Sunday, January 29, 2012

Debate Update: Muslim sumagot sa hindi masagot ni Abdullah Elero

SUMAGOT po si BEN LANGCUYAN (http://benmfwnt.wordpress.com/2012/01/26/acommentandresponse/) sa mga TANONG KONG HINDI NASAGOT ni ABDULLAH ELERO sa AMING DEBATE.

HETO po ang mga TANONG KO at ang mga SAGOT ni BEN LANGCUYAN. NASA ILALIM po ng BAWAT SAGOT ni BEN ang AKING REAKSYON.

SALAMAT po.


CENON BIBE (CB): Ang topic po natin ay “Muhammad is a prophet of Allah.”

(1) Kung propeta ni Allah, dapat ay si Allah ang nagsugo. (at)

Sagot: Opo. Ang Allah nga po ang nagsugo. Sa pamamagitan po ni anghel Gabriel.

(Hindi po ‘ni Allah’ o ‘si Allah’ dahil ang kahulugan ng salitang Arabik na ‘Allah’ ay Diyos. Ngunit sa paggamit po nito, dapat isaalang-alang ng gumagamit na ang tinutokoy nito ay ang nag-iisang tunay na DiyosMARAMING SALAMAT po sa HONESTY NINYO na HINDI KINAUSAP ng DIYOS ang PROPETA MUHAMMAD NINYO para SIYA SUGUIN bilang PROPETA.

Ayon sa inyo ay "sa pamamagitan po ni anghel Gabriel."

IBIG SABIHIN ay HINDI MISMO DIYOS ang NAGSUGO.

Anyway, YAN nga po ang PUNTO ng DEBATE NAMIN ni ABDULLAH ELERO: KUNG HINDI ANG DIYOS ANG NAGSUGO AY MATATAWAG BANG PROPETA NG DIYOS?


Sa IBABA po ay MAGANDA ang INYONG SINABI.

Ayon sa INYO: "Hindi po dapat na paniwalaan ang isang tao na nag-aangking propeta na hindi mismo ang Diyos ang nagsugo."

AGREE po AKO sa SINABI NINYO. HINDI DAPAT PANIWALAAN ang "PROPETA" na HINDI MISMO ang DIYOS ang NAGSUGO.SANGAYON din po AKO sa ISINAGOT NINYO sa TANONG KONG ITO: "Kung ang tao ay susunod sa isang propeta na hindi naman sinugo ng Diyos ay maliligtas ba ang kanyang kaluluwa o mapapahamak sa impierno?"

Ang SAGOT po NINYO ay "Hindi maliligtas ang kanyang kaluluwa at mapapahamak siya sa Impyerno."NANINIWALA rin po AKO na ang TAONG SUMUSUNOD sa PROPETANG HINDI DIYOS ang NAGSUGO ay HINDI TALAGA MALILIGTAS ang TAONG IYON. SIYA ay MAPAPAHAMAK sa IMPIERNO.+++

CB:(2) Kinausap ba mismo ng Diyos si Muhammad at sinugo bilang Kanyang propeta? Oo o hindi?

Sagot: Hindi po direkta. Muli, iniutos po ng Allah kay anghel Gabriel ang Kanyang gustong ipaabot kay Muhammad (saw).


MALINAW po sa SAGOT NINYO na HINDI NGA MISMO ANG DIYOS ang KUMAUSAP sa PROPETA NINYO.

Ngayon, ang sagot ninyo ay "iniutos po ng Allah kay anghel Gabriel ang Kanyang gustong ipaabot kay Muhammad (saw)."


Ang NAKIKITA KO lang pong PROBLEMA riyan ay KAYO na rin MISMO ang NAGSABI na WALANG KAHIT ANONG PROOF na KINAUSAP NGA ng "ANGHEL" ang INYONG PROPETA.

NARITO po ang SAGOT NINYO sa IBABA:
"Walang konkretong ebidensya at saksi at pruweba. Pakiintindi po lang po: ‘Si Gabriel nagpakita sa kanya kanya ayon kay Muhammad.”


