINAMIT NIYA, di po ba?

  SIYA ang NAKATUNGANGA at NAKATULALA at HINDI MAKASAGOT at HINDI MAKATUTOL, di po ba?

  Tapos KAYO PA ang GUSTO NIYANG PAPANIWALAIN sa KAWALAN NIYA ng PAGKAUNAWA.

  NAKAKAAWA ITONG TUMALIKOD kay KRISTO. GINAWA NIYANG MANGMANG ang KANYANG SARILI.

  ReplyDelete
 139. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Para po ba ipakita nya sa atin na mas magaling pa sya kay sa mga sumusulat ng Bibliya? And that those who write the Bible are all FAILURES (including God) for not explaining the same? Minsan pa po na IQUOTE ko sa inyo ang mga nasabing Talata without giving any Interpretations like what Cenon Bibe did.

  CENON BIBE:
  AYUN, NAGPAULIT-ULIT NA NAMAN.

  HINDI KASI NASAGOT at HINDI NATUTULAN ang mga PALIWANAG NATIN.

  Ang GINAWA nitong PALAMURANG BALIK ISLAM ay NANGANGARAP na lang SIYA na KAPAG INULIT NIYA ang mga TALATANG HINDI NIYA NAUUNAWAAN ay MAY MAPAPANIWALA SIYA sa KANYANG KAMANGMANGAN.

  ReplyDelete
 140. PAGPASENSYAHAN NA PO NATIN. KASI NGA NABILOG NA ANG UTAK NITONG BUGOK NG ISANG AKLAT NA PINULOT LANG SA TABI-TABI ANG ARAL. GANYAN TALAGA NASA UGAT YATA NG MGA ITO ANG PAMIMIRATA EH.

  ReplyDelete
 141. Muslim;
  Para po ba ipakita nya sa atin na mas magaling pa sya kay sa mga sumusulat ng Bibliya? And that those who write the Bible are all FAILURES (including God) for not explaining the same? Minsan pa po na IQUOTE ko sa inyo ang mga nasabing Talata without giving any Interpretations like what Cenon Bibe did.

  Cenon Bibe;
  Ang GINAWA nitong PALAMURANG BALIK ISLAM ay NANGANGARAP na lang SIYA na KAPAG INULIT NIYA ang mga TALATANG HINDI NIYA NAUUNAWAAN ay MAY MAPAPANIWALA SIYA sa KANYANG KAMANGMANGAN.

  AYUN, NAGPAULIT-ULIT NA NAMAN.

  HINDI KASI NASAGOT at HINDI NATUTULAN ang mga PALIWANAG NATIN.

  Ang GINAWA nitong PALAMURANG BALIK ISLAM ay NANGANGARAP na lang SIYA na KAPAG INULIT NIYA ang mga TALATANG HINDI NIYA NAUUNAWAAN ay MAY MAPAPANIWALA SIYA sa KANYANG KAMANGMANGAN.

  Muslim;
  TAlata daw po mga giliw na taga subaybay na hindi nauunawaan ayun kay cenon Bibe; ito po ang kanyang pagkasabi: "TALATANG HINDI NAUUNAWAAN (mula sa BIBLIYA?) ay MAY MAPAPANIWALA SIYA sa KANYANG KAMANGMANGAN." Mga giliw na taga subaybay ano po kaya ang katibayan sa CLAIMED nitong si Cenon Bibe na UNAWA nya talaga ang BIBLiya meron po kaya syang Certipiko na nagmula pa sa Langit para PAtunay na sya ay isa sa mga nakakaunawa ng Bibliya? Kong ang Bibliya po ay totoong salita ng Dios at ito ay IBINIGAY ng Dios upang gabayan ang TAO tungo sa matuwid na landas dapat po na ang Librong ito ang Bibliya, ay sakop ang kaisipan ng bawat tao! Dapat po na ang Bibliya ay nauunawaan ng lahat / tao, mapa-bata, matanda, may di sapat na pinag-aralan, o sa mga sik-sik ng kaalaman, sa mga mahihirap, o sa mga mayayaman! Dapat na ang Salita ng Dios o ang Bibliya ay nauunawaan ng lahat na klase o antas ng Tao! Yon po ang isang katangian ng totoong salita ng Dios! hindi po ito ipagbabawal basahin! Katulad ng Ginagawa ng ibang SIMBAHAN na pinagbabawalan ang kanilang members na bumasa ng Bibliya!

  Kong ang Bibliya po ay totong salita ng dios bakit ito ipinagbabawal ng SIMBAHAN na basahin ng karamihan noon? at kong mayroong isang nagbabasa ng Bibliya at iba ang pakahulogan sa kanilang pinaniniwalaan ay tiyak na sasabihin nila na ang naturang nagbabasa na iyon ay hindi ginabayan ng Espirito Santos! Tama po ba? Now ngayon kong ang Bibliya ay totong salita o pangungusap ng Dios! Bakit po sila silang mga nagbabasa nito ay hindi mapag-isa ng Salita o ng Bibliya na ito na galing pa daw po sa Dios? All Bible Readers in the World today are all CONFUSEd in this so called word of God as claimed or the Bible! Why? Is the Bible which claimed to be from God is really a guidance to mankind? or a TEST of their FAITH? Kong ang mga tao po sana ay may ganito lamang na pag-iisip tyak marami na siguro sa ngayon ang nananaliksik ng Katotohanan!

  Iyon na lamang po at hanggang sa susunod!

  ReplyDelete
 142. JIMMY SWAGGART CAUGHT WITH PROSITUTES.

  http://www.youtube.com/watch?v=WkII_6NwTmI

  Christian Televangelist Scandals
  (they are ALL BIBLE base)

  http://www.youtube.com/watch?v=cIjwXhSqc3g

  http://www.youtube.com/watch?v=vYyiwN-kMHs

  ReplyDelete
 143. hoy mga muslim na mga tirorista na mana sa propetang pidophelia heheh tigilan nyu na pag post ng links youtube tingin kyo sa salamin mukha nyo plang iskandalo na heheh terorista

  ReplyDelete
 144. Cenon Bibe;
  Ganyan po talaga kung WALANG ALAM. Kaya NAPAKADALI NIYANG NAITALIKOD sa TUNAY na DIYOS.

  Ang PALUSOT NIYA ay sa paraan ng PAGTATANONG.

  Ano raw po ang "PANGALAN" na tinutukoy riyan?

  Ang tinutukoy po ay ang NAG-IISANG NGALAN ng DIYOS, ang YAHWEH.

  28Ang YAHWEH ang IISANG NGALAN o PANGALAN ng TATLONG PERSONA ng IISANG DIYOS. (Mt:19)


  Muslim;
  Hahahahahahaha! wala daw pong alam mga giliw na taga subaybay, pero sa katotohanan mga giliw na taga subaybay hanggang sa kasalukoyan ay hindi pa rin masagot nitong si Cenon Bibe ang katanongan ng isang muslim, na kong saan nagtatanong po sa kanya patungkol sa Bibliya sa kabila ng kanyang pgyayabang na isa daw po syang Bible expert! Ang naging katanungan po ng katext nya pong iyon ay; KONG ILANG WORDS at LETTERS meron ang Bibliya nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay. Mga giliw na taga subaybay kong hindi po ako nagkakamali ang katanungan pong iyon ay noon pa po'ng 2008 pero hanggang sa kasalukoyan ay wala pa rin po'ng kasagotan itong si Cenon Bibe! Kong patungkol sa Bibliya ay kapus na kapus na po ang kaalaman nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay eh sa mga katangian pa kaya at pagkilala sa totong Dios ay magawa nya mga giliw na taga subaybay?

  May mga katangahan po syang mga sinasabi patungkol sa Dios na ang Dios daw po ay mayroong hindi PINAPANSIN o KINAKAUSAP mga giliw na taga subaybay! Sa isang Tao po na may sapat na kaalaman patungkol sa katangian ng TOTOONG Dios ay hindi po magawang sabihin ang mga ganoon KATANGAHAN at KABOBOHAN mga giliw na taga subaybay! So sa mga KATANGAHANG pinagsasabi nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay hindi na po sya umubra sa ating batayan o panukat! Sya po ang TOTOONG walang nalalaman patungkol sa TOTOONG Dios at sa kanyang Bibliya mga giliw na taga subaybay!

  Mayroon po syang sinasabi na ganito mga giliw na taga subaybay;,

  "Ang tinutukoy po ay ang NAG-IISANG NGALAN ng DIYOS, ang YAHWEH."

  Napansin nyo po ba mga giliw na taga subaybay? iisang pangalan daw po yan ng Dios, ang YAHWEH daw po! so dahil sa meron syang iisang dios daw na naging tatlo siguro po ang YAHWEH na yan ay pangalan na rin ni Jesu-Kristo? at ng Espirito Santo? ganon po ba yon? Kasi po di po ba pinagpipilitan nitong si Cenon Bibe na mayroon lamang IISANG PANGALAN ang Dios?

  Ito pa po ang paninindigan nitong TANGANG si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay;

  "28 Ang YAHWEH ang IISANG NGALAN o PANGALAN ng TATLONG PERSONA ng IISANG DIYOS. (Mt:19)"

  Napakalinaw po hindi po ba mga giliw na taga subaybay? Pero po wala po tayong mababasa na ganoon sa Matt 19:28? Meron po ba kayong nababasang YAHWEH mga giliw na taga subaybay mula sa nasabing TALATA na binigay nitong Tangang si Cenon Bibe? Wala naman po hindi po ba? Ito po bang si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay ay nagsasabi kaya ng katotohanan? o pawang kasinungalingan?

  Bueno po ang bahalang humusga sa KATANGAHAN ng taong iyan! Tatalakayin po natin ang patungkol sa YAHWEH at yong dios na kinilala nitong si Cenon Bibe na mayroon daw pong HINDI Pinapansin at hindi KINAKAUSAP mga giliw na taga subaybay? Ganon po ba ang pagkakilala ninyo sa totong Dios mga giliw na taga subaybay? Sino kaya itong dios na ito na syang kinilala nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay? Yan po ang alamin natin mga giliw na taga subaybay!

  Hanggang dito na lamang po muna, hanggang sa susunod po! At mabuhay po tayong nananaliksik ng KATOTOHANAN!

  ReplyDelete
 145. TRUE GOD NOT PARTIAL
  If God Almighty is not partial to His creatures with regards to material blessings like - FRESH-AIR, RAIN, SUNSHINE ETC., why should He be partial in regard to His spiritual blessings (THE GUIDANCE OF GOD)? He has not been partial! There is no Nation or Language group on EARTH who does not know God by some name. This knowledge was given by the Creator Himself through the lips of His chosen messengers. The names of a very of these messengers we know, the rest have been lost or clouded in superstition.

  Though all theology (knowledge of God) originated with God, mankind played fast and loose with those PURE and HOLY concepts, adding frills and adornments where no embellishments was needed - it despoiled the Language. In the words of Mrs Ellen G. White, a "prophetess" of the 7th Day Adventist Movement, in her Bible Commentary it is said;

  "LEARNED MEN HAD IN SOME INSTANCES CHANGED THE WORDS, THINKING THAT THEY WERE MAKING IT PLAIN, WHEN IN REALITY THEY WERE MYSTIFYING THAT WHICH WAS PLAIN."

  In the Religion Annals of the world, the Jewish and Christian Scriptures called the Holy Bible abound with graphic examples of portraying God after man's own pattern:

  IMPERFECT DESCRIPTIONS OF GOD:

  LIKE A MAN (Gen 11:5)
  "And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of men builded."

  MOSES SEES GOD'S BACK PARTS? (Exodus 33: 23)
  "And I will take away mine hand, and thou shalt see my back parts: but my FACE shall not be seen."

