Thursday, October 27, 2016

Muhammad: Espiritu ng Katotohanan sa Juan 16:13?


May mga Muslim na nagsasabi na ang Propeta Muhammad nila ang “Espiritu ng Katotohanan” sa Juan 16:13.

Ginagamit nila ito para sabihing mababasa sa Bibliya ang pagdating ng kanilang propeta. Gusto nilang palabasin na siya ang “Espiritu ng katotohanan na darating at gagabay sa inyo sa lahat ng katotohanan.”

Hindi totoo ang mga sinasabi nila. Simple lang ang mga dahilan:

1. Sinasabi sa Juan 16:13 na Espiritu ang darating. Ang propeta ng Islam ay hindi espiritu kundi isang tao.

2. Sa Juan 16:7 ay sinasabi ni Hesus na Siya ang magsusugo sa Espiritu, na tinatawag ding Advocate (Tagapagtanggol), Comforter (Mang-aaliw) o Paracletos. Hindi si Hesus ang nagsugo sa propeta ng Islam. Ni hindi sila nagkita. EspMatagal nang nakabalik sa langit si Hesus bago pa lumitaw ang propeta ng mga Muslim.

3. Sa Juan 14:26 ay malinaw na kinilala ang Tagapagtanggol, Mang-aalis o Paracletos bilang ang Espiritu Santo. Ang propeta ng Islam ay hindi ang Espiritu Santo. Tao siya – TAO.

+++

MALING SABI NG MUSLIM IPALIWANAG NATIN

ESPIRITU
Una, maliwanag sa Juan 16:13 na ang darating ay ang “Espiritu.”

Ang espiritu ay walang laman, walang buto, walang dugo. Sa kabaliktaran, ang propeta ng Islam ay isang tao na may laman, may buto at may dugo.

Kaya malinaw na hindi totoo ang sinasabi ng mga Muslim na ang propeta nila ang “Espiritu” na ipinahayag sa Juan 16:13.

SI HESUS ANG MAGSUSUGO
Kung babasahin natin ang Juan 16:7, sinasabi ni Hesus na Siya ang magsusugo sa Espiritu, na tinatawag na Tagapagtanggol, Mang-aaliw o Paracletos.

Sinabi ni Hesus sa Juan 16:7, “Siya’y susuguin ko sa inyo.”

Itanong natin sa kahit na sinong Muslim kung si Hesus ang nagsugo sa propeta nila at baka mainsulto pa sila. Para kasi sa kanila ay propeta lang si Hesus, kaya sa isip nila ay paanong susuguin ng isang propeta (Hesus) ang isa pang propeta (Muhammad)?

Dahil diyan, muling makikita na mali ang sinasabi ng mga Muslim na ang Propeta Muhammad nila ang tinutukoy sa Juan 16:13.

ANG ESPIRITU AY ANG ESPIRITU SANTO
Walang duda na ang Espiritu sa Juan 16:13 ay ang Espiritu Santo dahil malinaw na sinasabi sa Juan 14:26 na ang Tagapagtanggol o Mang-aaliw o Paracletos ay ang Espiritu Santo.

JUAN 14:26
“Datapuw’t ang Mang-aaliw, samakatuwid baga’y ang ESPIRITU SANTO, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalala ng lahat na sa inyo’y aking sinabi.”

Muli, malinaw na mali ang sinasabi ng mga Muslim na propeta Muhammad nila ang Espiritu na darating ayon sa Juan 16:13. Bagsak at wasak ang inaangkin nilang ito.

 BAKIT NAGPIPILIT SA MALI ANG MUSLIM?
Desperado na ang ilang Muslim na maghanap ng patunay na sugo ng Diyos ang kanilang propeta.

Marami nang Muslim ang umamin sa atin na hindi kailanman kinausap ng Diyos ang kanilang propeta. Aral kasi nila na hindi kailanman kinausap ng Diyos ang sino mang tao.

Ibig sabihin, kung hindi kinausap ng Diyos ang propeta nila ay hindi pwedeng sinugo mismo ng Diyos ang kanilang propeta. Hindi kinausap ng Diyos si Muhammad para suguin bilang propeta o mensahero sa sangkatauhan. Sa madaling salita ay hindi sinugo ng Diyos ang propeta ng Islam.

TUNAY NA PROPETA SINUGO MISMO NG DIYOS
Ikumpara natin ang propeta ng Islam sa mga propeta ng Diyos sa Bibliya.

Sa Bibliya ay Diyos mismo ang pumili, kumausap, tumawag at nagsugo sa mga propeta.