MALINAW rin po sa SINABI NINYO na "AYON KAY MUHAMMAD" ang PINANINIWALAAN NINYO na MAY "ANGHEL" na KUMAUSAP sa KANYA.

SALITA LANG ni MUHAMMAD. WALANG KONGKRETONG EBIDENSIYA. WALANG PRUWEBA. WALANG SAKSI.At PATUNGKOL naman sa QUR'AN ay KAYO na rin MISMO ang NAGSABI na "walang nakakita o nakarinig nang ipahayag o sa tuwing ipahayag sa pamamagitan ni Gabriel ang mga talata ng Qur’an."

Sa madaling salita, KWENTO LANG TALAGA ng PROPETA NINYO ang "ANGHEL" na KUMAUSAP sa KANYA.


KUNG GUSTO NINYONG MANIWALA sa SALITA o KWENTO LANG ni MUHAMMAD ay NASA INYO po YAN. HINDI KO po KAYO HUHUSGAHAN.

Sa GANANG AKIN LANG ay NATUTUWA AKO dahil ang MGA PROPETA at SUGO na PINANINIWALAAN ng mga KRISTIYANO ay WALANG DUDA na PROPETA o SINUGA nga ng DIYOS. At iyan ay sa SUMUSUNOD na KADAHILANAN:

1. DIYOS MISMO ang NAGSUGO sa KANILA.

2. Ang PAGSUGO sa KANILA ng DIYOS ay MAY EBIDENSIYA at PRUWEBA at SAKSI.+++

CB: Kung “OO” ang sagot ninyo sa Q#1 ay kailan, saan at paano po kinausap mismo ng Allah si Muhammad at personal na sinugo bilang propeta?

(3) Sa ibinigay ninyong Hadith sa Buhari Vol 1. No. 3 ay sinabi ninyo na may anghel na pilit na nagpabasa kay Muhammad.


Sagot: Kailan? Muli, hindi po direkta, sa pamamagitan po ni anghel Gabriel. Noong nasa 40 taong gulang na po siya sa yungib ng Hira. Iyan po ay diyan sa taong 610 AD.+++

CB: (4) Ano po ang pruweba: patotoo ng mga saksi o konkretong ebidensiya, na may “anghel” nga na kumausap kay Muhammad.

Sagot: Walang konkretong ebidensya at saksi at pruweba. Pakiintindi po lang po: ‘Si Gabriel nagpakita sa kanya kanya ayon kay Muhammad”.+++

CB: (5) Anong bahagi po ng Quran ang Allah mismo ang nagsabi o naghayag kay Muhammad, kung meron man?


Sagot: Ang bahagi po ng Quran ng Allah na nagsabi o naghayag kay Muhammad bilang propeta ay ang Quran 74:1-4


SORRY po pero HINDI NINYO NASAGOT ang TANONG KO.

Ang GUSTO KO pong MALAMAN ay KUNG ANONG BAHAGI ng QURAN na ang ALLAH MISMO ang NAGSABI sa INYONG PROPETA.

Sabagay, NASAGOT na po NINYO IYAN nung SABIHIN NINYO na HINDI KINAUSAP ng DIYOS si MUHAMMAD. So, ang KONKLUSYON po NATIN ay WALANG BAHAGI ng QURAN na GALING MISMO kay ALLAH.

KUNG MALI po ang NAGAWA KONG KONKLUSYON ay PAKI TUWID po NINYO AKO at PAKI PAKITA ang BAHAGI ng QURAN (KAHIT ISANG SALITA LANG) na ang ALLAH MISMO ang NAGSABI sa INYONG PROPETA.+++

CB: (6) Sa dami po ng puwedeng magpanggap na “propeta,” dapat po bang paniwalaan ang isang “propeta” na hindi mismong ang Diyos ang nagsugo para maging propeta?

Sagot: Hindi po dapat na paniwalaan ang isang tao na nag-aangking propeta na hindi mismo ang Diyos ang nagsugo.+++

CB: (7) Tungkol po sa Al-Miraj, para mapatunayan na nangyari nga iyan, saan po mababasa ang mismong mga salita na sinabi ng Allah kay Muhammad noong Al Miraj?