  (now ngayon Cenon Bibe saan yong talata mo na sinasabi mong si moses ay face to face na nakikipag-usap sa Dios? hindi pa rin po ba kontra-kontra talaga ang Bibliya mo Cenon Bibe?)

  WRESTLES WITH JACOB (Gen 32:28)
  "And He (God) said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a prince hast thou power with God and with men, and has prevailed."

  LIKE A DRUNK (Psalm 78:65)
  "Then the Lord awakened as one out of sleep, and like a mighty man that shouteth by reason of WINE."

  (oh dito lasinggo na naman ang dios mo? katangian ng dios ba talaga yang binanggit na yan sa Psalm 78:65? nagtatanong lamang po!)

  REGRETS MAKING MAN (Gen 6:6)
  "And it repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him at his heart."

  (Dios nagsisi? anong klaseng dios ito? isn't God all knowing? God knows everything! hindi po ba? anong klaseng dios itong binabanggit ng Bibliya ngayon?! ito kaya ang dios na pinaniniwalaan nitong si Cenon Bibe? kaya naman pala eh! sumasala talaga kapag ganito ang kikilalanin mong dios!)

  RESTED AND REFRESHED
  ".... in the six days the Lord made heaven and earth, and on the seveNth day rested AND WAS REFRESHED."

  Out of the encyclopedia of 73 Books of the Roman Catholics and the 66 Books of the Protestants called the "BIBLE" endless number of quotations can be culled to fill a book larger than this publication to illustrate man's various imperfect descriptions of God. The above partials example will suffice, I hope.

  ReplyDelete
 146. COMMON ORIGIN
  What is YHWH and what is ELOHIM? Since the Jews didn't use vowels in that particular YHWH sino naman po kaya ang nag-utos ng mga Kristyano para lagyan ng vowels ang YHWH ito po ang TETRAGRAMMATON / FOUR LETTER ang YHWH or ang tinatawag nilang or pakahulogan ng TETRA in Greek means FOUR, and GRAMMATON means LETTERS which simply means "a Four Letter words." and since d Jews did not articulate the word YHWH for centuries, and even the Chief Rabbis would not allow the ineffable to be heard, they have forfeited the rights to claim dogmatically how the word is to be sounded.

  But to our surprised on the Contrary from the one who really received the message e.g YHWH who never articulate the same for Century! Now come the Christians expounding the word e.g YHWH from their own understanding without God's dictations and from their own understanding now the Word YHWH becomes YaHWeH with a little addition and invention from their own! Remember mga giliw na taga subaybay, those vowels that was added was not God's dictations! Yan po ay embento po lamang nila! ng mga Kristyano lalong-lalo na po ang simbahang katoliko! They are adding something to the ORIGINAL to CORRUPT it!

  Yan lamang po at mabuhay po kayo!

  ReplyDelete
 147. Cenon Bibe;
  TUWIRAN at DIREKTA pong SINASABI ng PANGINOONG HESUS na ang AMA ang HINDI NARIRINIG at HINDI NAKIKITA. TUGMA sa Ex33:20.

  Muslim;
  Oh di inamin din nitong si Cenon Bibe na ito na hindi talaga nakikita ang Totoo at Nag-iisang Dios! Sa kanya mo mismo nanggagaling mga giliw na taga subaybay at ito po mismo ang sabi nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay;

  "TUWIRAN at DIREKTA pong SINASABI ng PANGINOONG HESUS na ang AMA ang HINDI NARIRINIG at HINDI NAKIKITA. TUGMA sa Ex33:20."

  Oh ngayon Cenon Bibe hihirit ka pa? eh sukol na sukol ka na eh! Magpapalusot ka pa ba?

  Cenon Bibe;
  Pero PAANO NATIN NAKIKILALA ang DIYOS?

  Sa PAMAMAGITAN ng DIYOS ANAK na si HESU KRISTO.

  Muslim;
  Mga giliw na taga subaybay KATANGAHANG paglalahad po ng KamangMangan nitong si Cenon Bibe! Cenon Bibe ganito po lamang kadali yon, magbibigay po ako ng halimbawa mga giliw na taga subaybay; Ang lahat po bang kaibigan o kakilala nitong si Cenon Bibe jr. ay Kaibigan at Kakilala din po ba ni Cenon Bibe Sr.? Ha? mga giliw na taga subaybay? Ganon lamang po kadali yon para maunawaan ng mga Taong may tamang pag-iisip! Pero tila hirap na hirap na po itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay, papaano po kasi itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay ay may tama na po sa Isip!


  Cenon Bibe;
  Si HESUS ang IMAHEN ng DIYOS (Col 1:15) kaya SIYA ang NAKIKITA ng TAO. Si HESUS din ang SALITA (Jn1:1) kaya naman Siya ang NARIRINIG ng TAO. Pero ang mga SALITANG NARIRINIG kapag NAGSASALIA si HESUS ay sa AMA. (Jn14:24)

  Muslim;
  Ang sabi po nitong si Cenon Bibe nga giliw na taga subaybay; "Si HESUS ang IMAHEN ng DIYOS" Eh mawalang galang na po, ikaw po ba Cenon Bibe IMAHEN ka ba ng isang UNGGOY? nagtatanong lamang po! ... at ito pa po ang unawa nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay;
  "Si HESUS din ang SALITA (Jn1:1) kaya naman Siya ang NARIRINIG ng TAO. Pero ang mga SALITANG NARIRINIG kapag NAGSASALIA si HESUS ay sa AMA. (Jn14:24)"
  Mga giliw na taga subaybay ang naririnig po ba ng mga tao ay ang Dios mismo na nagsasalita? o ang mensahero na si Jesu-Kristo na nagsasalita ng mga inuutus ng Dios sa kanya? Na gaya din naman ng ibang mga propeta na nauna pa sa kanya; basa po tayo ng talata mula sa bibliya!; John 12:49 & John 13:15-16 napakalinaw po na sinasabi ni Kristo mula sa talatang (15) ito na sya ay isa lamang halimbawa na dapat gayahin ng Tao (par maging dios din ang Tao? hindi po! bagkus) upang makamit natin ang buhay na walang hanggang! At inaamin din po mula sa talata (16) na si Jesu-Kristo ay isang ALIPIN ng totoo at nag-iisang Dios na kailan man hindi pwedeng pumantay sa Dios! Uanwain mo lamang ang mga nasabing talata Cenon Bibe! at ng hindi ka naman nagkakalat!

  ReplyDelete
 148. Cenon Bibe;
  TUWIRAN at DIREKTA pong SINASABI ng PANGINOONG HESUS na ang AMA ang HINDI NARIRINIG at HINDI NAKIKITA. TUGMA sa Ex33:20.

  Muslim;
  Oh di inamin din nitong si Cenon Bibe na ito na hindi talaga nakikita ang Totoo at Nag-iisang Dios! Sa kanya mo mismo nanggagaling mga giliw na taga subaybay at ito po mismo ang sabi nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay;

  "TUWIRAN at DIREKTA pong SINASABI ng PANGINOONG HESUS na ang AMA ang HINDI NARIRINIG at HINDI NAKIKITA. TUGMA sa Ex33:20."

  Oh ngayon Cenon Bibe hihirit ka pa? eh sukol na sukol ka na eh! Magpapalusot ka pa ba?

  Cenon Bibe;
  Pero PAANO NATIN NAKIKILALA ang DIYOS?

  Sa PAMAMAGITAN ng DIYOS ANAK na si HESU KRISTO.

  Muslim;
  Mga giliw na taga subaybay KATANGAHANG paglalahad po ng KamangMangan nitong si Cenon Bibe! Cenon Bibe ganito po lamang kadali yon, magbibigay po ako ng halimbawa mga giliw na taga subaybay; Ang lahat po bang kaibigan o kakilala nitong si Cenon Bibe jr. ay Kaibigan at Kakilala din po ba ni Cenon Bibe Sr.? Ha? mga giliw na taga subaybay? Ganon lamang po kadali yon para maunawaan ng mga Taong may tamang pag-iisip! Pero tila hirap na hirap na po itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay, papaano po kasi itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay ay may tama na po sa Isip!


  Cenon Bibe;
  Si HESUS ang IMAHEN ng DIYOS (Col 1:15) kaya SIYA ang NAKIKITA ng TAO. Si HESUS din ang SALITA (Jn1:1) kaya naman Siya ang NARIRINIG ng TAO. Pero ang mga SALITANG NARIRINIG kapag NAGSASALIA si HESUS ay sa AMA. (Jn14:24)

  Muslim;
  Ang sabi po nitong si Cenon Bibe nga giliw na taga subaybay; "Si HESUS ang IMAHEN ng DIYOS" Eh mawalang galang na po, ikaw po ba Cenon Bibe IMAHEN ka ba ng isang UNGGOY? nagtatanong lamang po! ... at ito pa po ang unawa nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay;
  "Si HESUS din ang SALITA (Jn1:1) kaya naman Siya ang NARIRINIG ng TAO. Pero ang mga SALITANG NARIRINIG kapag NAGSASALIA si HESUS ay sa AMA. (Jn14:24)"
  Mga giliw na taga subaybay ang naririnig po ba ng mga tao ay ang Dios mismo na nagsasalita? o ang mensahero na si Jesu-Kristo na nagsasalita ng mga inuutus ng Dios sa kanya? Na gaya din naman ng ibang mga propeta na nauna pa sa kanya; basa po tayo ng talata mula sa bibliya!; John 12:49 & John 13:15-16 napakalinaw po na sinasabi ni Kristo mula sa talatang (15) ito na sya ay isa lamang halimbawa na dapat gayahin ng Tao (par maging dios din ang Tao? hindi po! bagkus) upang makamit natin ang buhay na walang hanggang! At inaamin din po mula sa talata (16) na si Jesu-Kristo ay isang ALIPIN ng totoo at nag-iisang Dios na kailan man hindi pwedeng pumantay sa Dios! Uanwain mo lamang ang mga nasabing talata Cenon Bibe! at ng hindi ka naman nagkakalat!

  ReplyDelete
 149. Cenon Bibe;
  So, NAKITA po ang DIYOS.

  Muslim;
  Kontra na po yan sa Bibliya Cenon Bibe! ang totong Dios ang issue dito at hindi kailan man ang Pekeng dios!


  Cenon Bibe;
  Iyan ang SA PAMAMAGITAN ng DIYOS ANAK na si HESUS.

  Ang HINDI NAKIKITA ay ang DIYOS AMA.


  Muslim;
  Na syang totoo at tunay na nag-iisang Dios, na syang ipinakilala ni Jesu-Kristo mismo sa John 17:3-4

  Cenon Bibe;
  NAPAKADALI pong MAUNAWAAN, di po ba? WALANG KONTRA-KONTRA.

  ALAM at KILALA NA po kasi NATIN ang HOLY TRINITY.

  Muslim;
  Walang kontra-kontra? Ayon lamang po yan sa katangahan at baluktot mong unawa Cenon Bibe!

  Cenon Bibe;
  Sa mga HINDI NAKAKAKILALA sa TRINIDAD--tulad po nitong BALIK ISLAM--ay "KONTRA-KONTRA" pa rin iyan.

  Muslim;
  Not even the Bible teach the trinity vividly as stupidly claimed by Cenon Bibe! balibaliktarin man ninyo ang Bibliya hindi po ninyo makikita ang ang katuroan na trinity dyan, also try search the word if there's any in your bible!

  HINDI KASI NILA KILALA ang NAG-IISANG TUNAY na DIYOS. At DIYAN SILA KAWAWA.  Ngayon, ang TIYAK na BABALUKTUTIN na naman nitong BALIK ISLAM ay ang TRINIDAD.

  Sasabihin NIYA na TATLO pala ang DIYOS ng KATOLIKO o ng KRISTIYANO.

