Wednesday, March 6, 2013

Hesus, Sinamba ba nung Nasa Lupa pa?

NAGTANONG ang isang NAIPASOK sa ISLAM:
"NOON BUHAY PA SI HESUS MAY mga TAO BA NA SUMAMBA SA KANYA?? PLZ ANSWER BRO."

OO, MAY TAONG SUMAMBA sa PANGINOONG HESUS nung NARITO PA SIYA sa LUPA.

KATUNAYAN, KAPAPANGANAK PA LANG NIYA ay SINAMBA NA SIYA ng mga MAGO.

MATTHEW 2:11
At nagsipasok sila [MAGO] sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kaniyang inang si Maria; at NANGAGPATIRAPA SILA at NANGAGSISAMBA sa KANIYA.

Sa GREEK TEXT ay sinabi ang "PROSEKYNēSAN" na ang KAHULUGAN ay "SUMAMBA."

Kaya DIYAN pa lang ay SINAMBA NA ang PANGINOONG HESUS.
.
.
.
Eto pa ang IBANG TALATA kung saan SINAMBA ang PANGINOONG HESUS.

* Matthew 8:2
At narito, lumapit sa kaniya ang isang ketongin, at siya'y sinamba [PROSEKYNEI], na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo, ay maaaring malinis mo ako.

* Matthew 9:18
Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito, dumating ang isang pinuno, at siya'y [HESUS] sinamba [PROSEKYNEI], na nagsasabi, Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae: datapuwa't halina at ipatong mo ang iyong kamay sa kaniya, at siya'y mabubuhay.

* Matthew 15:25
Datapuwa't lumapit siya at siya'y [HESUS] sinamba [PROSEKYNEI] niya, na nagsasabi, Panginoon, saklolohan mo ako.

AYAN, MALINAW na SINAMBA ang PANGINOONG HESUS nung NARITO pa SIYA sa LUPA.
.
.
.
ETO pa, Sa JOHN 20:28 ay IPINAGSIGAWAN PA ng APOSTOL na si TOMAS na DIYOS NIYA ang PANGINOONG HESUS.

JOHN 20:28
"Sumagot si Tomas, at sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at DIYOS KO!

KLARO, di ba?

So, DITO pa lang sa LUPA ay KINILALA nang DIYOS ang PANGINOONG HESUS.

No comments:

Post a Comment