Lahat po ng ibinigay ninyong “proof” na may “anghel” na kumausap kay Muhammad ay batay rin lang sa kwento ni Muhammad.


Sagot: Qur’an 17:1, 17:60, 53:13-18+++

CB: (8) Meron po bang saksi na nagsabi na nakita o narinig niya nung kausapin nung “anghel” si Muhammad at i-reveal ang laman ng Quran? Kung meron ay sino po ang saksi na iyon at saan makikita ang patotoo niya?

Sagot: Sa aking pagkakaalam ay walang nakakita o nakarinig nang ipahayag o sa tuwing ipahayag sa pamamagitan ni Gabriel ang mga talata ng Qur’an+++

CB:(9) Kung ang tao ay susunod sa isang propeta na hindi naman sinugo ng Diyos ay maliligtas ba ang kanyang kaluluwa o mapapahamak sa impierno?

Sagot: Hindi maliligtas ang kanyang kaluluwa at mapapahamak siya sa Impyerno.+++

CB: (11) Kung pasabugin ba niya ang kanyang katawan o pumatay siya sa ngalan ng Allah ay magagantimpalaan siya kung ang sinunod niya ay hindi pala propeta ng Diyos?

Sagot: Hindi siya gagantipalaan, bagkus, siya ay mananagot.+++

CB: (12) Saan mababasa sa Quran o sa Hadith na sinugo mismo ng Allah si Muhammad bilang Kanyang propeta?

Never nakasagot ang mga Muslim

Wala silang naipakitang surah o hadith na nagsasabi na kinausap mismo ng Allah si Muhammad at sinabi na “Sinusugo kita bilang aking propeta.” Wala.

Ibig sabihin, never na kumilos mismo ang Allah at itinalaga si Muhammad bilang propeta Niya. Never.


Sagot: Please refer to answer # 5 above. Thank you. | Kumilos nga po ang Allah (swt). | Dagdag pa, mula sa Bibliya, kung totoo nga ang Bibliya at kung totoong anghel nga ang nagpakita kay Maria (ina ni Hesus, alayhi salam) at nagsasabing siya (si Maria ~ ina ni Hesus, alayhi salam) ay magkakaroon ng anak na ang pangalan ay ‘Hesus’, ay dapat din na paniwalaan ito. REGARDLESS sa kung ang pag-inform kay Maria (ina ni Hesus, alayhi salam) ay sa pamamagitan ng anghel o direktang mula sa Diyos mismo.


Una po, TOTOO ang BIBLIYA.

Pangalawa, TOTOONG MAY ANGHEL na NAGPAKITA sa BIRHENG MARIA.

Dahil po riyan ay PASENSIYA na kayo dahil SASABIHIN KO na HINDI TAMA ang PAGHAHAMBING na GINAWA NINYO.Sa PAG-AMIN na GINAWA NINYO ay SINABI NINYO na WALANG EBIDENSIYA, WALANG PRUWEBA at WALANG SAKSI nung KAUSAPIN daw ng "ANGHEL" ang PROPETA MUHAMMAD NINYO.

Sa PAGPAPAKITA po ng ANGHEL sa BIRHENG MARIA (ISAMA na rin NATIN ang PAGPAPAKITA ng ANGHEL kay ZACARIAS doon sa TEMPLO, ayon sa Luke 1:8-20) ay MAYROONG "SAKSI."

Una, ang "SAKSI" na MAY ANGHEL na NAGPAKITA kay ZACARIAS ay ang mga TAONG NASA LABAS ng TEMPLO at ang ASAWA NIYANG si ELISABET.

"SAKSI" ang mga TAO sa TEMPLO dahil NAKITA MISMO NILA nung LUMABAS si ZACARIAS at HINDI NA MAKAPAGSALITA. SILA ang NAGPATOTOO sa KATOTOHANANG IYAN.

Sabi nga po sa Luke 1:22
"But when he came out, he was unable to speak to them, and they realized that he had seen a vision in the sanctuary."