  WALANG KATAPUSANG PAMBABALUKTOT po ang STRATEGY ng BALIK ISLAM na ito.

  IISA po ang DIYOS at TATLO ang KANYANG PERSONA. Ang PERSONA ang TATLO, HINDI ang DIYOS.

  Ang BAWAT PERSONA ay DIYOS pero IISA SILA. (Mt28:19, Jn10:30)

  ReplyDelete
 150. hindi ko po alam kung importante pang malaman kung ilang words ang Bible, dahil hindi nman po iisa lang ang salin nito, eh sa Koran po ba, ilan po ang words?? and does it really matters? in what sense?

  Pakisagot lang po salamat.

  ReplyDelete
 151. Angel Gabriel who foretold the birth of Son of God is the REAL angel of true God and NOT Jibril (Gabriel's supposed counterpart in Islam), the (apocryphal) false angel who supposedly claimed he is an angel messenger of God, he (Jibril) who was witnessed by ONLY ONE person (Muhammad who wage wars and did not perform any HUMANISTIC miracles), who unlike sinless Jesus Christ who was witnessed by MANY and brought messages DIRECTLY from God to the people and NOT directly from an "angel".

  He (Jibril) the so-called "angel" who revealed Qur'an, which contains the world’s MOST vicious "religious" commandments: Surahs 2.178, 2.191, 2.193, 2.194, 2.216, 2.217, 4.74, 4.89, 4.91, 4.92, 4.104, 5.33, 5.38, 5.45, 8.12, 8.16, 8.17, 8.39, 8.65, 9.5, 9.12, 9.14, 9.29, 9.30, 9.36, 9.123, 22.39, 33.25, 33.61, 47.4, 48.16, 61.4, etc., which were the very OPPOSITE of God's 10 commandments and what Jesus Christ has said: "But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you."

  The coming of false angel and prophets were foretold: "But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them—bringing swift destruction on themselves. Many will follow their shameful ways and will bring the way of truth into disrepute. In their greed these teachers will exploit you with stories they have made up. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping." (2 Peter 2:1-3).

  ALL DEVILS CAN FORM IN ANY SHAPES and mislead any humans into thinking that he is holy by presenting good scriptures by "supposed" God while smoothly introducing evil ones. Matthew 7:15 - "Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves.

  ReplyDelete
 152. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  TAlata daw po mga giliw na taga subaybay na hindi nauunawaan ayun kay cenon Bibe; ito po ang kanyang pagkasabi: "TALATANG HINDI NAUUNAWAAN (mula sa BIBLIYA?) ay MAY MAPAPANIWALA SIYA sa KANYANG KAMANGMANGAN."

  CENON BIBE:
  INULIT pa po yung HINDI NIYA NAUUNAWAANG MGA TALATA MULA sa BIBLIYA.

  INAAKALA po NIYA na KAPAG INULIT NIYA ang mga TALATA sa BIBLIYA ay MAGMUMUKHA SIYANG MAY ALAM.

  PURO ILUSYON itong BALIK ISLAM na ITO.

  PAANO MAKAUUNAWA e MISMONG PROPETA NIYA ay HINDI NIYA MASABI kung KINAUSAP ng DIYOS.

  Kung HINDI KINAUSAP ng DIYOS ay MAKAUUNAWA PO BA TUNGKOL sa DIYOS?

  Palagay po ninyo?

  ReplyDelete
 153. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  TAlata daw po mga giliw na taga subaybay na hindi nauunawaan ayun kay cenon Bibe; ito po ang kanyang pagkasabi: "TALATANG HINDI NAUUNAWAAN (mula sa BIBLIYA?) ay MAY MAPAPANIWALA SIYA sa KANYANG KAMANGMANGAN."

  CENON BIBE:
  INULIT pa po yung HINDI NIYA NAUUNAWAANG MGA TALATA MULA sa BIBLIYA.

  INAAKALA po NIYA na KAPAG INULIT NIYA ang mga TALATA sa BIBLIYA ay MAGMUMUKHA SIYANG MAY ALAM.

  PURO ILUSYON itong BALIK ISLAM na ITO.

  PAANO MAKAUUNAWA e MISMONG PROPETA NIYA ay HINDI NIYA MASABI kung KINAUSAP ng DIYOS.

  Kung HINDI KINAUSAP ng DIYOS ay MAKAUUNAWA PO BA TUNGKOL sa DIYOS?

  Palagay po ninyo?

  ReplyDelete
 154. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  TAlata daw po mga giliw na taga subaybay na hindi nauunawaan ayun kay cenon Bibe; ito po ang kanyang pagkasabi: "TALATANG HINDI NAUUNAWAAN (mula sa BIBLIYA?) ay MAY MAPAPANIWALA SIYA sa KANYANG KAMANGMANGAN."

  CENON BIBE:
  PINATUNAYAN na naman nitong PALAMURANG BALIK ISLAM na ARAL SIYA sa PAGSISINUNGALING.

  Paki pansin po ninyo ang SINABI ko raw po.

  Ganito ang pagkaka-QUOTE ng PALAMURA:
  "TALATANG HINDI NAUUNAWAAN (mula sa BIBLIYA?) ay MAY MAPAPANIWALA SIYA sa KANYANG KAMANGMANGAN."

  GANYAN po ba ang PAGKAKASABI KO? Heto po ang MISMONG SINABI KO:
  NANGANGARAP na lang SIYA na KAPAG INULIT NIYA ang mga TALATANG HINDI NIYA NAUUNAWAAN ay MAY MAPAPANIWALA SIYA sa KANYANG KAMANGMANGAN.

  NAKITA po ba NINYO kung PAANO MAMBALUKTOT at MAGSINUNGALING ITONG TUMALIKOD kay KRISTO?

  Yung "TALATANG HINDI NIYA NAUUNAWAAN" ay GINAWA NIYANG "TALATANG HINDI NAUUNAWAAN (mula sa BIBLIYA?)"

  MAY INALIS at MAY IDINAGDAG.

  LANTARAN at WALANG KAHIYA-HIYA sa KATAWAN kapag NAGSISINUNGALING itong PALAMURANG BALIK ISLAM.

  Kaya po yata TUMALIKOD kay KRISTO ay DAHIL BAWAL MAGSINUNGALING ang KRISTIYANO e.

  Si KRISTO po KASI ang KATOTOHANAN. (John 14:6)

  Siguro sa PINASUKAN NIYA ay OKAY LANG MAGSINUNGALING. Kaya nga po WALANG HIYA-HIYA KUNG MAGSINUNGALING itong PALAMURANG BALIK ISLAM e.

  SANAY na SANAY NA SIYA e. Tingnan ninyo.

  ReplyDelete
 155. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Mga giliw na taga subaybay ano po kaya ang katibayan sa CLAIMED nitong si Cenon Bibe na UNAWA nya talaga ang BIBLiya meron po kaya syang Certipiko na nagmula pa sa Langit para PAtunay na sya ay isa sa mga nakakaunawa ng Bibliya?

  CENON BIBE:
  MALAKAS ang LOOB nitong PALAMURANG BALIK ISLAM na KWESTIYUNIN TAYO tungkol sa PAG-UNAWA sa BIBLE.

  TAYO pa ang KUKUWESTIYUNIN?

  TAYO pong mga KRISTIYANO, partikular TAYONG MGA KATOLIKO, ay MAY KAKAYANANG UMUNAWA sa BIBLIYA dahil DIYOS MISMO ang NAGPAHAYAG ng mga NASA BIBLIYA.

  DIYOS MISMO ang KUMAUSAP sa mga PROPETA at mga EBANGHELISTA na SUMULAT ng NASA BANAL NA KASULATAN. (Hebrews 1:1)

  DIYOS din MISMO ang NAKIPAG-USAP sa MGA UNANG KRISTIYANO. (Jn1:1, 14, 18)

  At ESPIRITU ng DIYOS ang TAGLAY ng mga TUNAY na KRISTIYANO at SIYA ang GABAY ng mga KRISTIYANO. (Jn16:13)

  So, DIYOS MISMO ang NAGBIBIGAY ng KAKAYANAN sa mga KRISTIYANO na UMUNAWA sa MGA KASULATAN.

  Luke 24:45
  Then he (Jesus) OPENED THEIR MINDS SO THEY COULD UNDERSTAND SCRIPTURES.

  E ITO pong PALAMURANG BALIK ISLAM? ANO po ang KARAPATANG MAGKWESTIYON sa ATIN?

  WALA.

  PAANO SIYA UUNAWA sa KASULATAN e TINALIKURAN nga NIYA si KRISTO at ang TUNAY na DIYOS.

  SIYA MISMO ay HINDI MASABI na KINAUSAP ng DIYOS ang PROPETA NIYA. HINDI NIYA MAIPAKITA na DIYOS MISMO ang NAGSUGO sa PROPETA NIYA.

  KUNG MISMONG PROPETA NIYA ay HINDI NIYA MAIPAKITA na KINAUSAP ng DIYOS ay ANO ang KARAPATAN NITONG PALAMURANG BALIK ISLAM na MAGPANGGAP na MAY ALAM sa BIBLIYA?

  SINO ang GAGABAY sa PALAMURANG BALIK ISLAM para MAUNAWAAN ang BANAL na KASULATAN?

  Kaya nga po HINDING-HINDI NIYA MAIINTINDIHAN at HINDING-HINDI MAUUNAWAAN ang BIBLIYA e.

  At dahil HINDI NIYA MAUUNAWAAN ang BIBLIYA ay ANO ang "K" NIYA na KWESTIYUNIN TAYO na mga GINAGABAYAN ng DIYOS?

  MAPAGPANGGAP na lang itong PALAMURANG BALIK ISLAM na ito.

  ReplyDelete
 156. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Kong ang Bibliya po ay totoong salita ng Dios at ito ay IBINIGAY ng Dios upang gabayan ang TAO tungo sa matuwid na landas dapat po na ang Librong ito ang Bibliya, ay sakop ang kaisipan ng bawat tao! Dapat po na ang Bibliya ay nauunawaan ng lahat / tao, mapa-bata, matanda, may di sapat na pinag-aralan, o sa mga sik-sik ng kaalaman, sa mga mahihirap, o sa mga mayayaman!

  CENON BIBE:
  BUKAS po ang BIBLIYA at KAYANG MAUNAWAAN ng KAHIT na SINONG HANDANG UMUNAWA ROON.

  MAYROON nga pong BIBLIYA para sa mga BATA e.

  NAISASALIN pa ang BIBLIYA sa LAHAT ng WIKA para MAUNAWAAN ng LAHAT.

  SINO ang HINDI NAKAUUNAWA sa BIBLIYA?>

  YUNG MGA TULAD nitong PALAMURANG BALIK ISLAM na INUUNA ang KAYABANGAN sa HALIP na PAG-UNAWA.

  Kaya AYAN PO SIYA, PAULIT-ULIT NA LANG sa mga TALATANG HINDI NIYA KAYANG UNAWAIN.


  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Dapat na ang Salita ng Dios o ang Bibliya ay nauunawaan ng lahat na klase o antas ng Tao! Yon po ang isang katangian ng totoong salita ng Dios!

  CENON BIBE:
  TAMA po. Ang TUNAY na SALITA ng DIYOS ay MAUUNAWAAN ng LAHAT.

  Ang BIBLIYA po ay PWEDENG MAUNAWAAN ng LAHAT dahil NAISASALIN sa LAHAT ng WIKA.

  Dapat po MAG-INGAT itong PALAMURANG BALIK ISLAM dahil tila QURAN ang TATAMAAN sa SINABI NIYA.

  MADALI po bang MAUNAWAAN ang AKLAT ng ISLAM?

  Ang QURAN po ay HINDI PUWEDENG ISALIN sa IBANG WIKA. TANGING sa ARABIC LANG MAISUSULAT at MABABASA ang QURAN.

