Thursday, September 30, 2010

Propeta ng Muslim ginawang sinungaling ng Balik Islam

NGAYON lang po KAYO MAKAKAKITA ng GANITO: Ang mga BALIK ISLAM MISMO ang NAGSASABI at NAGPAPATUNAY na ang PROPETA NILA ay SINUNGALING.

Paki basa po ang MGA PATUNAY ng BALIK ISLAM na "SINUNGALING" ang ISA NILANG "PROPETA."


SABI po NATIN (sa ARTIKULO NATIN na Balik Islam umamin na para sa lahat si Kristo:
HINDI MAGTATAGUMPAY ang KASINUNGALINGAN. ULTIMONG ang mga SINUNGALING ay AAMIN sa KATOTOHANAN!

Diyan po ay BINIBIGYANG DIIN NATIN ang PAG-AMIN ng BALIK ISLAM na ang PANGINOONG HESUS ay HINDI lang PARA SA MGA ISRAELITA kundi PARA sa LAHAT ng TAO.

Dahil sa PAG-AMIN na iyan ng BALIK ISLAM ay LUMABAS na NAGSISINUNGALING SIYA sa PAGPUPUMILIT NIYA na PARA LANG sa mga ISRAELITA ang PANGINOON.

Pero heto po ang LUMITAW sa PAG-UUGALI ng mga BALIK ISLAM: Kapag NALALANTAD ang PAGSISINUNGALING NILA ay INILALAYO NILA sa SARILI NILA ang ISYU at SI KRISTO ang IPINAGPIPILITAN NILANG SINUNGALING.


HETO po ang POST ng BALIK ISLAM matapos na MALANTAD ang PAGSISINUNGALING NILA. Mababasa po ito sa COMMENTS section ng ARTIKULO NATING Balik Islam umamin na para sa lahat si Kristo, sa ARAW at ORAS na "28 September, 2010 22:45":

paki basa na lamang po ang mga talatang ito ng Bibliya!

Mga Kasinungalingan sa Bibliya;

John

"Mangagsiahon kayo sa pista: ako'y hindi aahon sa pistang ito; sapagka't hindi pa nagaganap ang aking panahon.

At nang masabi sa kanila ang mga bagay na ito, ay nanahan pa siya sa Galilea.

Datapuwa't nang mangakaahon na ang kaniyang mga kapatid sa pista, saka naman siya umahon, hindi sa hayag, kundi waring sa lihim."


NAKITA po ninyo? KINIKILALA raw ng mga BALIK ISLAM na PROPETA si KRISTO pero PINALALABAS ng BALIK ISLAM na SINUNGALING si HESUS?

Iyan daw mga SINABI ni HESUS sa John 7:8 ay bahagi ng "Mga Kasinungalingan sa Bibliya."

Ano po iyan? PINATUTUNAYAN ng BALIK ISLAM na ang PROPETANG KINIKILALA NIYA ay isang "SINUNGALING"?

GRABE! MISMONG mga BALIK ISLAM ang NANINIRA sa PROPETA JESUS daw NILA.

SILA pa po ang PILIT na NAGSASABI na SINUNGALING si HESUS.

ANO na ang MANGYAYARI sa ISLAM NIYAN? RELIHIYON kung saan ang KINIKILALANG PROPETA ay "SINUNGALING"?


ANU-ANO na po ba ang IMAHEN ng mga PROPETA sa ISLAM?

Ang PROPETA SOLOMON NILA ay KILALANG BABAERO na TUMALIKOD sa DIYOS.

Mababasa po sa 1Kings 11:1
"King Solomon loved many foreign women besides the daughter of Pharaoh (Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites), from nations with which THE LORD HAD FORBIDDEN the ISRAELITES to INTERMARRY, "because," he said, "they will turn your hearts to their gods." But Solomon fell in love with them."