Halimbawa si Moises na personal na tinawag at kinausap ng Diyos sa Exodo 3:4. Sa Exodo 3:6 ay nagpakilala mismo ang Diyos kay Moises. At sa Exodo 3:10-15 ay personal na sinugo ng Diyos si Moises para hanguin ang bayan ng Diyos sa Ehipto.

Ganun din ang nangyari sa iba pang propeta tulad nina Samuel (1Sam 3:10), Elijah (1Kings 17:2-9), Isaiah (Isaiah 7:3), Jeremiah (Jeremiah 1:4-10), Ezekiel (Ezekiel 2:1-9) at iba pa.

Ayon sa mga Muslim, ang kanilang propeta ang “huling sugo.”

Ang problema nila ay paano nila masasabing “sugo” ang kanilang propeta kung aminado silang hindi ito tulad ng mga tunay na propeta sa Bibliya? Ang mga tunay na propeta ay kinausap at sinugo mismo ng Diyos. Ang propeta nila ay hindi man lang kinausap so paano susuguin?

MUSLIM DESPERADO NA
Dahil hindi man lang kinausap at hindi personal na sinugo ng Diyos ang kanilang propeta ay desperado ang ilang Muslim kung paano patutunayang tunay siyang sugo.

Ano ang silbi ng isang propeta kung hindi siya tunay na sugo o walang patunay na sugo nga ng Diyos?

Paano niya masasabing dala niya ang mga salita ng Diyos kung ni hindi niya narining ang mismong salita ng Diyos?

Paano madadala ng isang propeta ang mensahe ng Diyos kung siya mismo ay hindi narining ang mensahe mula sa Diyos? Lalabas na salita lang niya ang kanyang ipinahahayag. Hindi sa Diyos.

May maniniwala ba sa ganung uri ng propeta?

PROBLEMA NG MUSLIM
Iyan ang malaking problema ng mga Muslim kaya pilit silang naghahanap ng mga talata na susuporta sa kanilang propeta.

Kaya pilit nilang iniuugnay ang Juan 16:13 sa kanilang propeta. Ganun din ang ginagawa nila sa Exodo 18:18, Genesis 17:20, Isaiah 29:12, Awit ni Solomon 5:16 at iba pa.

Ang masaklap ay kinakailangan nilang baluktutin ang mga talatang iyan para lang mailapat sa propeta nilal.

HINDI PROBLEMANG KRISTIYANO
Lalong nagiging desperado ang ilang Muslim dahil hindi iyan problema ng mga Kristiyano.

Diyos mismo ang nagtatag sa Kristiyanismo. (Mateo 16:18, Mga Gawa 2:1-4)

Diyos mismo ang tumawag sa mga unang Kristiyano (Mateo 4:18-22) at Diyos mismo ang nagsugo sa kanila upang dalhin ang Kanyang mensahe sa sanlibutan. (Mt 28:19-20)

Diyos din mismo ang pumili ng mga pinuno ng Kanyang relihiyon. (Mt 16:18; John 21:15-17)


So, mauunawaan natin ang malaking problema ng mga Muslim kung bakit pilit silang naghahanap ng talata para isuporta sa propeta nila. 

8 comments:

 1. Pa-share po ng post ni Bro. Cenon. Salamat po.

  ReplyDelete
 2. The Bible even prove in several occasion that there is Only One True God worthy of worship. as such that none else worthy of it except the only One True God.

  In the book of John Jesus teach and preach about only One True God...

  John 17:3

  3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

  please read the book of Mark also

  Mark 12:29-30

  29 And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:

  30 And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.

  exactly the same statement in which Moses also preach and teach in his time;

  read the book of Deuteronomy

  Deuteronomy 6:4-5

  4 Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord:

  5 And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.


  If believing in only One True God is First of all the Commandment as Jesus clearly claimed in the book of Mark 12:29-30 then it show that most of the claiming Christians if not all failed this test already?

  lets then check the Commandments given by God to Moses;

  The 10 Commandments List, Short Form

  1.You shall have no other gods before Me.

  2.You shall not make idols.

  3.You shall not take the name of the LORD your God in vain.

  4.Remember the Sabbath day, to keep it holy.

  5.Honor your father and your mother.

  6.You shall not murder.

  7.You shall not commit adultery.

  8.You shall not steal.

  9.You shall not bear false witness against your neighbor.

  10.You shall not covet.

  So it is very clear that 'modern' Christians of today failed this test. They violated and already ignore the First of all the commandment of God in their Bible so to speak.

  This belief of God can be easily read and understood from their own Bible yet most claiming Christians reject this faith as such they have another god, a three in one god or a one in three god! contradicting what the Bible teach.