  SINO LANG PO ang NAKAUUNAWA at NAKAIINTINDI sa ARABIC?

  MGA ARABO LANG at MGA NAPIPILITANG MAG-ARAL ng ARABIC.

  KUNG HINDI ARABO MAIINTINDIHAN po ba ang QURAN?

  Ano po sa palagay ninyo?

  Sabi ng PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Dapat na ang SALITA NG DIOS o ang Bibliya ay nauunawaan ng lahat na klase o antas ng Tao! Yon po ang isang katangian ng totoong salita ng Dios!

  Ngayon, KUNG HINDI MAUUNAWAAN ng LAHAT ang QURAN ay PAPASA po ba IYAN sa SINABI nitong PALAMURANG BALIK ISLAM?

  KUNG HINDI MAUUNAWAAN ng LAHAT ng TAO ang QURAN ay masasabi ba nitong PALAMURANG BALIK ISLAM na TAGLAY NIYON ang KATANGIAN ng TOTOONG SALITA ng DIOS?

  TIYAK po na HINDI NA NAMAN MAKAKASAGOT itong PALAMURANG BALIK ISLAM na ito.

  TANDAAN po NATIN YAN.


  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  hindi po ito ipagbabawal basahin! Katulad ng Ginagawa ng ibang SIMBAHAN na pinagbabawalan ang kanilang members na bumasa ng Bibliya!

  CENON BIBE:
  SINO po ang NAGBABAWAL na BASAHIN ang BIBLIYA?

  WALA po.

  E ang QURAN? MASASABI po ba na PUWEDE IYANG BASAHIN ng LAHAT?

  Dahil po HINDI IYAN PUWEDENG MAISALIN ay MASASABI ba na PINAPAYAGAN ang LAHAT na UNAWAIN ang BANAL na AKLAT ng ISLAM?

  Hindi po ba mistulang IPINAGBABAWAL IYANG BASAHIN ng LAHAT ng HINDI NAKAKAINTINDI ng ARABIC?

  Sa SOBRANG PAGMAMARUNONG nitong PALAMURANG BALIK ISLAM ay INILALAGAY NIYA sa HINDI MAGANDANG KATAYUAN ang AKLAT ng ISLAM.

  SOBRA kasing YABANG nitong PALAMURANG BALIK ISLAM, HINDI na SIYA NAG-IISIP.

  ReplyDelete
 157. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Kong ang Bibliya po ay totong salita ng dios bakit ito ipinagbabawal ng SIMBAHAN na basahin ng karamihan noon?

  CENON BIBE:
  At KAILAN NAMAN po NANGYARI IYAN?

  MAGPAKITA SIYA ng OPISYAL na ARAL ng SIMBAHANG KATOLIKO na BAWAL MAGBASA ng BIBLIYA.

  PURO po IMBENTO itong BALIK ISLAM na ITO.

  KAYA NAITALIKOD sa TUNAY na DIYOS ay dahil PURO SIYA KAYABANGAN.

  NAGKUKUNWARI na MAY ALAM pero WALA NAMAN.


  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  at kong mayroong isang nagbabasa ng Bibliya at iba ang pakahulogan sa kanilang pinaniniwalaan ay tiyak na sasabihin nila na ang naturang nagbabasa na iyon ay hindi ginabayan ng Espirito Santos!

  CENON BIBE:
  KUNG IBA ang PAKAHULUGAN sa TAMA ay DAPAT BANG PABAYAAN? O DAPAT bang ITUWID?

  Para po pala rito sa PALAMURANG BALIK ISLAM ay DAPAT HAYAAN ang NAKAKAISIP ng MALING PAKAHULUGAN sa SINASABI ng BIBLIYA.

  Kaya pala WALA MAN LANG SUMASAWAY sa KANYANG PAGSISINUNGALING at sa KANYANG PAGMUMURA.

  Sa mga BALIK ISLAM ba ay PUWEDENG GUMAWA ng MASAMA basta MANANATILING BALIK ISLAM? Ganoon po ba yon?

  ReplyDelete
 158. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Kong ang Bibliya po ay totong salita ng dios bakit ito ipinagbabawal ng SIMBAHAN na basahin ng karamihan noon?

  CENON BIBE:
  At KAILAN NAMAN po NANGYARI IYAN?

  MAGPAKITA SIYA ng OPISYAL na ARAL ng SIMBAHANG KATOLIKO na BAWAL MAGBASA ng BIBLIYA.

  PURO po IMBENTO itong BALIK ISLAM na ITO.

  KAYA NAITALIKOD sa TUNAY na DIYOS ay dahil PURO SIYA KAYABANGAN.

  NAGKUKUNWARI na MAY ALAM pero WALA NAMAN.


  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  at kong mayroong isang nagbabasa ng Bibliya at iba ang pakahulogan sa kanilang pinaniniwalaan ay tiyak na sasabihin nila na ang naturang nagbabasa na iyon ay hindi ginabayan ng Espirito Santos!

  CENON BIBE:
  KUNG IBA ang PAKAHULUGAN sa TAMA ay DAPAT BANG PABAYAAN? O DAPAT bang ITUWID?

  Para po pala rito sa PALAMURANG BALIK ISLAM ay DAPAT HAYAAN ang NAKAKAISIP ng MALING PAKAHULUGAN sa SINASABI ng BIBLIYA.

  Kaya pala WALA MAN LANG SUMASAWAY sa KANYANG PAGSISINUNGALING at sa KANYANG PAGMUMURA.

  Sa mga BALIK ISLAM ba ay PUWEDENG GUMAWA ng MASAMA basta MANANATILING BALIK ISLAM? Ganoon po ba yon?

  ReplyDelete
 159. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Tama po ba? Now ngayon kong ang Bibliya ay totong salita o pangungusap ng Dios! Bakit po sila silang mga nagbabasa nito ay hindi mapag-isa ng Salita o ng Bibliya na ito na galing pa daw po sa Dios?

  CENON BIBE:
  WALA po TALAGANG ALAM itong PALAMURANG BALIK ISLAM na ITO.

  BIBLIYA MISMO ang NAGSABI na GUGULUHIN ng DEMONYO ang MGA TAMANG ARAL.

  Galatians 1:7
  Evidently SOME PEOPLE are THROWING YOU INTO CONFUSION and are TRYING TO PERVERT THE GOSPEL OF CHRIST.

  BIBLIYA po ba ang LUMILITO sa TAO?

  HINDI po.

  Ang LUMILITO sa TAO ay ang mga TAO na BUMABALUKTOT sa SINASABI ng EBANGHELYO, tulad nitong PALAMURANG BALIK ISLAM na ITO.

  At KUNG GUSTO pa NITONG PALAMURA na MALIGTAS ang KANYANG KALULUWA ay MAGBABAGONG BUHAY na SIYA.

  Sinasabi po sa Galatians 5:10
  I am confident in the Lord that you will take no other view. THE ONE WHO IS THROWING YOU INTO CONFUSION WILL PAY THE PENALTY, whoever he may be.


  So, SINASADYA po TALAGA ng DEMONYO na GULUHIN ang PAGKAUNAWA sa MGA KASULATAN.

  At AYON din MISMO sa BIBLIYA ay MARAMI ang MAILILIGAW ng mga BULAANG MANGANGARAL at BULAANG PROPETA na LILIKHA ng KALITUHAN sa mga TAO.

  Matthew 24:4-5, 11, 24
  Jesus said to them in reply, "See that no one deceives you.

  For many will come in my name, saying, 'I am the Messiah,' and they will deceive many.

  Many false prophets will arise and deceive many;

  False messiahs and false prophets will arise, and they will perform signs and wonders so great as to deceive, if that were possible, even the elect.


  SINASABI rin po ng BIBLIYA kung SAAN MANGGAGALING ang mga BULAANG PROPETA.

  Matthew 24:26
  So if they say to you, 'He is in the DESERT,' do not go out there; if they say, 'He is in the inner rooms,' do not believe it.

  ITANONG po NATIN kung SAAN NAGMULA ang mga BUMABALUKTOT sa BIBLIYA sa NGAYON at yung LUMILITO sa TAO.

  BASAHIN po natin ang Mt24:16 at MAKIKITA po NATIN.

  ReplyDelete
 160. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  All Bible Readers in the World today are all CONFUSEd in this so called word of God as claimed or the Bible! Why? Is the Bible which claimed to be from God is really a guidance to mankind? or a TEST of their FAITH? Kong ang mga tao po sana ay may ganito lamang na pag-iisip tyak marami na siguro sa ngayon ang nananaliksik ng Katotohanan!

  CENON BIBE:
  Ang mga NALILITO lang po sa BIBLIYA ay ang mga NALOKO ng mga BULAANG PROPETA at BULAANG MANGANGARAL.

  SINABI na po MISMO ng BIBLIYA na MANGYAYARI IYAN.

  Iyan po ang PATUNAY na TUNAY na sa DIYOS ang BIBLIYA.

  Ang mga TUNAY pong SUMUSUNOD sa BIBLIYA ay MAAAYOS ang PAMUMUHAY. MAPAYAPA. TAHIMIK.

  Kaya nga po GINUGULO ng mga HINDI SUMUSUNOD sa BIBLIYA e.

  E ang AKLAT po ng IPINALIT nitong PALAMURANG BALIK ISLAM sa BIBLIYA? MASASABI ba NIYANG NAGDALA ng KALIWANAGAN sa LAHAT ng TAO?

  ANO po ang NAG-IISANG AKLAT na NAGDADALA ng KAGULUHAN NGAYON sa MUNDO? BIBLIYA po ba?

  BIBLIYA po ba ang DAHILAN ng MALAGANAP na PAGPATAY at KRIMINALIDAD? MGA KRISTIYANO po ba ang GUMAGAWA ng mga IYAN?

  KAYO po ang SUMAGOT.

  ReplyDelete
 161. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Muslim;
  Hahahahahahaha! wala daw pong alam mga giliw na taga subaybay, pero sa katotohanan mga giliw na taga subaybay hanggang sa kasalukoyan ay hindi pa rin masagot nitong si Cenon Bibe ang katanongan ng isang muslim, na kong saan nagtatanong po sa kanya patungkol sa Bibliya sa kabila ng kanyang pgyayabang na isa daw po syang Bible expert! Ang naging katanungan po ng katext nya pong iyon ay; KONG ILANG WORDS at LETTERS meron ang Bibliya nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay.

  CENON BIBE:
  BUMALIK na naman po sa WALANG KWENTANG TANONG itong PALAMURANG BALIK ISLAM na ITO. HEHE.

  E ANO NGAYON kung ILAN ang WORDS at LETTERS ng BIBLIYA?

  WALA po IYANG KINALAMAN sa KALIGTASAN.

  NAKITA po NINYO kung GAANO KAWALANG ALAM at kung GAANO KAWALANG KWENTA ITONG BALIK ISLAM na ITO?

  WORDS at LETTERS po siguro ay MAHALAGA sa AKLAT NILA.

  ITANONG po NATIN: ILAN ang WORDS at LETTERS sa QURAN?

  MAKIKITA po NINYO, WALANG MAISASAGOT itong PALAMURANG BALIK ISLAM. Ni HINDI nga NIYA ALAM kung ALIN sa MARAMI at SARI-SARING ARABIC VERSIONS ng QURAN ang DAPAT NILANG PANIWALAAN e.

  HINDI nga NIYA ALAM kung ILAN ang ARABIC VERSION ng QURAN e.

  Tapos po ay MAGYAYABANG na AKALA po NINYO ay MAY ALAM.

  NUMERO UNO namang IGNORANTE. Hehe

  ReplyDelete
 162. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  May mga katangahan po syang mga sinasabi patungkol sa Dios na ang Dios daw po ay mayroong hindi PINAPANSIN o KINAKAUSAP mga giliw na taga subaybay!