MAKIKITA po riyan na ang KINIKILALANG PROPETA ng mga BALIK ISLAM ay isang SUWAIL sa DIYOS.

IPINAGBAWAL ng DIYOS ang PAKIKIPAG-ASAWA sa mga BABAE sa ILANG BAYAN pero SUMUWAY pa rin ang PROPETA SOLOMON ng mga BALIK ISLAM.

IYAN nga po ang TINUTULARAN ng mga BALIK ISLAM e.

Si SOLOMON ang GINAGAMIT NILANG SANGKALAN para BIGYANG KATWIRAN ang PAG-AASAWA NILA nang MARAMI.


NAKABUTI po ba ang HALIMBAWA na IYAN ng PROPETA SOLOMON ng mga BALIK ISLAM?

HINDI po. LALONG NAGING MASAMA si SOLOMON dahil sa PAMBABABAE NIYA.

Sabi po sa 1King 11:4
"When Solomon was old HIS WIVES HAD TURNED HIS HEART TO STRANGE GODS, and his heart was not entirely with the LORD, his God, as the heart of his father David had been."

Hindi po ba ang mga BALIK ISLAM ay TULAD ni SOLOMON?

Nang DAHIL sa KATAKAWAN sa BABAE ng MARAMI sa BALIK ISLAM ay TINALIKURAN din NILA ang DIYOS na NAGLIGTAS sa KANILA at SUMAMBA SILA sa IBANG DIYOS.


At si SOLOMON nga po ay TULUYAN nang NAGING MASAMA at TUMALIKOD sa TUNAY na DIYOS.

1Kings 11:6-9
"SOLOMON DID EVIL in the sight of the LORD; he did not follow him unreservedly as his father David had done.

"Solomon then built a high place to Chemosh, the idol of Moab, and to Molech, the idol of the Ammonites, on the hill opposite Jerusalem.

"He did the same for all his foreign wives who burned incense and sacrificed to their gods.

"The LORD, therefore, BECAME ANGRY WITH SOLOMON, because HIS HEART WAS TURNED AWAY FROM THE LORD, the God of Israel, who had appeared to him twice."


NAKITA po NINYO ang KINIKILALANG PROPETA at TINUTULARAN ng mga BALIK ISLAM?

Itong BABAERO at MATAKAW sa LAMAN na si SOLOMON ay GUMAWA ng KASAMAAN at NAPARUSAHAN pa ng DIYOS.

IYAN po ang TINUTULARAN ng mga BALIK ISLAM.


Ngayon, ito naman pong PROPETA MUHAMMAD NILA ay NAG-ASAWA ng 6-ANYOS at NAG-SEX ng 9-ANYOS. AYON po IYAN sa kanilang HADITH.

MARAMI pong BALIK ISLAM na IKINAHIHIYA ang GINAWA ng PROPETA NILA pero HINDI na NILA iyan MAITATWA. MISMONG HADITH o TRADISYON ng KANILANG PROPETA ang NAGPAPATOTOO na INASAWA ng PROPETA NILA ang BATANG si AISHA at GINAMIT sa SEX noong ang PASLIT ay 9-ANYOS pa lang.

Heto po ang SABI ng HADITH ng mga BALIK ISLAM:
SAHID AL-BUKHARI Volume 7, Book 62, Number 65:
Narrated 'Aisha:

that the Prophet MARRIED HER when she was SIX YEARS OLD and HE CONSUMMATED HIS MARRIAGE when she was NINE YEARS OLD. Hisham said: I have been informed that 'Aisha remained with the Prophet for nine years (i.e. till his death)." what you know of the Quran (by heart)'

Dahil po riyan ay MARAMING BALIK ISLAM ang NANGANGARAP na MAG-ASAWA rin ng BATANG 6-ANYOS at MAKA-SEX ito nang 9-ANYOS pa lang at WALA PANG MALAY.


