Monday, March 29, 2010

Muhammad: Parecletos ba?

MAGANDA po at NAGLALAGAY DITO itong MGA BALIK ISLAM ng mga KASINUNGALINGANG ARAL NILA para po natin MASURI at MAITUWID.

Tingnan po natin ang ilan at atin pong sagutin.

Sabi po ng BALIK ISLAM na nagko-quote sa KWENTISTA NILANG si AHMED DEEDAT.

MUHUMMED (PBUH) IS THE "PARACLETE"

To the sincere seekers of Truth it is obvious that Muhummed (pbuh) is the promised Paraclete or Comforter, alternatively called Helper, Advocate, Counsellor, etc of the prophecies of Jesus (pbuh) in the Gospel of St. John.


TAMA po ba ang sinasabi nitong si AHMED DEEDAT na ang propeta nilang si MUHAMMAD ang PARACLETOS?

HINDI po. MALI po itong MUSLIM na TAGAGAWA ng KWENTO ng mga BALIK ISLAM.

Ang PARACLETOS po ay ang ESPIRITU SANTO at MALIWANAG po iyan sa MISMONG TALATA na NASA BIBLIYA.

Heto po ang mga talata kaugnay diyan:

1.John 14:16
And I will ask the Father, and he will give you another COUNSELOR [PARACLETOS sa GRIEGO] to be with you forever—


2.John 14:26
But the COUNSELOR [PARACLETOS sa GRIEGO], the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.


3.John 15:26
"When the COUNSELOR [PARACLETOS sa GRIEGO] comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me.


4.John 16:7
But I tell you the truth: It is for your good that I am going away. Unless I go away, the COUNSELOR [PARACLETOS sa GRIEGO] will not come to you; but if I go, I will send him to you.Sa Jn 14:26 at Jn 15:26 ay NAPAKALINAW po na ang PARACLETOS o COUNSELOR ay ang "HOLY SPIRIT" o ang "SPIRIT OF TRUTH."

PAANO po magiging si MUHAMMAD iyan kung ESPIRITU ang TINUTUKOY?

ESPIRITU po ba ang PROPETA ng ISLAM?

MALINAW po na HINDI.

So, DIYAN pa lang po ay SABLAY na AGAD ang PAG-ANGKIN nitong KWENTISTA ng ISLAM sa kung SINO ang PARACLETOS.

KITANG-KITA po ang PAGSISINUNGALING ni DEEDAT at ng BALIK ISLAM kaugnay diyan.Heto pa po.

Sabi sa Jn14:16, ang PARACLETOS ay MAKAKASAMA ng mga ALAGAD ni KRISTO sa HABANG PANAHON.

NASAAN na po ang PROPETA ng ISLAM?

WALA na po. PATAY na po KASI.

HINDI na SIYA KASAMA kahit ng mga MUSLIM.

So, PAANO pong SIYA ang PARACLETOS na TINUTUKOY riyan?

MULI, MALINAW na PANG-AANGKIN ng HINDI KANILA ang SINASABI ni DEEDAT.Pangatlo po, sabi sa Jn 14:26, ang PARACLETOS ay SUSUGUIN ng AMA "SA NGALAN" ni HESUS.

Noon po bang LUMITAW ang PROPETA ng ISLAM ay NANGARAL SIYA "SA NGALAN" ng PANGINOONG HESUS?

HINDI po.

So, PALPAK NA NAMAN po ang PAG-ANGKIN na IYAN ng KWENTISTA ng BALIK ISLAM.Pang-apat, sinasabi rin po sa Jn 14:26 na ang PARACLETOS "will teach you all things and will remind you of everything I have said to you."

ITINURO po ba ng PROPETA ng ISLAM ang LAHAT ng BAGAY at IPINAALALA po ba NIYA ang LAHAT ng SINABI ni KRISTO sa MGA ALAGAD?

HINDI po. Sa KABALIKTARAN po ay BINAGO PA ng PROPETA ng ISLAM ang mga ARAL na IBINIGAY ng PANGINOONG HESUS.

Halimbawa po, ITINURO ng PANGINOONG HESUS na SIYA ay DIYOS (Jn8:58, Exodus 3:14-15). BINAGO po IYAN ng PROPETA ng ISLAM at SINABI na HINDI raw DIYOS ang PANGINOONG HESUS.

ITINURO rin po ng PANGINOONG HESUS na MAYROONG AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO o ang TRINIDAD (Matthew 28:19). BINAGO rin po IYAN ng PROPETA ng ISLAM at ITINAKWIL PA.

NAPAKARAMI pa pong MGA ARAL ang PANGINOONG HESUS na sa halip na IPAALALA ng PROPETA ng ISLAM ay BINAGO pa NIYA.

So, LALAPAT po ba sa PROPETA ng ISLAM ang pagiging PARACLETOS?

HINDI po.

MALAYONG-MALAYO.

Sa GUNI-GUNI LANG po ni DEEDAT iyan NANGYARI.Sabi po ng PANGINOONG HESUS sa Jn 16:7 na ISUSUGO NIYA ang PARACLETOS.

KAHIT KAILAN po ay NEVER SINABI ng PROPETA ng ISLAM na "SINUGO AKO NI HESUS."

WALA po NIYAN.

Muli po ay MAKIKITA NATIN na GAWA-GAWA LANG ng KWENTISTANG MUSLIM ang CLAIM na IYAN.Sa MADALING SALITA po ay WALANG BASIS o WALANG BATAYAN ang MGA KWENTO nitong si AHMED DEEDAT. Iyan po ay isang ILUSYON.

Tulad po ng mga SCHOLAR ng ISLAM na NAGSINUNGALING na "LIBRO" raw ang IBINIGAY sa KANILANG PROPETA ay BINALUKTOT DIN LANG ni DEEDAT ang KATOTOHANAN para MAPALABAS ang GUSTO NIYANG PALABASIN.Ngayon, para po MAIPILIT na ang PROPETA NILA ang PARACLETOS ay GUMAWA po ng NAPAKAHABANG PALIWANAG itong si AHMED DEEDAT na WALA rin namang PINUNTAHAN. WALA ring NAPATUNAYAN.

Ang lumalabas pong LAYUNIN NIYA sa KILO-KILOMETRO niyang PALIWANAG ay PARA MAIPALUSOT ang MALI NIYANG PANINIWALA na ang "HOLY SPIRIT" ay "HOLY PROPHET."

Heto po ang KONKLUSYON ni DEEDAT na HINUGOT NIYA sa KANYANG GUNI-GUNI:

"HOLY SPIRIT" IS HOLY PROPHET

(i) It may be noted that no Biblical scholar of any standing has ever equated the "paracletos" of John in the original Greek with the Holy Ghost. Now we can say with one breath that if the Comforter is the "Holy Spirit" then that Holy Spirit is the Holy Prophet!


Pagkatapos ng WALANG BATAYANG PANINIWALA NIYANG IYAN ay ITINULOY NIYA ang TILA WALANG KATAPUSANG PALABOK ng KANYANG KWENTO.

Tapos ay BIGLA NIYANG IPINASOK ang ARAL NIYANG ITO:

"SPIRIT" AND "PROPHET" SYNONYMOUS

Howbeit when he, the Spirit Of Truth, is come, he will guide you into all truth

(Holy Bible) John 16:13

It has already been established that. Biblically, the word "Spirit" is used synonymously for "Prophet," by the same author in 1 John 4: 1 (as seen earlier).

Hence the "Spirit of Truth" would be the Prophet of Truth. A prophet in whom Truth is personified. He had walked through life so honourably and industriously that he had won for himself even from his pagan fellow countrymen the noble designation of as-Saadiq (the Truthful One) and al-Amin, "the Honest," "the Upright." "the Trustworthy;" the Man of Faith who never broke his word. His life, his personality, his teachings are the veritable proof of Muhummed (pbuh) being the embodiment of Truth (al-Amin) — the Spirit of Truth!


HA? SAAN GALING ITO?

Sa ANONG IMAHINASYON NIYA HINUGOT ang PANINIWALA NIYA na "SPIRIT" AND "PROPHET" SYNONYMOUS"?

WALA pong GANYAN.

BIGLA lang NIYANG IPINASOK IYAN na WALA SIYANG NAIPAKITANG BATAYAN sa SINABI NIYA.

Subukan po NINYONG BASAHIN ang NAPAKAHABA NIYANG KWENTO kaugnay DIYAN at WALA KAYONG MAKIKITANG BATAYAN na ang "SPIRIT" ay KASING KAHULUGAN ng "PROPETA."

IMBENTO lang po IYAN ni DEEDAT.

GINAWA IYAN ng KWENTISTANG MUSLIM para lang po MAISINGIT NIYA ang PROPETA NILA sa DEFINITION ng PARACLETOS o SPIRIT.

HINDI na NAHIYA ITONG DEEDAT na ITO. HINDI rin SIYA NATAKOT na PILIT NIYANG ISINASAKSAK ang KANILANG PROPETA sa TALATA na HINDI HINDI NAMAN LAPAT sa KANYA.

Basta lang SIYA MAKAGAWA ng KWENTO kahit PALSO ay GAGAWIN NIYA MAPALABAS lang ang KASINUNGALINGAN na GUSTO NIYANG IPILIT.Ngayon, para naman po MAPALABAS NIYA na HINDI ang ESPIRITU SANTO ang TINUTUKOY na PARACLETOS ay sinabi ni DEEDAT:

ADVENT OF COMFORTER CONDITIONAL

(iii) The Comforter is definitely not the "Holy Ghost" because the coming of the Comforter was conditional whereas that of the Holy Ghost was not as we observe in the prophecy —

Nevertheless, I tell you the truth: It is expedient for you that I go for If I Go Not Away, The Comforter Will Not Come unto you; but if I depart, I will send him unto you.

(HOLY BIBLE) John 16: 7

"lf I don't go he won't come, but if I go, I will send him." There are numerous instances in the Holy Bible about the coming andgoing of the HOLY GHOST, before the birth and departure of the Messiah. Do yourself a favour, please verify these references in your Bible -

B.C. BEFORE CHRIST'S BIRTH:

1. ... and he (John the Baptist) shall be
filled with the Holy Ghost,
even from his mother's womb.
(HOLY BIBLE) Luke 1: 15

2. ... and Elizabeth was filled
with the Holy Ghost.
(HOLY BIBLE) Luke 1: 41

3. And his father Zacharias was
filled with the Holy Ghost.
(HOLY BIBLE) Luke 1:67

A.C. AFTER CHRIST'S BIRTH:

4. ... and the Holy Ghost was upon him (Simeon).
(HOLY BIBLE) Luke 2:26

5. And the Holy Ghost descended in a bodily
shape like a dove upon him (Jesus).
(HOLY BIBLE) Luke 3:22


Diyan po ay GUSTONG PALABASIN ng KWENTISTANG MUSLIM na "DUMATING NA" ang ESPIRITU SANTO. Ayan nga raw po sa PAGDAPO sa mga TAO na BINANGGIT sa ITAAS.GANOON? Ang PAGDAPO po ba ng ESPIRITU SANTO sa mga INDIBIDWAL na BINANGGIT sa ITAAS ay ang PAGDATING na ng ESPIRITU SANTO kaya hindi na SIYA ang SINABING IPADADALA ayon sa John 14:16,John 14:26, John 15:26 at John 16:7?

MALI na naman po ITONG KWENTISTA ng BALIK ISLAM.

Kung papansinin po ninyo, ang PAGDAPO ng ESPIRITU SANTO sa mga NASA ITAAS ay SA MGA INDIBIDWAL LANG at HINDI sa BUONG SAMBAYANAN ng DIYOS.

Sa kabaliktaran, ang SINASABIHAN ng PANGINOONG HESUS sa John 14:16, John 14:26, John 15:26 at John 16:7 ay MGA ALAGAD NIYA. Sa MARAMI at HINDI sa IISA.

Sa mga PAGDAPO ng ESPIRITU SANTO sa mga HALIMBAWANG IBINIGAY ni DEEDAT, ang LAYUNIN ay para GUMAWA ng BAGAY na PARTIKULAR sa ISANG TAO.

IBANG-IBA sa MISYON ng ESPIRITU SANTO sa John 14:16,John 14:26, John 15:26 at John 16:7. Diyan po, ang GAWAIN ng ESPIRITU ay PARA SA BUONG SAMBAYANAN ng DIYOS.

Sa madaling salita po ay MAGKAIBA ang KONTEKSTO ng PAGBABA ng ESPIRITU SANTO sa mga BINANGGIT ni DEEDAT KUMPARA sa KONTEKSTO ng PAGSUSUGO sa ESPIRITU SANTO sa MGA ALAGAD.

Kaya SABLAY po TALAGA itong KWENTISTANG MUSLIM.

WALA SIYANG PINAG-IBA sa mga SCHOLAR na MUSLIM na KINAKAILANGAN pang I-TAMPER ang mga TALATA para lang MAY MAPALABAS SIYANG ARAL.

At kaugnay po sa ISYU rito, TAMPERED po o CORRUPTED ang UNAWA ni DEEDAT sa PAGSUSUGO sa PARACLETOS.

HINDI po ang PROPETA ng ISLAM ang PARACLETOS. GAWA-GAWA LANG ni DEEDAT ang PANINIWALA na IYAN.

95 comments:

 1. As Quoted from the book;
  To the sincere seekers of Truth it is obvious that Muhummed (pbuh) is the promised Paraclete or Comforter, alternatively called Helper, Advocate, Counsellor, etc of the prophecies of Jesus (pbuh) in the Gospel of

  St. John.
  John 16:7
  "Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you."

  The coming of the Comforter as proph·e·sied by Jesus Christ;

  John 16:12-14

  12
  "I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now."

  Imagine even the direct Disciples of Jesus Christ can't bear His teaching that Jesus was about to give! that's why Jesus is telling them that somebody is coming along after Him.

  13
  "Howbeit when He, the Spirit of truth, is come, HE will guide you into all truth: for HE shall not speak of HIMSELF; but whatsoever HE shall hear, that shall HE speak: and HE will shew you things to come."

  14
  "He shall glorify me: for HE shall receive of mine, and shall shew it unto you".

  Muslim;
  Nakita nyo po ba mga giliw a taga subaybay? nine (9) MASCULINE PRONOUN mula sa nasabiing dalawang talata!

  Cenon Bibe;
  TAMA po ba ang sinasabi nitong si AHMED DEEDAT na ang propeta nilang si MUHAMMAD ang PARACLETOS?

  Muslim;
  Kong mapapansin nyo po mga giliw na taga subaybay, pinagbitangan po nitong si Cenon Bibe na syang nagsasabi ng mga nakasulat mula sa nasabing talata ng St. John, hindi po ba maliwanag na pangungusap ni Jesu-Kristo ang matatagpuan natin at mababasa mula sa nasabing talata mga giliw na taga subaybay?

  Ngayon kong hindi po yang ang Propeta ng Islam na may dala ng Qur'an eh sino po yang malinaw na binabangit ni Kristo na He na nine times pa pong binanggit ni Kristo? pwede pakisagot po kong sino yang HE? Dahil impossibly po na maging espirito yan dahil malinaw na nakasulat mula sa inyong Bibliya na ang Espirito ay wala pong KASARIAN!

  ReplyDelete
 2. John14:26 clearly said the Paraclete is the Holy Ghost.

  "26 But the Paraclete, the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring all things to your mind, whatsoever I shall have said to you"

  In Acts2:4, the disciples receive the Paraclete or Holy Ghost.

  "4And they were all filled with the Holy Ghost, and they began to speak with divers tongues, according as the Holy Ghost gave them to speak"

  Its impossible that their muslim prophet is the Paraclete or Holy Ghost.

  ReplyDelete
 3. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Nakita nyo po ba mga giliw a taga subaybay? nine (9) MASCULINE PRONOUN mula sa nasabiing dalawang talata!

  CENON BIBE:
  SO? E ano kung gumamit ng NINE (9) MASCULINE PRONOUNS sa HOLY SPIRIT?

  Ang ESPIRITU SANTO ay ESPIRITU ng DIYOS AMA at ng DIYOS ANAK na PAREHONG LALAKE?

  ANO pala dapat ang PRONOUN para sa ESPIRITU ng LALAKE? Dapat ba FEMININE?

  PANAY po ang KWENTO nitong BALIK ISLAM e WALA NAMAN pong ALAM.

  PURO SABLAY ang PANINIWALA.

  E kasi po NAITALIKOD sa TUNAY na DIYOS gamit ang SABLAY na KWENTO ng IMBENTOR na si AHMED DEEDAT.

  ReplyDelete
 4. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Kong mapapansin nyo po mga giliw na taga subaybay, pinagbitangan po nitong si Cenon Bibe na syang nagsasabi ng mga nakasulat mula sa nasabing talata ng St. John, hindi po ba maliwanag na pangungusap ni Jesu-Kristo ang matatagpuan natin at mababasa mula sa nasabing talata mga giliw na taga subaybay?

  CENON BIBE:
  Ang NAPAKALIWANAG po sa mga SALITA ng PANGINOONG HESUS ay ESPIRITU SANTO ang PARACLETOS.

  WALA pong SINABI RIYAN na MUHAMMAD.

  NANANAGINIP LANG po itong si AHMED DEEDAT ang ang NALOKO NIYANG PALAMURA.

  ReplyDelete
 5. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Ngayon kong hindi po yang ang Propeta ng Islam na may dala ng Qur'an eh sino po yang malinaw na binabangit ni Kristo na He na nine times pa pong binanggit ni Kristo? pwede pakisagot po kong sino yang HE? Dahil impossibly po na maging espirito yan dahil malinaw na nakasulat mula sa inyong Bibliya na ang Espirito ay wala pong KASARIAN!

  CENON BIBE:
  Ganoon po ba? Porke GUMAMIT ng MASCULINE PRONOUN e PROPETA NA ng ISLAM?

  PAANO po pala kung INILARAWAN ang BULAANG PROPETA GAMIT ang MASCULINE PRONOUN? AANGKININ di po ba NITONG PALAMURANG BALIK ISLAM na PROPETA NILA IYON?

  NAPAKABABAW MAG-ISIP nitong PALAMURANG ITO, di po ba?

  KAYA nga po NAPAKADALING NALOKO at NAITALIKOD mula sa TUNAY na DIYOS e.

  At ANO naman po ang KINALAMAN ng PAGDADALA raw sa QURAN at ng PAGDATING ng PARACLETOS?

  Kung TOTOO ang SINASABI ng mga SCHOLAR ng ISLAM at kung PANINIWALAAN NATIN ang mga KWENTO NILA ay LALABAS na SINALUNGAT ng QURAN ang MGA ARAL ni KRISTO.

  E ang PARACLETOS po ay MAGPAPAALALA sa MGA ARAL at UTOS ni KRISTO. HINDI po GAWAIN ng PARACLETOS na IBAHIN, BAGUHIN o SALUNGATIN ang mga ITINURO ng PANGINOONG HESUS.

  IYAN po ang MALINAW na PATUNAY na ang PARACLETOS ay HINDI ang PROPETA ng ISLAM.

  ReplyDelete
 6. ANONYMOUS:
  John14:26 clearly said the Paraclete is the Holy Ghost.

  "26 But the Paraclete, the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring all things to your mind, whatsoever I shall have said to you"

  In Acts2:4, the disciples receive the Paraclete or Holy Ghost.

  "4And they were all filled with the Holy Ghost, and they began to speak with divers tongues, according as the Holy Ghost gave them to speak"

  Its impossible that their muslim prophet is the Paraclete or Holy Ghost.

  CENON BIBE:
  THIS CONVERT to ISLAM DESPERATELY NEEDS PROOF that THERE IS PROPHECY REFERRING to their PROPHET.

  And SINCE THERE is NONE, HE IS ALL TOO WILLING to BELIEVE the STORIES and LIES CONCOCTED by AHMED DEEDAT, who had proven himself to have been a VERY GOOD MAKER OF TALL TALES.

  ReplyDelete
 7. ADVENT OF COMFORTER CONDITIONAL

  (iii) The Comforter is definitely not the "Holy Ghost" because the coming of the Comforter was conditional whereas that of the Holy Ghost was not as we observe in the prophecy —

  Nevertheless, I tell you the truth: It is expedient for you that I go for If I Go Not Away, The Comforter Will Not Come unto you; but if I depart, I will send him unto you.

  (HOLY BIBLE) John 16: 7

  "lf I don't go he won't come, but if I go, I will send him." There are numerous instances in the Holy Bible about the coming andgoing of the HOLY GHOST, before the birth and departure of the Messiah. Do yourself a favour, please verify these references in your Bible -

  B.C. BEFORE CHRIST'S BIRTH:

  1. ... and he (John the Baptist) shall be
  filled with the Holy Ghost,
  even from his mother's womb.
  (HOLY BIBLE) Luke 1: 15

  2. ... and Elizabeth was filled
  with the Holy Ghost.
  (HOLY BIBLE) Luke 1: 41

  3. And his father Zacharias was
  filled with the Holy Ghost.
  (HOLY BIBLE) Luke 1:67

  A.C. AFTER CHRIST'S BIRTH:

  4. ... and the Holy Ghost was upon him (Simeon).
  (HOLY BIBLE) Luke 2:26

  5. And the Holy Ghost descended in a bodily
  shape like a dove upon him (Jesus).
  (HOLY BIBLE) Luke 3:22

  From the above quotations, before and after the birth of Jesus (pbuh), one cannot help admiring St. Luke who appears to be a specialist on the Holy Ghost We may well ask the Christians, after the descent of the "dove", with whose help did Jesus (pbuh) perform his many miracles if not with the help of the Holy Ghost? Let the Master himself tell us. When accused by his own people, the Jews, that he was working in league with Beelzebub (the chief of the devils) to work his miracles, Jesus (pbuh) rhetorically questions them, "How can Satan cast out Satan?" The Jews imputed that this spirit of holiness - the Spirit of God - which was helping him, was devilish. This was treason of the highest order. So he gives them a dire warning:

  ... but the blasphemy against the Holy Ghost, it shall never be forgiven
  (HOLY BIBLE) Matthew 12:31

  This "Holy Ghost" is non other than what Matthew himself has described in three verses before quoting the Master:

  But if I (Jesus) cast out devils by the Spirit OF God, then the kingdom of God is come upon you.
  (HOLY BIBLE) Matthew 12:28

  "SPIRIT" AND "PROPHET" SYNONYMOUS

  Howbeit when he, the Spirit Of Truth, is come, he will guide you into all truth

  (Holy Bible) John 16:13

  It has already been established that. Biblically, the word "Spirit" is used synonymously for "Prophet," by the same author in 1 John 4: 1 (as seen earlier).

  Hence the "Spirit of Truth" would be the Prophet of Truth. A prophet in whom Truth is personified. He had walked through life so honourably and industriously that he had won for himself even from his pagan fellow countrymen the noble designation of as-Saadiq (the Truthful One) and al-Amin, "the Honest," "the Upright." "the Trustworthy;" the Man of Faith who never broke his word. His life, his personality, his teachings are the veritable proof of Muhummed (pbuh) being the embodiment of Truth (al-Amin) — the Spirit of Truth!

  ReplyDelete
 8. Total Guidance!

  "MANY" AND "ALL"

  As promised, we will now combine, "I have yet MANY things to say unto you" from verse twelve, with "he will guide you into ALL truth." From John 16: 12 and 13.

  If the Christian still persists that the Spirit of Truth of this prophecy is the Holy Ghost then ask him or her whether in their language does "MANY" means more than one? Also if "ALL" in the above verse means more than one? If you get a halting, wavering, hesitant "y-e-s" then close the book. it is not worth pursuing dialogues with opinionated fools. But if you get the answer "yes!" with alacrity then proceed ...

  The one prophesied by Jesus (pbuh) was to unravel many things which he had left unsaid, as well as to guide humanity into all truth. There are many problems facing mankind today, for which we are fumbling for answers. Can you please give me one new thing that the alleged Holy Ghost gave to anybody in the past two thousand years, which Jesus Christ had not already given in so many different words? I don’t want many, I'am looking for just one!