  CENON BIBE:
  ITO po MISMONG PALAMURANG BALIK ISLAM na ITO ang NAGPATUNAY na MAY HINDI PINANSIN at HINDI KINAUSAP ang DIYOS e.

  Ang mga TUNAY na PROPETA na NASA BIBLIYA ay PINANSIN at KINAUSAP ng DIYOS.

  SINO naman po ang HINDI PINANSIN at HINDI KINAUSAP?

  Itanong po NINYO sa PALAMURANG BALIK ISLAM kung PINANSIN at KINAUSAP ng DIYOS ang PROPETA NIYA.

  Tingnan po ninyo kung MAKAKASAGOT ng "OO, PINANSIN at KINAUSAP ng DIYOS ang PROPETA KO."

  ReplyDelete
 163. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Sa isang Tao po na may sapat na kaalaman patungkol sa katangian ng TOTOONG Dios ay hindi po magawang sabihin ang mga ganoon KATANGAHAN at KABOBOHAN mga giliw na taga subaybay!

  CENON BIBE:
  NAGHAMBOG na naman itong PALAMURANG BALIK ISLAM.

  PAANO NIYA MALALAMAN ang KATANGIAN ng TOTOONG DIYOS e MISMONG PROPETA NIYA ay HINDI NIYA MASABI kung KINAUSAP ng DIYOS?

  KAYO po ba MANINIWALA na MAY ALAM sa DIYOS itong PALAMURANG BALIK ISLAM kung ang MISMONG PROPETA NIYA ay HINDI NIYA MASABI kung NAKAUSAP MAN LANG ang TUNAY na DIYOS?

  SINO po ang LALABAS na BOBO?

  TAYO na NANINIWALA sa mga PROPETA na KINAUSAP at SINUGO MISMO ng DIYOS o ang NANINIWALA sa PROPETA na HINDI MAN LANG MASABI kung KINAUSAP o SINUGO MISMO ng DIYOS?

  ReplyDelete
 164. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Napakalinaw po hindi po ba mga giliw na taga subaybay? Pero po wala po tayong mababasa na ganoon sa Matt 19:28? Meron po ba kayong nababasang YAHWEH mga giliw na taga subaybay mula sa nasabing TALATA na binigay nitong Tangang si Cenon Bibe? Wala naman po hindi po ba?

  CENON BIBE:
  MARAMI po ang NASUSUKA NA sa KAMANGMANGAN at KABABAWAN ng PAG-IISIP nitong BALIK ISLAM pero PAGTIYAGAAN na lang po NATIN.

  BAKA ISIPIN pa NIYA na TAMA SIYA ay LALONG MATIYAK ang PAGKAHULOG NIYA sa IMPIERNO.

  WALA raw MABABASANG "YAHWEH" sa Mt28:19.

  Ang tanong po ay ANO YUNG "NGALAN" na BINANGGIT DIYAN?

  E di YAHWEH.

  HINDI po MAKASAGOT at HINDI MAKATUTOL sa SAGOT NATIN kaya GUMAWA na naman ng TANONG ng INUTIL e. HEHE.

  Muli po ay PAGPASENSIYAHAN po NATIN ang KABABAWAN ng ISIP ng PALAMURANG BALIK ISLAM.

  Kung MALINAW po ang PAG-IISIP NIYAN ay HINDI po TUMALIKOD kay KRISTO IYAN.

  ReplyDelete
 165. ANONYMOUS:
  Though all theology (knowledge of God) originated with God, mankind played fast and loose with those PURE and HOLY concepts, adding frills and adornments where no embellishments was needed - it despoiled the Language. In the words of Mrs Ellen G. White, a "prophetess" of the 7th Day Adventist Movement, in her Bible Commentary it is said;

  "LEARNED MEN HAD IN SOME INSTANCES CHANGED THE WORDS, THINKING THAT THEY WERE MAKING IT PLAIN, WHEN IN REALITY THEY WERE MYSTIFYING THAT WHICH WAS PLAIN."

  CENON BIBE:
  BAKIT po kay ELLEN G. WHITE KAYO nagko-QUOTE?

  TUNAY po bang PROPETA YAN?

  Yung TUNAY na PROPETA po ang I-QUOTE NINYO.

  ReplyDelete
 166. ANONYMOUS:
  IMPERFECT DESCRIPTIONS OF GOD: ...

  CENON BIBE:
  At SINO naman po ang MAKAKAGAWA ng PERFECT na DESCRIPTION sa DIYOS?

  WORDS by THEMSELVES are LIMITED by MAN'S UNDERSTANDING of THEM.

  ULTIMATELY, NO ONE CAN MAKE a PERFECT DESCRIPTION of GOD.

  NANANAGINIP at NAG-IILUSYON po ang NAGSASABI na KAYA NIYANG BIGYAN ng PERFECT DESCRIPTION ang DIYOS.

  SORRY po pero dahil diyan ay NAGPAPAKITA po ITONG si ANONYMOUS ng IGNORANCE sa mga SINASABI NIYA.

  ReplyDelete
 167. Anonymous said...

  hindi ko po alam kung importante pang malaman kung ilang words ang Bible, dahil hindi nman po iisa lang ang salin nito, eh sa Koran po ba, ilan po ang words?? and does it really matters? in what sense?

  Pakisagot lang po salamat.

  Answer;
  It matters in the Koran because Muslims memorized them and recite their Koran in their prayers Five (5) times or more everyday
  Check this this link a little boy reciting the Qur'an;

  http://www.youtube.com/watch?v=G_DYaQqajJk

  http://www.youtube.com/watch?v=E0ULNFTUBNg

  http://www.youtube.com/watch?v=ZExuGqq0_5w

  Ikaw na nagtatanong ilang taon ka na ngayon brod/sis ilang chapter na po ng Bibliya ang na memorized mo, kong meron man? ilan na? Hindi po ba kayo nahihiya para sabihin nyo na magaling kayo sa Bibliya pero kahit isang chapter ng Bibliya ninyo eh wala kayong nakabesa or namemorized? Kong may mga hiya pa kayong natitira sa inyong sarili ang mabuti sa inyo manahimik nalang!

  ReplyDelete
 168. CENON BIBE:
  At SINO naman po ang MAKAKAGAWA ng PERFECT na DESCRIPTION sa DIYOS?

  WORDS by THEMSELVES are LIMITED by MAN'S UNDERSTANDING of THEM.

  ULTIMATELY, NO ONE CAN MAKE a PERFECT DESCRIPTION of GOD.

  Muslim;
  Mga giliw na taga subaybay, pag-aamin po ng TANGANG si Cenon Bibe! ito po ang sabi ng Tangang si Cenon Bibe;

  "At SINO naman po ang MAKAKAGAWA ng PERFECT na DESCRIPTION sa DIYOS?"

  Mga giliw na taga subaybay hindi po ba pinagdidiinan nitong si Cenon Bibe na ang kanyang mga kinikilalang propeta ay nakakausap face to face ang Dios? Pero bakit po tila nagbago na ngayon ang ihip ng hangin para sabihin nya na wala daw pong makapagbigay ng

  "PERFECT na DESCRIPTION sa DIYOS?"

  infact nilinaw pa po nitong si Cenon Bibe ang kanyang paliwanag mga giliw na taga subaybay; at ito po ang kanyang malinaw na sinasabi!:

  "ULTIMATELY, NO ONE CAN MAKE a PERFECT DESCRIPTION of GOD."

  Eh ano po kaya ang nangyayari ng mga propetang ipinagmamalaki nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga na FACE to FACE pa daw po na nakikipag-usap sa Dios? Nakapikit po kaya ang mga nasabing propeta na kinilala nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay habang nakikipag-usap sa Dios? Nagtatanong lamang po!

  Malinaw din po na ang mga propetang binanggit nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay ay may mga kasulatan na iniwan sa sangkataohan (ang BIBLIYA po!!) Hindi po ba? Katulad na lamang po ni Moses na syang ipinagdidiinan pa nitong si Cenon Bibe na nakakusap daw po ng FACE to FACE ang Dios pero bakit tila naging Failure pa rin po si Moses para ilarawan sa atin ang "PERFECT DESCRIPTION ng GOD?"

  Mga giliw na taga subaybay sa punto pong ito iinawan ko po sa inyo ang pasya! Kong sa sino ang nagsasabi ng Totoo si Moses kaya o si Cenon Bibe? Kayo na po ang bahalang humusga sa katangahan nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay.

  Hanggang sa susunod po! at mabuhay po kayo!

  ReplyDelete
 169. Muslim;
  at kong mayroong isang nagbabasa ng Bibliya at iba ang pakahulogan sa kanilang pinaniniwalaan ay tiyak na sasabihin nila na ang naturang nagbabasa na iyon ay hindi ginabayan ng Espirito Santos!

  CENON BIBE:
  KUNG IBA ang PAKAHULUGAN sa TAMA ay DAPAT BANG PABAYAAN? O DAPAT bang ITUWID?

  Muslim;
  Papaano malalaman ang tama? Tama ba kapag umayon ang mga nasabing binabasa sa mga kasinungalingan ng kanilang Simahan? Sa puntong po ito mga giliw na taga subaybay gusto ko pong balikan ang naging unawa nitong si Cenon Bibe sa TALATANG Matt 12:38,39, & 40

  And I quote:

  Verse 38; "THEN CERTAIN OF THE SCRIBES AND OF THE PHARISEES ANSWERED, SAYING, MASTER WE WOULD SEE A SIGN FROM THEE."

  Verse 39; "BUT HE ANSWERED AND SAID UNTO THEM, AND EVIL AND ADULTEROUS GENERATION SEEKETH AFTER A SIGN; AND THERE SHALL NO SIGN BE GIVEN TO IT, BUT THE SIGN OF THE PROPHET JONAS:"

  Verse 40; "FOR AS JONAS WAS THREE (3) DAYS AND THREE (3) NIGHTS IN THE WHALE'S BELLY; SO SHALL THE SON OF MAN (why son of man & not son of god? is Jesus lying inhere? no! he is just telling the truth!) BE Three (3) Days and Three (3) Nights IN THE HEART OF THE EARTH."

  Cenon Bibe;
  Para po pala rito sa PALAMURANG BALIK ISLAM ay DAPAT HAYAAN ang NAKAKAISIP ng MALING PAKAHULUGAN sa SINASABI ng BIBLIYA.

  Muslim;
  Mga giliw na taga subaybay napakalinaw po ng mga pangungusap na iyan ni Jesu-Kristo ang sabi po ni Jesu-kristo mga giliw na taga subaybay ay 3 Days and 3 Nights! hindi po ba mga giliw na taga subaybay?

  "FOR AS JONAS WAS THREE (3) DAYS AND THREE (3) NIGHTS IN THE WHALE'S BELLY; SO SHALL THE SON OF MAN (why son of man & not son of god? is Jesus lying inhere? no! he is just telling the truth!) BE Three (3) Days and Three (3) Nights IN THE HEART OF THE EARTH."

  Pero po Binali Binaluktot at SinaLungat po nitong si Cenon Bibe ang mga pangungusap na iyan ni Jesu-Kristo mga giliw na taga subaybay! at ginawa po nya itong ONE (1) DAY and TWO (2) NIGHTS! At sasabihin nya ngayon sa atin na yon ang TAMA? Gago ba sya? Nakakaunawa ba sya ng kanyang Bibliya? HOY Cenon Bibe! huwag mong GaGohin ang mga tao na nagbabasa ng Blog mo! batid ko po na ang mga nagbabas dito ay may mga UTAK na hindi kasing LIIT ng UTAK nitong si Cenon Bibe! mga giliw na taga subaybay!