Ngayon, MAUUNAWAAN po natin kung BAKIT MARAMING BALIK ISLAM ang SANAY na SANAY MAGSINUNGALING.

E kasi po ITINUTURO NILA at IPINAGPIPILITAN na ang PROPETA JESUS NILA ay SINUNGALING DIN naman daw.


GANYAN po ba ang RELIHIYON na GUSTO NINYO? MISMONG mga KAANIB DIYAN ay SINISIRAAN ang mga PROPETA NILA?

ANONG URI po ba ang RELIHIYON na ang PROPETA ay TUMALIKOD sa DIYOS, NAG-SEX ng BATANG WALANG MALAY at NAGSISINUNGALING?


PURIHIN si KRISTO dahil TAYO po ay MGA KRISTIYANO!

HINDI po SIYA SINUNGALING tulad ng IPINIPILIT nitong BALIK ISLAM na ITO.

Yang SINASABI ng BALIK ISLAM na SINUNGALING si HESUS sa John 7:1-10 ay MALI na naman po ang UNAWA NIYA.

NAGSINUNGALING po ba si HESUS nung SINABI NIYA na HINDI SIYA PUPUNTA sa PISTA pero PAGLAON ay PUMUNTA pa rin SIYA?

HINDI po. KAILANGAN lang NATING MALAMAN ang KONTEKSTO ng MGA SALITA NIYA at ang BUONG PANGYAYARI.


ISA-ISAHIN po natin ang PAGSURI.

Una, SINO po ang NAGPAPAPUNTA kay HESUS sa PISTA ng TABERNAKULO?

Ang mga "KAPATID" NIYA. (Jn7:3)

Sabi po sa Jn7:3-5:
"Jesus' brothers SAID TO HIM, "You ought to leave here and go to Judea, so that your disciples may see the miracles you do.

"No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world."

"For even his own brothers did not believe in him."SINO po ang NAGPAPAPUNTA kay HESUS?

Ang mga KAPATID NIYA na HINDI NGA NANINIWALA sa KANYA. (Jn7:5)

Bakit NILA PINAPUPUNTA si KRISTO sa PISTA? Para po ba GAWIN ang MISYON NIYA?

HINDI po. PARA LANG DAW po MAGYABANG.

Sabi ng mga "KAPATID" NIYA sa Jn7:3-4
"You ought to leave here and go to Judea, so that your disciples MAY SEE THE MIRACLES YOU DO.

"No one who WANTS TO BECOME A PUBLIC FIGURE ACTS IN SECRET."

Nakita po ninyo? PURO PAGYAYABANG LANG ang GUSTO ng mga "KAPATID" ni HESUS.


Dahil diyan ay SINABI ni HESUS sa Jn7:8
"You go to the Feast. I am not yet going up to this Feast, because for me the right time has not yet come."HINDI PUMUNTA sa PISTA si HESUS dahil MGA KAPATID LANG NIYA ang NAGPAPAPUNTA sa KANYA at MALI ang DAHILAN kung BAKIT SIYA PINAPUPUNTA sa PISTA.


Ang tanong e BAKIT NAGPUNTA pa rin sa PISTA si KRISTO? (Jn7:10)

Heto po ang SAGOT NIYA sa Jn7:16-18
"Jesus answered, "MY TEACHING IS NOT MY OWN. It comes from him who sent me.

"If anyone chooses TO DO GOD'S WILL, he will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own.

"HE WHO SPEAKS ON HIS OWN DOES SO TO GAIN HONOR FOR HIMSELF, but HE WHO WORKS FOR THE HONOR of the ONE WHO SENT HIM is A MAN OF TRUTH; THERE IS NOTHING FALSE IN HIM."


NAKITA po NINYO?

NAGPUNTA si HESUS DOON bilang PAGSUNOD sa KALOOBAN ng AMA NIYANG DIYOS, para po DAKILAIN ang AMA na NAGSUGO sa KANYA.