  NO SOLUTION FROM HOLY GHOST

  Believe me, in my forty years of questioning. I have not come across a single Christian with a single "new Truth" inspired by the Holy Ghost, yet the promise was that the coming Comforter -"he will guide you into all truth!" If the Spirit of Truth of this prophecy is the Holy Ghost then every Church and denomination, and eveiy 'born-again' Christian is claiming the gift of the Holy Ghost. The Roman Catholics claim that they have the whole Truth because of the so-called "in-dwelling" of the Holy Ghost. The Anglicans make the same claim, and the Methodists, the Jehovah's Witnesses, the Seventh Day Adventists, the Baptists, the Christadelphians. etc. etc. not forgetting the 'born-agains' who claim to be numbering over 70 million in the United States alone.

  You have the right to demand solutions from them, on the authority of the Holy Ghost, for the problems listed below:

  1. Alcohol

  2. Gambling

  3. Fortune Telling

  4. Idol Worship, Devil Worship

  5. Racism

  6. Problem of Surplus Women etc etc.

  PROBLEM OF ALCOHOL

  The Republic of South Africa with a small "white"1 population of 4 million among its total population of 30 million, has over 300,000 alcoholics. In neighbouring Zambia. Kenneth Kaunda calls such people "drunkards!" It is recorded that the "coloureds"2 in South Africa have five times the amount of alcoholics as any other race in the country. For the Indians and the Africans no statistics are available for their respective drunkards.

  Jimmy Swaggart the televangelist records in his book "ALCOHOL" that the United States has 11 million alcoholics3 and 44 million "heavy drinkers!", and he like a good Muslim, goes on to say that he sees no difference between the two. To him they are all drunkards! The rampant evil of drunkenness is universal. The Holy Ghost has not yet made its pronouncement on this evil through any Church. Christendom winks at drunkenness on three flimsy pretences based on the Holy Bible.

  1. Of European extraction.

  2. A mixture between the Black and White Races,

  3. The Americans euphemistically call them "Problem Drinkers."

  (a) Give strong drink (hard liquor) to him who is perishing (one who is dying) And wine to those who are bitter of heart.
  Let him drink and forget his poverty. And remember his misery no more.

  (HOLY BIBLE) Proverbs 31:6-7

  ReplyDelete
 9. HIS VERY FIRST MIRACLE

  (b) Jesus (pbuh) was no "killjoy," the imbibers say, he turned water into wine in his very first recorded miracle in the Bible:

  Jesus saith unto them. Fill the waterpots with water. And they filled them up to the brim.

  And he saith unto them. Draw out now...

  When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine ...

  And saith ... (why) thou hast kept the good wine until now.

  (HOLY BIBLE) John 2: 7-10

  Since this alleged miracle, wine continues to flow like water in Christendom.

  SOBER ADVICE

  (c) Saint Paul the thirteenth self-appointed disciple of Christ, the real founder of Christianity, advises his new convert protege — Timothy, born of a Greek father and a Jewish mother:

  Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities.

  (HOLY BIBLE) 1 Timothy 5: 23

  The Christians accept all the Bible quotations on stimulating and intoxicating drinks given above as the infallible word of God. They believe that the Holy Ghost inspired the authors to pen such dangerous advices. Rev. Dummelow seems to have some qualms about this verse. He says.

  "IT TEACHES US THAT IF THE BODY NEEDS THE STIMULANT OF WINE. IT IS RIGHT TO TAKE IT IN MODERATION."

  ReplyDelete
 10. ABSTINENCE THE ONLY ANSWER

  There are thousands of Christian priests who have been lured into alcoholism by sipping the so-called mild wine in the Church rite of the Holy Communion. Islam is the only religion on the face of the earth which prohibits intoxicants in toto. The Holy Prophet (Spirit) Muhummed (pbuh) had said. "WHATEVER INTOXICATES IN GREATER QUANTITY, IS FORBIDDEN EVEN IN SMALLER QUANTITY." There is no excuse in the house of Islam for a nip or a tot. The Kitab-al-Haq, the Book of Truth (Haq) one of the titles of the Holy Qur'an condemned in the strongest terms not only the evil of alcohol but also items 2, 3, and 4 namely "gambling." "fortune telling" and "idol worship," with just a single stroke —

  SURA MAIDA)Holy Qur’an 5:93

  93. "Those who believe and do righteous good deeds, there is no sin on them for what they ate (in the past), if they fear Allâh (by keeping away from His forbidden things), and believe and do righteous good deeds, and again fear Allâh and believe, and once again fear Allâh and do good deeds with Ihsân (perfection). And Allâh loves the good­doers".

  When this verse was revealed, wine barrels were emptied in the streets of Madinah, never to be refilled. This simple straightforward directive has created of the Muslim Ummah (religious community) the biggest society of teetotaller1 in the world.

  1. Teetotaller: A person who abstains completely from all alcoholic drinks.

  U.S.A. FAILS WITH "PROHIBITION"

  The question arises, how is it that this Spirit of Truth — the Holy Prophet Muhummed (pbuh) succeeded with one verse whereas mighty America with the brain power of the nation and the money power of the Government, supported by its powerful propaganda machinery failed with "Prohibition," 1 the law outlawing alcohol?

  Who coerced the American nation to enact prohibition? Which Arab nation threatened this mighty power with if you do not prohibit alcohol in your country. We will not supply you with oil? Not the Arabs as there was no such thing as oil as a "POLITICAL INSTRUMENT" in the hands of the Arabs during the twenties to egg the United States. It was an intellectual awareness among the American (founding) fathers, based on study and statistics which brought them to the conclusion that intoxicants must be banned. They failed, notwithstanding the fact that the overwhelming majority of the nation was Christian, and that it was they who had voted their Congressmen into power. It is rightly said that that which comes from the brain (intellectually) tickles the brain, but that which comes from the heart and soul of a man, will move the heart. The verse just quoted above from the Holy Qur'an on prohibition, had and has the power for change; we will allow Thomas Carlyle to reveal the source of that power:

  "IF A BOOK COME FROM THE HEART. IT WILL CONTRIVE TO REACH OTHER HEARTS; ALL ART AND AUTHORCRAFT ARE SMALL AMOUNT TO THAT. ONE WOULD SAY THE PRIMARY CHARACTER OF THE KORAN IS THIS OF ITS GENUINENESS, OF ITS BEING A BONA-FIDE BOOK."

  1. Prohibition: The era from 1920 to 1933 in which the sale, trade and consumption of alcohol was outlawed in the United States as a result of a long campaign by church groups, women’s organizations, temperance societies and the Anti-Saloon league. It sparked off bootlegging, which gave a strong financial arm to organized crime. Congress repealed the Act in 1933, after strong public opinion dismay at its failure. These were also the years in which the infamous Al-Capone made his first debut.

  ReplyDelete
 11. Cenon Bibe; (quoting the bible)
  In Acts2:4, the disciples receive the Paraclete or Holy Ghost.

  "4And they were all filled with the Holy Ghost, and they began to speak with divers tongues, according as the Holy Ghost gave them to speak"

  Its impossible that their muslim prophet is the Paraclete or Holy Ghost.

  Muslim;
  The Comforter is definitely not the "Holy Ghost" because the coming of the Comforter was conditional whereas that of the Holy Ghost was not as we observe in the prophecy —

  Nevertheless, I tell you the truth: It is expedient for you that I go for If I Go Not Away, The Comforter Will Not Come unto you; but if I depart, I will send him unto you.

  (HOLY BIBLE) John 16: 7

  "lf I don't go he won't come, but if I go, I will send him." There are numerous instances in the Holy Bible about the coming andgoing of the HOLY GHOST, before the birth and departure of the Messiah. Do yourself a favour, please verify these references in your Bible -

  B.C. BEFORE CHRIST'S BIRTH:

  1. ... and he (John the Baptist) shall be
  filled with the Holy Ghost,
  even from his mother's womb.
  (HOLY BIBLE) Luke 1: 15

  2. ... and Elizabeth was filled
  with the Holy Ghost.
  (HOLY BIBLE) Luke 1: 41

  3. And his father Zacharias was
  filled with the Holy Ghost.
  (HOLY BIBLE) Luke 1:67

  ReplyDelete
 12. A.C. AFTER CHRIST'S BIRTH:

  4. ... and the Holy Ghost was upon him (Simeon).
  (HOLY BIBLE) Luke 2:26

  5. And the Holy Ghost descended in a bodily
  shape like a dove upon him (Jesus).
  (HOLY BIBLE) Luke 3:22

  From the above quotations, before and after the birth of Jesus (pbuh), one cannot help admiring St. Luke who appears to be a specialist on the Holy Ghost We may well ask the Christians, after the descent of the "dove", with whose help did Jesus (pbuh) perform his many miracles if not with the help of the Holy Ghost? Let the Master himself tell us. When accused by his own people, the Jews, that he was working in league with Beelzebub (the chief of the devils) to work his miracles, Jesus (pbuh) rhetorically questions them, "How can Satan cast out Satan?" The Jews imputed that this spirit of holiness - the Spirit of God - which was helping him, was devilish. This was treason of the highest order. So he gives them a dire warning:

  ... but the blasphemy against the Holy Ghost, it shall never be forgiven
  (HOLY BIBLE) Matthew 12:31

  This "Holy Ghost" is non other than what Matthew himself has described in three verses before quoting the Master:

  But if I (Jesus) cast out devils by the Spirit OF God, then the kingdom of God is come upon you.
  (HOLY BIBLE) Matthew 12:28

  Compare the same statement by another Gospel writer1

  But if I (Jesus) by the Finger Of God cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you.
  (HOLY BIBLE) Luke 3:22

  1. Give a second glance at the two verses, top and bottom, and you cannot help concluding that they are almost indentical. Why? The answer is in "Is the Bible God’s Word?".

  You do not have to be a Bible scholar to understand that the expressions (a) "Finger of God" (b) "Spirit of God" and (c) "Holy Ghost" are all synonymous phrases. So the Holy Ghost was helping Jesus (pbuh) in his ministry. The Holy Ghost was also helping his disciples on their missions of preaching and healing. If there is still any doubt in your minds about the workings of the Holy Ghost then please read:

  EMPTY PROMISE

  ...as my Father hath sent me, even so I send you (the disciples of Jesus),
  And when he had said this, be breathed on them, and saith unto them,
  Receive Ye The Holy Ghost
  (HOLY BIBLE) John 20: 21 –22

  This was surely no empty promise. The disciples must have received the gift of the Holy Ghost. So if the "Holy Ghost" was with (1) John the Baptist, (2) Elizabeth. (3) Zacharias. (4) Simeon. (5) Jesus and (6) the Disciples of Jesus; then all this makes nonsense of the saying that "if I go not away, the Comforter will not come unto you." Therefore the Comforter is not the Holy Ghost?

  The verse under discussion is John 16: 7. I remember the thrill and joy 1 got out of it when quoting it in Arabic to the Coptic Christian lady in the land of the Pharaohs ( discussed earlier). The pleasure is immense when expounding Biblical verses in the standard native language of a country or locality. I have done it in a dozen different vernaculars. Won't you master the above verse in a language or two of your choice for the good of Islam?

  ReplyDelete
 13. heheh wawa naman si prophet pilit isinisingit sa Biblia ng mga kampon n'ya puro palpak nman... dati si Jesus christ inagawan sa 'prophet like unto you', ngaun nman ang Holy Ghost heheh kwawa bakit kc nagpipilit pa eh dun ka nlng sa quran mo phedopile ka pati neneng tinalo mo

  ReplyDelete
 14. Anonymous said...
  heheh wawa naman si prophet pilit isinisingit sa Biblia ng mga kampon n'ya puro palpak nman... dati si Jesus christ inagawan sa 'prophet like unto you', ngaun nman ang Holy Ghost heheh kwawa bakit kc nagpipilit pa eh dun ka nlng sa quran mo phedopile ka pati neneng tinalo mo

  Muslim;
  hahahahahaha! mukhang ikaw yata ang nakakatawa brod sa tingin ko! kasi mukhang wala ka talagang naintindihan sa mga nakapost dyang mga talata na malinaw na mababasa at nakasulat sa Bibliya mo mismo! basahin mong maigi at paulit-ulit brod malay natin mauunawan mo na, natural lang naman minasan sa tao katuld mo na medyo may kabagalan talagang umunawa! pero sa kapaulit-ulit siguro naman maiintindihan mo rin yang nakasulat sa Bibliya mo!

  Dinadaan mo nalang sa patawa-tawa ang kamangmangan ninyo sa Bibliya nyo ha? dyan kasi brod kong may utak ka ay pag-iisipan mo talaga dapat ang mga sagot mo! hindi yong patawa-tawa ka nalang mula sa katotohanan ng mga talata mismo ng inyong Bibliya! Bibliya na po mismo brod ang nagpapatunay ng inyong kamangmangang at ng inyong baluktot na paniniwala!

  Pero kong sa bagay masisisi ba naman kita kong isa ka sa mga walang utak na miembro ng Simbahan na yan? eh karamihan naman sa inyo eh hindi marunong mag-isip!

  ReplyDelete
 15. Bro. Cenon maraming salamat po sa blog niyo at lalong malinaw sa amin ang pananampalatayang Katoliko.

  Dito po kasi sa Saudi Arabia maraming aklat si Deedat na translated na sa tagalog at ito rin ang ginagamit ng mga Muslim na Pinoy para hikayatin kaming maniwala sa kanila.

  Inaamin namin na mahina ang aming kaalaman sa pagiging Katoliko kaya madali kaming mapaniwala kapag binabasa namin ang aklat ni Deedat.

  Salamat po sa inyong kaalaman at tulong at sa blog na ito dahil marami pa kayong maliligtas na kaluluwa mula sa Islam.

  ReplyDelete
 16. Anonymous said...
  Inaamin namin na mahina ang aming kaalaman sa pagiging Katoliko kaya madali kaming mapaniwala kapag binabasa namin ang aklat ni Deedat.

  Muslim;
  brod napamiwala na kayo kamo? ituloy mo lang yan brod walang masama dyan kasi ginagamit mo ang utak mo dyan! yang utak mo na bigay ng Dios gamitin mo ng wlang pwedeng magdikta sayo kong di sarili mo lamang.

  ReplyDelete
 17. Muslim;
  brod napamiwala na kayo kamo? ituloy mo lang yan brod walang masama dyan kasi ginagamit mo ang utak mo dyan! yang utak mo na bigay ng Dios gamitin mo ng wlang pwedeng magdikta sayo kong di sarili mo lamang.


  tama gagamitin namin utak namin at hindi kami pwede diktahan ng gaya mo para maniwala sa mga sinasabi mo..

  ReplyDelete
 18. Muslim;
  brod napamiwala na kayo kamo? ituloy mo lang yan brod walang masama dyan kasi ginagamit mo ang utak mo dyan! yang utak mo na bigay ng Dios gamitin mo ng wlang pwedeng magdikta sayo kong di sarili mo lamang.


  tama gagamitin namin utak namin at hindi kami pwede diktahan ng gaya mo Cenon para maniwala sa mga sinasabi mo Cenon Bibe..


  Muslim;
  Salamat at medyo naliwanagan na itong taong ito! Malaking tulong din talaga itong blog nitong Si Cenon Bibe! hehehehehe!

  ReplyDelete
 19. Cenon Bibe;
  (Pangangatwiran ng isang Taong Walang Utak at hindi Marunong Mag-isip!)

  John14:26 clearly said the Paraclete is the Holy Ghost.

  "26 But the Paraclete, the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring all things to your mind, whatsoever I shall have said to you"

  In Acts2:4, the disciples receive the Paraclete or Holy Ghost.


  VS. VS. VS. VS.

  The Comforter is definitely not the "Holy Ghost" because the coming of the Comforter was conditional whereas that of the Holy Ghost was not as we observe in the prophecy —

  Nevertheless, I tell you the truth: It is expedient for you that I go for If I Go Not Away, The Comforter Will Not Come unto you; but if I depart, I will send him unto you.

  (HOLY BIBLE) John 16: 7

  "lf I don't go he won't come, but if I go, I will send him." There are numerous instances in the Holy Bible about the coming andgoing of the HOLY GHOST, before the birth and departure of the Messiah. Do yourself a favour, please verify these references in your Bible -


  Muslim;
  EMPTY PROMISE

  ...as my Father hath sent me, even so I send you (the disciples of Jesus),
  And when he had said this, be breathed on them, and saith unto them,
  Receive Ye The Holy Ghost
  (HOLY BIBLE) John 20: 21 –22

  This was surely no empty promise. The disciples must have received the gift of the Holy Ghost. So if the "Holy Ghost" was with (1) John the Baptist, (2) Elizabeth. (3) Zacharias. (4) Simeon. (5) Jesus and (6) the Disciples of Jesus; then all this makes nonsense of the saying that "if I go not away, the Comforter will not come unto you." Therefore the Comforter is not the Holy Ghost?

  1. ... and he (John the Baptist) shall be
  filled with the Holy Ghost,
  even from his mother's womb.
  (HOLY BIBLE) Luke 1: 15

  2. ... and Elizabeth was filled
  with the Holy Ghost.
  (HOLY BIBLE) Luke 1: 41

  3. And his father Zacharias was
  filled with the Holy Ghost.
  (HOLY BIBLE) Luke 1:67

  Kaya po dear readers of this blog at mga gliw na taga subaybay! Bibliya lamang po talaga ang katapat ng mga MangMang na ito! Ang mga patunay at mga katibayan po ay nandyan sa kanilang Bibliya pero hindi po nila ito inu-unawa! Kaya ayan po tuturoa natin silang umunawa ng kanilang Bibliya!!

  ReplyDelete
 20. Thursday, April 1, 2010

  Muslim;
  nakakatwa naman yong kablog mo, nabasa mo na ba ang blog mo ngayon tukmol? 10:03 AM
  tingin ko sa blog mo ngayon brod hindi ka lang nalampaso ng husto nakaldkad ka pa ng kablog mo patungkol sa usaping Paraclete Bibliya lang talaga- 10:09 AM
  katapat mo brod! hehehehehe! 10:09 AM

  Cenon Bibe;
  Nasagot na ba kung cno nag-utos na i-compile ang quran? Diyos ba nag-utos ha? Mapapahiya quran sa ginagawa nyo 10:11 AM
  Paano kayo makakapuntos? Pare-pareho kayong ignorante. Hehe. Mamaya antayin mo sagot ko. Ipinapahiya nyo pati ang quran 10:13 AM


  Muslim;
  hindi mo pa nga daw nasaagot ang katanungan nya ito nagtatanong ka na naman! sagotin mo daw muna kong sinong nag-utus na icompile ang bible? 10:14 AM
  at kong ilang books ang dapat icompile? kasi may 73 at 66 books di ba? 10:14 AM

  Cenon Bibe;
  E d umamin kang d mo ako kaya. Hahaha! Kaya ba ng kapatid mo sagutin kung Diyos ang nagpa-compile sa quran? Tyak supalpal na naman yan tulad mo. Hahaha 10:15 AM

  Muslim;
  at kong ilang books ang dapat icompile? kasi may 73 at 66 books di ba? 10:15 AM
  bakit ako ako ba nagsabi nyan? 10:15 AM

  Cenon Bibe;
  Nagpalusot na agad. Hahaha! Yan ba katapat ko? Palusot din pala yang tulad mo e. Hahaha 10:15 AM

  Muslim;
  kablog mo ang nagtatanong sayo kong sino ang nag utus para icompile ang bible ninyo at kong ilang books lang dapat ang icompile? wala ka daw sagot! 10:16 AM

  Cenon Bibe;
  Mamaya abangan mo. Pati quran cniraan nyo dahil sa kagaguhan nyo 10:16 AM

  Muslim;
  katapat mo? sabi ng kablog mo ang katapat mo daw eh ang Bibliya mo lang din mismo1 10:17 AM
  hahahahaha! worldwide na brod nabuking na ang katangaan mo! 10:17 AM
  pagdating sa usaping Paraclete 10:18 AM
  hehehehehe! hindi ka lang nilampaso ng kablog mo kinaladkad ka pa! hahahaha! 10:18 AM
  ang Paraclete daw is the Holy Ghost.? hahahahaha! 10:19 AM
  John 16: 7 "lf I don't go he won't come, but if I go, I will send him." 10:20 AM
  oh hindi ba nabutatah ka sa talata mismo ng Bibliya mo? 10:20 AM
  hehehehehe! Tatangatanga ka kasi! ultimo Bibliya mo hindi mo alam unawain! 10:21 AM
  kaya ayan tal;ata mismo ng Bibilya katapat mo ngayon! 10:21 AM
  oh nabibilaokan ka na naman ba? hehehehehehe! 10:23 AM
  anong aabangan ko mamaya? babangon ka ba mula sa pagkalampaso ng kablog mo sayo? o di sige kong makakabangon ka pa! hahahahaha! 10:24 AM

  ReplyDelete
 21. -eto ang post ko..

  tama gagamitin namin utak namin at hindi kami pwede diktahan ng gaya mo para maniwala sa mga sinasabi mo..

  -pero ano ginawa nung palamurang balik islam? eto post nya..


  tama gagamitin namin utak namin at hindi kami pwede diktahan ng gaya mo Cenon para maniwala sa mga sinasabi mo Cenon Bibe..


  grabe pala talaga ang balik islam na ito hindi ka ba nahihiya nyan?

  sori Bro. Cenon binaluktot yun post ko

  ReplyDelete
 22. Anonymous said...
  tama gagamitin namin utak namin at hindi kami pwede diktahan ng gaya mo para maniwala sa mga sinasabi mo..

  Anonymous said...
  Ginamit mo Utak mo? Papaano mo ito ginamit brod?
  ganito ka ba gumamit ng Utak mo brod? ang ayunan itong si Cenon Bibe sa kanyang mga katangahang unawa sa Bibliya?
  katulad ng pag-unawa nya sa mga ito?

  John14:26 clearly said the Paraclete is the Holy Ghost.

  "26 But the Paraclete, the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring all things to your mind, whatsoever I shall have said to you"

  In Acts2:4, the disciples receive the Paraclete or Holy Ghost.

  Ganon ba brod?

  Hindi alam ng mga ito na Bibliya lang po ang katapat nila sa mga Katangahyang unawa nila sa kanilang Bibliya!

  ito po ang ang talatang itinapat ko sa mga pagmumukha nitong mga tangang ito!


  The Comforter is definitely not the "Holy Ghost" because the coming of the Comforter was conditional whereas that of the Holy Ghost was not as we observe in the prophecy —

  Nevertheless, I tell you the truth: It is expedient for you that I go for If I Go Not Away, The Comforter Will Not Come unto you; but if I depart, I will send him unto you.

  (HOLY BIBLE) John 16: 7

  "lf I don't go he won't come, but if I go, I will send him." There are numerous instances in the Holy Bible about the coming andgoing of the HOLY GHOST, before the birth and departure of the Messiah. Do yourself a favour, please verify these references in your Bible -


  ...as my Father hath sent me, even so I send you (the disciples of Jesus),
  And when he had said this, be breathed on them, and saith unto them,
  Receive Ye The Holy Ghost
  (HOLY BIBLE) John 20: 21 –22

  This was surely no empty promise. The disciples must have received the gift of the Holy Ghost. So if the "Holy Ghost" was with (1) John the Baptist, (2) Elizabeth. (3) Zacharias. (4) Simeon. (5) Jesus and (6) the Disciples of Jesus; then all this makes nonsense of the saying that "if I go not away, the Comforter will not come unto you." Therefore the Comforter is not the Holy Ghost?

  1. ... and he (John the Baptist) shall be
  filled with the Holy Ghost,
  even from his mother's womb.
  (HOLY BIBLE) Luke 1: 15

  2. ... and Elizabeth was filled
  with the Holy Ghost.
  (HOLY BIBLE) Luke 1: 41

  3. And his father Zacharias was
  filled with the Holy Ghost.
  (HOLY BIBLE) Luke 1:67

  ReplyDelete
 23. Muslim na di palamura- Abdullah said...