  Naninindigan po itong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay sa MALI upang bigyan Katwiran ang kanilang KATANGAHAN, Mali at Baluktot na Paniniwala! Patungkol po sa usaping ito! Kasi ayon po sa KAtangahang Paniniwala nitong si Cenon Bibe ay naipako daw po si Jesu-Kristo sa araw na Biernes bago lumubog ang araw! Tapus nabuhay na namang daw pong muli ng LINGGO ng MADALING araw! So malinaw po na Kokontra po talaga ang kanilang PAniniwala sa Katotohanang Sinasabi po ni Jesu-Kristo sa Bibliya! Ayan po ay ayon sa kanilang Mali at Baluktot na Paniniwala, Kaya pilit po nilang BInabali, Binabaluktot at Sinasalungat ang mga KATOTOHANANG sinasabi po ni Jesu-Kristo sa TalaTang iyan Matt. 12:40

  Iwanan ko na po sa inyo ang pasya mga giliw na taga subaybay! Sino po ba ang dapat Paniniwalaan si Jesu-Kristo at ang BIBLIYA na nagsasabi ng Katotohanan?; "FOR AS JONAS WAS THREE (3) DAYS AND THREE (3) NIGHTS IN THE WHALE'S BELLY; SO SHALL THE SON OF MAN (why son of man & not son of god? is Jesus lying inhere? no! he is just telling the truth!) BE Three (3) Days and Three (3) Nights IN THE HEART OF THE EARTH." 3 Days and 3 Nights o si Cenon Bibe po na nakakaunawa daw po ng kanyang Bibliya at nagsasabing 1 Day and 2 Nights?

  Nasa inyo na po ang pasya mga giliw na taga subaybay!

  ReplyDelete
 170. CENON BIBE:
  At SINO naman po ang MAKAKAGAWA ng PERFECT na DESCRIPTION sa DIYOS?

  Muslim;
  Eh di iyong mga sinasabi mong Face to Face na nakikipag-usap sa Dios! Bakit nakapikit ba itong mga kinikilala mong propeta ng makikipag-usap sila sa Dios? kaya hindi sila "MAKAKAGAWANG Inalarawan ang PERFECT na DESCRIPTION ng DIYOS?" GAnon po ba Cenon Bibe?

  Cenon Bibe;
  WORDS by THEMSELVES are LIMITED by MAN'S UNDERSTANDING of THEM.

  Muslim;
  Mga giliw na taga subaybay pagmasdan po ninyo ang mga AKUSASYON nitong si Cenon Bibe ngayon tungo sa kanyang mga kinikilalang propeta;

  "WORDS by THEMSELVES are LIMITED by MAN'S UNDERSTANDING"

  So napakalinaw po mga giliw na taga subaybay That those Prophets who wrote the BIBLE had only a very LIMITED UNDERSTANDING! so to speak! these are not my words mga giliw na taga subaybay! mga pangungusap po ito nitong TANGANG si Cenon Bibe.

  Cenon Bibe;
  ULTIMATELY, NO ONE CAN MAKE a PERFECT DESCRIPTION of GOD.

  Muslim;
  Mga giliw na taga subaybay, malinaw na pag-aamin po ng TANGANG si Cenon Bibe! ito po ang sabi ng Tangang si Cenon Bibe;

  "At SINO naman po ang MAKAKAGAWA ng PERFECT na DESCRIPTION sa DIYOS?"

  Mga giliw na taga subaybay hindi po ba pinagdidiinan nitong si Cenon Bibe na ang kanyang mga kinikilalang propeta ay nakakausap face to face ang Dios? Pero bakit po tila nagbago na ngayon ang ihip ng hangin para sabihin nya na wala daw pong makapagbigay ng

  "PERFECT na DESCRIPTION sa DIYOS?"

  infact nilinaw pa po nitong si Cenon Bibe ang kanyang paliwanag mga giliw na taga subaybay; at ito po ang kanyang malinaw na sinasabi!:

  "ULTIMATELY, NO ONE CAN MAKE a PERFECT DESCRIPTION of GOD."

  Why Cenon Bibe? di ba Face to Face pa kong magsisinungaling ka na ang mga kinilala mong mga propeta ay kinakausap ng Dios? sabi mo mismo FACE to FACE na nakakausap ng mga kinilala mong propeta ang Dios! naririnig at nakakahararap ng mga kinikilala mong propeta ang Dios! hindi ba? pero bakit tila hindi nila mabigyan ito ng tama o PERFECT na DESCRIPTION? Nakapikit po kaya sila? Cenon Bibe habang kinakausap ang Dios?

  Eh ano po kaya ang nangyayari ng mga propetang ipinagmamalaki nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga Subaybay na FACE to FACE pa daw po na nakikipag-usap sa Dios? Nakapikit po kaya ang mga nasabing propeta na kinilala nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay habang nakikipag-usap sa Dios? Nagtatanong lamang po! Kong Itaas nyo lamang po ang TITLE po mismong ng BLOG ba ito ay; "Never ba nakita ng tao ang Diyos?
  MAY BALIK ISLAM na NAGKOMENTO sa artikulo natin na Ex 33:20 patunay na di kinausap ng Diyos ang propeta?" Ang tanong po kong nakakusap at nakita naman pala ang Dios ng mga kinilalang propeta nitong si Cenon Bibe eh bakit ganito ang kanyang sinasabi mga giliw na taga subaybay?;

  "ULTIMATELY, NO ONE CAN MAKE a PERFECT DESCRIPTION of GOD."


  Malinaw din po na ang mga propetang binanggit nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay ay may mga kasulatan na iniwan sa sangkataohan (ang BIBLIYA po!!) Hindi po ba? Katulad na lamang po ni Moses na syang ipinagdidiinan pa nitong si Cenon Bibe na nakakusap daw po ng FACE to FACE ang Dios pero bakit tila naging Failure pa rin po si Moses para ilarawan sa atin ang "PERFECT DESCRIPTION ng GOD?"

  ReplyDelete
 171. anonymous said:
  Ikaw na nagtatanong ilang taon ka na ngayon brod/sis ilang chapter na po ng Bibliya ang na memorized mo, kong meron man? ilan na? Hindi po ba kayo nahihiya para sabihin nyo na magaling kayo sa Bibliya pero kahit isang chapter ng Bibliya ninyo eh wala kayong nakabesa or namemorized? Kong may mga hiya pa kayong natitira sa inyong sarili ang mabuti sa inyo manahimik nalang!

  I said:
  Hinding-hindi po kami nahihiya at hindi ko naman po sinasabing magaling ako sa Biblia. Pero kahit hindi ko kabisado ang Biblia ng letra-por-letra, hangga't kaya ko ibinubuhay ko ito, lalo na ang mga PAHAYAG NG NAGBIBIGAY-BUHAY NA SI JESUS. Hindi naman po kasi samin ganon kaimportante ang 'bawat letra' ng Biblia, ang mahalaga sa amin, ay ang konteksto, ang kabuuan, ANG MENSAHE:

  2Cor 3:6 "Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan; HINDI NG TITIK, kundi ng ESPIRITU: sapagka't ang titik ay PUMAPATAY, datapuwa't ang espiritu ay NAGBIBIGAY BUHAY."

  D'yan po bumagsak ang mga Judio; Sa pagsunod ng letra-por-letra, nahulog din sila sa pagsuway. Hindi po ganyan ang mga Kristyano. Hindi po kami nakabase kagaya n'yong mga muslim sa "letra-por-letra", may nabago man o wala sa mga kopya ng Biblia sa ngayon, iisa lang ang pananampalataya namin: SI CRISTO ANG ANAK NG DIOS NA BUHAY, SA AY NANGGALING SA LANGIT, AT KASALUKUYANG NAKALUKLOK SA LANGIT; BUMABA S'YA SA LUPA UPANG TUBUSIN ANG KASALANAN NG SANGKATAUHAN.
  2Co 3:2 Kayo ay ang aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao;
  2Cor 3:3 "Yamang nahahayag na KAYO'Y SULAT NI CRISTO, na pinangasiwaan namin, HINDI ISINULAT NG TINTA, KUNDI NG ESPIRITU, ng Dios na buhay, HINDI SA MGA TAPYAS NG BATO, kundi sa mga tapyas ng PUSONG LAMAN."
  2Co 3:4 "At ang gayong pagkakatiwala sa Dios ay taglay namin sa pamamagitan ni Cristo:"

  Salamat po. Makatulong nawa sa lahat ng Kristyanong nagbabasa ng blog na ito. Huwag po nawa tayong mahulog sa bitag ng mga nagpapakilala ng 'ibang Cristo'. ANG CRISTO NG BIBLIA PO LAMANG ANG PANIWALAAN NATIN.

  MAY GOD OF HEAVEN AND EARTH BLESS US ALL..

  ReplyDelete
 172. BALIK-SPAM SAID:
  It matters in the Koran because Muslims memorized them and recite their Koran in their prayers Five (5) times or more everyday
  Check this this link a little boy reciting the Qur'an;

  CHRIS:

  It matters ba kamo? EH BAKIT HINDI MO NASAGOT ANG TANONG: ILANG LETRA O WORDS ANG BUMUBUO SA QURAN? SIGE NGA KUNG TALAGANG "ALAM" MO 'YANG "HOLY BOOK" NG AL QAEDA? PURO KA KASI KAYABANGAN EH BASURA NAMAN 'YANG UTAK MO.

  Ipinagmamalaki mo pa 'yang link mo sa youtube, EH ANG TANONG, BAKIT NGA BA NAKAKABISADO NG BATA ANG QURAN? KAGUSTUHAN BA ITO NI ALLAH? O KAGUSTUHAN NG MGA BARBARIKONG MUSLIM NA PWERSAHANG PINAPAKABISADO ANG koran SA MGA BATANG WALANG KAMUANG-MUANG? Heto ang brod. oh basahin mo:

  www.izlese.org/beating-abuse-and-torturing-children-to-memorize-quran-in-islamic-school-madrassa-madrasa.html

  AT ITO NAMAN ANG 'EHEMPLO' NG ISANG BATANG MUSLIM, NAPAKABATA PA, PERO PUNONG-PUNO NA NG GALIT ANG PUSO. GALIT SA ISRAEL, GALIT SA AMERIKA. BAKIT? KASI NA-"BRAINWASH" NG MGA MATATANDANG HALIMAW NG ISLAM. NAKAKAHIYA ANG BATANG ITO. MAS LALONG KAHIYA-HIYA ANG RELIHIYON NITO:

  http://www.youtube.com/watch?v=Vtt8V25lGmc

  ANO BALIK-SPAM, ILANG LETRA O WORDS ANG BUMUBUO SA ARABIC QURAN? PAKISABI NARIN KUNG ANONG VERSION HA.

  ReplyDelete
 173. AN ENLIGHTENING EYE-OPENER:

  THE DECEIT OF AL-ILLAH
  (download PDF file 160kb)
  http://www.derafsh-kaviyani.com/english/The-fake-quran.pdf

  JUST TO GIVE A GLIMPSE OF IT:
  The quran, in reality, is a book of an imperfect scripture, ALLEGEDLY sayings fo God, filled with errors, contradictions, stupidities, historical inaccuracies. the contents of the Quran are also NOT arranged ACCORDING TO IMPORTANCE, CONTINUITY, SACREDNESS, BIOGRAPHY, CHRONOLOGY, significance or sequence of any sorts but simply BY LENGHT: the longest chapter, followed by the next longest. The verses are DISORDERLY ARRANGED and jumbled up in unrelated subjects/topics. The Quran has NO PROPHECY, NO CHRONOLOGY, NO GEOGRAPHY, NO BIOGRAPHY OF ANYBODY (except bits & pieces of Muhammad's), NO MINISTRY, NO HISTORY, NO PROVERBS, NO PARABLES, NO MIRACLES NO PSALMS, NO SEQUENCE of any sorts. It's generally a manual of DOs and DON'Ts, like an instruction manual of a vacuum cleaner, with punitive punishments, reprisals and REWARDS specified in it. the Quran is, undoubtedly, NOT A BOOK CREATED BY AN INTELLIGENT BEING, and is UNFIT for the intelligent and rational thinking persons. This book fraught with lack of fraud, stupidity and logic and reason (discussed below), which makes it a COMPLETE LIE.