  Isaiah 43:10

  10 Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.

  No wonder most Christians cannot understand what their own bible says simply because they themselves are already foretold in their own Bible;

  please read Psalms

  Psalm 115

  2 Wherefore should the heathen say, Where is now their God?

  3 But our God is in the heavens: he hath done whatsoever he hath pleased.

  4 Their idols are silver and gold, the work of men's hands.

  5 They have mouths, but they speak not: eyes have they, but they see not:

  6 They have ears, but they hear not: noses have they, but they smell not:

  7 They have hands, but they handle not: feet have they, but they walk not: neither speak they through their throat.

  8 They that make them are like unto them; so is every one that trusteth in them.

  ReplyDelete
 3. Cenon Bibe - QUICK ANSWER:
  The Muslim is wrong

  The masculine pronoun "he" is not limited to human beings.

  It can also be used for God the Father, who is masculine.

  And since the Holy Spirit is the Spirit of the masculine God, then the Spirit is also masculine and can be referred to as "He."

  ___________________________


  Muslim - As I am saying that we or anybody else cannot compare God to all His Creation the Bible or your very own book stated that very clearly!

  Isaiah 45:5

  I am the LORD, and there is no other; apart from me there is no God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me,

  And don't even think that God is like one among His creation, cause your thinking is not even comparable to God.

  Isaiah 55:8-9

  "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways," declares the LORD.

  As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts."

  Parang MOTHER EARTH lang yan Cenon Bibe eh? do you really think that this Earth were on right now is really Feminine She Her as such that we called it MOTHER? Utak mo Cenon pakiPulot baka nalagLaG brod.

  Please remember that what your reading is just a TRANSLATION Cenon.

  Allah uses masculine words for Himself. Allah is not male or female. Allah is not like His creation (now that wouldnt have made much sense if i phrased it as "Allah is not like Allah's creation").
  And as previously explained, in the English language, we tend to have to use the word He more than usual. Ahh.. be careful, dont become a radical feminist and try change the word History to Herstory.

  In A'rabic grammar there are two genders- male and female while in English there are three- male,female and neuter. If we translate the word 'huwa' it becomes either he or it and when we translate 'hiya' it becomes either she or it. Allah Subhanahu wa ta'ala is beyond any gender. Some people may say when huwa means he and it and hiya means she and it then why is God using huwa if hiya and huwa both mean it as Allah says : Qul huwAllahu ahad [Say he is One and Alone]?

  Answer: In A'rabic grammar, there are certain rules and criteria for feminine gender: 1) If it is feminine in nature like ummun [mother], ukhtun [sister]. 2) If the word ends with an A'rabic word 'ta' like mirwaahatun [fan]. 3) If the word ends 'badha Alif'- an A'rabic letter. 4) Pairs of the body like yadun[hands], a'inun[eyes]. As the above criteria are not getting satisfied, by default Allah uses huwa-it. Otherwise Allah Subhanahu wa ta'ala has got no gender at all.

  Allah is not like His creation. But He does refer to Himself in a masculine way. The following should answer your questions, if not, may Allah help you:
  Where Does the word "Allah" Come From? "Allah" comes from the Arabic word "elah" - (Arabic) or word E'li or E'loi in {Matthew 27:46 Mark 15:34} (Aramaic) means 'a god' or something that is worshipped. This word (elah) can be made plural, as in "aleha" and it can be male or female. "Allah" comes from "elaha" but it brings more clarification and understanding.
  Allah = Has no gender (not male and not female)
  "He" is used only out of respect and dignity - not for gender
  Allah = Always singular - Never plural
  "We" is used only as the "Royal WE" just as in English for royalty
  Allah =Means "The Only One to be Worshipped"
  Is "Allah" only for Islam and Muslims? "Allah" is the same word used by Christian and Jewish Arabs in the Bible, before Islam came.
  On page one [1] of Genesis in the Old Testament, we find the word "Allah" seventeen [17] times. (Christian Arabic Bible)

  ReplyDelete
 4. Christians say that the Paraclete means the Holy Spirit (John 14;26). Jesus said in John 16:7-8 "If I do not go away the Paraclete will not come to you". This could not mean the Holy spirit, since the Holy spirit was said to have been there before Jesus was even born as in Luke 1:41 "Elizabeth was filled with the Holy Spirit". Here, the Holy spirit was also present during Jesus life time. So how could this fit with the condition that Jesus must go away so that the Holy spirit will come?