At naging SAKSI rin si ELISABET nung MABUNTIS nga SIYA sangayon sa SINABI ng ANGHEL, sangayon sa Luke 1:13.

Sabi riyan, "Do not be afraid, Zechariah, because your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall name him John."

MAKIKITA po NATIN diyan na HINDI LANG naging SAKSI ang mga TAO at si ELISABET sa PAGPAPAKITA ng ANGHEL, NAGKAROON din ng PATUNAY o PRUWEBA sa PAGKAUSAP ng ANGHEL kay ZACARIAS.

At ang PATUNAY ay ang PAGDADALANTAO ng KANYANG ASAWA, tulad ng SINABI ng ANGHEL.Ang "SAKSI" naman po na NAGPAKITA ng ANGHEL sa BIRHENG MARIA (Luke 1:26-38) ay si ZACARIAS at ang ASAWA NITONG si ELISABET.

MABABASA po NATIN sa Luke 1:42-45 na nang BATIIN ng BIRHENG MARIA si ELISABET ay NAPUSPOS ITO ng ESPIRITU SANTO at NAPABULALAS:

"Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb.

"And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me?

"For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy.

"Blessed are you who believed 15 that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled."

KITA po NINYO?

MISMONG ESPIRITU SANTO ang NAGPATOTOO kay ELISABET sa PAGBUBUNTIS ng BIRHENG MARIA, SANGAYON sa SINABI ng ANGHEL.

So, SAKSI po TALAGA si ELISABET sa PAGPAPAKITA ng ANGHEL sa BIRHENG MARIA.

NAGING SAKSI na rin si ZACARIAS dahil TIYAK na NAKITA NIYA ang MGA NANGYARI at NARANASAN ng KANYANG ASAWA nung DUMATING si MARIA sa KANILA.IKUMPARA po NINYO yan sa PAGPAPAKITA raw ng "ANGHEL" sa PROPETA NINYO. WALA pong GANYANG NANGYARI sa KAHIT na SINONG SAHABA. Kaya nga po KAYO MISMO ay NAGSASABI na WALANG EBIDENSIYA, WALANG PRUWEBA at WALANG SAKSI sa pagpapakita raw ng "ANGHEL" kay MUHAMMAD.


+++

CB: (13 Kaya naman paano masasabi na “propeta ng Allah” si Muhammad kung ang mismong mga Muslim ay walang maipakitang pruweba na sinugo siya mismo ng Allah bilang propeta?

Sagot: Hindi naman po kayo pinipilit eh. Nasa inyo na po iyan kung maniniwala kayo o hindi. Iyan po ay interpretasyon lamang ng mga iskolar na Muslim at minsan ay iyan din po ang interpretasyon ng isang dating paring Kristyano na si Benjamin Keldani na nagbalik-Islam. Please refer to this and it is up to you all to belive it or not: http://www.islam-guide.com/frm-ch1-3.htm+++

CB: (14) Si Moises ay “direktang” sinugo ng Diyos at itinalaga bilang Kanyang propeta. (Exodus 3:10, 12).

Sagot: Kung sino man ang ‘propetang katulad ni Moises’, sapat na ba batayan ang “direktang pagkatalaga sa kay Moises” ay siya ring maging batayan para masabi natin na siya nga, kung sino man siya, ay ang “propetang katulad ni Moises”? Tatlo po ang mga batayan.+++

CB: (15) Nagpakita ang Diyos sa mga pinuno ng Israel para patunayan na si Moises ay Kanyang propeta. (Exodus 24:9-12)

Never nagpakita ang Diyos sa mga unang Muslim para patunayan na si Muhammad ay Kanyang propeta.


Sagot: Iginagalang po namin iyang inyong paniniwala na nagpakita ang Diyos sa pinuno ng Israel. Naniniwala din po kami sa pagiging propeta ni Moises (alayhi salam).+++

CB: (16) Ang idinadahilan ng mga Muslim ay hindi makikita ng tao ang Diyos. Isang maling dahilan dahil nagpakita ang Diyos sa mga tao (Ex24:9-12) para patunayan na propeta Niya si Moises.