  (download PDF file 160kb)
  http://www.derafsh-kaviyani.com/english/The-fake-quran.pdf

  including:
  - Jewish Prophets were Muslims?
  - Jewish and Christian scripture included in the Quran
  - Facing the Kaba for praying
  - The flat Earth
  - Quran multiple authors
  - Al-Illah's deception
  - Not so powerful Al-Ilah
  - Doubltful Al-Ilah
  - Cover-up Islamic scholars

  SHOOKRAN.

  ReplyDelete
 174. muslim-hindi palamuraMarch 12, 2010 at 2:13 PM

  - Facing the Kaba for praying
  - The flat Earth
  - Quran multiple authors
  - Al-Illah's deception
  - Not so powerful Al-Ilah
  - Doubltful Al-Ilah
  - Cover-up Islamic scholars

  ano ba tong article na to, obvious namang puro paninira lang eh... bine verify ko yung mga surang kino qoute eh may dagdag-bawas eh. gawa po ng mga hudyo at kristyanong wlang magawa ang sumulat nito. walang credibility ang bawat statement, puro misleading conclusion na wla basehan...ganyang ganyan ang ginagawa nyo sa bible eh, puro sariling interpretasyon lamang hhmp!

  ReplyDelete
 175. MUSLIM-HINDI PALAMURAMarch 12, 2010 at 3:14 PM

  Matthew 3:16-17
  After Jesus was baptized, he came up from the water and behold, the heavens were opened (for him), and he saw the Spirit of God descending like a dove (and) coming upon him.

  And a VOICE CAME FROM THE HEAVENS, saying, "THIS IS MY BLOVED SON, with whom I am well pleased."

  MR CENON MATANONG KO LANG PO,,, A VOICE CAME FROM THE HEAVENS, KANINO PONG "VOICE" ANG TINUTUKOY NYO? SA DIOS AMA PO BA? KALA KO BA SANG AYON KAYO SA WALANG NAKAKITA AT NAKARINIG SA AMA "IN ANY TIME". KUNG ANG ISASAGOT NYO AY SI KRISTO ANG NAGSASALITA...HMMM EH DIBA IMPOSIBLENG SI HESUS ANG NAGSASALITA DAHIL UNA, ANDUN SYA NUNG MAY "VOICE" FROM HEAVEN NA NARINIG... PANGALAWA EH PATUNGKOL KAY KRISTO ANG SINABI NG "VOICE" FROM HEAVEN EH. PWEDE BANG SABIHIN NI KRSTO SA SARILI NYA NA 'THIS IS MY BELOVED SON'???? PAKISAGOT PO NANG MABILIS SALAMAT

  ReplyDelete
 176. MUSLIM- HINDI PALAMURAMarch 12, 2010 at 3:19 PM

  HINDI po SIYA GUMAYA sa PROPETA NINYO. NAUNA po si KRISTO nang 600 TAON BAGO DUMATING ang PROPETA NINYO e.

  MUSLIM SAID:
  EH DI KO NAMAN INESPECIFY NA SI PROPETA MUHAMMAD ANG GINAGAYA EH, SABI KO MGA PROPETA SO KASAMA NA SI KRISTO DUN. ANG TANONG KASI EH SINO ANG TOTOONG TAGASUNOD NI KRISTO? KUNG SA PNANAMIT ANG PAG UUSAPAN EH TAGASUNOD KAMING MGA MUSLIM. OO NGA NAUNA SI KRISTO KAYA SIYA ANG SINUNDAN NI MUHAMAD SA PARAAN NG PANANAMIT.

  HINDI po porke MAHABA ang BIGOT ay BUHOK ay MUKHANG ARABO NA. MALI po ang PANINIWALA NINYO.

  mUSLIM SAID:
  DI NAMAN AKO NAUNANG NAGSABING MUKHANG ARABO PAG MAY BIGOTE AT BALBAS EH. KAYO NAUNANG NAGSABI NYAN, NAG FOLLOW LANG AKO

  ReplyDelete
 177. MUSLIM NA DI PALAMURAMarch 12, 2010 at 3:30 PM

  DUN PO SA VERSION NA SINASABI NYO, TAHASANG SINABI SA MGA WEBSITE NA MAPANIRA SA ISLAM NA MAY IBAT IBANG VERSION. PERO HINDI PO VERSION MAITUTURING KUNG PAREHONG PAREHO PO ANG KAHULUGAN NG BAWAT TALATA. MALI PO SABIHING VERSION, ANG PAG KAKAIBA PO ANG ANG PARAAN NG PAGSUSULAT SA ARABIC. PARANG PAG NAGT TYPE KA NG ENGLISH LETTER SA MS WORD, SA FONT MAY TIMES NEW ROMAN, ARIAL, VERDANA AT MARAMI PANG IBA PERO NABAGO PO BA ANG KAHULUGAN KUNG ISUSULAT NYO SA ARIAL YUNG ISA AT SA TIME NEW ROMAN YUNG ISA???
  ISA PA PONG DIFFERENCE NG SINASABI NYONG "VERSION" AY ANG PRESENCE NG DIACRITICAL MARKS OR VOWELS SA QURAN NA HAWAK NAMIN SA KASALUKUYAN... HINDI PO NITO BINAGO ANG MEANING BAGKUS NAG "UNIFY" LANG SILA NG PARAAN NG PAGBABASA NG QURAN. SA ARABIC PO KASI, HINDI SILA O MADALANG LANG SILA GUMAMIT NG "VOWELS" SO HINDI MAHALAGA SA KANILA YUN. LM K NMN MNTNDHN M TNG SNSLAT K KHT WLNG VWL DB? GANYAN DIN ANG ARABIC WORDS, MAIINITINDANG AT HINDI NITO NABABAGO ANG MEANING MAY VOWEL MAN O WALA... INUULIT KO NAG "UNIFY" LANG SILA NG "PARAAN NG PAGBABASA" KAYA NILA NILAGYAN NG VOWEL AT PARA NA RIN SA AMING MGA BAGONG MUSLIM UPANG MADALI NAMING MABASA ANG ARABIC QURAN, (LAM MO NAMAN DAHIL FOREIGN ANG LANGUAGE SA AKIN BILANG PINOY EH KAILANGAN KO TALAGANG BASAHIN ANG ARABIC NA MAY VOWEL) OK PO

  ReplyDelete
 178. BALIK ISLAM:
  Eh ano po kaya ang nangyayari ng mga propetang ipinagmamalaki nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga na FACE to FACE pa daw po na nakikipag-usap sa Dios? Nakapikit po kaya ang mga nasabing propeta na kinilala nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay habang nakikipag-usap sa Dios? Nagtatanong lamang po!

  CENON BIBE:
  At ang "PERFECT DESCRIPTION" po pala rito sa PALAMURANG BALIK ISLAM ay ang PAGLALARAWAN sa MUKHA ng DIYOS?

  Para po yata rito sa PALAMURANG BALIK ISLAM ay MAHALAGANG MALAMAN kung MAY NUNAL ang DIYOS, kung ANO ang KULAY ng MATA, kung BILOG ang MUKHA at iba pa?

  MALI po ang mga PAMANTAYAN NITONG BALIK ISLAM.

  Kung IYAN po ang PAMANTAYAN NIYA sa PAGKILALA sa DIYOS ay LALO LANG NIYANG MINALIIT ang PROPETA NIYA.

  Hindi po ba ang PROPETA NIYA ay NI HINDI NAKITA ang MUKHA ng DIYOS? At NI HINDI NARINIG ang TINIG ng DIYOS?

  Pinalalabas po ngayon nitong PALAMURANG BALIK ISLAM na "HINDI CREDIBLE" ang PROPETA NIYA.

  Well, PROBLEMA na po NIYA kung NANIWALA SIYA sa isang PROPETA na HINDI PALA CREDIBLE dahil HINDI MAKAPAGBIGAY ng PERFECT DESCRIPTION sa DIYOS.

  ReplyDelete
 179. CENON BIBE:
  "WORDS by THEMSELVES are LIMITED by MAN'S UNDERSTANDING"

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  So napakalinaw po mga giliw na taga subaybay That those Prophets who wrote the BIBLE had only a very LIMITED UNDERSTANDING! so to speak! these are not my words mga giliw na taga subaybay! mga pangungusap po ito nitong TANGANG si Cenon Bibe.

  CENON BIBE:
  Kung ang mga PROPETANG KINAUSAP mismo ng DIYOS ay "LIMITED" ang UNDERSTANDING ay ANO pa po KAYA ang PROPETA (raw) na NEVER NAKAUSAP at NEVER NAKITA ang DIYOS?

  LALO LANG PINABABA at PINALIIT nitong BALIK ISLAM ang PROPETA NIYA.

  Diyan po natin MAKIKITA na IPAGPAPALIT nitong BALIK ISLAM ang PROPETANG NAKAUSAP MISMO ng DIYOS sa ISANG PROPETANG NI HINDI NARINIG ang TINIG ng MAYKAPAL.

  Diyan din po natin MAKIKITA na MAS MANINIWALA SIYA sa HINDI NAKAUSAP ng DIYOS kaysa sa PROPETA na NAKAUSAP MISMO ng PANGINOON.

  PATUNAY po na WALANG KREDEBILIDAD itong BALIK ISLAM na ito.

  ReplyDelete
 180. MUSLIM-HINDI PALAMURA said...
  MR CENON MATANONG KO LANG PO,,, A VOICE CAME FROM THE HEAVENS, KANINO PONG "VOICE" ANG TINUTUKOY NYO? SA DIOS AMA PO BA? KALA KO BA SANG AYON KAYO SA WALANG NAKAKITA AT NAKARINIG SA AMA "IN ANY TIME". KUNG ANG ISASAGOT NYO AY SI KRISTO ANG NAGSASALITA...HMMM EH DIBA IMPOSIBLENG SI HESUS ANG NAGSASALITA DAHIL UNA, ANDUN SYA NUNG MAY "VOICE" FROM HEAVEN NA NARINIG... PANGALAWA EH PATUNGKOL KAY KRISTO ANG SINABI NG "VOICE" FROM HEAVEN EH. PWEDE BANG SABIHIN NI KRSTO SA SARILI NYA NA 'THIS IS MY BELOVED SON'???? PAKISAGOT PO NANG MABILIS SALAMAT

  CENON BIBE:
  Ang NARINIG po sa Matthew 3:17 ay ANG SALITA ng DIYOS pero HINDI BOSES ng AMA.

  Take note po na NEVER SINABI na TINIG ng AMA ang NARINIG. Ang SABI ay "BOSES."

  SINO ang "BOSES" ng DIYOS AMA?

  Ang DIYOS ANAK na SIYANG NAGPAPAKILALA sa DIYOS AMA.

  John 1:18
  No one has ever seen God. THE ONLY SON, GOD, The only Son, God, who is at the Father's side, HAS REVEALED HIM (FATHER).

  Kaya ang NARINIG po ay ang IKALAWANG PERSONA ng DIYOS na SIYANG KONKRETONG PAKIKIPAG-UGNAYAN ng DIYOS sa TAO.

  Sabi po ng nagtatanong na Muslim daw ay "imposible" raw na ang Panginoong Hesus iyan.

  Paano pong imposible?

  Si HESUS po bilang IKALAWANG PERSONA ng DIYOS ay TUNAY ring DIYOS.