HINDI po SIYA NAGPUNTA roon para lang MAGYABANG o HUMANAP ng PAGDAKILA sa SARILI NIYA (bagay na GUSTO ng mga "KAPATID" NIYA kaya Siya pinapupunta sa PISTA (Jn7:3-4).

At dahil po SINUSUNOD ni HESUS ang KALOOBAN ng AMA ay ISA SIYANG "LALAKI na NASA KATOTOHANAN" at "WALANG MALI sa KANYA."

KABALIKTARAN po IYAN sa PANINIRA ng mga BALIK ISLAM na SINUNGALING daw si HESUS.


SABI ng mga BALIK ISLAM ay "SINUNGALING" si KRISTO.

Pero MISMONG si KRISTO ang NAGSABI na SIYA ay "LALAKI na NASA KATOTOHANAN" at "WALANG MALI sa KANYA."


Diyan natin MAKIKITA na PAGKUKUNWARI LANG ang pagprope-PROPETA ng mga BALIK ISLAM kay KRISTO.

SILA ay mga KAAWAY TALAGA ni KRISTO. MGA NAGPAPANGGAP na PROPETA nila si HESUS pero TUNAY palang mga KALABAN ni HESUS.

4 comments:

 1. Magandang umaga po sa lahat na nagbabasa sa Blogsite na ito, sa talakayan po ng pagkaPropeta ni Kristo at kong saan lamang sya isinugo ng NAgsugo sa kanya, una po malinaw at klarong-klaro po ang pinupunto ng isang Muslim na kapalitan ninyo ng talakayan dito sa blogsite na ito!

  Hindi po lingid sa ating kaalaman na malinaw pong sinasabi ni Kristo sa Matt 15:24 ang ganito;

  "Datapuwa't siya'y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel."

  Sa katutohanan may mahigpit pa po syang ihinabilin sa kanayng mga alagad at ito ay mababasa po natin sa Matt 10:5-6 ng ganito;

  "Ang labingdalawang ito'y sinugo ni Jesus, at sila'y pinagbilinan, na sinasabi, Huwag kayong magsitungo sa alin mang daan ng mga Gentil, at huwag kayong magsipasok sa alin mang bayan ng mga taga Samaria:

  Kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel."

  napakalinaw po ng mga sinasabi ng Bibliya, bakit ba tila hindi ito unawa ng karamihan sa atin? sa kadahilanan ba na ito'y sumasalungat at Kumukontra sa ating paniniwala? Na si Kristo ay ipinadala ng Dios sa buong Sangkatauhan? Iyon po kasi ang paniniwala ng karamihan sa atin na si Kristo ay ipinadala ng Dios to all mankind! Tila Sumasalungat nga ang ating paniniwala hingGil dito na si Kristo ay isinugo sa buong Sanlibutan! Pero ang paniniwalang ito ay tuwirang Sinalungat Kinuntra at Sinupalpal mismo ni Kristo mula sa Talatang Matt 15:24 at Matt 10:5-6

  Now ngayon nabasa ko rin na sinasabi mo brod Bibe na ang koran ng mga Muslim ay kumakampi sa inyong paniniwala na si Kristo ay ipinadala to all mankind, at ibinigay mo ang ayah o talata na ito ng koran

  ""And (remember)she who guarded her chastity [virgen Maryam (Mary],.We breathed into (The sleeves of)her (shirt or garment) [through Our Ruh Jibrael (Gabriel)][],and We made her and her Son [Iesa (Jesus)]a sign for Al-Alamin (The Mankind and Jinns)"

  Pero ang napakalinaw po kahit ang koran man ay hindi nagsasabi na si Kristo ay ipinadala bilang isang Propeta to all mankind?! bagkus silang mag-ina ay bilang TANDA, SIGN or MIRACLE po lamang to all mankind na nanggagaling sas Dios!