  Cenon Bibe, Katolikong Palamura…

  Ito po ang isa sa mga nakita ko mula sa text conversation nitong ni Mr Cenon mula sa kapatid kong Muslim…

  "Asan nga literal dyan? Talunan ka d b? Ginagago mo na lang mukha mo 10:06 AM"
  " Asan napatunayan mo? Wala. Ginagago mo na lang mukha mo 9:54 AM"

  Ayan po ang nagbabait baitang si Cenon na di daw po tinuruan ng simbahan nilang magmura… Kayo na po ang humusga. Sa Islam po kasi bawal din po sa amin na manghusga ng kapwa, ewan ko lang po sa katolikong ito

  Eto pa po ang sabi nya…
  "KAMI pong MGA KATOLIKO ay HINDI TINUTURUANG MAGMURA. Sa inyo po yata ay OKAY LANG MAGMURA, di po ba?
  Kung NAKAKAPAGMURA po ako ay HINDI KO PO SINASADYA. NABUBUYO LANG o NABIBIGLA. "

  Muslim:
  Kitams!!! Eh di inamin mong nagmumura ka rin, supalpal ka ulit ng sarili mong bibig (sa inyo ko po natutunan ang mga salitang ito pasnsha na). Yun pala naman eh. Kasi po binubuyo mo rin ang kapatid kong Muslim para magmura kya ganun!!!

  Dagdag pa nya…
  HINDI po KASI NATURAL sa AMING MGA KATOLIKO ang MAGMURA. HINDI po KAMI TINUTURUANG MAGMURA.

  Muslim:
  Ganun??? Eh sino nagturo sa mga taong magmura??? Anong relihiyon ba ang nauna ayon sa pagkakaalam mo? Di ba Kristyano-kATOLIKO… So nung umusbong ba ang Islam, di pa ba marunong magmura ang mga tao?

  Eto sabi ng Bible mo sa Matthew 5:22:
  But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, 'Raca, ' is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, 'You fool!' will be in danger of the fire of hell.

  Ayun!!! Tumbok mo diba, Panahon pa ng kinikilala mong dios eh nagmumura na mga tao… tapos sa Islam mo isisisi yan. FYI. Sa inyo lang PO ako natutong maging sarcastic sa pagsusulat. Mapang-udyok kayo sa mga tao/commentors mo rito na di umaayon sa paniniwala mo. Inuudyukan mo kaming magmura para lumabas na ikaw ang banal. Gusto mong sample…Eto

  Cenon Bibe;
  Ngayon naman e NAGKUKUNWARI SIYANG HINDI MANLOLOKO. MATIGAS po talaga ang MUKHA, di po ba?

  Cenon Bibe
  San nangyari nang literal yan? Dali! Wala. Butata ka 10:00 AM
  Asan nga literal dyan? Talunan ka d b? Ginagago mo na lang mukha mo 10:06 AM

  TAMA po KAYO na ang KABOBOHAN ay NAGAGAMOT, pero ang KATANGAHAN ay HINDI. So, ALIN po KAYO sa DALAWA? (nung sinabi ko ito hindi ako nagtukoy ng kahit sino, samantalang nung isinagot mo na eh "AKO" na ang tahasang tinukoy mo)

  AT bilang konklusyon ko po ito ang pagwakas na sinabi nitong si Mr Vibes…

  "Ang NAGMUMURA po KASI ay NAGPAPADALA sa UDYOK ng DEMONYO."

  Muslim Said:
  AYUN PO TUMBOK NA TUMBOK AYON NA PO KAY MR VIBES, suriin natin ang sinabi nya ha…

  Dalawang nilalang ang tinutukoy nya rito. Isa ay iyong NAGMUMURA, at ang isa po ay yung DEMONYO.

  Sa blog na ito… ang kapatid ko raw pong Muslim ang NAGMUMURA, at natural sino po ang DEMONYO na nang uudyok sa amin para magmura???… ayoko pong tukuyin… BAWAL PO SA ISLAM YAN. Kayo na po ang sumagot sa tanong ko.
  Allahu Kareem. God Knows Best


  Sabi pa po nya…
  "INIHIHINGI ko po IYAN ng PAUMANHIN sa LAHAT ng MAAARING NASASAKTAN".

  Muslim:
  Kelan po nangyaring nag public apology itong Catholic Apologist na ito?. Butata po uli (Sa inyo ko rin po natutunan ito hehehe)

  ReplyDelete
 24. Abdullah said...

  Balikan na po natin ang punto ko dito ukol sa libro…

  Cenon said:
  Ang KAHULUGAN po MISMO ng QURAN ay RECITATION o PAGBIGKAS.

  Muslim Said:
  http://onlinedictionary.datasegment.com/word/recitation

  Sa link po nay an dip o absolute na sinabing dapat ang recitation ay iisa lang.
  Sabi po dyan, "written matter that is recited from memory" . Matanong lang kita Mr Cenon, pano pag bisaya ang nag recite ng isang talumpati sa tagalog? Pagtatawanan mo ba dahil iba ang pagbigkas nya? Marahil oo ang sagot mo kasi Katoliko ka, pero sa tunay na Muslim, inuunawa po naming iyan at tinatanggap maging anuman ang bigkas mo sa Arabic, ang mahalaga po ang "DI NABABAGO ANG KAHULUGAN" ng mga binibigkas na ito. Ok po?


  Cenon Said:
  Kapag po ba sinabing IISA ang SPELLING ang GAGAMITIN NATIN ay PUPUWEDE pa ba ang DALAWANG MAGKAIBANG SPELLING na IYAN?
  NATURAL HINDI na PO. IISA po ang GAGAMITIN e.

  Ganoon din po kapag sinabing BIGKAS o RECITATION.
  KUNG IISA ang BIGKAS ay DAPAT WALA NANG IBANG BIGKAS, di po ba?

  Muslim Said:
  Mali po… Ang spelling ay isinusulat, samantalang ang bigkas/recite ay hindi so magkaiba po ito. Mukhang naguguluhan ka na Mr Vibes ah!!!

  Cenon Said:
  At ayon po sa MISMONG PROPETA ng ISLAM ay PITO ang BIGKAS ng QURAN.
  SINO po ang PANINIWALAAN NATIN? ITONG PALAMURANG BALIK ISLAM na NAGSASABING IISA ang BIGKAS?
  KAYO na po ang MAGSABI.

  Muslim Said:
  O ayan ang malinaw, sa inyo na nanggaling yan, pito ang bigkas ng Quran, (ang alam ko nga po eh Sampu eh kayo pito lang). Sa Arabic po kasi, depende po sa probinsya kung paano ito bibigkasin. Tanggap po ng lahat ng Muslim ang uri ng pagbigkas na ito, basta po hindi nito mababago ang "MEANING". Kung Bisaya ka man o Ilonggo, tanggap po lahat yan, di tulad ng Katoliko, ang laki ng discrimination sa members nila. Sa Islam po pantay-pantay at bawal po ang pagtawanan ang dialect differences ng bawat probinsya.


  PALAMURANG BALIK ISLAM- na nauudyukan lang ng demonyo:
  Ganon pa man po Cenon Bibe hinahamon kita na maglitaw o magproduce ka ng HARD COPY mula sa mga ipinupost mong iyan! Kaya mo?

  CENON BIBE:
  MALAMYANG PALUSOT IYAN.
  NAGBIGAY AKO ng mga LINK DITO na NAGPAPAKITA at NAGPAPATUNAY sa PAGKAKAIBA-IBA ng MISMONG PAGKAKABIGKAS mula sa VERSIONS ng ARABIC TEXT ng QURAN.
  Ang GAWIN MO ay PATUNAYAN MO na WALANG GANYAN.
  IYAN ang DAPAT MONG GAWIN at HINDI YUNG MAGHAHANAP KA ng PALUSOT.

  Muslim:
  Sa tingin ko di yun palusot, ikaw ang nagpapalusot kasi wla kang maiproduce na hardcopy ng mga binanggit mo… alam mo bro madaling I edit ang mga yan sa computer… kaya nga hamon nya sa iyo, ilabas mo ang hard copy na iyan ayos po ba!!!

  ReplyDelete
 25. IYAN po pala ang IPINAGMAMALAKI nitong PALAMURANG BALIK ISLAM. PAULIT-ULIT LANG na NABISTO pa KAAGAD ng mga NASA SAUDI. HEHEHE

  GALING din po kay DEEDAT ang mga INUULIT-ULIT LANG na IYAN.

  At kung TITINGNAN po NINYO sa ITAAS ay NASAGOT na po IYANG DUMATING na raw ang HOLY GHOST.

  HINDI po NAKASAGOT at HINDI NAKATUTOL itong PALAMURANG BALIK ISLAM kaya INULIT NA LANG ang PALPAK NILANG CLAIM.

  ReplyDelete
 26. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  PROBLEM OF ALCOHOL

  The Republic of South Africa with a small "white"1 population of 4 million among its total population of 30 million, has over 300,000 alcoholics. In neighbouring Zambia. Kenneth Kaunda calls such people "drunkards!" It is recorded that the "coloureds"2 in South Africa have five times the amount of alcoholics as any other race in the country. For the Indians and the Africans no statistics are available for their respective drunkards.

  CENON BIBE:
  Tila po yata GALIT na GALIT sa ALAK itong PALAMURANG TALIKOD kay KRISTO.

  Teka po, AYON po sa mga SKOLAR na MUSLIM ay SAAN po ba MARAMING ALAK?

  Heto po ang sabi ng SKOLAR na si MUHAMMAD MOHSIN KHAN patungkol sa kahulugan daw ng Surah 47:15

  "The description of Paradise which the Muttaqun (the pious. See V.2:2) have been promised (is that) in it are rivers of water the taste and smell of which are not changed, rivers of milk of which the taste never changes, RIVERS OF WINE delicious to those who drink, and rivers of clarified honey (clear and pure) therein for them is every kind of fruit, and forgiveness from their Lord. (Are these) like those who shall dwell for ever in the Fire and be given to drink boiling water so that it cuts up their bowels?


  Ano po yon? MAYROON daw MGA ILOG ng ALAK sa PARAISO?

  AKALA po NATIN e SINASABI nitong PALAMURANG BALIK ISLAM na MASAMA ang ALAK. E BAKIT doon pa raw sa PARAISO ay MGA ILOG pa ng ALAK ang NAROON?

  HMMM, tila may PAGKA-IPOKRITO ang PAGPUNA nitong BALIK ISLAM sa MGA LASENGGO.

  E dun po pala sa ITINUTURONG PARAISO ng mga SKOLAR NILA e tila GAGAWING LASENGGO ang mga PUPUNTA ROON e.

  Kung gusto po pala ng LASENGGO e DOON SIYA MAKAKAINOM nang ALAK na WAN TO SAWA.

  Ano po sa tingin ninyo?

  ReplyDelete
 27. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  hahahahahaha! mukhang ikaw yata ang nakakatawa brod sa tingin ko! kasi mukhang wala ka talagang naintindihan sa mga nakapost dyang mga talata na malinaw na mababasa at nakasulat sa Bibliya mo mismo! basahin mong maigi at paulit-ulit brod malay natin mauunawan mo na, natural lang naman minasan sa tao katuld mo na medyo may kabagalan talagang umunawa! pero sa kapaulit-ulit siguro naman maiintindihan mo rin yang nakasulat sa Bibliya mo!

  CENON BIBE:
  NAKAKATAWA ka naman TALAGA e. PAULIT-ULIT KA na lang e WALA KA NAMAN NAPATUTUNAYAN.

  Kaya hindi kataka-taka kung PINAGTATAWANAN KA na lang ng mga TAO RITO.

  ReplyDelete
 28. ANONYMOOUS SA SAUDI:
  Bro. Cenon maraming salamat po sa blog niyo at lalong malinaw sa amin ang pananampalatayang Katoliko.

  Dito po kasi sa Saudi Arabia maraming aklat si Deedat na translated na sa tagalog at ito rin ang ginagamit ng mga Muslim na Pinoy para hikayatin kaming maniwala sa kanila.

  Inaamin namin na mahina ang aming kaalaman sa pagiging Katoliko kaya madali kaming mapaniwala kapag binabasa namin ang aklat ni Deedat.

  Salamat po sa inyong kaalaman at tulong at sa blog na ito dahil marami pa kayong maliligtas na kaluluwa mula sa Islam.

  CENON BIBE:
  AKO po ang NAGPAPASALAMAT sa DIYOS kung MAY NATUTUTUNAN KAYO at kung NAILILIGTAS ng BLOG na ito ang MARAMI sa INYO.

  Sana po ay MAIBALITA NINYO sa IBA PANG TAO ang BLOG na ITO. Iyan po ang magiging PAPEL NINYO para MAILIGTAS ang IBA sa TIYAK na KAPAHAMAKAN.

  Sa PAGBABALITA NINYO sa mga SINUSUBUKANG ITALIKOD kay KRISTO ay nagiging DAAN po KAYO ng KALIGTASAN NILA at ng KANILANG MGA PAMILYA.

  PINUPURI ko po ang DIYOS sa LAHAT sa INYO.

  ReplyDelete
 29. ANONYMOUS IN SAUDI:
  -eto ang post ko..

  tama gagamitin namin utak namin at hindi kami pwede diktahan ng gaya mo para maniwala sa mga sinasabi mo..

  -pero ano ginawa nung palamurang balik islam? eto post nya..


  tama gagamitin namin utak namin at hindi kami pwede diktahan ng gaya mo Cenon para maniwala sa mga sinasabi mo Cenon Bibe..


  grabe pala talaga ang balik islam na ito hindi ka ba nahihiya nyan?

  sori Bro. Cenon binaluktot yun post ko


  CENON BIBE:
  KAYO na ang MISMONG NAKAKITA sa PAMBABALUKTOT at PAGSISINUNGALING nitong BALIK ISLAM.

  IKWENTO po NINYO IYAN sa MGA KINUKUMBINSING mag-BALIK ISLAM. IPAKITA po NINYO itong BLOG na ITO para SILA MISMO ang MAKATUKLAS kung ANO ang ESTILO ng mga BALIK ISLAM na iyan.

  Diyan po ninyo MAKIKITA kung ANO ang NANGYAYARI sa isang TAO pagkatapos na MAITALIKOD SIYA kay KRISTO.

  MAG-INGAT din po KAYO dahil MARAMI pong PAMAMARAAN ang mga IYAN para MAITALIKOD KAYO sa TUNAY na DIYOS.

  MARAMI na po akong NABALITAAN na BINIBIGYAN SILA ng PROMOTION o ng PERA para lang TUMALIKOD sa PANGINOON.

  NAKAKAAWA SILA dahil IPINAGBIBILI NILA ang KANILANG KALULUWA kapalit ng KONTING DOLYAR.

  Heto po ang sabi ng PANGINOONG HESUS kaugnay diyan:

  Matthew 16:26
  What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul?

  ReplyDelete
 30. ABDULLAH di raw PALAMURA pero MAPAGBINTANG LANG:
  Muslim na di palamura- Abdullah said...
  Cenon Bibe, Katolikong Palamura…

  Ito po ang isa sa mga nakita ko mula sa text conversation nitong ni Mr Cenon mula sa kapatid kong Muslim…

  "Asan nga literal dyan? Talunan ka d b? Ginagago mo na lang mukha mo 10:06 AM"
  " Asan napatunayan mo? Wala. Ginagago mo na lang mukha mo 9:54 AM"

  Ayan po ang nagbabait baitang si Cenon na di daw po tinuruan ng simbahan nilang magmura… Kayo na po ang humusga. Sa Islam po kasi bawal din po sa amin na manghusga ng kapwa, ewan ko lang po sa katolikong ito

  CENON BIBE:
  NASAAN po ang PAGMUMURA RIYAN?

  NAGSASALITA KAYO sa mga BAGAY na HINDI NINYO NAUUNAWAAN.

  Kapag sinabing GINAGAGO ng PALAMURANG BALIK ISLAM ang MUKHA NIYA ay HINDI po AKO ang GUMAGAGO sa KANYA kundi SIYA MISMO ang NAGWAWALANGHIYA sa SARILI NIYA.

  Hindi po ba MASASABING GINAGAGO NIYA ang SARILI NIYA kung NANINIWALA SIYA sa mga KASINUNGALINGAN LABAN sa BIBLIYA?

  SINASABI KO LANG dito sa PALAMURANG BALIK ISLAM na MALI NIYANG GINAGAWA sa SARILI NIYA.

  ANO po ang MASAMA ROON?

  IPINAMUMUKHA KO SA KANYA ang MALI NIYANG GINAGAWA at GUSTO KONG TIGILAN NIYA ang MASAMANG GAWAIN NIYA.

  ANO po ang MALI RIYAN?

  NAUUNAWAAN ko po na AYAW NINYONG MASASABIHAN KAYO na MALI ang GINAGAWA NINYO. Yung ISANG KAPATID pa NINYO (o baka KAYO RIN YON) ay IPINAGTANGGOL PA ang PAGMUMURA nitong BALIK ISLAM na ITO, di po ba?

  Sana po NEXT TIME na MAKIKIALAM po KAYO sa USAPAN ay ALAMIN po MUNA NINYO ang SASABIHIN NINYO. NAKAKAHIYA po KASI.

  ReplyDelete
 31. ABDULLAH na di raw palamura pero PALABINTANG LANG:
  Ayan po ang nagbabait baitang si Cenon na di daw po tinuruan ng simbahan nilang magmura… Kayo na po ang humusga. Sa Islam po kasi bawal din po sa amin na manghusga ng kapwa, ewan ko lang po sa katolikong ito

  Eto pa po ang sabi nya…
  "KAMI pong MGA KATOLIKO ay HINDI TINUTURUANG MAGMURA. Sa inyo po yata ay OKAY LANG MAGMURA, di po ba?
  Kung NAKAKAPAGMURA po ako ay HINDI KO PO SINASADYA. NABUBUYO LANG o NABIBIGLA. "

  CENON BIBE:
  PAKI TURO po NINYO kung SAAN KAMI TINUTURUANG MAGMURA ng SIMBAHAN. Sige na po.

  NAKAKAHIYA po na GUMAGAWA KAYO ng MGA STATEMENT na WALA KAYONG MAIPAKITANG PRUWEBA.

  Ngayon, ITO pong PALAMURA NINYONG KAPATID na INAYUNAN pa NINYO ay LANTAD PO ang PAGMUMURA RITO at BINIBIGYANG KATWIRAN pa ang PAGMUMURA.

  SAAN po NIYA NAKUHA IYAN? Kayo na po ang MAGSABI.

  ReplyDelete
 32. ABDULLAN di raw PALAMURA pero PALAHUSGA LANG:
  Sa Islam po kasi bawal din po sa amin na manghusga ng kapwa, ewan ko lang po sa katolikong ito

  CENON BIBE:
  GANOON po ba? KAYA po ba PALAMURA ang KAPATID NINYO at IPINAGTANGGOL pa ng ISA NINYONG KAPATID?

  IYAN po ba ay ITINURO ng ISLAM? PUWEDE po ba NINYO SABIHIN dito na PUWEDE MAGMURA ang isang BALIK ISLAM at DAPAT pang IPAGTANGGOL ang PAGMUMURA NIYA?

  ReplyDelete
 33. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Kitams!!! Eh di inamin mong nagmumura ka rin, supalpal ka ulit ng sarili mong bibig (sa inyo ko po natutunan ang mga salitang ito pasnsha na). Yun pala naman eh. Kasi po binubuyo mo rin ang kapatid kong Muslim para magmura kya ganun!!!

  CENON BIBE:
  OO, INAAMIN KO na NAGKAKAMALI rin AKO.

  Pero tulad ng SINABI KO, HINDI IYAN SADYA dahil HINDI KAMI TINUTURUANG MAGMURA.

  HINDI rin KAMI KINUKUNSINTI sa MASAMANG NAGAGAWA NAMIN.

  HINDI TULAD NINYO na LANTARANG MAGMURA tapos KAPAG PINUNA dahil sa PAGMUMURA ay IPAGTATANGGOL PA KAYO ng KAPATID NINYO.

  IYAN po ba ang ARAL ng ISLAM? Paki LINAW nga po.

  ReplyDelete
 34. NAGKAKAILANG BALIK ISLAM:
  Yun pala naman eh. Kasi po binubuyo mo rin ang kapatid kong Muslim para magmura kya ganun!

  CENON BIBE:
  KAILAN ko BINUYONG MAGMURA ang KAPATID MO? Paki TURO MO.

  KAYA SIYA NAGMUMURA ay DAHIL HINDI SIYA MANALO-NALO sa mga PAKIKIPAGDEBATE NIYA sa AKIN.

  KAYA SIYA NAGMUMURA ay DAHIL HINDI SIYA MAKASAGOT at HINDI MAKATUTOL sa mga ISINASAGOT KO SA KANYA.

  Iyan ba ang PAMBUBUYO?

  KASALANAN ko ba na HINDI SIYA MANALO sa DEBATENG SIYA ang NAGSISIMULA? PAMBUBUYO KO ba na HINDI SIYA MAKASAGOT sa mga SINASABI KO?

  ABA, KUNG GANYAN KAYO e HUWAG KAYO MAGSIMULA ng DISKUSYON. HINDI KAYO MARUNONG TUMANGGAP na MALI KAYO tapos MAGMUMURA KAYO.

  At KAPAG NAGMUMURA na KAYO ay KAMI PA ang SISISIHIN NINYO? OKAY din KAYO ah. HEHEHE

  ReplyDelete
 35. SABI PO NATIN:
  HINDI po KASI NATURAL sa AMING MGA KATOLIKO ang MAGMURA. HINDI po KAMI TINUTURUANG MAGMURA.

  NAGKAKAILANG BALIK ISLAM:
  Ganun??? Eh sino nagturo sa mga taong magmura??? Anong relihiyon ba ang nauna ayon sa pagkakaalam mo? Di ba Kristyano-kATOLIKO… So nung umusbong ba ang Islam, di pa ba marunong magmura ang mga tao?

  CENON BIBE:
  KAYO ang NAGSABI na NATURAL sa INYO ang PAGMUMURA, BAKIT KAMI ang TATANUNGIN NINYO kung SINO ang NAGTURO sa INYONG MAGMURA?

  Ang ALAM KO, NEVER KAMI TINURUANG MAGMURA at IPINAGBABAWAL sa AMIN ang PAGMUMURA.

  At ang NAKITA KO ay PALAMURA ang KAPATID MONG BALIK ISLAM at KINUNSINTI pa ng ISANG BALIK ISLAM ang PAGMUMURA ng KAPATID NINYO.

  KAYO ang MAHILIG MAGMURA kaya HUWAG po NINYO KAMING BALIKTARIN. MAHIYA naman po SANA KAYO.

  ReplyDelete
 36. SABI PO NATIN:
  "Ang NAGMUMURA po KASI ay NAGPAPADALA sa UDYOK ng DEMONYO."

  NAGMAMALINIS na BALIK ISLAM:
  AYUN PO TUMBOK NA TUMBOK AYON NA PO KAY MR VIBES, suriin natin ang sinabi nya ha…

  Dalawang nilalang ang tinutukoy nya rito. Isa ay iyong NAGMUMURA, at ang isa po ay yung DEMONYO.

  CENON BIBE:
  Tama po. AKO po yung TAONG NAUUDYUKAN ng DEMONYO pero NAGSISISI PAGKATAPOS. Ang isa naman ay ang PALAMURANG BALIK ISLAM na NAG-UUDYOK sa AKIN para MAGMURA.

  SINO po ngayon ang DEMONYONG TINUTUKOY nitong NAGMAMALINIS na BALIK ISLAM?

  SALAMAT po sa KAPATID ng PALAMURA dahil NALILINAW ang BAGAY-BAGAY.

  ReplyDelete
 37. NAGMAMALINIS na BALIK ISLAM:
  Sa blog na ito… ang kapatid ko raw pong Muslim ang NAGMUMURA, at natural sino po ang DEMONYO na nang uudyok sa amin para magmura???… ayoko pong tukuyin… BAWAL PO SA ISLAM YAN. Kayo na po ang sumagot sa tanong ko.
  Allahu Kareem. God Knows Best

  CENON BIBE:
  NASA ITAAS po at sa IBANG COMMENTS SECTION ng BLOG natin ang MGA PAG-UUSAP NAMIN ng KAPATID nitong NAGMAMALINIS na BALIK ISLAM.