  At dahil DIYOS ang PANGINOONG HESUS ay WALANG IMPOSIBLE sa KANYA.

  Luke 1:7
  "Nothing is impossible with God."

  Patungkol ba kay HESUS ang SINABI nung BOSES?

  WALA pong PROBLEMA roon.

  Marami pong SINABI si HESUS na PATOTOO sa SARILI NIYA pero GALING MISMO sa DIYOS AMA ang MENSAHE.

  John 14:24
  He who does not love me will not obey my teaching. THESE WORDS YOU HEAR are not my own; THEY BELONG TO THE FATHER who sent me.


  At kahit po ang mga GINAWA ni HESUS ay SA DIYOS AMA RIN.

  John 14:10
  Don't you believe that I am in the Father, and that the Father is in me? THE WORDS I SAY to you ARE NOT JUST MY OWN. Rather, IT IS THE FATHER, living in me, WHO IS DOING HIS WORK.


  So, MALINAW po na DIYOS AMA ang NAGSASALITA pero GAMIT NIYA ang TINIG ni HESUS.

  WALA pong IMPOSIBLE at WALANG MALABO RIYAN.

  ReplyDelete
 181. MUSLIM (HINDI YUNG PALAMURANG BALIK ISLAM) SAID:
  EH DI KO NAMAN INESPECIFY NA SI PROPETA MUHAMMAD ANG GINAGAYA EH, SABI KO MGA PROPETA SO KASAMA NA SI KRISTO DUN. ANG TANONG KASI EH SINO ANG TOTOONG TAGASUNOD NI KRISTO? KUNG SA PNANAMIT ANG PAG UUSAPAN EH TAGASUNOD KAMING MGA MUSLIM. OO NGA NAUNA SI KRISTO KAYA SIYA ANG SINUNDAN NI MUHAMAD SA PARAAN NG PANANAMIT.

  CENON BIBE:
  ANO po ang GINAYA ng SINASABI NINYO?

  Sa PANANAMIT po ba?

  Ang NAKIKITA ko po sa PANANAMIT ng mga BALIK ISLAM ay yung PARANG PAJAMA. HINDI po yata parang PAJAMA ang SUOT ni HESUS kundi BALABAL.

  HINDI po BALABAL ang SUOT ng mga BALIK ISLAM na NAKIKITA KO.

  ReplyDelete
 182. MUSLIM NA DI PALAMURA (IBA PA dun sa PALAMURANG BALIK ISLAM) said...
  DUN PO SA VERSION NA SINASABI NYO, TAHASANG SINABI SA MGA WEBSITE NA MAPANIRA SA ISLAM NA MAY IBAT IBANG VERSION. PERO HINDI PO VERSION MAITUTURING KUNG PAREHONG PAREHO PO ANG KAHULUGAN NG BAWAT TALATA.

  CENON BIBE:
  MAPANIRA po ba yung SUBMISSION.ORG? MGA MUSLIM po ang MAY GAWA NIYAN.

  MAPANIRA rin po ba ang SARI-SARI at IBA'T-IBANG VERSION ng ARABIC na QURAN na TINUKOY sa mga WEBSITE na IBINIGAY KO?

  ALIN po sa mga ARABIC VERSION ng QURAN ang sinasabi ninyong MAPANIRA sa ISLAM?

  Paki TUKOY po.

  So, AMINADO po KAYO na MARAMI ngang VERSION ang QURAN.

  PUWEDE na po ba NINYONG MASABI kung ALIN sa MGA ARABIC VERSIONS na IYAN ang MAY TAMANG BILANG ng WORDS at LETTERS?

  NAIINIP na rin po si CHRIS na NAKASUBAYBAY sa MGA PALIWANAGAN NATIN.

  ReplyDelete
 183. MUSLIM na IBA PA sa PALAMURANG BALIK ISLAM:
  MALI PO SABIHING VERSION, ANG PAG KAKAIBA PO ANG ANG PARAAN NG PAGSUSULAT SA ARABIC. PARANG PAG NAGT TYPE KA NG ENGLISH LETTER SA MS WORD, SA FONT MAY TIMES NEW ROMAN, ARIAL, VERDANA AT MARAMI PANG IBA PERO NABAGO PO BA ANG KAHULUGAN KUNG ISUSULAT NYO SA ARIAL YUNG ISA AT SA TIME NEW ROMAN YUNG ISA???

  CENON BIBE:
  INAAMIN po ba NINYO na PATI sa PAGKAKASULAT o GINAMIT na mga SCRIPT ay MAY IBA'T-IBANG VERSION ang ARABIC na QURAN?

  SALAMAT naman po kung GANOON. TANGGAP na po siguro NINYO na MARAMING IBA'T-IBANG PAGKAKASULAT at VERSION ng ARABIC na QURAN.

  Pero HINDI lang po sa FONT ang PAGKAKAIBA ng mga ARABIC na QURAN. Sa MISMO pong MGA SINASABI ay MARAMI SILANG PAGKAKAIBA.

  Paki BALIKAN po NINYO itong WEBSITE na ITO para MAKITA NINYO na MISMONG sa mga SINASABI ay IBA-IBA ang NASA SARI-SARING ARABIC VERSION ng QURAN.

  Heto po uli ang WEBSITE:

  Different Arabic Versions of the Quran

  ReplyDelete
 184. MUSLIM na IBA PA SA PALAMURANG BALIK ISLAM:
  ISA PA PONG DIFFERENCE NG SINASABI NYONG "VERSION" AY ANG PRESENCE NG DIACRITICAL MARKS OR VOWELS SA QURAN NA HAWAK NAMIN SA KASALUKUYAN... HINDI PO NITO BINAGO ANG MEANING BAGKUS NAG "UNIFY" LANG SILA NG PARAAN NG PAGBABASA NG QURAN.

  CENON BIBE:
  SALAMAT po at INAMIN NINYO na MAY IBA'T-IBANG ARABIC TEXTS ng QURAN.

  Sa INYO na MISMO NANGGALING na MAY ARABIC TEXTS na MAY DIACRITICAL MARKS (VOWELS, etc) at MAYROON ding WALANG mga DIACRITICAL MARKS.

  KAYO po ang NAGPAPATUNAY na NABAGO ang PAGKAKASULAT sa ARABIC TEXT ng QURAN. MAY mga BALIK ISLAM po kasi na NANLOLOKO at NAGSASABI na WALA raw NABAGO "KAHIT ISANG TULDOK."

  Ngayon ay KAYO na MISMO ang NAGSASABI na HINDI LANG ISANG TULDOK ang NABAGO kundi MARAMING TULDOK at KUWIT ang NADAGDAG sa ORIHINAL na TEKSTO. Tama po ba?

  ReplyDelete
 185. MUSLIM na IBA PA sa PALAMURANG BALIK ISLAM:
  INUULIT KO NAG "UNIFY" LANG SILA NG "PARAAN NG PAGBABASA" KAYA NILA NILAGYAN NG VOWEL AT PARA NA RIN SA AMING MGA BAGONG MUSLIM UPANG MADALI NAMING MABASA ANG ARABIC QURAN, (LAM MO NAMAN DAHIL FOREIGN ANG LANGUAGE SA AKIN BILANG PINOY EH KAILANGAN KO TALAGANG BASAHIN ANG ARABIC NA MAY VOWEL) OK PO

  CENON BIBE:
  BAGONG KWENTO po IYANG "UNIFY" na IYAN.

  Anyway, CONFIRMATION po iyan na APEKTADO na ang mga BALIK ISLAM sa KATOTOHANAN na MARAMING NABAGO sa ARABIC TEXT kaya BINAGO na rin NILA ang PALIWANAG NILA kaugnay DIYAN.

  Pero MALAMYA pa rin pong PALUSOT yang pang"UNIFY" lang ang PAGDARAGDAG ng mga MARKA sa ARABIC TEXT.

  PINATUTUNAYAN po NINYO na MALI ang PROPAGANDA ng IBANG BALIK ISLAM na "WALANG NABAGO SA QURAN--KAHIT ISANG TULDOK--MAGMULA nang ISULAT IYON."

  Pangawala po, HINDI LANG sa DIACRITICAL MARKS NAGKAROON ng PAGBABAGO sa ARABIC TEXT. MISMO pnog mga BIGKAS at SINASABI ay NABAGO rin o NAGKAIBA-IBA sa mga VERSION ng QURAN.

  Paki BASA NINYO nang MAAYOS ang mga IBINIGAY kong WEBSITE at MAKIKITA po NINYO ang SINASABI KO.

  ReplyDelete
 186. muslim hindiplamuraMarch 17, 2010 at 7:27 AM

  NA CHECK KO YUNG link regarding the alleged diffrence of Quran, bro mahina ang proof ng difference na ito.
  Una bakit mo ikukumpara ang salita/text na GALING SA MAGKAIBANG VERSE ng sura??? HALIMBAWA 2:132 vs 2:131 ; 5:54 vs 5:56
  di na kailangang ipaliwanag yan natural magkaiba ang verse eh iba din ang salita! Usapan dito eh gusto mong patunayan na magkaiba ang sulat ng 2 version na sinabi so dapat kukuha kau sa magkaparehong sura at verse diba? tulad sa bible, i compare mo ang John 1:1 ng Catholic version sa Jn 1:1 ng KJV. Ganun dapat!
  pangalawa sa sura 91:15 at 3:133 yung isa ay may "WA" yung isa wala. Ang ibig sabihin ng "WA" sa arabic ay "AND". sabi ko nga meron man o wla ito ay maiintindihan pa rin ito ng mga Muslim. Halimbawa, Sa ngalan ng Ama "AT" ng Anak, iba ba yan sa Ngalan ng Ama, Anak??? matanong lang po

  ReplyDelete
 187. God be seen?

  EXO 24:9,10; AMO 9:1; GEN 26:2; and JOH 14:9
  God CAN be seen:
  "And I will take away my hand, and thou shalt see my backparts." (EXO 33:23)
  "And the Lord spake to Moses face to face, as a man speaketh to his friend." (EXO 33:11)
  "For I have seen God face to face, and my life is preserved." (GEN 32:30)

  God CANNOT be seen:
  "No man hath seen God at any time." (JOH 1:18)
  "And he said, Thou canst not see my face; for there shall no man see me and live." (EXO 33:20)
  "Whom no man hath seen nor can see." (1TIM 6:16)

  Source: http://www.infidels.org/library/modern/jim_meritt/bible-contradictions.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. NAIPALIWANAG na po IYAN DOON sa ITAAS. KASAMA po kasi iyan sa MGA TALATANG BINABALUKTOT NG MGA BALIK ISLAM para MASIRAAN ang BIBLIYA.

   PAKI BASA na lang po para po MALINAWAN KAYO.

   PAKI PUNTAHAN na rin po ITONG MGA TALATANG BINABALUKTOT NG BALIK ISLAM.


   Diyan po ay MAKIKITA NINYO ang mga PAMBABALUKTOT at PANINIRA na GINAGAWA sa BIBLIYA.

   SALAMAT po.

   Delete
 188. God be seen?

  EXO 24:9,10; AMO 9:1; GEN 26:2; and JOH 14:9
  God CAN be seen:
  "And I will take away my hand, and thou shalt see my backparts." (EXO 33:23)
  "And the Lord spake to Moses face to face, as a man speaketh to his friend." (EXO 33:11)
  "For I have seen God face to face, and my life is preserved." (GEN 32:30)

  God CANNOT be seen:
  "No man hath seen God at any time." (JOH 1:18)
  "And he said, Thou canst not see my face; for there shall no man see me and live." (EXO 33:20)
  "Whom no man hath seen nor can see." (1TIM 6:16)

  Judge these yourself. Which of these is true, Cenon? I suggest for you to tear all passages that is false if you are truthful.

  ReplyDelete