Sagot: Kung nagpakita man po sa inyo ang Diyos ay nasa inyo na din po yan na paniniwala at paninindigan. Hindi po namin iyan kinokontra.


SALAMAT po sa+++

CB: (17) Ang pagdadahilan ng mga Muslim ay dagdg na patunay na never ipinakilala ng Allah si Muhammad bilang Kanyang propeta.

Sagot: Sinabi na po sa Qur’an na siya ay isang propeta. Muli, nasasaiyo na din po kung kayo ay maniniwala o hindi.+++

CB: (18) Direktang gumawa ng mga Himala ang Diyos sa pamamagitan ni Moises.

~(Exodus 14:21-22; Numbers 20:11)

Never na direktang gumawa ng himala ang Diyos sa pamamagitan ni Muhammad.

May binabanggit ang mga Muslim na mga “himala” raw ni Muhammad pero “wala” kahit isa sa mga iyan ang Diyos mismo ang gumawa.


Sagot: Gumawa po ang Diyos ng mga milagro. (A) Ang pagiging panalo ng mga Romano laban sa mga Persiyano sa loob ng bedd’ (Arabic word bedd’ means from three to nine years.). ~ Quran, 30:2-4 . . . (B) Pagkahati ng buwan. ~ Narrated in Saheeh Al-Bukhari, #3637, and Saheeh Muslim, #2802. (C) Paglabas ng tubig mula sa kanyang mga daliri. ~ Narrated in Saheeh Al-Bukhari, #3576, and Saheeh Muslim, #1856. (D) Moon has a s-shape orbit. ~ Qur’an 36:39 / LINK (E) Makikita mo po ang mga ilan sa website na http://www.islam-guide.com+++

CB: (19) Hindi mapupulaan ang buhay ni Moises bilang propeta.
Marami ang pumupuna sa naging pamumuhay ni Muhammad.

Si Moises ay iisa ang naging asawa. Si Muhammad ay 11 ang naging asawa.

Si Moises ay sapat sa edad ang naging asawa. Si Muhammad ay nag-asawa ng batang paslit na 6-anyos. (Sahih Al Bukhari Book 62, Hadith 64, 65, 88)


Sagot: Parehong may buhay-pamilya, kinilalang lider at propeta. Naging mga propeta sa edad na 40. Parehong binigyan ng batas at ni minsan ay hindi nagsabi na ang Diyos ay Trinidad. Parehong sumsamba sa nag-iisang Diyos. Parehong may natural na kapanganakan at kamatayan. Parehong nagsisimula ang pangalan sa letrang ‘M’. Parehong inutusang dalhin ang sumusunod sa kanila na umalis mula sa pook na kung saan una silang nagbigay ng mga ipinahayag ng Diyos. Si Muhammad dinala ang mga mananampataya mula Mecca papuntang Madina. Si Moises naman ay dinala ang kanyang mga tagasunod mula sa Ehipto. Parehong binigyan ng himala. Parehong may ipinahayag sa kanila. Parehong mula sa lahi ni Abraham.

About Sahih Al Bukhari Book 62, Hadiths 64, 65, 88, there are other report that she was nine, others are twelve. Some problems that are encountered today was some hadiths are forge by others like the meeting of the Prophet with the previous Prophets in Al-Aqsa where he was offered with milk, wine and water, in that report, he accordingly chooses the water.+++

CB: (20) Inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng mga imahen bilang paalala sa Diyos. (Exodus 25:18-22, Numbers 21:8-9)
Never inutusan ng Allah si Muhammad na gumawa ng mga imahen na paalala sa Kanya.
Katunayan, ipinagbabawal sa Islam ang lahat ng uri ng imahen.


Sagot: Exodus 20:4-5 ay komukontra sa Numbers 21:8-9. Kayo na po ang bahala kung paano ninyong lahat aayusin iyan mga magkakasalungat na iyan.

New International Version (NIV)

4 “You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. 5 You shall not bow down to them or worship them; for I, the LORD your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me,
+++

CB: (21) b. Al Miraj?