  Kaya nga ang naging halimbawa na ibinigay nitong Muslim ay naaayon sa issue at usapang ito. Ang halimbawa po ang hingGil kay President Barack Obama ng America.

  bagamat si President Barack Obama ay hinirang at pinili po lamang ng mga Tao sa America ganoon pa man sya ay tinatangGap at pinaniniwalaan ng buong Mundo bilang Pangulo ng America! batid po natin na kahit itong si Mr. Bibe bagamat hindi sya sakop sa pagiging Presidente ni Barack Obama sa kadahilanang isa syang Filipino, pero alam po natin na si Barack Obama ay tinatanggap at pinaniniwalaan nya ito bilang Pangulo o Presidente ng America!

  Walang pagkakaiba po ito kong tayo din naman ay maniniwala kay Kristo bilang Propeta na isinugo ng Allah/Dios sa Israel. Kong si Barack Obama na hinirang lamang ng Tao bilang Pangulo ng America ay TinangGap at Pinaniniwalan ng Buong Mundo, Bakit si Kristo na Allah/Dios ang mismong humirang at nagsugo sa kanya ay hindi natin kayang Tanggapin at Paniniwalaan din?!

  kaya nga napaglanto ko po na may punto po talaga ang Muslim sa talakayan na ito, ang mga Muslim Tanggap nila at Pinaniniwalaan nila na si Kristo ay isang Propeta ayon na rin mismo kaya Kristo na isinugo ng Allah/Dios sa Israel ayon na rin po sa kanilang Bibliya Matt 15:24 at Matt 10:5-6

  kaya lang siguro hirap lamang po talagang matanggap ng karamihan sa atin ang Katutohanan na ito dahil ang buong akala po kasi natin na si Kristo ay isinugo nga po para sa buong sangkatauhan! At ang paniniwalang ito naman pala'y kinukontra at sinasalungat mismo ni Kristo mula sa nasabing talata nga ng Bibliya! Matt 15:24 at Matt 10:5-6 Yon lamang po nawa'y buong puso na po nating matanggap ang katutohanan ito mga kaibigan! Mraming salamat po!

  ReplyDelete
  Replies
  1. KUMPLETUHIN MO ang pagbasa. Tumigil ka sa unang bahagi ng misyon ng Panginoon kung saan tinukoy Niya ang pagkasugo sa Kanya sa Israel.

   (Yan ay KATUPARAN sa pangako ng Diyos sa DEUTERONOMY 18:18 na magbabangon Siya ng "propetang tulad ni Moises" para sa mga Israelita.)

   Sa pagtatapos ng misyon ng Panginoong Hesus ay sinugo naman Niya ang Kanyang mga tagasunod sa "LAHAT NG BANSA," upang sila ay gawing alagad. (Matthew 28:19-20)

   Diyan ay inatasan ang mga tagasunod ni Lord Jesus na ituro sa lahat ang PAGSUNOD sa LAHAT ng Kanyang mga aral at kautusan.

   Yan ang buong kwento riyan.

   Delete
 2. Yan kc c Mr Bibe walang magawa sa kanyang relihiyong kaya puro paninira lang sa mga Muslim ang nakikita nya dapat natin tandaan na bgo pa man dumating sa sanlibutan si Hesukristo ay may nanga una na sakanya na sugo or propeta katulad nila adam at Abraham as!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Umaaray lang kayo dahil NATUTUMBOK NA ang mga PANINIRA NINYO sa Bible at sa mga Kristiyano.

   Noon ay umapela na ako na TIGILAN ng mga BALIK ISLAM ang PAGKAKALAT ng KASINUNGALINGAN laban sa Bible pero WALANG NAKINIG.

   Ngayon ay ARANGKADA NA ang PAGSAGOT ng mga KATOLIKO ay NAGREREKLAMO naman ang mga Muslim.

   ILABAS na natin ang KATOTOHANAN para MATAPOS ang mga KAMALIAN.

   Delete