  Diyan po NINYO TINGNAN kung SINO ang PALAMURA.

  KAYO na po ang BAHALANG TUMINGIN kung PAANO MAGMALINIS at kung PAANO TAYO BALIKTARIN nitong BALIK ISLAM na ITO.

  ReplyDelete
 38. NAGMAMALINIS na BALIK ISLAM:
  ayoko pong tukuyin… BAWAL PO SA ISLAM YAN. Kayo na po ang sumagot sa tanong ko.
  Allahu Kareem. God Knows Best

  CENON BIBE:
  E ang PAGMUMURA po ng KAPATID NINYO e PUWEDE sa ISLAM?

  BAKIT HINDI NINYO SAWAYIN sa PAGMUMURA NIYA? BAKIT KINUKUNSINTI at PINAGTATAKPAN pa NINYO?

  PANGIT po ang MAGMALINIS.

  KAMI po ay HINDI PERPEKTO at INAAMIN po NAMIN IYAN.

  KAYO pong mga BALIK ISLAM na NAKAKAUSAP NAMIN DITO ay PANAY GAWA ng KASINUNGALINGAN at PAGMUMURA tapos NAGMAMALINIS pa KAYO.

  BAKIT po GANOON?

  ReplyDelete
 39. SABI po natin:
  "INIHIHINGI ko po IYAN ng PAUMANHIN sa LAHAT ng MAAARING NASASAKTAN".

  NAGMAMALINIS na BALIK ISLAM:
  Kelan po nangyaring nag public apology itong Catholic Apologist na ito?. Butata po uli (Sa inyo ko rin po natutunan ito hehehe)

  CENON BIBE:
  SAAN ko INIHINGI ng PAUMANHIN? AYAN po O, SINIPI pa NINYO.

  NAGMAMALINIS KAYO pero NAGBUBULAG-BULAGAN pa rin KAYO.

  HUWAG po sanang ganyan. PANGIT na GAWAIN IYAN.

  ReplyDelete
 40. Abdullah said...
  Balikan na po natin ang punto ko dito ukol sa libro…

  CENON BIBE:
  TINGNAN po NATIN kung MAPATUTUNAYAN NIYA na ang NASA MEMORYA ng TAO ay MATATAWAG na ngang LIBRO.

  MAGBASA po TAYO.

  ReplyDelete
 41. ABDULLAH:
  Matanong lang kita Mr Cenon, pano pag bisaya ang nag recite ng isang talumpati sa tagalog? Pagtatawanan mo ba dahil iba ang pagbigkas nya? Marahil oo ang sagot mo kasi Katoliko ka, pero sa tunay na Muslim, inuunawa po naming iyan at tinatanggap maging anuman ang bigkas mo sa Arabic, ang mahalaga po ang "DI NABABAGO ANG KAHULUGAN" ng mga binibigkas na ito. Ok po?

  CENON BIBE:
  HINDI po DAPAT PAGTAWANAN kung MALI ang pagkaka-RECITE ng isang SALITA o TALUMPATI. Ang DAPAT po ay ITAMA.

  Ngayon, QURAN ang PINAG-UUSAPAN NATIN.

  Ang UNA ko pong PINUNA na INIWASAN na NINYO ay ang SINABI NINYO na IISA ang QURAN o ang RECITATION at NEVER ITONG NABAGO.

  KINONTRA NINYO ang mismong PROPETA NINYO na NAGSABI na PITO ang PAMAMARAAN ng PAGBIGKAS NIYAN.

  Ngayon, INAAMIN po NINYO na PUWEDENG MABAGO ang BIGKAS "ang mahalaga po ang "DI NABABAGO ANG KAHULUGAN" ng mga binibigkas na ito."

  WALA po bang NABAGO sa KAHULUGAN sa MGA VERSION ng ARABIC na QURAN?

  HINDI po iyan ang sabi ng isang SCHOLAR na NAGSURI sa TEKSTO ng DALAWANG VERSION ng ARABIC na QURAN.

  Sabi po ni Professor James A. Bellamy ng University of Michigan:

  "These variants [in the VARIOUS QURANIC TEXTS], however – I have counted MORE THAN TWO-HUNDRED THAT MAKE A DIFFERENCE IN THE MEANING - are important in that they tell us there was no solid oral tradition stemming directly from the prophet to prove which variant was correct."

  IDINAGDAG pa po ni Prof. Bellamy:
  "in Surah 6:63, of the seven readers, the two from Kufah recite ‘njyn‘ (anjana) “he saves us.” and the other five ‘njytn’ (anjay- tana) “you (sg.) save us.” These two words sound so dif- ferent that no one, unless he were deaf, could mistake one for the other, and the words on both sides of the word in question are unambiguous. One cannot argue that the prophet used one variant one day and the other the next. Nor can one maintain that there is a firm oral tradition that guarantees the reading of the unambiguous words but breaks down when more than one reading is possible."


  ANO po ang MASASABI NINYO riyan na MAHIGIT 200 daw sa mga PAGKAKAIBA sa MGA ARABIC TEXTS ay NABAGO ang KAHULUGAN ng TEKSTO?

  HINDI lang po ang BIGKAS ang NABAGO kundi ang MISMONG KAHULUGAN ng TEKSTO.

  ReplyDelete
 42. SABI po NATIN:
  Kapag po ba sinabing IISA ang SPELLING ang GAGAMITIN NATIN ay PUPUWEDE pa ba ang DALAWANG MAGKAIBANG SPELLING na IYAN?
  NATURAL HINDI na PO. IISA po ang GAGAMITIN e.

  Ganoon din po kapag sinabing BIGKAS o RECITATION.
  KUNG IISA ang BIGKAS ay DAPAT WALA NANG IBANG BIGKAS, di po ba?

  ABDULLAH:
  Mali po… Ang spelling ay isinusulat, samantalang ang bigkas/recite ay hindi so magkaiba po ito. Mukhang naguguluhan ka na Mr Vibes ah!!!

  CENON BIBE:
  IKAW ang NAGUGULUHAN dahil HINDI MO MAIDEPENSA ang PAGKAKAIBA ng BIGKAS at PAGKAKASULAT sa ARABIC TEXT ng QURAN.

  At BATAY pa sa PAG-AARAL ng mga SKOLAR ay NABAGO mismo ang KAHULUGAN ng IBANG NABAGONG PAGKAKASULAT sa ARABIC TEXT.

  PAANO po IYAN?

  ReplyDelete
 43. SABI PO NATIN:
  At ayon po sa MISMONG PROPETA ng ISLAM ay PITO ang BIGKAS ng QURAN.
  SINO po ang PANINIWALAAN NATIN? ITONG PALAMURANG BALIK ISLAM na NAGSASABING IISA ang BIGKAS?
  KAYO na po ang MAGSABI.

  ABDULLAH:
  O ayan ang malinaw, sa inyo na nanggaling yan, pito ang bigkas ng Quran, (ang alam ko nga po eh Sampu eh kayo pito lang). Sa Arabic po kasi, depende po sa probinsya kung paano ito bibigkasin.

  CENON BIBE:
  E di IKAW na ang NAGSABI na SINUNGALING ang KAPATID MO (o IKAW RIN ang NAGSINUNGALING na IISA ang QURAN at HINDI NABAGO?)

  SALAMAT sa PAG-AMIN MO.

  ReplyDelete
 44. ABDULLAH:
  Tanggap po ng lahat ng Muslim ang uri ng pagbigkas na ito, basta po hindi nito mababago ang "MEANING". Kung Bisaya ka man o Ilonggo, tanggap po lahat yan, di tulad ng Katoliko, ang laki ng discrimination sa members nila. Sa Islam po pantay-pantay at bawal po ang pagtawanan ang dialect differences ng bawat probinsya

  CENON BIBE;
  PAANO po iyan? Ayon sa PAGSUSURI ng ISANG SCHOLAR ay MAY HIGIT 200 PAGKAKAIBA sa mga ARABIC TEXT ng QURAN na NABAGO ang KAHULUGAN?

  Pati po ba yung BIGKAS ng ILONGGO at BISAYA ay KASAMA sa PITONG BIGKAS na SINASABI ng PROPETA NINYO?

  ReplyDelete
 45. ABDULLAH:
  Sa tingin ko di yun palusot, ikaw ang nagpapalusot kasi wla kang maiproduce na hardcopy ng mga binanggit mo… alam mo bro madaling I edit ang mga yan sa computer… kaya nga hamon nain sa iyo, ilabas mo ang hard copy na iyan ayos po ba!!!

  CENON BIBE:
  SA TINGIN MO? TINGIN MO LANG YON.

  Kung NA-EDIT LANG ang NASA COMPUTER e DI PATUNAYAN MO.

  Ang kaso ay HINDI NINYO MAPABULAANAN ang SINASABI nung LINK kaya NAGPAPALUSOT na lang KAYO.

  ACTUALLY, MISMONG ARABIC WEBSITE na SUBMISSION.ORG ay INILABAS DIN ang mga PAGKAKAIBA na IYAN sa ARABIC TEXT. IBIG ba NINYONG SABIHIN ay MISMONG MGA KAPATID NINYO ay INEDIT ang TEKSTO?

  GANOON LANG YON.

  ReplyDelete
 46. NATAPOS po ang MGA SABI at KOMENTO ni ABDULLAH pero NEVER NIYA NABALIKAN ang "LIBRO" na SINASABI NIYA.

  HINDI po NIYA NAPATUNAYAN na MAY SOFT COPY na NOONG PANAHON ng PROPETA NILA.

  NEVER din po NASAGOT ni ABDULLAH na NAGSINUNGALING ang mga SKOLAR NILA noong sabihin ng mga IYON na "LIBRO" ang IBINIGAY sa PROPETA NILA.

  ReplyDelete
 47. ABDULLAH said...
  ETO YUNG KARUGTONG NG PINOST KO KAHAPON, EWAN KO BAKIT DI LUMABAS...

  BALIK ISLAM na di raw PALAMURA:
  Pag sinabi bang libro eh dapat automaitc may hard copy na ito? Nagtatanong lang po! Mr Cenon
  CENON BIBE:
  Kung KONTEKSTO noong 600 AD ang PAG-UUSAPAN ay OPO, HARD COPY po IYAN.
  Noon po KASI ay WALA PANG KONSEPTO ng LIBRO na "DIGITAL."

  Muslim:
  May basehan po ba kayo ukol ditto. Sige nga ipakita ninyo na wlang pang konsepto ng "soft copy" noon. Hindi nga lang soft copy ang tawag pero ang usapan ditto ay yung "KONSEPTO" ng isang bagay na pinaniniwalaan nyo kahit di ninyo "HAWAK"
  Noong ba pag nagsabi ang isang tao ng ganito…
  Matthew 12:40
  "For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth. "
  … ano ang iisipin mong pinanggalingan nyan o source. Di ba Bible… tanong ko sayo, buo na ba ang bible nung sinabi ni Matthew(kuno) yan?
  "Siguro naman po ay COMMON SENSE na lang IYAN !!!

  Cenon Said:
  NOON PO BANG IBIGAY daw ang "BOOK" sa PROPETA NINYO ay MAY COMPUTER NA? MAY KONSEPTO na po ba NOON ng "SOFT COPY" na LIBRO?

  Muslim:
  Computer na di kuryente at gawa ng tao, wala, pero computer na gawa ni Allah meron na, yun ang utak ng tao (tutulan mo!) Yun ang "KONSEPTO" na tinutukoy ko ditto.
  Uulitin ko ang sinabi ko noon ha baka ikaw ang di nakaunawa…

  "It just means "libro" na nsa loob ng memorya ng maraming Muslim noong panahon na iyon, or pwede nating icompare as SOFT COPY sa kasalukuyang panahon"

  Sabi ko dyan PWEDENG I compare, di ko sinabing yun talaga ang tawag ok? Meron nang konsepto pero hindi soft copy ang tawag (pwede lang icompare)

  Cenon said:
  Kung MAYROON po ay PAKI PATUNAYAN po RITO para MALAMAN ng IBA NATING TAGASUBAYBAY.

  Muslim said:
  Kung mapatunayan ko ba ito aaminin mong mali ka? Hindi rin naman diba. Mangangatwiran ka lang ng baluktot mong paniniwala.

  Cenon Said:
  Pero FRANKLY SPEAKING, tila po HINDI NINYO NAUUNAWAAN ang mga SINASABI NINYO.
  SORRY pero IYAN ANG MALINAW na LUMALABAS.

  Muslim:
  Ayan ang malinaw kay MR Vibes, ang mang maliit at mang lait ng commentors nya ditto sa blog nya…


  Cenon said:
  Kahit po sa PANAHON ngayon ay NEVER pong TINAWAG na "libro" ang NASA ISIP LANG. Kaya WALA pong BATAYAN ang DEFINITION NINYO.

  Muslim:
  Talaga? Alam mo ba sinasabi mo? Sa panahon ngayon "libro" pa rin ang tawag sa Quran kahit nsa memorya na ito ng mga tao.
  Ano tawag mo sa bibliya mo pag nasa isip mo ang mga chapter s at verses nito? Pag nasa utak mo pala eh hindi na bible ang tawag eh ano na?


  Cenon Said:
  Sa MINDANAO po ba ay BIHASA sa ARABIC ang mga TAO? Ganoon din po ba sa INDONESIA, MALAYSIA at RUSSIA?

  Muslim:
  Natural OO

  Cenon Said:
  NAKAKAINTINDI at NAKAUUNAWA po ba SILA ng ARABIC?

  Muslim:
  Tinatanong pa bay an? Kasama pos a curriculum ang Arabic studies sa mga lugar na nabanggit ko.

  Cenon:
  PAANO po KUNG HINDI? AAMININ po ba NINYO na NAGSISINUNGALING KAYO?
  Muslim:
  Eto na naman po ang style ng @#$!%^&*& ito, ang mang udyok ng kapwa para kanyang kabanalan(kuno) kayo nap o ang humusga.

  ReplyDelete
 48. April 2, 2010 4:51 AM
  ABDULLAH said...
  Anonymous said...
  naku mukhang naipit na nang hosto ang muslim na hindi palamura sa isyo ng libro heheheh kaya mo yan brod. hingi k ng rescue dun sa palamurang kasapakat mo heheh may soft copy n pla ng pnahon ni phedopile prophet hehehehe kaktawa 2

  Muslim Said:
  Mr "ano"-ni-mous, busy lang akong tao kya ngayon lang ako nakasagot. May iba pa kasi akong pinagkakakitaan eh di tulad ng may ari ng blog na ito. Mukhang panloloko lang ng tao ang pinagkakakitaan nya kya updated siya sa sagot. Matanong ko lang po, naniningil ba ito si Mr Cenon ng kanyang "FEE" sa inyo???
  Isa pa, phedopile ba kamo??? Eto sundan mo ang link
  http://ph.news.yahoo.com/afp/20100328/twl-vatican-religion-child-abuse-pope-4bdc673.html

  Vatican defensive as pope targeted in child abuse scandal

  AFP - Sunday, March 28
  • Send
  • IM Story
  • Print
  A man walks past the Papal Cross in Dublin's Phoenix Park. Pope Benedict XVI will not be weakened by abuse scandals rocking the Roman Catholic Church, the Vatican said Saturday, amid mounting criticism of his handling of predator priests.
  VATICAN CITY (AFP) - – Pope Benedict XVI will not be weakened by abuse scandals rocking the Roman Catholic Church, the Vatican said Saturday, amid mounting criticism of his handling of predator priests.
  The Vatican, which dismissed a New York Times report Friday that Benedict had failed in 1980 to stop a priest accused of sexually abusing children, put up a brave front amid mounting criticism in newspapers and magazines.
  "The recent media attacks have without doubt caused damage," Vatican spokesman Federico Lombardi told Italy's ANSA news agency.
  "But the authority of the pope and the commitment of the Congregation for the Doctrine of the Faith -- the Church's morals watchdog once headed by Benedict -- against sex abuse of minors will come out of this not weakened but strengthened," he said.
  The way the Church dealt with the issue "is crucial for its moral credibility", he conceded.
  The defence came as one newspaper labelled the Catholic Church leader the "biggest sinner".
  "How could the Catholics do such a thing?" asked Britain's The Independent newspaper.
  How could priests receive the host in communion "while raping children?" it wondered. "What was going on in their souls?"
  In Spain's El Pais, a theology professor remarked that the Roman Catholic Church was quick to link abortion with sin but had "difficulty doing the same thing when it came to sexual abuse committed by people dedicated to God".
  A poll in Germany's Stern magazine found falling confidence in the Catholic Church, standing at 17 percent from 29 percent in January, with faith in the pope down to 24 percent from 38 percent in the same period.
  "The pope is surely the biggest sinner in the whole Catholic Church," one Swiss national was quoted as saying in the Tribune de Geneve newspaper.
  Some Catholics recalled a March 2005 statement the then Cardinal Joseph Ratzinger made several weeks before taking over as pope on the death of John Paul II.
  "How much filth there is in the Church, and even among those who, in the priesthood, ought to belong entirely to (Christ)," he wrote.
  "Lord, your Church often seems like a boat about to sink, a boat taking in water on every side," he said, apparently mindful of offences that led him to initiate in 1981 a decree to keep paedophile priests away from children.
  He was "the first to see the need for new, stricter rules" to attack paedophilia, said German Cardinal Walter Kasper, president of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, in Italy's Corriere della Sera.
  "The first concern is for the victims (...) we need a culture of care and courage, to clean up. The path we are on is irreversible and it is good it is that way," he said in an interview.

  ReplyDelete
 49. April 2, 2010 4:52 AM
  ABDULLAH said...
  There may be a cleanout but no one expects anything too dramatic, said Italian journalist Sandro Magister, who specialises on the Catholic Church and the Vatican.
  "At every controversy, some people try to propose total reform of the Church," he told AFP.
  But the pope has already, for example, defended celibacy for priests after suggestions it may behind sexual frustration that results in abuse of children.
  Germany's Der Spiegel magazine said the furore might force Benedict to resign, but that seems highly unlikely: the pope is appointed for life and in the past 2,000 years there have been only two resignations -- in 1294 and 1415.
  However some newspapers have sprung to the pope's defence such as Corriere della Sera which said the pope was "being attacked from the outside for not having reacted", while he was under fire from within the Church "for reacting too much".
  French regional daily Republique du Centre said it was unfair to "bring upon the pope all the world's sins".

  Ngayon sino ang child molester??? Wag nga kayo magmalinis mga Katoliko ha!!! Si Aisha ay Asawa ng Propeta, pinakasalan at inalagaan. Hindi sha pinilit o inabuso ng aming propeta di gaya ng pope nyo " Child Abuser" o sa isang salita "RAPIST"
  Astagfirullah!!!

  ReplyDelete
 50. ETO PA ISA GALING SA ABS-CBN NEWS
  http://www.abs-cbnnews.com/world/04/02/10/catholics-mark-good-friday-under-cloud-scandal

  Catholics mark Good Friday under cloud of scandal
  By Gina Doggett, Agence France-Presse | 04/02/2010 8:55 PM


  VATICAN CITY - Pope Benedict XVI marked Good Friday, the Christian world's most solemn day, under a dark cloud as the Roman Catholic Church grappled with a relentless wave of paedophile priest scandals.

  With new cases being reported almost daily, Cardinal Camillo Ruini, the pope's vicar for Rome, told Vatican Radio that it was a "moment of suffering" for the Church.

  Benedict, 82, was to lead a Good Friday observance at St Peter's Basilica before presiding over a traditional procession at Rome's Colosseum re-enacting Jesus Christ's final hours and crucifixion.

  Since 2008, the aged pontiff has not completed the Way of The Cross walk, taking up the wooden cross only at the very end of the dramatic ritual attended by thousands of pilgrims carrying candles.

  Several Catholic bishops have rallied around the pope ahead of the Easter weekend commemorations.

  One prominent cardinal joined the chorus of support from high-ranking prelates, rejecting what he called "ignoble and false" allegations that Benedict, as archbishop of Munich and later as the Vatican's chief morals enforcer had helped to protect predator priests.

  The then Cardinal Joseph Ratzinger headed the body which is responsible for disciplining priests from 1981 to 2005.

  "It is clear to all that (the pope) is above reproach," Cardinal Carlo Maria Martini, former archbishop of Milan in Italy, told the Catholic monthly 30 Giorni, praising the pontiff's "sense of duty and his wish to do good."

  Ruini, former head of the Italian Catholic Church, said: "There are two motives of suffering that are together: suffering for the faults of the children of the Church, in particular of priests, and suffering because of this hostile will towards the Church."

  The head of the Catholic Church in the pope's native Germany, Archbishop Robert Zollitsch, said Good Friday must "mark a new departure which we so badly need."

  Dozens of people have come forward in Germany alleging they were abused as minors by priests. Most cases date back years if not decades.

  Zollitsch said the abuse cases filled Catholics' heart with "pain, fear, and shame," lamenting that many victims had been "unable to express their pain in words for decades."

  In his own archdiocese of Freiburg im Breisgau, the Church will say a special prayer for victims during Good Friday observances.

  "Pray for the children and the young who, in the middle of the people of God and in the Church community, were wronged, abused and wounded in their body and soul," the prayer says.

  The child abuse scandal has engulfed much of Europe and the United States, prompting harsh criticism of the Vatican over its handling of the scourge.

  On Thursday, France became the latest European country to implicate paedophile priests, one accused of sexual aggression against a boy in 1992 and 1993 and and the director of a Catholic radio station accused of possessing pornographic images of minors.

  For the Church, this "is the hardest moment since the publication of the 'Humanae Vitae' (Of Human Life) by Paul VI in 1968," Vatican expert Bruno Bartoloni told AFP, referring to a papal encyclical that attacked use of the birth control pill as a mortal sin.

  "At that time the crisis was as deep, with personal attacks against the pope and the Church in general," Bartoloni said.

  On Saturday, Benedict will hold an Easter vigil in St Peter's Square, where he will also celebrate Easter mass on Sunday to be followed by his "urbi et orbi" (to the city and the world) blessing.

  as of 04/02/2010 8:55 PM

  ReplyDelete
 51. http://www.abs-cbnnews.com/world/04/02/10/austrian-hotline-reports-new-church-abuse-claims

  Austrian hotline reports new Church abuse claims

  Agence France-Presse | 04/02/2010 8:50 PM

  VIENNA - An Austrian victim support group has received reports of 174 more cases of maltreatment and sexual abuse in Roman Catholic institutions since creating a hotline two weeks ago, the group said Friday.

  The Platform for Victims of Violence by the Church set up the special number amid a spate of paedophile priest scandals in Europe and the United States which have engulfed the Vatican.

  "We are learning daily about the methods of education in Catholic institutions in Austria during the 1960s and 1970s," Holger Eich, a psychologist from the group, told a press conference alongside a victim.

  "They can be summed up in one word -- sadism."

  Around 150 people had called the hotline and the group had learned of 174 alleged abuse cases, Eich said.

  Of the cases, 43 percent involved physical violence, 34 percent involved sexual aggression and 23 percent involved "moral violence", he added. Men made up 68 percent of the alleged victims and 74 percent of the perpetrators.

  "These people want, above all, to be heard, to find psychological healing, they want injustice to be recognised, for people to answer for their actions, and eventually to forgive," said Manfred Deiser, one of the group's founders.

  He said that financial compensation was not a major motivation for those lodging complaints.

  Deiser said the group was examining all the claims and could take legal action on behalf of individual victims. Austrian law did not allow a class action against the Church.

  Austria saw an avalanche of allegations of sexual abuse by clergy members last month.

  Most of the cases took place in the 1970s and 1980s but the suspected perpetrators were never prosecuted and in many cases were just moved on to other provinces when allegations surfaced.

  Vienna's archbishop, Cardinal Christoph Schoenborn, reiterated on Thursday he would allow independent investigations into the claims after appointing a victims' representative to probe the allegations.