  ReplyDelete
 5. TALAKAYAN NG MUSLIM AT SI CENON BIBE

  Cenon Bibe - SI HESUS ANG MAGSUSUGO
  Kung babasahin natin ang Juan 16:7, sinasabi ni Hesus na Siya ang magsusugo sa Espiritu, na tinatawag na Tagapagtanggol, Mang-aaliw o Paracletos.

  MUSLIM - Maling - mali po ang unawa nitong si Cenon Bibe, katunayan si Kristo pa mismo ay may pahayag na Dios ang magSUSUGO at hindi sya na isnugo din lamang [Matt 15:24]

  John 14:26
  But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.

  ReplyDelete
 6. TALAKAYAN NG MUSLIM AT SI CENON BIBE

  Cenon Bibe - SI HESUS ANG MAGSUSUGO
  Kung babasahin natin ang Juan 16:7, sinasabi ni Hesus na Siya ang magsusugo sa Espiritu, na tinatawag na Tagapagtanggol, Mang-aaliw o Paracletos.

  MUSLIM - Maling - mali po ang unawa nitong si Cenon Bibe, katunayan si Kristo pa mismo ay may pahayag na Dios ang magSUSUGO at hindi sya na isnugo din lamang [Matt 15:24]

  John 14:26
  But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.

  Christians say that the Paraclete means the Holy Spirit (John 14;26). Jesus said in John 16:7-8 "If I do not go away the Paraclete will not come to you". This could not mean the Holy spirit, since the Holy spirit was said to have been there before Jesus was even born as in Luke 1:41 "Elizabeth was filled with the Holy Spirit". Here, the Holy spirit was also present during Jesus life time. So how could this fit with the condition that Jesus must go away so that the Holy spirit will come?

  ReplyDelete
 7. TALAKAYAN NG MUSLIM AT SI CENON BIBE


  Cenon Bibwe - ANG ESPIRITU AY ANG ESPIRITU SANTO
  Walang duda na ang Espiritu sa Juan 16:13 ay ang Espiritu Santo dahil malinaw na sinasabi sa Juan 14:26 na ang Tagapagtanggol o Mang-aaliw o Paracletos ay ang Espiritu Santo.


  MUSLIM - 1 John 4:1-3

  4 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.

  2 Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:

  3 And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

  Christians say that the Paraclete means the Holy Spirit (John 14;26). Jesus said in John 16:7-8 "If I do not go away the Paraclete will not come to you". This could not mean the Holy spirit, since the Holy spirit was said to have been there before Jesus was even born as in Luke 1:41 "Elizabeth was filled with the Holy Spirit". Here, the Holy spirit was also present during Jesus life time. So how could this fit with the condition that Jesus must go away so that the Holy spirit will come?

  ReplyDelete
 8. TALAKAYAN NG MUSLIM at si CENON BIBE

  Cenon Bibe - SI HESUS ANG MAGSUSUGO
  Kung babasahin natin ang Juan 16:7, sinasabi ni Hesus na Siya ang magsusugo sa Espiritu, na tinatawag na Tagapagtanggol, Mang-aaliw o Paracletos.

  Sinabi ni Hesus sa Juan 16:7, “Siya’y susuguin ko sa inyo.”


  MUSLIM - Christians say that the Paraclete means the Holy Spirit (John 14;26). Jesus said in John 16:7-8 "If I do not go away the Paraclete will not come to you". This could not mean the Holy spirit, since the Holy spirit was said to have been there before Jesus was even born as in Luke 1:41 "Elizabeth was filled with the Holy Spirit". Here, the Holy spirit was also present during Jesus life time. So how could this fit with the condition that Jesus must go away so that the Holy spirit will come?

  Maling - mali ang pahayag mo Cenon na si Hesus ang magsugo sa dahilan na si Jesus din ang may sabi ng pahayag na ito sa Bibliya at alam mo ito! dahil minsan ko ng ibinigay sayo ang TALATA na ito. [sa dahilan na walang karapatang magSugo ang isang sinugo lamang din ng Dios. Si Kristo ay sugo o isinugo din lamang ng Dios ayon mismo kay Kristo! basa: John 17:3 and Matt 15:24]

  basa:

  Juan 14:26 Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV)

  26 Subalit ang Kaagapay, ang Banal na Espiritu na isusugo ng Ama sa pangalan ko ay magtuturo sa inyo ng lahat, at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo.

  Juan 14:26 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)

  26 Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi.

  Juan 14:26 Ang Salita ng Diyos (SND)

  26 Ang Tagapayo, ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Ipapa-alaala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo.

  Juan 14:26 Magandang Balita Biblia (MBBTAG)

  26 Ngunit ang Patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo.

  ReplyDelete