Tinukoy ng mga Muslim ang Al Miraj pero never nilang napatunayan na nangyari nga iyan.
Never naipakita ng mga Muslim ang mismong sinabi raw ng Diyos kay Muhammad. Sa madaling salita, walang proof na nag-usap nga ang Allah at si Muhammad sa Al Miraj.
Magtataka tayo: Iisang beses na kinausap daw ng Diyos si Muhammad tapos wala man lang binanggit si Muhammad sa mismong sinabi ng Diyos sa kanya? Hindi kaya dahil never nga nangyari ang Al Miraj?
Sabi ng mga Muslim, hindi kailan man nakita ng tao ang Diyos at never narinig ang boses ng Allah. Patunay pa yan na never nga nakita at never nakausap ni Muhammad ang Allah.
Maitatanong natin: Anong klaseng propeta si Muhammad kung never man lang niya nakita ang Diyos at never niya narinig ang boses ng Allah?


Sagot: Just Click the link.+++

CB: Ang kahulugan ng “propeta ng Diyos” ay “tagapagsalita ng Diyos.” Paano masasabing “propeta” o “tagapagsalita” ng Allah si Muhammad kung never niya narinig ang boses ng Diyos?
“Anghel” ang kumausap kay Muhammad?
Ang sinasabi ng mga Muslim ay “anghel” ang kumausap kay Muhammad.
Ang isang “anghel” ay sugo rin lang ng Diyos.


Sagot: Narinig nga nya. | Oo, nakakausap nga nya ang anghel. At tama ka, sugo rin lang ng Diyos ang ang mga anghel.+++

CB: Lalabas na isang “sugo” din lang ang “nagsugo” sa “sugo” ng Islam? Magulo, di po ba?

Sagot: Naniniwala ka ba na anghel nga ang nagpakita kay Maria (aina ni Hesus)? Kung ‘OO’ ang sagot mo, hindi ka ba maniniwala sa anghel? Sinasalungat mo ba ang kagustuhan ng Diyos na sa pamamagitan ng isang anghel ang pagbibigay Niya ng balita, kautusan o kapahayagan? Kung nakatanggap ka ng telegrama mula sa akin sa pamamagitan ng isang postal services, at dinala ito ng postman mula sa yaong postal service department, SASABIHIN MO BA NA ANG LUMIHAM S IYO AY ANG POSTMAN MISMO?

Pakisagot lang po. Salamat.
+++

CB: Ang masaklap ay never napatunayan ng mga Muslim ang “anghel” na yan.
Inaamin ng mga Muslim na walang nakakita o nakarinig sa “anghel” nung kausapin niyan si Muhammad. Bakit walang nakakita? Baka dahil wala talagang “anghel.”


Sagot: Hindi kita (o namin) pinipilit na maniwala. Sa Huling Araw, makikita po natin ang Diyos. Siya po ay huhusga batay na din sa ating mga ginawa rito sa lupa. Hindi sapat na batayan na hindi na kapanipaniwala na propeta nga si Muhammad (saw) dahil lang sa walang nakakakit sa kanya sa tuwing ipahayag sa kanya ang ang mga ayah ng Qur’an. Nasa kagustuhan na po iyan ng Diyos. MULI, HINDI KITA PINIPILIT NA MANIWALA.+++

CB: Sabi sa Deut 33:1: “This is the blessing with which Moses, the man of God, blessed THE ISRAELITES before his death.”
Diyan pa lang ay malinaw na hindi kasama si Muhammad o ang mga Muslim. Hindi kasi sila mga Israelita. (Fact yan at hindi haka-haka)


Sagot: Tama po kayo riyan. AT MALINAW NGA PO NA NA HINDI KASAMA NI MUHAMMAD (O MGA MUSLIM ANG MGA ISRAELITA AYON SA VERSONG IYAN.

Sa Deuteronomy 33:2,

And he said, The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands (10,000) of saints: from his right hand went a fiery law for them. ~ King James 2000 Bible

1. 1. Wala pong tao sa kasaysayan na may kaugnayan sa pook na Paran (present day Mecca),
2. 2. Na may kasamang 10,000 libong mabubuting tao, at
3. 3. Sa kanyang kanang kamay ay may nangangalit na batas

maliban lang po kay Muhammad. Kung hindi nga siya iyon, ibig sabihin, ito ay hindi pa natutupad.