  Deiser said the Platform for Victims of Violence by the Church was sceptical of such "hesitant" gestures of goodwill, adding that he believed victims should approach the group instead of people appinted by the Church.

  The latest claims came as Pope Benedict XVI marked Good Friday, the Christian world's most solemn day.

  as of 04/02/2010 8:50 PM

  ReplyDelete
 52. http://www.abs-cbnnews.com/world/04/02/10/french-priest-accused-child-sex-abuse


  French priest accused of child sex abuse

  Agence France-Presse | 04/02/2010 8:27 PM

  ROUEN - French police and church authorities were carrying out parallel investigations on Friday after a Catholic bishop revealed that a priest had been accused of child sex abuse.

  France has not seen the sort of large-scale paedophile scandals that have rocked the Irish, German and US churches, but there have been some cases and the archbishop of Rouen was quick to confirm the latest charges.

  "My first thought is for the victim, who had to build their life and character while their suffering was hidden for many years," Archbishop Jean-Charles Descubes said Thursday.

  Father Jacques Gaimard, director of a Christian radio station in the northern region of Upper Normandy, was charged in court on Wednesday with sexual assaults on a minor in 1992 and 1993 and released on bail.

  A parish priest, Father Philippe Richir, was interviewed under caution as part of the investigation under suspicion of possessing paedophile pornography, the Rouen state prosecutor's office said.

  Archbishop Descubes said both men had been suspended pending the results of probes by French state authorities and the Vatican's Congregation for the Doctrine of the Faith, the body formerly known as the Inquisition.

  Local priests were shocked and reacted with "deathly silence" when Descubes gathered them in private at Rouen Cathedral on Thursday and announced the news, a source who was present at the gathering told AFP.

  Last week, French Catholic bishops expressed "shame and regret" over child sex abuse by priests but complained that paedophilia accusations were being used in a slanderous campaign to attack the pope.

  Pope Benedict XVI was formerly -- while still Cardinal Joseph Ratzinger -- head of the Congregation of the Doctrine of the Faith and has been accused of failing to act against several suspected predatory priests.

  Child abuse scandals involving the Roman Catholic Church have engulfed much of Europe and the United States, drawing in the Vatican for harsh criticism over its handling of the affairs.

  The leader of Germany's Roman Catholic bishops, Archbishop Robert Zollitsch, said in a special message to mark Good Friday that the day must "mark a new departure which we so badly need."

  The abuse cases fill the hearts of Catholics with "pain, fear, and shame," he said.

  as of 04/02/2010 8:27

  ReplyDelete
 53. Abdullah, nakakahiya ang mga balitang na-post mo, mali 'yan, dapat kondenahin ng simbahang Katoliko 'yan.

  Pero bakit may kilala ko, propeta daw pero phedopile s'ya, pati nga 9 na taong gulang na neneng pinatos eh.. heheheh ang masakit nito imbes na kondenahin ng teroristang relihiyon n'ya, eh naggayahan pa! hehehe kahit anong sabihin n'yo phedopile prophet n'yo heheheh dami pang asawa pati ata manugang n'ya inasawa hayok sa laman

  ReplyDelete
 54. Muslim Said:
  Mr "ano"-ni-mous, busy lang akong tao kya ngayon lang ako nakasagot. May iba pa kasi akong pinagkakakitaan eh di tulad ng may ari ng blog na ito. Mukhang panloloko lang ng tao ang pinagkakakitaan nya kya updated siya sa sagot. Matanong ko lang po, naniningil ba ito si Mr Cenon ng kanyang "FEE" sa inyo???
  Isa pa, phedopile ba kamo??? Eto sundan mo ang link
  http://ph.news.yahoo.com/afp/20100328/twl-vatican-religion-child-abuse-pope-4bdc673.html

  ako naman:

  Tama ka brod. salbahe 'yang pope na 'yan, phedopile 'yan, EH 'YUNG PROPETA MO, INAAMIN MO NA RIN BANG PHEDOPILE? hehehe hirap kasi sa inyo ayaw n'yo pang aminin eh nag-post ka pa ng news na tungkol sa phedopile na pope, eh 'di pareho na sila ng propeta kuno mo! phedopile prophet phedopile prophet phedopile prophet phedopile prophet !!!!

  ReplyDelete
 55. paki check lang ang link na ito, ito po ba ang kilalang leader ng Simbahan nila?

  ito po ang link paki click nalang po;

  http://news.yahoo.com/s/ap/20100403/ap_on_re_eu/eu_church_abuse

  These are the comments of the above issue;

  Alfred;
  The Catholic Church is covering things up today as it has for hundres of years. The Catholic Church acts as the head world church sounds like what is written in Revelation “Babylon the Great,” the world empire of false religion, is a disgusting segment of Satan’s wicked world. The 11th vision portrays her as a “great harlot”—an immoral woman—“sitting upon a scarlet-colored wild beast.” She is to be completely destroyed by “the ten horns” of the very beast that is carrying her. (Rev. 17:1, 3, 5, 16 looks like her destruction is nearing.

  The Catholic Church should stop telling their priest they can't be married. That is why in bible times the Original Apostles who started things off some of them were married like take for example The Bible does not say whether the Apostles Barnabas, Mark, Silas, Luke, Timothy, and Titus were single men. If married, evidently they were sufficiently free from family responsibilities to be able to travel widely on various assignments. (Acts 13:2; 15:39-41; 2 Corinthians 8:16, 17; 2 Timothy 4:9-11; Titus 1:5) They could have been accompanied by their wives, like Apostle Peter and “the rest of the apostles,” who apparently took their wives with them when going from place to place. (1 Corinthians 9:5) This is what happens when the Catholic Church does not even bother to follow their own bible and they see their own Church as a "Higher Authority" than God himself and what God has written down for the Chruches instructions to follow.

  The Catholic Church should stop telling their priest they can't be married. That is why in bible times the Original Apostles who started things off some of them were married like take for example The Bible does not say whether the Apostles Barnabas, Mark, Silas, Luke, Timothy, and Titus were single men. If married, evidently they were sufficiently free from family responsibilities to be able to travel widely on various assignments. (Acts 13:2; 15:39-41; 2 Corinthians 8:16, 17; 2 Timothy 4:9-11; Titus 1:5) They could have been accompanied by their wives, like Apostle Peter and “the rest of the apostles,” who apparently took their wives with them when going from place to place. (1 Corinthians 9:5) This is what happens when the Catholic Church does not even bother to follow their own bible and they see their own Church as a "Higher Authority" than God himself and what God has written down for the Chruches instructions to follow.

  Priest and Bishop's can get married it says so in 1 Timothy 3:1-7 . . .If any man is reaching out for an office of Bishop, he is desirous of a fine work. 2 The Bishop should therefore be irreprehensible, a husband of one wife, moderate in habits, sound in mind, orderly, hospitable, qualified to teach, 3 not a drunken brawler, not a smiter, but reasonable, not belligerent, not a lover of money, 4 a man presiding over his own household in a fine manner, having children in subjection with all seriousness; 5 (if indeed any man does not know how to preside over his own household, how will he take care of God’s congregation?) 6 not a newly converted man, for fear that he might get puffed up [with pride] and fall into the judgment passed upon the Devil. 7 Moreover, he should also have a fine testimony from people on the outside, in order that he might not fall into reproach and a snare of the Devil.

  Raidersontheirdeathbed;
  he certainly wasn't there for the innocent children.
  priests are not permitted to marry, but little boys are okay as long as it doesn't become public.

  Tomas;
  The RC church has lost of moral credibibity. Unfortunately, they will do nothing in as much as they can't think scientifically: they will reject any suggestions for change that are not "faith-based" nonsense. What a corrupt sect.

  ReplyDelete
 56. check this VIDEO LINK of your beloved pedophile priest!


  AP: Vatican waited years to defrock Ariz. priest

  37 minutes ago - AP 1:49 | 5 views

  Vatican correspondence shows that the Catholic Church waited more than a decade to defrock a pedophile priest even after an Arizona bishop implored the future Pope Benedict XVI to remove him. (April 2)


  http://news.yahoo.com/video  Church leaders wash feet on Holy Thursday

  Thu Apr 1, 12:28PM PT - AP 2:00 | 6395 views

  Church leaders were washing the feet of selected priests in ceremonies on Holy Thursday. Pope Benedict didn't specifically mention the church abuse scandal, but did say that Catholics are called to "a…

  http://news.yahoo.com/video/world-15749633/18935198

  ReplyDelete
 57. Vatican distances itself from comments on Jews

  5 hours ago - AP 2:13 | 3188 views

  The Vatican is officially distancing itself from Good Friday remarks by the papal preacher, who likened accusations against the pope in the clergy sex abuse cover-up scandals to collective violence…

  http://news.yahoo.com/video/world-15749633/18935198#video=18957945

  Papal priest’s comments anger Jewish groups

  http://news.yahoo.com/video/world-15749633/18935198#video=18956863

  ReplyDelete
 58. Pope's preacher: Accusations akin to anti-Semitism
  AP


  * Print

  What Did the Pope Know? Play Video ABC News – What Did the Pope Know?

  * Church leaders wash feet on Holy Thursday Play Video Video:Church leaders wash feet on Holy Thursday AP

  Raniero Cantalamessa AP – Rev. Raniero Cantalamessa delivers the Good Friday homily during a service celebrated by Pope Benedict …
  By FRANCES D'EMILIO, Associated Press Writer Frances D'emilio, Associated Press Writer – 1 hr 14 mins ago

  VATICAN CITY – At a solemn Good Friday service, Pope Benedict XVI's personal preacher likened the tide of allegations that the pontiff has covered up sex abuse cases to the "more shameful aspects of anti-Semitism." But within hours, facing a storm of criticism at the comparison, the Vatican felt it necessary to distance the pope from the preacher's remarks.

  Both Jewish and victims' groups responded that it was inappropriate to compare the discomfort being experienced by the church leadership in the sex abuse scandal to the violence that culminated in the Holocaust. The Vatican has been on the defensive in recent days, saying the church has been singled out and collectively stereotyped for the problem of pedophilia, which it says is a society-wide issue.

  Invoking any comparison with anti-Semitism was particularly sensitive on Good Friday, itself a delicate day in a decades-long effort by Jews and Catholics to overcome a legacy of mistrust. There was a long-held Catholic belief that Jews were collectively responsible for executing Christ, and a landmark achievement of the Second Vatican Council of the 1960s was a declaration stating the Jews should not be blamed for the crucifixion.

  As the pope listened in a hushed St. Peter's Basilica, the Rev. Raniero Cantalamessa likened accusations against the pontiff and the Catholic church in sex abuse scandals in Europe, the U.S. and elsewhere to "collective violence" suffered by the Jews.

  Benedict, 82, looked weary as he sat near the central altar at the early evening prayer service.

  Cantalamessa, in his reflections for the pope on the Catholic church's most solemn day, said he was inspired by a letter from an unidentified Jewish friend who was upset by the "attacks" against Benedict.

  Jews "know from experience what it means to be victims of collective violence and also because of this they are quick to recognize the recurring symptoms," said Cantalamessa, a Franciscan priest.

  Quoting from the letter, Cantalamessa said his Jewish friend was following "with indignation the violent and concentric attacks against the church, the pope and all the faithful of the whole world."

  "The use of stereotypes, the passing from personal responsibility and guilt to a collective guilt remind me of the more shameful aspects of anti-Semitism," he said, quoting from the letter.

  The Rev. Federico Lombardi, a Vatican spokesman, later contacted The Associated Press and said Cantalamessa wasn't speaking as a Vatican official when he compared "attacks'" on the pope to "collective" violence against Jews.

  ReplyDelete
 59. Such parallelism can "lead to misunderstandings and is not an official position of the Catholic church," Lombardi said, adding that Cantalamessa was speaking about a letter from a friend who lived through a "painful experience."

  Although the Vatican said Cantalamessa wasn't speaking as an official of the Holy See, its official daily newspaper L'Osservatore Romano ran the text of the homily in full.

  Benedict didn't speak after the homily but chanted prayers in a tired voice. He leaned up to remove a red cloth covering a tall crucifix, which was passed to him by an aide. He took off his shoes, knelt and prayed before the cross.

  Two hours later, Benedict, wearing a red cloak in the breezy night, knelt in prayer at the Colosseum as he watched the faithful carry a tall, slim wooden cross in Rome's traditional torchlit Via Crucis procession that commemorates Christ's suffering and death. Thousands of people clutching prayerbooks and candles crowded around the ancient arena.

  During the procession, "we meditated on his (Jesus') suffering and discovered how deep his love was and is for us," Benedict said in a brief remarks at the end of the 90-minute ceremony. Then he blessed the crowd, prompting cheers and some shouts of "Long live the pope."

  Victims say Benedict — both as a former archbishop of Munich and later as a Vatican cardinal directing the Holy See's policy on handling abuse cases — was part of a culture of cover-up and confidentiality basically devised to protect church hierarchy.

  Cantalamessa's likening the accusations to the Holocaust rankled U.S. Jewish leaders.

  "Shame on Father Cantalamessa," said Elan Steinberg, vice president of the American Gathering of Holocaust Survivors and their Descendants, in a statement. "The Vatican is entitled to defend itself, but the comparison with anti-Semitic persecution is offensive and unsustainable. We are sorely disappointed."

  Rabbi Gary Greenebaum, who said he recently had "cordial" talks at the Vatican with church and other Jewish leaders as part of efforts on both sides to improve Catholic-Jewish relations, sounded dismayed.

  "It's an unfortunate use of language to make this comparison, since the collective violence against the Jews resulted in the death of 6 million, while the collective violence spoken of here has not led to murder and destruction, but perhaps character assault," said Greenebaum, U.S. director of interreligious relations for the American Jewish Committee.

  ReplyDelete
 60. German Jewish leader Stephan Kramer described Cantalamessa's remarks as unheard-of "insolence."

  "It is repulsive, obscene and most of all offensive toward all abuse victims as well as to all the victims of the Holocaust," said Kramer, general secretary of Germany's Central Council of Jews, in an interview with the AP in Berlin.

  Painful memories of the strained relations between the two religions were raised earlier in Benedict's papacy, when he favored a revival of the pre-Vatican Council version of the Tridentine Mass, which includes a prayer for the conversion of Jews.

  Cantalamessa in his sermon said there was no need to dwell on the scandals. He referred to the sexual abuse of children by clergy, saying "unfortunately, not a few elements of the clergy are stained" by the violence. Still, he said, "there is sufficient talk outside of here."

  A vocal U.S.-based victims lobby, SNAP, reacted scathingly to the sermon.

  "It's heartbreaking to see yet another smart, high-ranking Vatican official making such callous remarks that insult both abuse victims and Jewish people," said David Clohessy of Survivors Network of those Abused by Priests. "It's morally wrong to equate actual physical violence and hatred against a large group of innocent people with mere public scrutiny of a small group of complicit officials."

  "The Catholic hierarchy has engaged in and still engages in widely documented, self-serving and ongoing cover-ups of devastating clergy sex crimes. That's why church records are being disclosed, predator priests are being exposed and Catholic officials feel besieged."

  The Rev. Thomas Reese, an expert on the Vatican based at Georgetown University in Washington, also criticized Cantalamessa's homily as "not helpful."

  "You know, you wish that people in the Vatican had at least some idea of how what they say will be perceived by an audience outside of the Vatican clergy," he said.

  Reese added that it's important to note that the Vatican spokesman distanced the pope from Cantalamessa's comments and that the homily did acknowledge children have been abused by priests.

  Cantalamessa, in a sharply worded pre-Christmas 2006 lecture before Benedict, denounced the "abominations" committed by the church's own pastors and ministers, suggesting it hold days of fasting and penance in countries with a high number of cases of sex abuse by clergy.

  While Cantalamessa delivered his ringing defense of the pontiff, the church in Benedict's native Germany made the unusually frank admission that it failed to help victims of clerical abuse because it wanted to protect its reputation.

  Archbishop Robert Zollitsch, head of the German bishops' conference, said clerics neglected helping victims because of a "wrongly intended desire to protect the church's reputation."

  ReplyDelete
 61. Anonymous said...

  Muslim na di palamura- Abdullah said...

  Cenon Bibe, Katolikong Palamura…

  Ito po ang isa sa mga nakita ko mula sa text conversation nitong ni Mr Cenon mula sa kapatid kong Muslim…

  "Asan nga literal dyan? Talunan ka d b? Ginagago mo na lang mukha mo 10:06 AM"
  " Asan napatunayan mo? Wala. Ginagago mo na lang mukha mo 9:54 AM"

  Ayan po ang nagbabait baitang si Cenon na di daw po tinuruan ng simbahan nilang magmura… Kayo na po ang humusga. Sa Islam po kasi bawal din po sa amin na manghusga ng kapwa, ewan ko lang po sa katolikong ito

  Eto pa po ang sabi nya…
  "KAMI pong MGA KATOLIKO ay HINDI TINUTURUANG MAGMURA. Sa inyo po yata ay OKAY LANG MAGMURA, di po ba?
  Kung NAKAKAPAGMURA po ako ay HINDI KO PO SINASADYA. NABUBUYO LANG o NABIBIGLA. "

  Muslim:
  Kitams!!! Eh di inamin mong nagmumura ka rin, supalpal ka ulit ng sarili mong bibig (sa inyo ko po natutunan ang mga salitang ito pasnsha na). Yun pala naman eh. Kasi po binubuyo mo rin ang kapatid kong Muslim para magmura kya ganun!!!

  Dagdag pa nya…
  HINDI po KASI NATURAL sa AMING MGA KATOLIKO ang MAGMURA. HINDI po KAMI TINUTURUANG MAGMURA.

  Muslim:
  Ganun??? Eh sino nagturo sa mga taong magmura??? Anong relihiyon ba ang nauna ayon sa pagkakaalam mo? Di ba Kristyano-kATOLIKO… So nung umusbong ba ang Islam, di pa ba marunong magmura ang mga tao?

  Eto sabi ng Bible mo sa Matthew 5:22:
  But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, 'Raca, ' is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, 'You fool!' will be in danger of the fire of hell.

  Ayun!!! Tumbok mo diba, Panahon pa ng kinikilala mong dios eh nagmumura na mga tao… tapos sa Islam mo isisisi yan. FYI. Sa inyo lang PO ako natutong maging sarcastic sa pagsusulat. Mapang-udyok kayo sa mga tao/commentors mo rito na di umaayon sa paniniwala mo. Inuudyukan mo kaming magmura para lumabas na ikaw ang banal. Gusto mong sample…Eto

  Cenon Bibe;
  Ngayon naman e NAGKUKUNWARI SIYANG HINDI MANLOLOKO. MATIGAS po talaga ang MUKHA, di po ba?

  Cenon Bibe
  San nangyari nang literal yan? Dali! Wala. Butata ka 10:00 AM
  Asan nga literal dyan? Talunan ka d b? Ginagago mo na lang mukha mo 10:06 AM

  TAMA po KAYO na ang KABOBOHAN ay NAGAGAMOT, pero ang KATANGAHAN ay HINDI. So, ALIN po KAYO sa DALAWA? (nung sinabi ko ito hindi ako nagtukoy ng kahit sino, samantalang nung isinagot mo na eh "AKO" na ang tahasang tinukoy mo)

  AT bilang konklusyon ko po ito ang pagwakas na sinabi nitong si Mr Vibes…

  "Ang NAGMUMURA po KASI ay NAGPAPADALA sa UDYOK ng DEMONYO."

  Muslim Said:
  AYUN PO TUMBOK NA TUMBOK AYON NA PO KAY MR VIBES, suriin natin ang sinabi nya ha…

  Dalawang nilalang ang tinutukoy nya rito. Isa ay iyong NAGMUMURA, at ang isa po ay yung DEMONYO.

  Sa blog na ito… ang kapatid ko raw pong Muslim ang NAGMUMURA, at natural sino po ang DEMONYO na nang uudyok sa amin para magmura???… ayoko pong tukuyin… BAWAL PO SA ISLAM YAN. Kayo na po ang sumagot sa tanong ko.
  Allahu Kareem. God Knows Best


  Sabi pa po nya…
  "INIHIHINGI ko po IYAN ng PAUMANHIN sa LAHAT ng MAAARING NASASAKTAN".

  Muslim:
  Kelan po nangyaring nag public apology itong Catholic Apologist na ito?. Butata po uli (Sa inyo ko rin po natutunan ito hehehe)

  ReplyDelete
 62. Anonymous said...

  Abdullah said...

  Balikan na po natin ang punto ko dito ukol sa libro…

  Cenon said:
  Ang KAHULUGAN po MISMO ng QURAN ay RECITATION o PAGBIGKAS.

  Muslim Said:
  http://onlinedictionary.datasegment.com/word/recitation

  Sa link po nay an dip o absolute na sinabing dapat ang recitation ay iisa lang.
  Sabi po dyan, "written matter that is recited from memory" . Matanong lang kita Mr Cenon, pano pag bisaya ang nag recite ng isang talumpati sa tagalog? Pagtatawanan mo ba dahil iba ang pagbigkas nya? Marahil oo ang sagot mo kasi Katoliko ka, pero sa tunay na Muslim, inuunawa po naming iyan at tinatanggap maging anuman ang bigkas mo sa Arabic, ang mahalaga po ang "DI NABABAGO ANG KAHULUGAN" ng mga binibigkas na ito. Ok po?


  Cenon Said:
  Kapag po ba sinabing IISA ang SPELLING ang GAGAMITIN NATIN ay PUPUWEDE pa ba ang DALAWANG MAGKAIBANG SPELLING na IYAN?
  NATURAL HINDI na PO. IISA po ang GAGAMITIN e.

  Ganoon din po kapag sinabing BIGKAS o RECITATION.
  KUNG IISA ang BIGKAS ay DAPAT WALA NANG IBANG BIGKAS, di po ba?

  Muslim Said:
  Mali po… Ang spelling ay isinusulat, samantalang ang bigkas/recite ay hindi so magkaiba po ito. Mukhang naguguluhan ka na Mr Vibes ah!!!

  Cenon Said:
  At ayon po sa MISMONG PROPETA ng ISLAM ay PITO ang BIGKAS ng QURAN.
  SINO po ang PANINIWALAAN NATIN? ITONG PALAMURANG BALIK ISLAM na NAGSASABING IISA ang BIGKAS?
  KAYO na po ang MAGSABI.

  Muslim Said:
  O ayan ang malinaw, sa inyo na nanggaling yan, pito ang bigkas ng Quran, (ang alam ko nga po eh Sampu eh kayo pito lang). Sa Arabic po kasi, depende po sa probinsya kung paano ito bibigkasin. Tanggap po ng lahat ng Muslim ang uri ng pagbigkas na ito, basta po hindi nito mababago ang "MEANING". Kung Bisaya ka man o Ilonggo, tanggap po lahat yan, di tulad ng Katoliko, ang laki ng discrimination sa members nila. Sa Islam po pantay-pantay at bawal po ang pagtawanan ang dialect differences ng bawat probinsya.


  PALAMURANG BALIK ISLAM- na nauudyukan lang ng demonyo:
  Ganon pa man po Cenon Bibe hinahamon kita na maglitaw o magproduce ka ng HARD COPY mula sa mga ipinupost mong iyan! Kaya mo?

  CENON BIBE:
  MALAMYANG PALUSOT IYAN.
  NAGBIGAY AKO ng mga LINK DITO na NAGPAPAKITA at NAGPAPATUNAY sa PAGKAKAIBA-IBA ng MISMONG PAGKAKABIGKAS mula sa VERSIONS ng ARABIC TEXT ng QURAN.
  Ang GAWIN MO ay PATUNAYAN MO na WALANG GANYAN.
  IYAN ang DAPAT MONG GAWIN at HINDI YUNG MAGHAHANAP KA ng PALUSOT.

  Muslim:
  Sa tingin ko di yun palusot, ikaw ang nagpapalusot kasi wla kang maiproduce na hardcopy ng mga binanggit mo… alam mo bro madaling I edit ang mga yan sa computer… kaya nga hamon nya sa iyo, ilabas mo ang hard copy na iyan ayos po ba!!!

  ReplyDelete
 63. Cenon Bibe;
  "Ang NAGMUMURA po KASI ay NAGPAPADALA sa UDYOK ng DEMONYO."

