Monday, March 4, 2013

Matthew 24:36 / Mark 13:32 - Paghuhukom: Hindi Alam ng Panginoong Hesus?


GINAGAMIT ng mga MUSLIM ang MATTHEW 24:36 at Mark 13:32 para SABIHIN na HINDI DIYOS ang PANGINOONG HESUS.

Diyan ay SINASABI ng PANGINOON na HINDI NIYA ALAM ang ARAW o ORAS ng ARAW ng PAGHUHUKOM.

MATTHEW 24:36 / MARK 13:32
"But about that day and hour no one knows, neither the angels of heaven, nor the Son, but only the Father.

BAKIT nga ba ganun?

HETO ang PALIWANAG:

Ang NAG-IISANG TUNAY na DIYOS ay ang BANAL na TRINIDAD: Ang IISANG DIYOS na MAY TATLONG PERSONA: Ang DIYOS AMA, DIYOS ANAK at DIYOS ESPIRITU SANTO. (Matthew 28:19)

Ang BAWAT PERSONA ay MAY PAPEL na GINAGAMPANAN sa PAGKA-DIYOS:

1. Ang DIYOS AMA ang PINAGMUMULAN ng LAHAT. SIYA ang MAY TAGLAY ng KALOOBAN o WILL.

2. Ang DIYOS ANAK ang KAPANGYARIHAN ng DIYOS AMA at TAGAGANAP ng KANYANG KALOOBAN.

3. Ang ESPIRITU SANTO ang MISMONG KUMIKILOS para MAGING LUBOS ang KALOOBAN ng DIYOS AMA at ang KAPANGYARIHAN ng DIYOS ANAK.

Ang ISYU kung KAILAN MAGAGANAP ang ARAW ng PAGHUHUKOM ay HINDI BAGAY na DIYOS ANAK ang MAGPAPASYA. Ang PAPEL NIYA ay ang MAGHUKOM sa ARAW na IYON.

Ang DESISYON ay MANGGAGALING sa DIYOS AMA.

So, HINDI ang PANGINOONG HESUS (ang DIYOS ANAK) ang MAGSASABI ng ARAW ng PAGHUHUKOM kundi ang DIYOS AMA.

Ganun lang yon.

No comments:

Post a Comment