For Deuteronomy 18:18-19. Just go to this link.

Thanks.

[Admin]benmfwnt

4 comments:

 1. Isa sa paratang laban sa kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay, si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala)ay isang Pedophile.

  Sagot:

  Is Muhammad a true Prophet? - On the topic of Sexual Immorality.

  Prophet Muhammad lived among pagans who literally worshiped in nakedness! (http://www.quransearch.com/naked_pagan_society.htm)
  Women as war booties in the Bible. (http://www.quransearch.com/is_muhammad_true_prophet_3.htm#spoils_of_war)
  Coveting the neighbor's wife and another man's wife. (http://www.quransearch.com/is_muhammad_true_prophet_3.htm#covet)
  Judah and the prostitute. No punishment! (http://www.quransearch.com/is_muhammad_true_prophet_3.htm#judah)
  Lot's offering of his daughters as prostitutes! (http://www.quransearch.com/is_muhammad_true_prophet_3.htm#lot)
  Favoritism to Lot over the innocent children! (http://www.quransearch.com/is_muhammad_true_prophet_3.htm#favoritism_to_lot)
  David committed Covet, Adultery and Murder! (http://www.quransearch.com/is_muhammad_true_prophet_3.htm#david)
  David's selective murder was never condemned! (http://www.quransearch.com/is_muhammad_true_prophet_3.htm#davids_selective_murder)
  Jesus too broke the Mosaic Law! (http://www.quransearch.com/is_muhammad_true_prophet_3.htm#jesus_broke_law)
  Jesus kissed Mary Magdalene on the mouth! (http://www.quransearch.com/is_muhammad_true_prophet_3.htm#jesus_lusted)
  Prophet Muhammad and Aisha. (http://www.quransearch.com/is_muhammad_true_prophet_3.htm#muhammad_and_aisha)
  Young girls married off to much older men in the Bible. (http://www.quransearch.com/is_muhammad_true_prophet_3.htm#young_girls_in_bible)
  Moses and his men raped 3-year old slave girls! (http://www.quransearch.com/is_muhammad_true_prophet_3.htm#moses_raped_babies)
  Digital Defloration to virgins in the Bible. Fingers inserted into virgins' vaginas before marriage in the Bible! (http://www.quransearch.com/is_muhammad_true_prophet_3.htm#digital_defloration_in_bible)

  ReplyDelete
  Replies
  1. MERON po TAYONG ARTIKULO KAUGNAY ng SINABI NINYO.

   MAGANDA pong MABASA NINYO para MAKAPAGKOMENTO rin KAYO.

   Paki CLICK po NINYO itong PROPETA MODELO ng PAG-ASAWA sa BATA

   SALAMAT po.

   Delete
  2. Ang IBA po NINYONG TINURAN ay MGA PANINIRA LANG sa BIBLIYA.

   Kung MABABASA NINYO at MASUSURI ang mga TALATANG BATAYAN sa mga SINABI NINYO ay MAKIKITA NINYO na OUT OF CONTEXT po ang mga YAN.

   Halimbawa po, itong sinabi ninyo na "LOT OFFERRING HIS DAUGHTERS AS PROSTITUTES." OUT OF CONTEXT po ang UNAWA NINYO RIYAN.

   HINDI po INIALOK ni LOT ang mga ANAK NIYA bilang PROSTITUTE. Ang PROSTITUTE po kasi ay BAYARANG BABAE.

   Sa GENESIS 19:1-8 ay HINDI NAMAN PINABABAYARAN ang mga ANAK na BABAE ni LOT e.

   KATUNAYAN, NAPAKA-MARANGAL at KAHANGA-HANGA ang GINAWA NI LOT sa EKSENSANG IYAN.

   Pero BAGO po KAYO MAGKAMALI na naman ng UNAWA sa SINABI KO ay BASAHIN po NATIN ang MGA PANGYAYARI riyan.