  Muslim Said:
  AYUN PO TUMBOK NA TUMBOK AYON NA PO KAY MR VIBES, suriin natin ang sinabi nya ha…

  Dalawang nilalang ang tinutukoy nya rito. Isa ay iyong NAGMUMURA, at ang isa po ay yung DEMONYO.

  Cenon Bibe;
  "Asan nga literal dyan? Talunan ka d b? Ginagago mo na lang mukha mo 10:06 AM"
  " Asan napatunayan mo? Wala. Ginagago mo na lang mukha mo 9:54 AM"

  Saturday, April 3, 2010

  Cenon Bibe;
  Umamin ka pa palang anak ka ng diablo e. Antayin mo iba pang sagot ko. Lahat kayo lilitaw ang kamangmangan 11:31 AM

  Muslim;
  ano nag-iilocano ka na naman! anong mangan? Tanga ka! 2:54 PM
  kaya ka Diablo kasi ang galing mong mang-udyok! oh di ba? hehehehehe! 2:54 PM

  Cenon Bibe;
  Napaka walanghiya nyo talaga. Pati cnabi nung nasa saudi tinamper nyo. Nakilala tuloy kayo. Hehe 2:56 PM

  Muslim;
  ha? inaamin ko ba? kailan? puro ka lang naman daldal eh wala ka namang pruweba eh! palibhasa tanga at mangmang ka talaga! 2:56 PM
  mas walang hiya ka! 2:56 PM
  eh kayo hindi ba kayo nakikilala ngayon sa mga nabunyag na mga kaso ng inyong Simbahan? 2:57 PM
  umaalingasaw na basura ng mga Simbahan ninyo! ang baho! 2:57 PM
  kaya ikaw nag-uumpisa ka na ring umaalingasaw! 2:57 PM
  basahin mo sa blog mo nandoon lahat ng mga kabalbalan ng inyong Simbahan at ng mga Pari ninyo! 2:58 PM

  Cenon Bibe;
  D naman pedophile at matakaw sa babae nagtayo ng Kristyanismo. Paano naging mabaho? Hdhe 2:59 PM
  Ikaw daw diablo sabi ng kapatid mo. D mo nabasa? Hahaha 2:59 PM
  Uy, maganda yan. Mapag-uusapan ang mga pedophile na nagtayo ng relihiyon. Magaling ka talaga 3:00 PM
  Bistado na kayo ng mga nasa saudi. Hehe. Matindi kasamaan nyo. Lantaran kayo magbaluktot 3:01 PM

  Muslim;
  palusot mo malamya! eh kong totoo yang katangahan mo eh ano ang naging bunga ng Kristyanismo? bakit pati mga leader ng Simbahan ninyo eh pati - 3:03 PM
  batang LALAKi eh pinapatus ng mga Pari ninyo!? 3:04 PM

  Cenon Bibe;
  Ikaw? Gusto mo rin ng 6-anyos? Manyak ka rin ba kaya tumalikod ka kay Kristo? Ilang bata gusto mo manyakin? Hanggang apat ba pwede? 3:03 PM

  Muslim;
  hindi naman ako Pari no! ikaw kasi Katoliko ka exclusive lang naman sa inyo yang 6-anyos eh! 3:05 PM
  Alam ko gustong-gusto mo ang 6-anyos!

  ReplyDelete
 64. Cenon Bibe;
  Kristyano ba nag tuturo na pwede manyakin ang bata? Ha? E yung pwede magtakaw sa babae? Amin ba'? Sinupalpal mo na naman mukha mo 3:05 PM

  Muslim;
  bakit yang mga Pari ninyo na naging Manyak Tumalikod na ba yan kay Kristo? 3:05 PM
  hindi ba mga Pari ninyo ang may gawa nyan Gago ka ba? 3:06 PM

  Cenon Bibe;
  Kahit lalake o babae d dapat minamanyak. Mga gumagawa nyan mapapaimpierno. Ay! Sa inyo ba bawal din yon o pwede? 3:06 PM

  Muslim;
  bakit yang mga pari ninyo saan ba yan kumukuha ng aral? ha? Gago ka pala eh! 3:06 PM
  eh Bakit minamanyak ng mga Pari ninyo? 3:07 PM
  ayan oh nasa balita worldwide pa! 3:07 PM

  Cenon Bibe;
  Kaya nga kaso e dahil bawal at di pwede. E sa inyo? Kaso ba ang pagmanyak sa bata? 3:07 PM

  Muslim;
  oh itatanggi mo ba ang mga ginagawa ng mga kaparian ninyong yan? 3:07 PM

  Cenon Bibe;
  Ano? San pinapayagan ang pagmanyak sa bata? Sa amin ba! 3:08 PM

  Muslim;
  bawal ang alin ang mag-asawa ang mga manyakis na Pari pero ang mangmamanyak hindi bawal? Gago ka! 3:08 PM

  Cenon Bibe;
  Ows? Pari lang ba sa inyo ang pwede umaswa sa 6-anyos? 3:09 PM

  Muslim;
  tingnan mo sa blog mo Gago! balitang balita na nga nagTatangatangahan ka pang hayop ka! Tulog ka pa ba? ha? 3:09 PM

  Cenon Bibe;
  Pag nangmanyak tumatalikod kay Kristo. D sumunod sa aral e 3:09 PM

  Muslim;
  wala kaming Pari sa inyo lamang ang mga Pari at ang mga Pari ninyong karamihan mga Manyak uhaw na uhaw sa Laman! kaya ultimo batang lalaki pinapatulan ng Hayop! 3:10 PM

  Cenon Bibe;
  Kadiri mga pedophile at matakaw sa babae. O d ba? Agree ka? 3:10 PM
  Kadiri pedophile d ba? Sagot ka 3:11 PM

  Muslim;
  eh yan bang mga manyak na Pari ninyo hindi ba taga sunod din naman sila kay Kristo? at leader Simbahan pa ninyo! pero mga manyak ang mga iyan! 3:11 PM

  Cenon Bibe;
  Kahit pari yan pag nangmanyak kadiri pa rin. D kami sa diablo para payagan ang pedophilia at katakawan sa babae. Kayo ba? 3:12 PM

  Muslim;
  oh mga pari ninyo yan nandidiri ka? eh yang Simbahan ninyo hindi ka ba nandidiri? 3:12 PM

  Cenon Bibe;
  So? Manyak ang pedophile d ba? 3:12 PM


  Muslim;
  o kagaya ng mga pari ninyo! 3:13 PM
  kunwari ka pang Hayop ka! eh isang ka ring manyak matakaw sa lalaki! hehehehehe! kaya aswa mo nag side-line eh 3:13 PM

  Cenon Bibe;
  E d galit ka rin sa propeta nyo? Umasawa ba ng 6 anyos? Tama ba yon? 3:13 PM

  Muslim;
  mga Pari niyo manyak at pedophilia pa! 3:14 PM

  Cenon Bibe;
  Propeta nyo umasawa ba ng 6-anyos? 3:14 PM

  Muslim;
  6 na taon? may preweba ka? ha? 3:14 PM
  tanga ka din ba? 3:14 PM

  Cenon Bibe;
  Ano kaibahan ng cnasabi mong pari sa propeta nyo? 3:15 PM

  ReplyDelete
 65. Muslim;
  anong alam mo? eh yong nasa mga balita na nga hindi mo pa alam eh tungkol sa mga manyak ninyong mga Pari 3:15 PM

  Cenon Bibe;
  Wala sa inyo umaasawa sa bata? Ows! 3:15 PM

  Muslim;
  Hindi kami katulad ng mga Pari ninyo na wala sa ayus ultimo bata ng 6-anyos ay pinapatus! 3:16 PM

  Cenon Bibe;
  Pag manyak at pedophile d kay Kristo. Sa diablo yan. Agree ka? 3:16 PM

  Muslim;
  tingnan mo sa blog mo ang baho ng Simbahan ninyo! 3:16 PM
  eh yang mga Pari nha yan kanino yan? hindi ba mga leader Simbahan ninyo ang mga iyan? 3:17 PM

  Cenon Bibe;
  D naman pedophile na pari nagtatag ng Kristyanismo. Ang kadiri yung tatag ng pedophile. Agree ka? 3:17 PM

  Muslim;
  agree ako na ang simbahan ninyo ay pinamumunuan ng mga manyakis na mga Paring pedophile! 3:18 PM

  Cenon Bibe;
  Kadiri pedophile d ba? Bat ka makasagot? 3:18 PM

  Muslim;
  Talagang Kadiri talaga ang pedophile at mga Pari nyo yon!kong ano ang puno sya ang bunga! ayan pinipitas na ng iba ang mga naging bunga ng mga pagkukunwari ninyo! 3:18 PM

  Cenon Bibe;
  Pati daw baby pwede i-sex sa inyo? Totoo ba yon? 3:19 PM

  Muslim;
  mga Demonyong Pari lamang ang pwedeng gumaya nyan! sila ang mga pedophile at mga manyakis eh! 3:19 PM

  Cenon Bibe;
  Kadiri nga lider relihiyon na pedophile d ba? 3:20 PM
  Cno yung aisha? Ilang taon yon naging asawa ng propeta nyo? 3:20 PM
  Aisha ba yun o ayesha? Ilang taon inasawa ng propeta nyo? 3:21 PM

  Muslim;
  kadiri mga Pari at mga Leader Simbahan ninyo! mga Pedophile! at Manyak ang mga Hayop na yon! ikaw din hindi ba ganon? kaya ka nasipa sa trabaho mo? 3:21 PM
  unaandar din ang Kabaklaan mo sa kaopisina mo? di ba? kaya ka nasipa sa iyong Trabaho?

  Cenon Bibe;
  Masaya ka na may asawang bata ang propeta nyo? 3:22 PM

  Muslim;
  Cno yung aisha? Ilang taon yon naging asawa ng propeta nyo? (eh di iresearch mo!) tatangatanga eh! puro nalang tanong! 3:22 PM
  mga bata iyong kinakalantari at inaabuso ng mga Pari ninyo, mga bata talaga! 3:22 PM

  Cenon Bibe;
  Dapat pala umanib sa inyo pedophile na pari. Tama? 3:22 PM

  Muslim;
  eh pati Papa ninyo involve dito eh? so papaano nalang iyan? 3:23 PM

  Cenon Bibe;
  Baka kayo ang mapahiya pag pedophilia ang pinag-usapan sa blog ko 3:23 PM

  Muslim;
  pedophile at manyakis na kayong lahat? hahahahaha! Samahan at Simbahan ng mga manyak pala kayo? 3:24 PM

  Cenon Bibe;
  Cge. Talakayin natin pedophile na lider relihiyon 3:24 PM

  Muslim;
  kami mapapahiya? eh kayo hindi na? tingnan mo sa blog mo! 3:24 PM

  Cenon Bibe;
  Agree ka manyak ang pedophile? Paano propeta nyo? 3:25 PM

  Muslim;
  ang naging bunga ng simbahan katolismo ay mga manyakis at pedophile na mga Pari. 3:25 PM

  Cenon Bibe;
  Galit ka rin sa propeta nyo? Nag-asawa ng bata e 3:25 PM
  Oo. Demonyo umaasawa sa bata. Agree ka? Sagot ja 3:26 PM
  Propeta mo d nag-asawa ng bata? 3:27 PM

  Muslim;
  Ang pang-aabuso kamanyakan na kasalukuyang Ginagawa ng inyong mga kaParian ngayon ay iba sa pag-aasawa! ang pag-aasawa ay hindi abusong maituturing 3:27 PM

  ReplyDelete
 66. Pls check this LINK.

  http://news.yahoo.com/s/ap/20100403/ap_on_re_us/us_church_abuse_levada

  ReplyDelete
 67. Check this out pls. Your Priest, your Guide & your Church Leaders in Your Church;

  "as what the Bible saying That by their Fruits We shall know them"

  Now here is the Fruits Priest that are involve in Pedophile and Sex Scandals! Are this what the holy Spirit Promises to their Church? well well well never the less its their claim that they are all guided by the Spirit! Now could anybody ask their Priest if what kind of Spirit that guided them for them to do such demonic act to those innocent child?

  here's the LINKs they are too many an too serious discussing' bout the issue of Pedophile and Sex abuses towards innocent children!

  http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1977286,00.html?xid=rss-world-yahoo

  http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1973914,00.html?loomia_si=t0:a16:g2:r1:c0.142091:b32428728&xid=Loomia

  http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1973213,00.html?loomia_si=t0:a16:g2:r2:c0.1142:b32428728&xid=Loomia

  http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1976872,00.html?loomia_si=t0:a16:g2:r3:c0.0941167:b32428728&xid=Loomia

  http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1730196,00.html?iid=sphere-inline-bottom

  http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1732491,00.html?iid=sphere-inline-bottom

  http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1732491,00.html?iid=sphere-inline-bottom

  ReplyDelete
 68. heheheh di makasagot ang muslim sa tanong na "demonyo nagasawa sa bata, agree ka?" at "masama ang phedopilia, agree ka?" bakit kaya hindi n'ya masagot? hehehehh hirap talga pag propeta na nila napaguusapan eh iwas na iwas... sorry na lang kayo, dahil sa internet, sabog na sabog na ang kabulukan ng propeta kuno nyo... heheheh again... pedophile prophet pedophile prophet pedophile prophet pedophile prophet pedophile prophet pedophile prophet pedophile prophet!!!

  ReplyDelete
 69. ABDULLAH: MAPAGPANGGAP na BALIK ISLAM"
  Muslim na di palamura- Abdullah said...

  Cenon Bibe, Katolikong Palamura…

  Ito po ang isa sa mga nakita ko mula sa text conversation nitong ni Mr Cenon mula sa kapatid kong Muslim…

  CENON BIBE:
  E IKAW RIN YAN e. SOBRA KAYONG MAPAGSINUNGALING at MAPAGPANGGAP.

  Ano po? NABASA po ba NINYO yung HINDI MASAGOT ng BALIK ISLAM tungkol sa PAG-AASAWA raw ng PROPETA NILA ng ISANG BATA?

  IYAN po kasi ay LANTAD na LANTAD dito sa INTERNET.

  BAKIT nga ba HINDI NILA MAITANGGI nang TUWIRAN kung NAG-ASAWA nga ng BATA ang KANILANG PROPETA?

  KUNG HINDI IYAN TOTOO ay DAPAT NILANG IPAGSIGAWAN na "HINDI NAG-ASAWA ng BATA ang AMING PROPETA!"

  Now, para po MAKITA NATIN kung ANO ang SINASABI RITO tungkol sa PAG-AASAWA raw ng PROPETA NILA ng ISANG BATA ay TINGNAN po NATIN ang mga SINASABI ng mga SOURCES na NARITO sa INTERNET.

  Iyan po ay REQUEST NITONG PALAMURA at MAPAGPANGGAP na BALIK ISLAM.

  Paki SUNDAN po sa KASUNOD na POST.

  ReplyDelete
 70. Tanga na UmiIdolo kay Cenon;
  di makasagot ang muslim sa tanong na "demonyo nagasawa sa bata, agree ka?" at "masama ang phedopilia, agree ka?" bakit kaya hindi n'ya masagot?

  Muslim;
  Bakit kailan ipinagbhabawalan? ano ba sabi dyan asawa hindi ba? eh ang Pari na Minumulistya o Inaabuso ang bata ano ang tawag mo doon? Masama Talaga ang Pedophile at naimbento lang naman ang Salitang Pedophile sa mga Paring Nangmumulistya at Umaabuso ng kabataan eh! oh hindi ba? talamak na talamak ang mga makamundong gawaing ito sa inyong Simbahan at mga Pari niyo na sya ding leader Simbahan sa inyo ang involve sa mga KAHAyopang gawaing ito!

  Sa katangahan at kamangmangan mo brod di mo rin nakita ang pinupunto kong iyon ano? katulad ka rin ng Bobong si Cenon eh papaano naman kasi parepareho lang naman yata kasi laki ng utak ninyo nitong si Cenmon Bibe eh!

  ReplyDelete
 71. Cenon Bibe huwag mo namang bagohin ang mga nilalaman ng blog dito! Ito po ang tama na nasa blog ni Abdullah:

  Cenon Bibe said...
  ABDULLAH: MAPAGPANGGAP na BALIK ISLAM"
  Muslim na di palamura- Abdullah said...

  Cenon Bibe, Katolikong Palamura…

  Ito po ang isa sa mga nakita ko mula sa text conversation nitong ni Mr Cenon mula sa kapatid kong Muslim…

  sa usaping Matt 12:40:

  "Asan nga literal dyan? Talunan ka d b? Ginagago mo na lang mukha mo 10:06 AM"
  " Asan napatunayan mo? Wala. Ginagago mo na lang mukha mo 9:54 AM"

  San nangyari nang literal yan? Dali! Wala. Butata ka 10:00 AM
  Asan nga literal dyan? Talunan ka d b? Ginagago mo na lang mukha mo 10:06 AM

  Ayan po ang nagbabait baitang si Cenon na di daw po tinuruan ng simbahan nilang magmura… Kayo na po ang humusga. Sa Islam po kasi bawal din po sa amin na manghusga ng kapwa, ewan ko lang po sa katolikong ito

  Eto pa po ang sabi nya…
  "KAMI pong MGA KATOLIKO ay HINDI TINUTURUANG MAGMURA. Sa inyo po yata ay OKAY LANG MAGMURA, di po ba?
  Kung NAKAKAPAGMURA po ako ay HINDI KO PO SINASADYA. NABUBUYO LANG o NABIBIGLA."

  Muslim:
  Kitams!!! Eh di inamin mong nagmumura ka rin, supalpal ka ulit ng sarili mong bibig (sa inyo ko po natutunan ang mga salitang ito pasensya na). Yun pala naman eh. Kasi po binubuyo mo rin ang kapatid kong Muslim para magmura kaya ganun!!!

  Ayun!!! Tumbok mo diba, Panahon pa ng kinikilala mong dios eh nagmumura na mga tao… tapos sa Islam mo isisisi yan. FYI. Sa inyo lang PO ako natutong maging sarcastic sa pagsusulat. Mapang-udyok kayo sa mga tao/commentors mo rito na di umaayon sa paniniwala mo. Inuudyukan mo kaming magmura para lumabas na ikaw ang banal. Gusto mong sample…Eto

  Cenon Bibe;
  Ngayon naman e NAGKUKUNWARI SIYANG HINDI MANLOLOKO. MATIGAS po talaga ang MUKHA, di po ba?

  Cenon Bibe
  San nangyari nang literal yan? Dali! Wala. Butata ka 10:00 AM
  Asan nga literal dyan? Talunan ka d b? Ginagago mo na lang mukha mo 10:06 AM

  "Ang NAGMUMURA po KASI ay NAGPAPADALA sa UDYOK ng DEMONYO."

  Muslim Said:
  AYUN PO TUMBOK NA TUMBOK AYON NA PO KAY MR VIBES, suriin natin ang sinabi nya ha…

  Dalawang nilalang ang tinutukoy nya rito. Isa ay iyong NAGMUMURA, at ang isa po ay yung DEMONYO.

  Sa blog na ito… ang kapatid ko raw pong Muslim ang NAGMUMURA, at natural sino po ang DEMONYO na nang uudyok sa amin para magmura???… ayoko pong tukuyin… BAWAL PO SA ISLAM YAN. Kayo na po ang sumagot sa tanong ko.

  Dagdag pa nya…
  HINDI po KASI NATURAL sa AMING MGA KATOLIKO ang MAGMURA. HINDI po KAMI TINUTURUANG MAGMURA.

  Muslim:
  Ganun??? Eh sino nagturo sa mga taong magmura??? Anong relihiyon ba ang nauna ayon sa pagkakaalam mo? Di ba Kristyano-kATOLIKO… So nung umusbong ba ang Islam, di pa ba marunong magmura ang mga tao?

  Eto sabi ng Bible mo sa Matthew 5:22:
  But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, 'Raca, ' is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, "You fool!" will be in danger of the fire of hell.

  ReplyDelete
 72. Cenon Bibe
  Ilalabas natin yang aisha na yan. Wag ka mag-alala. Yan gusto mo d b? 3:27 PM
  Yung aisha d bata? Ano palusot mo dyan? 3:28 PM

  Muslim;
  inasawa yon at hindi ina-abuso katulad ng ginagawa ng mga Leader Simbahan ninyo! 3:28 PM

  Cenon Bibe;
  Ang papa d nagtayo ng relihiyon. Yung nagtayo na pedophile ang kadiri 3:29 PM
  Propeta mo umasawa ng bata? Sagot ka 3:30 PM
  Baka tamaan ang propeta mo sa lahat ng cnasabi mo 3:30 PM
  Ano? Propeta nyo d sapul sa mga dinadaldal mo? 3:31 PM

  Muslim;
  ang inaasawa ay pinanindigan @ pinapanagotan! ang Pag-aabusong ginagawa ng mga KaParian niyo eh Pinanindigan ba nila ang mga KAbaboyang ginagawa nila sa mga kabataan naging biktima nila? 3:31 PM

  Cenon Bibe;
  Uy, abusado pala pag pedophile. Ano ang propeta nyo? Kasama ba dyan? 3:32 PM

  Muslim;
  sapul? tingnan mo sa blog mo kong sino ang sapul dyan! 3:32 PM

  Cenon Bibe;
  Propeta mo d lider ng relihiyon nyo? Umasawa ng bata? Tama? 3:33 PM

  Muslim;
  pedophile tatak ng mga KaParian yan! 3:33 PM
  at ang Papa nyo ay kasama dyan! 3:33 PM

  Cenon Bibe;
  Ganun? Kaya ba pati baby pwede asawahin basta pananagutan? 3:33 PM
  D sapul ang propeta mo sa mga daldal mo? 3:34 PM
  Ano tatak ng propeta nyo e pareho lang cla ng pari d ba? 3:35 PM
  Papa ba tulad ng propeta nyo na umasawa ng bata? 3:35 PM

  Muslim;
  nagkalat sa mga balita ngayon sangkot ang mga Pari at ang Papa ninyo! sa mga pangmumulistya pang-aabuso at sa mga eskandalo! nakakhiya Simbahan ninyo! 3:37 PM
  by their fruits ye shall know them. ito na ang fruits ninyo! 3:37 PM
  nakakhiya talaga kayo!. 3:37 PM
  mismong mga Pari at Leader pa ng Simbahan ninyo ang Sangkot sa mga ganitong Gawain! 3:38 PM
  nakakhiya kayo! Simbahang Katoliko mga leader Simbahan at Pari sangkot sa mga gawain Pedophile at mga kamanyakan! 3:39 PM

  Cenon Bibe;
  Propeta mo d umasawa ng bata? D ka makasagot? 3:39 PM
  Uy, kaya ba mga bata inaasawa dyan sa inyo? Fruit ng propeta nyo? 3:39 PM
  Grabe rin magmahal propeta nyo pati bata inasawa.? 3:40 PM
  Kaya pala d kayo kuntento sa isang babae? 3:41 PM

  Muslim;
  mga pari ninyo hindi kunwari nag-AASAWA pero hanip naman kong UmaBuso at Mangmumulistya ng mga bata, at mga pa ang pinagkukuha! at hindi nila pinapanagotan ang mga kahayopang gawa nila sa kanilang mga biktima! 3:41 PM
  mga Baboy ba talaga sila na nasa balita ngayon? ano ba pwedeng itawag natin sa kanila? 3:42 PM

  ReplyDelete
 73. Cenon Bibe;
  Propeta mo d mo ikinahihiya? Umasawa ng bata d b? 3:42 PM

  Muslim;
  bakit nangmolistya ba? kagaya ng mga ginagawa ng mga Pari ninyo? 3:42 PM

  Cenon Bibe;
  Propeta mo proud ka. Bat pari sa paring manyak galit ka? Pareho lang cla 3:43 PM
  Baboy talaga pedophile. Agree ka? Paano propeta mo? D ka makasagot? 3:44 PM
  Bakit umasawa ng bata propeta mo? D ka makasagot? 3:44 PM

  Muslim;
  bakit kailan ba pinanidigan ng mga Pari ang kanilang mga minumulistya na biktima? kong ito ay kanilang ina-asawa ay hindi na biktima ang tawag dyan! 3:44 PM
  pero dahil hindi nila pinanagotan ang kanilang kahayopang ginagawa sa mga biktima nila eh anong ang pwede nating itawag sa mga Paring iyan? 3:45 PM

  Cenon Bibe;
  Pag pinanindigan ok na umasawa ng baby? 3:46 PM
  So pag pinanindigan ok na umasawa ng baby? Ganun ba? Sagot ka 3:47 PM

  Muslim;
  Hindi naman kami katoliko na katulad ninyo na ultimo baby at mismong anak pa ay pinapatulan! hindi ba usong-uso sa inyo ang mga kababoyan at kahayopang iyan? 3:47 PM

  Cenon Bibe;
  Kung katoliko kayo d pwede pedophile. D pwede propeta mo 3:48 PM

  Muslim;
  sa inyo lang pwede ang mga kababoyang iyan! yon bang kinakantot ang nyang sariling anak hindi ba Katoliko yon? oh di uso nga sa inyo ang mga iyan! kaya utak mo puro kababoyan na rin! 3:48 PM
  ang pedophile nga ay exclusive title yan ng mga Pari ninyo! ano ka ba Tanga o nagtatangatangahan na naman? 3:49 PM

  Cenon Bibe;
  San naman pinayagan ang incest sa katoliko? Sa inyo legal ang pedophile d ba? 3:49 PM

  Muslim;
  huh! nagkunwari ka pa eh! di pinayagan? eh nasa Bibliyang Katoliko nyo mismo yon! hindi ba? bakit mo ikinahihiya? Infact nasa Bibliya nyo na ang halos lahat na yatang klase ng INCEST na pwedeng gawin ng Tao! your Bible is a great book or Manual of INCEST! so to speak! kong ipinagbabawal yan eh di sana wala yan sa Bibliya nyo! Dapat yang Bibliya nyo dumaan yan sa MTRCB eh! 3:50 PM

  Cenon Bibe;
  Ows? E ano pala propeta nyo na umasawa ng bata? 3:50 PM
  San pinayagan. Liar ka talaga. Hehe. D ba propeta nyo umasawa ng bata? 3:51 PM

  ReplyDelete
 74. Muslim;
  incest ba kamo? marami yan sa Manual ninyo! pumili ka ano ba ang gusto mo? nandyan pwede pumili ang mga Bible readers kong anong klaseng incest 3:52 PM
  gusto nya! 3:52 PM

  Cenon Bibe;
  Umasawa ng bata ang propeta nyo? Oo o hindi? 3:52 PM

  Muslim;
  kong baga sa menu yang Bible ninyo ay menu of incest! 3:52 PM
  hehehehehehe! pwedeng mamili kong anong klaseng incest gusto gawin ang mga nagbabasa nyang Bible ninyo! 3:53 PM

  Cenon Bibe;
  Ano? Umasawa ng bata propeta nyo? Sagot ka 3:53 PM
  Umasawa nga ng bata d b? Ano yon? Pedophile o hindi? 3:54 PM

  Muslim;
  Pari nyo nangmumulistya ba at nang-aabuso ng mga kabataan? sagot!? 3:54 PM

  Cenon Bibe;
  Pedophile umasawa ng bata? Oo o hindi? 3:54 PM

  Muslim;
  alami mo muna ang tamang kahulogan ng mga salita mo! ang Pag-aasawa ay malaking pagkaka-iba o kaibahan sa salitang Pangmumulistya at Pang-aabuso ng Bata! 3:54 PM

  Cenon Bibe;
  Umasawa ng bata propeta mo? D ka makasagot? 3:55 PM
  So pag umasawa ng bata nang-molestya? Ganun ba? 3:56 PM

  Muslim;
  iresearch mo! huwag kang puro tanong kaya ka nabobo eh! u push ur pen man! don't just ask question! ng matuto ka naman! kaya ka naloloko eh puro ka lang kasi Tanong! 3:56 PM

  Cenon Bibe;
  Ano inasawa ng propeta mo? Bata ba? 3:56 PM

  Muslim;
  hindi mo na matakpan kahihiyan ng Simbahan ninyo! pakapalan nalang ba ito? 3:57 PM
  Ano inasawa ng propeta mo? Bata ba? (eh di alamin mo!) 3:57 PM
  ng mataohan ka naman! 3:57 PM

  Cenon Bibe;
  Wag ka mag-alala. Ilalabas natin sa blog ko yang aisha na yan. Request mo e 3:57 PM
  D mo mapagtakpan propeta mo? 3:58 PM

  Muslim;
  sige ilabas mo yong tuwid mo lang ha? ng makabawi ka naman sa malaking kahihiyan ng mga ginagawa ng Pari at Papa ninyo! 3:58 PM

  Cenon Bibe;
  D mo masagot d ba? Nakakahiya ba? 3:58 PM

  Muslim;
  bakit ko sasagotin eh di alamin mo! at alamin mo ang tutoo at huwag ang baluktot na syang nakasananay mo na! 3:59 PM

  Cenon Bibe;
  Nakakahiya ba propeta mo? Bat d ka makasagot? 3:59 PM
  E d talakayin. Sabi mo e 3:59 PM
  Nakakahiya ba? Marunong ka rin pala mahiya 4:00 PM

  Muslim;
  kong may utak ka, Dios ang pumipili ng kanyang mga Propeta at hindi Tao! 4:00 PM

  Cenon Bibe;
  San at kailan pinili? Ha? 4:01 PM

  Muslim;
  Limitado ang kaalaman mo! ikaw kasi sanay ka ng mapahiya di ba? sa blog mo lang eh kitang kita naman! nilalampaso ka ng mga kablog mo doon! kaya sanay ka na nga! hehehehehe! 4:01 PM

  Cenon Bibe;
  D nga kinausap pinili ba? 4:01 PM

  Muslim;
  San at kailan pinili? Ha? I(eh di alamin mo rin!) Puro ka lang kasi tanong kaya hindi ka nakakakuha ng tamang kasagotan! magresearch ka ng sarili mo ng masumpungan mo ang katotohanan! 4:01 PM

  Cenon Bibe;
  Diyos ba nagsabi na umasawa sya ng bata? Ha? 4:02 PM
  E d wala ka rin sagot. Wala e. Hehe 4:03 PM
  Kahit kailan wala ka maisasagot. Kaya nga puro ka paninira e 4:03 PM

  Muslim;
  si Abraham, Moses, David at Solomon iilan lang iyan sa mga may higit sa iisang asawa! pero kong pag-aaralan mo ang Bibliya ay marami pa liban sa 4:04 PM
  kanila, sino nag-utos o nagpahintulot sa kanila para mag-asawa ng higit sa isa? 4:04 PM
  sige sumagot ka! 4:04 PM

  Cenon Bibe;
  Ows? Sabay-sabay ba? C solomon lang ang matakaw kaya naparusahan pa e. Hehe 4:05 PM

  ReplyDelete
 75. Muslim;
  magbigay ka ng patunay na hindi nga sabay-sabay! 4:06 PM
  kaya mo? 4:06 PM

  Cenon Bibe;
  Pinayagan cla mag-asawa ng iba nung PATAY NA ASAWA NILA. Cno pinayagan mag-asawa ng sabay2? 4:06 PM

  Muslim;
  Tanga! sa kaso ni Abraham di ganyan! 4:06 PM

  Cenon Bibe;
  Napatunayan na yan. Nasa blog ko na 4:07 PM
  Pinayagan ba ng Diyos c abraham? HAHAHA! Pinalayas pa yung harot (Hagar) at yung bastardo (Ismael) d ba? HAHAHA 4:08 PM

  Muslim;
  At sa tingin mo makatarungan ang gawaing iyon? at Dios pa kamo ang pinagbibentangan mo na may gawa noon? pagkatapus anakan ni Abraham na isang matuwid na Tao at Propeta ng Dios ang isang katulad ni Hagar ay Pinapalayas pa nya kamo ito? at dagdag mo pang daldal na Dios kamo ang may utus sa ganoong hindi makatarungang gawain? makatarungan bang gawain ang PAlayasin ang katuilad ni Hagar na syang Biktima dito? at nasa Bibliya nyo mismo! hindi ba? 4:10 PM
  ang ganoon pang aapi ng mag-ina? kong totoo man yang katangahang alam mo! 4:10 PM
  at sabi mo na ang makatarungang Dios ang may utos noong hindi makatarungang Gawain na yon? pinagbibentangan mo pa ang Dios sa mga ganoon gawain? Shame on You! Pati Dios Pinagbibentangan mo! just to save your Face from your Ignorance! Shame on you Cenon! 4:11 PM
  gamitin mo utakk mo Cenon Bibe! 4:11 PM

  Cenon Bibe;
  Mali ginawa kaya pinalayas. Harot kasi 4:12 PM

  Muslim;
  sino ang Mali? Dios ba na syang makapangyarihan sa Lahat? si Abraham na isang masunorin sa Dios at syang may gawa ng Krimen? o si Hagar na syang Biktima dito? 4:12 PM

  Cenon Bibe;
  Sa inyo ang harot ginagantimpalaan? Ha? 4:12 PM

  Muslim;
  Sa inyo sino ang dapat gantimpalaan? ang biktima na si Hagar o ang gumawa ng krimen na si Abraham? So wala pa rin talagang pagbabago sa inyo ano? katulad rin ng mga napapabalita ngayon kawawa pa rin ang mga Biktima ng Pangmumulistya ng mga kaParian ninyo ngayon Hindi pa rin nila makukuha ang tamang hustisya tulad ni Hagar! kong may katotohanan man yang nalalaman mo patungkol kay Hagar! Kasi mas pinapaburan ninyo at ginagantimpalahan ninyo ang mga Pari na Mangmumulistya at Nang-aabuso (ng mga kabataan) kaysa mga naging Biktima nila! 4:12 PM

  Cenon Bibe;
  Ano? Ha? Pag pumatol sa d nya asawa dapat ba bigyan ng award? Ha? 4:13 PM

  Muslim;
  Oh hindi ba si Abraham naman ang pupamatol at nanamantala sa hindi nya ASAWA? May asawang To si Abraham! hindi ba Isang katolong lamang si Hagar ayon sa inyo?! isang katulong na maaring sunod-sunoran lamang sa kanyang AMO na si Abraham! sumagot ka? sino ang mali ang biktima o ang may gawa ng krimen? 4:13 PM

  ReplyDelete
 76. Cenon Bibe;
  Ano ha? Sagot! 4:13 PM
  Mali c harot. D nya asawa nagpagamit sya 4:14 PM
  Biktima ba ang harot? So ok yon sa inyo ha? 4:15 PM

  Muslim;
  ginamit? o asawa sya ni Abraham? Kong ginamit si Hagar ni Abraham na kong saan labag ito sa kagustohan ni Hagar, hindi ba maituturing na isang PangGagaHasa ang ginagawa ni Abraham kay Hagar? Kong si Hagar na ayun sa inyo ay isa lamang katulong hindi ba dapat sunod-sunoran lamang sya sa kanyng AMO? 4:15 PM

  Cenon Bibe;
  Nagpasiping sa d nya asawa tama ba o mali? Sagot ka dali! 4:15 PM
  Bat sya pumatol sa d nya asawa? Tama ba yon? Ha? Sa inyo ok ba yon? 4:16 PM

  Muslim;
  Nagpasiping si Hagar? o kusang Sumiping si Abraham kay Hagar? Kong hindi nga asawa ni Abraham si Hagar hindi po ba mali ang ginagawa ni Abraham na sumiping sa hindi nya asawa? samantalang nandyan lang naman ang kanyang Asawang si Sarah?! Every SANE mind knows that Abraham is a God fearing Man, tila minamaliit mo ang isang propeta ng Dios na sa Abraham, pinapatunayan mo ba ngayon dito na sa Abraham at hindi ginabayan ng Dios kaya nagawa yon? 4:16 PM
  isang propeta na ginabayan ng Dios gumawa ng Mali? katulad ng pagsiping sa hindi nya asawa? 4:17 PM

  Cenon Bibe;
  Kahit propeta nagkakamali. Kaya nga itinuwid e. Pinalayas yung harot (Hagar) at ang bastardo (Ismael) 4:18 PM

  Muslim;
  anong klaseng gabay mula sa Dios kong ang nasabing pagsiping kay Hagar ay hindi pala kapanhintolutan ng Dios! Propeta si Abraham hindi ba? at anong klaseng pagtutuwid kong ang may gawa ng krimen ay hindi man lamang napaparusahan bagkus tila ang biktima pa ang syang pinalalabas mo na may Sala sa pagkakataong o tagpong iyon! Yan ba ang tamang Hustisya sa inyo? Nasa tamang pag-iisip pa ba kayo? 4:18 PM

  Cenon Bibe;
  Kayo lang naman yata ang kumukunsinti sa mali e. Pedophilia mali d ba? Bat ok sa inyo? Ha? 4:18 PM

  Muslim;
  Gamitin mo ng Tama yang sinasabi mong Pag-iisip! at huwag kang Tatangatanga! Pagtutuwid ba ang pagpapalayas ng isang Biktima na si Hagar? kong hindi man asawa ni Abraham si Hagar, eh malinaw po na si Hagar ay isang Biktima dito! 4:19 PM

  Cenon Bibe;
  Kaya pala kahit mali e ok sa inyo? Ha? E bat galit ka sa manyak e ok pala sa inyo? Ha? 4:20 PM
  Mali nga e. E d pinalayas. Yon ang bunga sa kaharutan. 4:21 PM
  Sa inyo ano ang ginagawa sa babaeng sumisiping sa d nya asawa? Ha? 4:21 PM

  Muslim;
  bakit ano ba ang ginagawa ninyo sa mga Pari at ng Papa ninyo ngayon na sanglot sa mga kamanyakan at pangaabuso, kinukundina nyo ba ito? 4:21 PM
  bakit nasipingan ni Abraham si Hagar nasaan si Sarah kong totoo man yang pinagsasabi mo! bakit mo sasabihing isang harot? hindi ka yata nagiisip eh 4:24 PM

  Cenon Bibe;
  May mga kaso ang mga pari. D mo alam? Panay ka lang kasi pagbubulag bulagan 4:25 PM

  Muslim;
  Mga manyak kasi kaya laman ngayon at nakabalandra sila at ang kanilang Pangmumulistya at Pang-aabuso ng mga kabataan sa internet! laman din sila sa mga dyaryo local man o international News! kaya ko nga nabasa ang mga iyon sa blog mo eh dahil hindi ako katulad mo na tulog ng tulog nalang at bulag-bulagan nalang! 4:26 PM

  Cenon Bibe;
  So sumiping nga sa d nya asawa. Ano dapat? Bigyan ng award? Ha? 4:26 PM
  Tulog-tulugan ka lang. Hehe 4:27 PM

  Muslim;
  Propeta ng Dios sumiping sa hindi nya asawa? kaninong kasalanan yon? sa Makapangyarihang Dios ba? sa isang Propeta ng Dios na si Abraham o kay hagar na ayon sayo isa lamang katulong? sagot ka! 4:27 PM

  Cenon Bibe;
  E nagkamali e. Kung kayo? Ano parusa dun? Ha? 4:28 PM

  ReplyDelete
 77. Muslim;
  God is in control of everything! kong hindi nya pinapahintulot na mangyari ang isang bagay ay hindi talaga ito mangyayari! lalo na kong ang nasabing pangyayari o 4:29 PM
  krimen ay Propeta pa ang gagawa na si Abraham! 4:29 PM
  sino ang nagkamali Diops ba? 4:29 PM

  Cenon Bibe;
  Ganun? Pati pagkakamali ng propeta e Diyos ang may gusto? Ha? 4:30 PM

  Muslim;
  Ang isang Propeta o Sugo ng Dios na si Abraham ay sumusunod lamang sa kagustohan o utos ng Dios! Dios ang dapat sisihin sa pagkakamali ni Abraham? Kong may katotohanan man na hindi nga asawa ni Abraham si Hagar! at Ginahasa lamang nya si Hagar! Malaking pagkakasala ang nagawa ni Abraham sa harap ng Dios at ng kanyang ASAWA na si Sarah kong hindi nya nga ASAWA ni Hagar at ang kasalanang nagawa ni Abraham na iyon na Panggagahasa sa hindi nya ASAWA kong may katotohanan man at isa pang kamong katulong ay walang kapatawaran sa harap ng Dios at ng kanyang asawang si Sarah! kong lubos na nauunawaan nyo ang mga ito! 4:30 PM

  Cenon Bibe;
  C abraham ba nakisiping ha? 4:31 PM
  Ikaw magsabi kung cno mali. Ikaw nagsabi na Diyos kumukontrol kay abraham e 4:31 PM

  Muslim;
  Abraham is a God Fearing Man every SANE knows that! kong hindi nya asawa si Hagar napakalaking kasalanan ang nagawa ni Abraham sa Dios at sa kanyang Asawa! at si Hagar ay isang biktima lamang dito 4:32 PM

  Cenon Bibe;
  So? Diyos sinisisi mo? Ha? 4:32 PM

  Muslim;
  C abraham ba nakisiping ha? (eh di patunayan mo!) 4:32 PM

  Cenon Bibe;
  Kaya nga pinarusahan e. Inilayo ang bastardong anak (Isamel) 4:33 PM

  Muslim;
  ang ibig mo bang sabihin dito ay nakikisiksik sa higaan nila ni Abrahgam at Sarah itong si Hagar? sumagot ka? 4:33 PM

  Cenon Bibe;
  Cno ba pumasok sa tulugan ng abraham? Ha? Ibang harot ba? 4:34 PM

  ReplyDelete
 78. Muslim;
  Katulong kamo si Hagar at hindi sya bisita sa mag-asawang Abraham at Sarah, hindi po ba? Kong ang pagpasok ng Katulong sa kagustuhan na rin ng kanayng amo ay maitutring ba nating kasalan ito ng katulong? biktima dito si Hagar! kong may utak ka! may tunay na salarin na dapat parusahan! at hindi si Hagar yon na ayon sa inyo isa lamang Katulong! 4:34 PM

  Cenon Bibe;
  D ba sumiksik ang harot? Paano nabuntis kung d nakisiping? 4:35 PM

  Muslim;
  Gamitin mo utak mo Cenon, ibig mo bang sabihin na nirape ni Hagar si Abraham? hahahaha! si Abraham ay isang matuwid na tao! Abraham is a God fearing Man! He is a Prophet of God to be exact! hindi nya ginagawa ang mga bagay na walang 4:36 PM
  kapahintolotan ng Dios! 4:36 PM

  Cenon Bibe;
  Biktima ba ang nakikisiping sa asawa ng iba? Ha? Sagot ka 4:36 PM

  Muslim;
  Pinapalabas mo ba dito ngayon na ang isang Propeta ng Dios na si Abraham ay nirape at tinukso ng isang Katulong? si Abraham ay isang propeta kong ano ang nais ng Dios ay sya lamang ang kanyang ginagawa! 4:37 PM
  dalawa silang asawa ni Abraham bakit ang hirap nyong tangapin ang ganon? 4:37 PM

  Cenon Bibe;
  May harot ba na nire-rape? Hahaha! Nagpa-rape meron pa. HAHAHA 4:37 PM

  Muslim;
  eh di patunayan mo na nirape nga si Hagar! twisted history kasi ang alam mo! 4:38 PM

  Cenon Bibe;
  Kailan pimahintulutan? Ipakita mo. Dali! 4:38 PM
  E bat pinarusahan kung tama ang ginawa? Ha? 4:39 PM

  Muslim;
  hindi mo pa rin talaga lubos na unawa ang Bibliya mo ano? sinong pinarusahan? ang Bikitima ba o ang Salarin? Tama ba ang Hustisya na alam mo? 4:39 PM
  ipakita mo? 4:39 PM

  Cenon Bibe;
  Bat pinalayas kumg asawa? Ha? 4:40 PM

  Muslim;
  ang may gawa ba ng krimen ang syang pinarusahan? o ang biktima? sagot! 4:40 PM
  pinalayas ba talaga? sumagot ka? 4:40 PM

  Cenon Bibe;
  Anong history ang batayan mo? Aber? Kwentong arabo? 4:40 PM
  Yung harot pinarusahan. 4:41 PM

  Muslim;
  wala kulang sa hulog yang alam mo! at hindi Dios ang may gusto nyan kong ang biktima pa ang pinarusahan kagustohan ng Demonyo yan! 4:42 PM
  at dyan aayunan mo sigurado yan kasi may saDemonyo eh! hindi ba? 4:43 PM

  Cenon Bibe;
  D ba pinarusahan nga yung harot? 4:43 PM
  Patunayan mo na d pinalayas e pinalayas nga e 4:44 PM
  At ano batayan mo? Kwento ng skolar mo? HAHAHAHA 4:45 PM

  ReplyDelete
 79. Muslim;
  di ba may sa Demonyo ka naman talaga! sa Matt 12:40 na nga lang eh tutol ka sa malinaw na sinasabi ni Kristo doon eh. 4:45 PM

  Cenon Bibe;
  Bat ako aayon sa skolar mo? Hahaha. Sa diablo yan e. HAHAHAHA 4:45 PM

  Muslim;
  Ang malinaw nga na sinasabi ni Kristo sa Matt 12:40 ay 3 Days & 3 Nights! ay tuwiran mong Sinasalungat! hindi ba? oh inayunan mo ba ang sabi ni Kristo? Hindi! bagkus sinalungat at Kinukontra mo pa ito! 4:47 PM
  mga Scholars lang ba ang hindi mo ianyunan? eh si Kristo sa usaping Matt 12:40 na kong saan malinaw nyang sinasabi ang 3 Days & 3 Nights! umaayun ka ba? 4:55 PM
  hindi naman! di ba?! kasi nga may sa Demonyo ka talaga! 4:56 PM
  oh nabilaukan ka na naman! hehehehehehe! 4:59 PM
  hehehehehehe! wala na tapus na ang kwento tumakbo na naman itong si Cenon at hindi na naman nagrirreply! Sapul at Tumbok na naman natin! hehehehehe! 5:01 PM

  ReplyDelete
 80. Muslim;
  di ba may sa Demonyo ka naman talaga! sa Matt 12:40 na nga lang eh tutol ka sa malinaw na sinasabi ni Kristo doon eh. 4:45 PM

  Cenon Bibe;
  Bat ako aayon sa skolar mo? Hahaha. Sa diablo yan e. HAHAHAHA 4:45 PM

  Muslim;
  Ang malinaw nga na sinasabi ni Kristo sa Matt 12:40 ay 3 Days & 3 Nights! ay tuwiran mong Sinasalungat! hindi ba? oh inayunan mo ba ang sabi ni Kristo? Hindi! bagkus sinalungat at Kinukontra mo pa ito! 4:47 PM
  mga Scholars lang ba ang hindi mo ianyunan? eh si Kristo sa usaping Matt 12:40 na kong saan malinaw nyang sinasabi ang 3 Days & 3 Nights! umaayun ka ba? 4:55 PM
  hindi naman! di ba?! kasi nga may sa Demonyo ka talaga! 4:56 PM
  oh nabilaukan ka na naman! hehehehehehe! 4:59 PM
  hehehehehehe! wala na tapus na ang kwento tumakbo na naman itong si Cenon at hindi na naman nagrirreply! Sapul at Tumbok na naman natin! hehehehehe! 5:01 PM

  ReplyDelete
 81. Sunday, April 4, 2010

  Muslim;
  ang bilis talaga nasa blog na pala yong pag-uusap natin? nabuking ka na naman doon! hehehehehe! 12:00 PM
  nilalampaso ka na nga ng mga kablog mo sa mismong blg mo nilalampaso ka pa rin sa pag-uusap natin! at nandoon na sa blog mo ang paguusap natin! 12:01 PM

  Cenon Bibe;
  Pahiya ka d ba? Bat wala dun lahat ng text natin? Pahiya ka na naman. HAHAHAHAHA 12:02 PM
  Kaya pala propeta mo ang ipinahiya nyo? Ha? Inilampaso nyo pa. Ano tawag sa kanya? 12:04 PM

  Muslim;
  eh di tingnan mo sa blog mo! siguro naman kahit di mo aaminin ang totoo eh may Utak ka naman para unawain ang nasa blog mo! at worldwide yon di ba? 12:04 PM
  hehehehehehehe! basahin mo sa blog mo! hahahahahaha! baka maunahan ka pa ng mga readers mo doon! 12:05 PM

  Cenon Bibe;
  Ano raw propeta nyo? Ano tawag? Pinupuri ba dahil sa kagaguhan nyo? Ha? 12:06 PM

  Muslim;
  basahin mo doon na sa blog mo napahiya ka na naman doon! 12:06 PM
  pati yong pambaluktot mo sa comment ng isang muslim inayus ko para lalong maunawaan ng mga readers mo! 12:07 PM

  Cenon Bibe;
  Nabasa ko nga e. Ipinahiya nyo propeta nyo. Ano raw sya? Kapuri-puri ba? Ha? 12:07 PM
  Antayin mo na lang pagtalakay ko kay aisha. Pati ba bata gusto asawahin ng propeta nyo? Antayin mo ha? 12:09 PM

  Muslim;
  hindi mo pa nabasa yon eh alam ko yon, kasi takot kang basahin yon alam ko! kasi ang Tao na may Utak na magbabasa noon eh mangliliit sa sobrang kahihiyan! 12:09 PM
  tatalakayin mo eh wala ka ngang alam eh! hindi ba? inaamin mo yon? na wala ka naman talagang alam? 12:10 PM
  Eh di talakayin mo ng magkalat ka na naman! hehehehehe! 12:11 PM

  ReplyDelete
 82. Small coterie advises pope, but decisions his own

  By NICOLE WINFIELD and VICTOR L. SIMPSON, Associated Press Writers Nicole Winfield And Victor L. Simpson, Associated Press Writers – 1 hr 19 mins ago  VATICAN CITY – Pope Benedict XVI has surrounded himself with a small group of men he feels he can trust, but he acts very much on his own. That isolation and shunning of advice have frequently created problems and are increasingly under scrutiny as the clerical sex scandal inches closer to him.