   Kunin po natin ang MISMONG TALATA na SINIPI sa WEBSITE na IBINIGAY NINYO.   Genesis 19
   1 The two angels arrived at Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gateway of the city. When he saw them, he got up to meet them and bowed down with his face to the ground.

   2 "My lords," he said, "please turn aside to your servant's house. You can wash your feet and spend the night and then go on your way early in the morning."

   "No," they answered, "we will spend the night in the square."

   3 But he insisted so strongly that they did go with him and entered his house. He prepared a meal for them, baking bread without yeast, and they ate.

   4 Before they had gone to bed, all the men from every part of the city of Sodom—both young and old—surrounded the house.

   5 They called to Lot, "Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us so that we can have sex with them."

   6 Lot went outside to meet them and shut the door behind him 7 and said, "No, my friends. Don't do this wicked thing.

   8 Look, I have two daughters who have never slept with a man. Let me bring them out to you, and you can do what you like with them. But don't do anything to these men, for they have come under the protection of my roof."   NAKITA po ba NINYO?

   BAKIT po INIALOK ni LOT ang KANYANG MGA ANAK na BABAE? PARA po ba IBENTA at PAGKAKITAAN?

   HINDI po.


   GUMAGAWA ng MALAKING SAKRIPISYO si LOT. INIAALAY NIYA ang KANYANG MGA ANAK para HUWAG MALAPASTANGAN ang KANYANG MGA BISITANG ANGHEL.

   IPINAKIKITA riyan ni LOT na MAS MAHAL NIYA ang DIYOS at ang mga SUGO ng DIYOS kaysa sa KANYANG mga ANAK.

   Kaya KAHIT MASAKIT KAY LOT na MALALAPASTANGAN ang KANYANG MGA ANAK ay INIALOK NIYA ang mga ITO sa mga GUSTONG LUMAPASTANGAN sa mga SUGO ng DIYOS.

   At IYAN po ang KAHANGA-HANGA sa GINAWA NI LOT.   PANSININ po NINYO na NUNG BINASA at SINURI NATIN AYON sa TAMANG KONTEKSTO ay BIGLANG NAIBA ang KAHULUGAN ng GEN 19:1-8.

   DOON sa PANINIRA nung WEBSITE na TINUKOY NINYO ay lumalabas na MASAMANG AMA si LOT at GINAGAWA NIYANG PROSTITUTE ang mga ANAK NIYA.

   Pero sa TAMANG PAGBABASA ay MALINAW NATING NAKITA na MABUTING TAO si LOT at HANDA SIYANG ISAKRIPISYO ang KANYANG MGA ANAK para lang HUWAG MALAPASTANGAN ang MGA SUGO ng DIYOS.   Ang PAKI-USAP KO lang po sa INYO ay SURIIN po NINYO nang HUSTO ang MGA BINABASA NINYO.

   MARAMI po KASING MALI at PANINIRA LANG sa BIBLIYA na IKINAKALAT ng mga KAPATID NINYO.

   NANINIWALA po AKO na MATINO at DISENTE KAYONG TAO at HINDI KAYO KAKAMPI sa ALAM NINYONG MALI.

   SALAMAT PO.

   Delete
 2. Legal Prostitution in Islam called Muta’

  One shameful aspect of Islam is the practice of temporary marriages called mut'a. This practice granted Muhammad's followers the privilege of gratifying their carnal desires with women for a temporary time period at a very cheap price:


  Abdullah (b. Mas'ud) reported: We were on an expedition with Allah's Messenger and we had no women with us. We said: Should we not have ourselves castrated? He (the Holy Prophet) forbade us to do so He then granted us permission that we should contract temporary marriage for a stipulated period giving her a garment, and 'Abdullah then recited this verse: 'Those who believe do not make unlawful the good things which Allah has made lawful for you, and do not transgress. Allah does not like trangressers" (al-Qur'an, v. 87). (Sahih Muslim, Book 008, Number 3243: http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/008.smt.html#008.3243)

  ReplyDelete