  Early on in his 5-year-old papacy, Benedict provoked a furious reaction from Muslims when he linked the Prophet Muhammad to violence in a speech Vatican officials said he wrote himself.

  Then he enraged Jews for the "unforeseen mishap" of being unaware that a bishop whose excommunication he lifted was a Holocaust-denier. The pope similarly is unlikely to have known that his personal preacher, during a solemn Good Friday sermon, would compare the uproar over the church's sex abuse scandal to persecution of Jews.

  Vatican spokesman the Rev. Federico Lombardi — who has frequently had to put out these fires — said Saturday that such a comparison was not the line of the Vatican, the Catholic Church or even the intent of the preacher himself, Rev. Raniero Cantalamessa.

  That the Vatican has had a communications problem during Benedict's papacy is fairly well-established. Amid a swirling scandal at the pope's feet, Lombardi recently said he hadn't spoken to the pontiff about his letter to Irish Catholics, and that his information on Benedict's views on it was second hand.

  While part of the problem is Benedict's reserved personality, perhaps more to blame is a culture of secrecy at the Vatican, rooted in church history for centuries, and its tendency to shun being held accountable to the secular world.

  The Rev. Thomas Doyle, a canon lawyer who has testified in U.S. court cases about Vatican secrecy and sex abuse, has written about the medieval-era canonical concept of the "privilege of the forum" — whereby clerics accused of crimes were tried by church courts, not civil courts.

  "Although this privilege is anachronistic in contemporary society, the attitude or mentality, which holds clerics accountable only to the institutional church authorities is still active," he wrote in a recent article.

  "There is a cult of secrecy in Catholic Church. It's a paranoid culture," Doyle, who worked as a canon lawyer in the Vatican's U.S. nunciature in the 1980s, said in an interview Saturday.

  Against that backdrop sits Benedict's inner circle.

  It is formed principally by the Vatican's No. 2 official, Secretary of State Cardinal Tarcisio Bertone, Benedict's trusted deputy during his long years as a Vatican official; and Benedict's private secretary, fellow German Monsignor Georg Ganswein. The pope also is known to still consult his former personal secretary, Monsignor Josef Clemens, now the No. 2 at the Vatican office for the laity.

  Benedict's closest friend is his older brother, Georg, a retired priest who often visits from Germany but who himself has been drawn into the scandal stemming from his years leading a pre-eminent German choir.

  ReplyDelete
 83. "The pope listens to his collaborators, but then he's very autonomous in his decisions — above all on questions of doctrinal and theological nature," noted Ignazio Ingrao, the Vatican columnist for Italy's Panorama newsweekly.

  The top adviser is Bertone, a 75-year-old soccer aficionado who used to give play-by-play commentary on local television when he was archbishop of Genoa.

  The pope trusts him deeply, and shows a real affection for him. Two days after Benedict broke his wrist last summer in the Italian Alps, the pontiff kept an appointment to visit Bertone's hometown of Romano Canavese, where he had lunch at the Bertone family homestead.

  Just last month, he referred to Bertone as "my dearest secretary of state" when the city of Romano Canavese conferred an honorary citizenship on him.

  But Bertone has also been accused of not shielding the pope enough from pitfalls.

  "Tarcisio Bertone, the cardinal who was supposed to help the pope," Vatican watcher Sandro Magister wrote in 2007 after a particularly bad gaffe involving the botched appointment of a Polish prelate suspected of being a communist collaborator.

  Ganswein, a former ski instructor often satirized because of his good looks, is extremely solicitous and protective of the 82-year-old pope.

  But Vatican insiders say he lacks the political savvy of his predecessor as papal secretary, the Polish Stanislaw Dziwisz, now cardinal-archbishop of Krakow, Poland. Ganswein also has a more formal relationship with the pontiff than Dziwisz did with John Paul.

  Ganswein once described his job to friends as "living in a gilded cage."

  "John Paul met a huge variety of people from all walks at his breakfasts and lunches," said Marco Politi, a biographer of the late pope. The future pope Benedict would stay for dinner after their regular Friday afternoon meetings.

  As pope, Benedict is known to eat alone.

  "In reality Benedict doesn't have an inner circle. He has collaborators, not advisers," said Politi.

  ReplyDelete
 84. His 2006 speech to an audience of professors at a university in Germany where he once taught is a case in point.

  A theologian known for his intellect, Benedict strayed into new territory when he quoted a medieval text that characterized some of Islam's Prophet Muhammad's teachings as "evil and inhuman," particularly "his command to spread by the sword the faith." He later expressed regret that his comments offended Muslims.

  Vatican insiders said at the that time that even those who considered the speech could be taken as inflammatory would not cross the line and press Benedict to change it.

  Benedict was out of the loop on another major incident involving his rehabilitation of British Bishop Richard Williamson, a member of the traditionalist Society of St. Pius X, which broke away from Rome because it opposed the liberalizing reforms of the Second Vatican Council.

  Williamson has said no Jews were gassed during the Holocaust.

  Amid the uproar his rehabilitation created, the pope took the remarkable step of admitting to mistakes that Williamson's views could have been known by an Internet search — had his aides done one or told him about it.

  "I have learned the lesson that in the future in the Holy See we will have to pay greater attention to that source of news," he wrote at the time.

  The case of Cantalamessa is yet another chapter for a pope who has prided his outreach to Jews yet routinely ends up enraging the Jewish community with incidents such as the Williamson affair.

  In his Good Friday sermon, Cantalamessa likened the tide of allegations that the pontiff has covered up sex abuse cases to the "more shameful aspects of anti-Semitism." Both Jewish and victims' groups responded that it was inappropriate to compare the discomfort being experienced by the church leadership in the sex abuse scandal to the violence that culminated in the Holocaust.

  On Saturday, the affable and cultured Lombardi was at it again, trying to stem the damage. Cantalamessa is by no means a papal adviser, and is known to have provocative views that he often expresses when he interprets the Gospel on Italian television each Saturday.

  "A comparison between the criticisms to the Catholic Church for the scandals of pedophilia and anti-Semitism is absolutely not the line of the Vatican and of the Catholic Church, and was also not the intention of Father Raniero Cantalamessa, who had the intention to bring only a witness of solidarity to the Church by a Jew from his personal experience of suffering," Lombardi told Associated Press Television News.

  ReplyDelete
 85. His 2006 speech to an audience of professors at a university in Germany where he once taught is a case in point.

  A theologian known for his intellect, Benedict strayed into new territory when he quoted a medieval text that characterized some of Islam's Prophet Muhammad's teachings as "evil and inhuman," particularly "his command to spread by the sword the faith." He later expressed regret that his comments offended Muslims.

  Vatican insiders said at the that time that even those who considered the speech could be taken as inflammatory would not cross the line and press Benedict to change it.

  Benedict was out of the loop on another major incident involving his rehabilitation of British Bishop Richard Williamson, a member of the traditionalist Society of St. Pius X, which broke away from Rome because it opposed the liberalizing reforms of the Second Vatican Council.

  Williamson has said no Jews were gassed during the Holocaust.

  Amid the uproar his rehabilitation created, the pope took the remarkable step of admitting to mistakes that Williamson's views could have been known by an Internet search — had his aides done one or told him about it.

  "I have learned the lesson that in the future in the Holy See we will have to pay greater attention to that source of news," he wrote at the time.

  The case of Cantalamessa is yet another chapter for a pope who has prided his outreach to Jews yet routinely ends up enraging the Jewish community with incidents such as the Williamson affair.

  In his Good Friday sermon, Cantalamessa likened the tide of allegations that the pontiff has covered up sex abuse cases to the "more shameful aspects of anti-Semitism." Both Jewish and victims' groups responded that it was inappropriate to compare the discomfort being experienced by the church leadership in the sex abuse scandal to the violence that culminated in the Holocaust.

  On Saturday, the affable and cultured Lombardi was at it again, trying to stem the damage. Cantalamessa is by no means a papal adviser, and is known to have provocative views that he often expresses when he interprets the Gospel on Italian television each Saturday.

  "A comparison between the criticisms to the Catholic Church for the scandals of pedophilia and anti-Semitism is absolutely not the line of the Vatican and of the Catholic Church, and was also not the intention of Father Raniero Cantalamessa, who had the intention to bring only a witness of solidarity to the Church by a Jew from his personal experience of suffering," Lombardi told Associated Press Television News.

  ReplyDelete
 86. Softtouchmale2003
  Anachronistic Canonical law. At one time it was illegal for the laity to read the Holy Bible on pain of death, lest Satan obtain a copy. Only priests and the hierarchy had the right to read from the Bible to the flock. Disgusting! Then came Guttenberg. Changed the entire playing field. So they had to come up with explanations for all of the conflicts within the Bible, and so were born the Apologias (and there were many). Yet the Church maintains it can never do wrong. Again, disgusting.

  I guess it wasn't wrong to persecute and maim Pagans and after that Jews, and after that Muslims, and then again after that Jews & Muslims, and after that anyone else that spoke against the Church.

  Reply ng posting na ito;
  tomas;
  "One's religion is whatever he is most interested in." The RCC is interested in only two things: MONEY and POWER, the rest is secondary. Christianity hardly figures into this big-business arrangement. However, not everyone is happy about the hypocritcal way the Pope has gone about trying to cover his ass. "The good news is that Jesus is coming," wrote Bob Hope. "The bad news is that he's really pissed off." Pissed off with the RCC and its whole leadership.

  emmanuel_goldstein;
  Before there was a Catholic Church, way back in about 300 A.D., The Xians stamped out this thing called the Eleusinian mysteries. It was a ceremony that people from all over the western world and beyond came to. It had been going for some 2000 years, and was considered by all who attended to be one of, if not THE, most profound experience of their lives. This was a psychedelic ceremony in which it is believed Ergot, but definitely some intoxicant, was taken, at the end of 6 months of preparation. Like wise some 1200 years or so later, upon discovering the same type of practices in the jungles of South America, the Catholics who invaded SA stamped out every instance they found of the use of mushrooms, cactus, or vines for sacred religious ceremonies. When Americans discovered these things in the 60's, our government went to great lengths to give them a bad name (read Acid Dream). There is also conjecture that many of those targeted as "witches" doing hunts and trials were women who knew how to use herbs and plants for sacred rituals.

  Trying to inform people of things they would never learn in school or on their TV or through the AP.

  Yes they CHOOSE the books of the bible, then CHOOSE which parts of it to tell people, depending on what they wanted them to know. And he never said anything about Guttenburg's faith, only that he changed the world by allowing everyone to read the bible (his invention also made it possible for dissenting voices to be spread easier too).

  And they were not preserved through the ages, they were edited several times, most notably between 1604 & 1611, the King James VERSION, in which amongst other changes, the phrase Tho shalt not suffer a heretic to live", was changed to "thou shall not suffer a witch to live", in order to help validate the witch hunts and trials.

  ReplyDelete
 87. CoolBreeze;
  For a person that is so knowledgeable of the RCC, it is sad to see how little he understands about it.

  The Roman Catholic Church has never said that the men who serve in the papacy nor as priests are perfect at all times. The comment about the RCC being perfect means that over the ages through its people that it has righted itself when it was wrong, and through this nature the RCC is perfect. And, with time, the RCC will right itself again on this issue too.

  Nearly all of these cases in the U.S. are from years ago before the RCC knew that its policy was wrong. The clergy in charge believed that a pedophile could "repent, get therapy, and be restored" - much like many contemporaries today believe that a man or woman in prison can be rehabilitated and lead a fruitful life.

  It is true that some men can be rehabilitated - including Catholic priests that are pedophiles. What the Catholic Church didn't realize is that the likelihood of such an event to be low, and by being overly trusting of these men that it would harm the Church's credibility. It is clear now that they should take someone who is suspected of breaking the law and turn them into the authorities. How sad.

  All groups that deal with youth have gone through this. It is the same reason that Boy Scouts don't allow an adult male leader to be by himself with young Scouts. For the Church's sake, I hope that these allegations will be dealt with appropriately and swiftly.

  ReplyDelete
 88. A Second Opinion;
  King James I was a Protestant, and the King James Bible is a Protestant text. Those revisions are irrelevant when it come to a discussion of the Catholic Church. Further, there has been a mountain of scholarship produced on the origins of the Bible and there are excellent reasons for why some books were included over others, such as their estimated dates of composition. The Synoptic Gospels (Mathew, Mark, and Luke), for example, were chosen over Gnostic texts, such as the Gospel of Mary Magdalene, because they were written centuries earlier and drew on common sources from the time of Christ, making them more likely to contain accurate information relating to Christ’s life.
  No one who has taken the time to really study the history of the Catholic Church would argue that it has been perfect. The church, as a powerful force in Western history for over 2000 years, has been involved, in some way, in every historical event or phenomenon during that time. However, it is no more to blame for the ugly aspects of western history than any other institution. The witch hunts of the 15th and 16th centuries were the result of an increasingly powerful state using its newfound ability to impose uniformity of opinion on its people. One’s religious beliefs were simply an easily identifiable way to label someone as “enemy” or “friend”.
  The point many Catholics, including Benedict’s preacher, are trying to make is that while the Church has problems, it is viciously, ceaselessly, and disproportionately blamed for the flaws in Western history by people who have often not bothered to look into the facts in any kind of comprehensive fashion. What happened to those children is shameful and disgusting, but it is being taken as an excuse to discredit and shut up the Catholic Church when it comes to its morally inconvenient stance on issues like abortion and homosexuality.

  j;
  The reason why the Catholic church was so protective of Bibles back then was because it took years to copy them and not very many people could read anyway. We can go even farther and make the church sound even worse by stating the historical fact that they would even chain up their Bibles. But if you know the historical context, they had good reason to do so. The church might have made a mistake about not letting laity read the Bible, but they were just afraid that ignorant people would interpret it themselves and make it mean things that it doesn't mean. The reason for the authority of the Church is to have professionals understand the historical context of the scripture and base theology off of professional study. Just look at all the number of different denominations who all think the Bible says something different. And all the wackos out there who just make it mean whatever they want it to mean. We are supposed to read the Bible for ourselves but also rely on the authority of professionals who know it better than the average person could.

  ReplyDelete
 89. Markus;
  Pedophiles and those who cover it up.
  These are supposed to be the guys (no women allowed) we are supposed to look up to as moral guides and leaders?
  Am I missing something?

  Tomas;
  This is no longer about their "sins," which are arrogant, blatant and real; it is about thier MONEY and about their POWER. This is a HUGE, multi-billion-dollar Corporation that operates off the backs of poor people to MAKE money. When faced with this unraveling of their business, they tried coverups, blaming innocents, presenting the Pope as a victim like the Jews, suppressing any evidence that they did not like, and now trying to present the Pope as a "innocent." He is about as Innocent as his pedo-preists' sins. Well, on this "holy easter," the good news is that Jesus may be coming back. The bad news is "that he is really pissed off," this time with the Pope and his corrupt advisors.

  ReplyDelete
 90. muslim;
  anyone who has GuTs refute?

  ito ang sabi ng mangmang na si Ceon Bibe;

  Mangmang ka talaga. Ilagay mo yang definition mo ng pedophile sa blog ko ha.

  Ang alin? Na legal ang pag-aasawa ng bata sa inyo? Sure! Abangan mo. Iniipon ko lang mga reperensya.

  ReplyDelete
 91. Sunday, April 4, 2010
  Cenon Bibe
  Mangmang ka talaga. Ilagay mo yang definition mo ng pedophile sa blog ko ha. 8:57 PM
  Ang alin? Na legal ang pag-aasawa ng bata sa inyo? Sure! Abangan mo. Iniipon ko lang mga reperensya. 8:58 PM

  Muslim;
  tapus na tayo nasa blog mo na ang lahat eh! 9:01 PM
  basahn mo nalang 9:01 PM
  nassa blog mo na 9:01 PM

  Cenon Bibe;
  Tapos talaga kayo pag natalakay ko ang pedophilia sa inyo 9:02 PM
  Umamin ka na ba na legal ang pag-asawa sa islam? Magaling kung ganun. Dudugtungan ko na lang 9:02 P

  Muslim;
  tatalakayin mo palang ang pedophile hindi ba? eh samantalang kalat na kalat na sa dyaryo at internet ag mga Pari ninyo na gumagawa ng Pedophile! heh 9:04 PM
  nabasa mo naba ang mga nasa blog mo? 9:07 PM

  Cenon Bibe;
  Takot ka ano? Special mention ka pag tinalakay ko pedophilia sa inyo. Request mo kasi e 9:08 PM

  Muslim;
  sinong pari ang nagrequest? 9:10 PM

  Cenon Bibe;
  Mamaya. Ipinapahiya ko pa yung kapatid mong ignorante rin. C softcopy. HAHAHAHA 9:10 PM

  Muslim;
  may pari ba na pedophile na naki-usap? 9:10 PM

  Cenon Bibe;
  Wag ka mag-alala. Ipo-promote ko yang balik iskam sa mga pedophile. Dadami ka-brod mo

  Muslim;
  Ano daw po ang ipropromote nitong si Cenon Bibe mga giliw na taga subaybay?

  ReplyDelete
 92. HETO na po ang PANGAKO KO sa BALIK ISLAM na si kareembill@yahoo.com

  PEDOPHILES WELCOME KAYO sa BALIK ISLAM. AYON po sa GRAND MUFTI ng ISLAM sa SAUDI ARABIA ay NAAAYON sa ISLAM ang PAG-AASAWA sa BATA.

  Ayan, kareembill@yahoo.com. TINUPAD ko na ang PAG-PROMOTE sa INYO.

  Kaya ka lang naman GALIT sa mga SINASABI MONG PEDOPHILE na PARI ay DAHIL HINDI SILA BALIK ISLAM. Kapag NAGING BALIK ISLAM YAN ay IPAGMAMALAKI MO PA. TAMA?

  ReplyDelete
 93. PAKI SUNDAN na lang po sa MGA SUSUNOD na POST ang PATUNAY na PINAPAYAGAN sa ISLAM ang PAG-AASAWA sa BATA.

  MARAMI po TAYONG ILALAGAY DOON na REPERENSIYA at MISMONG HADITH at MGA RELIGIOUS LEADERS PO NILA ang PAGSASALITAIN NATIN.

  SALAMAT po.

  ReplyDelete
 94. unday, April 4, 2010
  Cenon Bibe
  Mangmang ka talaga. Ilagay mo yang definition mo ng pedophile sa blog ko ha. 8:57 PM
  Ang alin? Na legal ang pag-aasawa ng bata sa inyo? Sure! Abangan mo. Iniipon ko lang mga reperensya. 8:58 PM

  Muslim;
  tapus na tayo nasa blog mo na ang lahat na involve ay Pari eh! 9:01 PM
  basahin mo nalang 9:01 PM
  nassa blog mo na 9:01 PM

  Cenon Bibe;
  Tapos talaga kayo pag natalakay ko ang pedophilia sa inyo 9:02 PM
  Umamin ka na ba na legal ang pag-asawa sa islam? Magaling kung ganun. Dudugtungan ko na lang 9:02 PM

  Muislim;
  tatalakayin mo palang ang pedophile hindi ba? eh samantalang kalat na kalat na sa dyaryo at internet ang mga Pari ninyo na gumagawa ng Pedophile! Pangmumulistya at pang-aabuso heh 9:04 PM
  nabasa mo naba ang mga nasa blog mo? 9:07 PM

  Cenon Bibe;
  Takot ka ano? Special mention ka pag tinalakay ko pedophilia sa inyo. Request mo kasi e 9:08 PM

  Muslim;
  sinong pari ang nagrequest nayn? 9:10 PM

  Cenon Bibe;
  Mamaya. Ipinapahiya ko pa yung kapatid mong ignorante rin. C softcopy. HAHAHAHA 9:10 PM

  Muslim;
  may pari ba na pedophile na naki-usap? 9:10 PM

  Cenon Bibe;
  Wag ka mag-alala. Ipo-promote ko yang balik iskam sa mga pedophile. Dadami ka-brod mo 9:11 PM

  Muslim;
  huwag kang mag-alala lahat ng mag sinasabi mo ay nasa blog mo na! 9:18 PM

  Cenon Bibe;
  Masakit kung pati pedophile ayaw umanib sa inyo 9:19 PM
  Pati pagmumura mo andun na? Ha? Masama magsinungaling. Sabagay wala ka namang hiya 9:20 PM

  Muslim;
  sa inyo lang naman binigyan ng katwiran ang Pedophile eh! 9:20 PM
  mas walang hiya ka! 9:21 PM

  Cenon Bibe;
  Sa inyo lang legal yan. Abangan mo ang sabi ng hadith at mufti ng saudi 9:21 PM

  Muslim;
  oh? bakit nasa Simbahan parin ang mga pedophiles na yan kong ayaw nyo talaga sa mga ganyan! 9:22 PM

  Cenon Bibe;
  Ikaw walanghiya. Sa inyo legal ang pedophilia kami inaatake mo 9:22 PM

  Muslim;
  mas walang hiya ka yata sa akin! 9:23 PM
  kaya kayo inaatake dahilo sa mga keader Simbahan ninyo na gumagawa ng mga ka Demonyohan 9:24 PM
  kaya kayo inaatake dahilo sa mga Leader Simbahan ninyo na gumagawa ng mga ka Demonyohan 9:25 PM

  Cenon Bibe;
  NWag ka mag-alala. Sasabihin ko mag-balik islam na cla. D cla kawalan sa amin ang mga pedophile. Sa inyo ok yo 9:26 PM

  Muslim;
  Pari ang sangkot sa Pedophiles dito! Gago ka ba? o naggagogohan ka nanaman??! 9:27 PM
  nabibilaokan na naman si Ceno hindi na naman sumagot! 9:48 PM

  ReplyDelete
 95. Cenon Bibe;
  Sinisimulan ko na ang pedophilia sa inyo. Sundan mo na lang sa blog ko

  Muslim;
  bahala ka na magkalat ka nalang! wala ka namang ntalagang alam eh!

  ReplyDelete